Het Vlaamsche nieuws

1396 0
23 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tx3513zc7f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

iVrijdag 23 Februari 1917. Dirde Jaargasg Nr. 54 Frijs ; Q Ce&fciem voor gefaeel België Het Vlaamsche Nieuws Verscvfijnt T maal Iti, de week i aSONNEMENTSPHIJZEM .1 |L.r éia tnwad «*?■ Veoi- J auuiad . B.~ 4cf a "mess*? -5— ' vL éét j«« * ■*-- ■ ■ 3eéaltti«, 1 «Jwsf es Àsskaaj&gagts ; g&OBESTlAÂT, Wi &HÏWS!gï133« DB OPSTEIJUADi Msf VfijRHUUT, &r À»g. 10181, Aik. VAN ftBN igAN'DB Met de vaste medewerbing v«n Hoogleeraar Doctor Antoon JACOB IîIjssî meâ!*fïZTk<er is fcsftsooilliik v*x -aatwoordelijk voor «ij* «cSînlw^., s» biaét aiaft Sœeï 4$ Redafcfe &NKONDIGINGEN i *' weedc bî*d, des r«geî , ï.gfc r>erd« id. ids i,— Vierd* fà. M, M» DootUb^HcM 3. DE OORLOG OFFICIEELE BERICHTEN ||M DUITSCHE ZIJÛE inuitsch avondbericht Berî jn, Woensdag 21 Februari, de fods. — Officieel : 3p aile gevechtsterreinen geen w< Jijke veranck-rragen. |stelijk gevechtsterreii gtrlijn, Donderdag 22 Februari, -làeel : fen Zuiden van Armentières dronge Iracht.ge vuurvoorbereiding meerd* Èagelsche kompagnieën in onze ste! jjen. Een krachtige tegenaanval wier er onmiddellijk uit. Bij de zuivérin ioopgraven werden 200 doode Enge irn gefteld en 39 gevangenen ingel< •d, sferkenningsaanvallen van den vij an t Zuiden van Waas-ten, teu Zuiden va ÎKanaal van La Bassée en tussche cre en Somme, hadden geen succès. issîsch en roeîmeensch gevechtsterreii icrlijn, Donderdag 33 Februari. — O ,eel : ren Zuid-Westen van Riga en te Men van het Narocz-meer mislukte iernemingen van Russische afdeelii 8 tôt op kompagniesterkte. Bij Labusy, aan de Schtchara en c serdere plaatsen tusschen de Dnjestr < Boseh-Karpatben werden overvaLU Bonze aanvalstroepen succesvol doo voerd. Aan het front van generaal-overs irtshertog Jozef en bij de legergrcx Bg-eneraal veldmaarschalk v. Macke a heerschte, ij sneeuwjacht, slechts g îgé gevechtsbedrijvigheid. balkanfront Berlijn, Donderdag 22 Februari. — O :ieel • Ten Oosten van de Wardar beproefdc igêlschen zich v6ôr onze stelling te ne lenl Zij werden in handgranatenstri rdreven. UN OOST/HONG. ZIJÛE ROEMEENSCH EN RUSSISCH gevechtsterrein "\\Jeeiien, Woeusdag 21 Februari. -ISfcieeBen bijzondere gebeurtenissen. iïaliaansch"^ gevechtsterrein Rencn, Woensdag 21 Februari. 'îflieel : ■geschu'tstrijd aan het front van h .u 11 and vas 's namiddags weer ze R'lig. In den nacht \vierp een vija: «ijk ;vliegtuig op onze stellingen ( cnjKarst en eenige plaatsen zonder ui "erxiiig bommen. In den Judicani :ktoi haalde ons machinegeweervui ^î' iliaansch vliegtuig ten Oosten vî n [Monte Cadria naar beneden. I B is dood, de waarnemer zwaar g ïktoetst W« TURKSHHE ZiJOE ■ turksche .-eronten Bistaninopel, Woensdag 21 Febru ■ — Officieel : jAan het Tlgris-front zwakke wisselii ^■eschu't- en geweervuur. ;Aan het Kauka-.ische front z'jn sterl 'Jafcelijke verkenningsafdeelingen d gÉoorposteai van onzen rechtervleug 100k œn vak van onzen linkervleug ■Boten, teruggedreven. Wij hebtx ■ kiiigstuig buitgemaakt. rijand heeft onze stellingen c ■mken'leugel zwak beschoten. ■ andere fronten niets van b mg J BULGMRSCHE ZIJDÎ balkanfront ^ Sofia, Dinsdag 20 Februari. — Of: îeel. Gescnutvuur en werkzaamheid Vi legT.sj Zuiden van Jakowo he< ^Bjjandelijk geschutvuur gedureni rnct d« krachtvan roffelvuur g Sofia, Woensdag 21 Februari. Officieel : Tusschon de Wardar en het Doirar. meer levendige vuurwissel-ng, die teger s middernacht zeer hevig werd, voora' rond Matjoekowo, waar vijandelijk< .. groepen trachtten op te rukken, maai door ons spervuur zijn gestuit. Op de rest van het front zwak ge-^ schutvuur. Aan den Zuidelijken voef van het Beîasitsa-gebergte en in d< vlakte van Seres hebben wij vijandelijk< a patroeljes door ons vuur verdreven. Een vijandelijk vliegtu:g heeft zonde] uitwerking bommen geworpen op he P station Oktsjilax. S ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Sofia, Dinsdag 20 Februari. — Offi ^ cieel : n Zwak vuur van weerszijden. Q Sofia, WToensdag 21 Februari. — Offi cieel : Ten Oosten van Tulcea wisseling vai .j machinegeweer- en geweervuur aai weerszijden van den rivierarm Sint George. ° VAN FP&NSCHE ZIJOE 1- WESTELIJK GEVECHTSTERREIÎ 'P Parijs, Woensdag 21 Februari. — Of ficieel avondberichi : Werkzaamheid van het geschut val !" woerskanten in de streek van de Butt du Mesnil, rechts van de Maas, bij he e bosch van Caurières en bij Bazonvaux p Anders niets te melden, van onderge schikte ondernemingen afgezien. VAK EffGEÏSCHE ZiJOE f- WESTELIJK GEVECHTSTERREIÎ Londen, Woensdag 21 Februari, -Offic eel : ?" Op verschillende punten hebben wi Ie' een goeden slag geslagen, vooral met d vermeestering van een stuk vijandelijk Sehansen ten Noordoosten van Gueude ' court en ten Zuiden van Armentières ' Op dit puait drongen wij diep in de vij andelijke Unies door. Ook hebben wij vijandel'jke linies te Zuidoosten van leperen overva!len. Wi — bereikten de steun-linie, doodden ve< Duitschere, beschadigden de vijandelij ke verdedigingswerken erg, namen 11 Duitschers gevaingen en veroverden vie machinegeweren. Onze verliezen ware gering. ^ VAN ITAUAÂNSCHE Z1JDE f ITALIAANSCH J GEVECHTSTERREIN t- Rome, Woensdag 21 Februari. — O: ë- ficieel : ir In den nacht; die 20 Februari vooral .n ging, zijn nieuwe pogingen van den vi; )e and om onze linies links van de bee e- Maso (Valsugana) en beoosten de bee Vertoibizza (dal van de Frigido) aan t valleUj volkomer verijdeld. Gisteren met tusschenraimten ki-ach tiger geschutvuur bezuiden het dal va Loppio, in boven-Vando en op de Karst. In den nacht van 20 dezer heeft ee a" lucbtschip van ons vij andelijke loodse ten Noordoosten van Comeno (Karst lS gebombardeerd en. groote branden vei wekt. Ofschoou onder vinnig geschul ;e vuur genomen, is het luchtschip onvei let teruggekeerd. ^ Spiattscbe stemmen voor^he omvaren van het sperpebied >P Madrid, 20 Februari. — De reedei e- van Valencta hebben besloten het spei gebied te mijden en zoo dra mogelij het scheepsverkeer met de onzijdige lar den te herstellen, ' « Azaton » meldt, dat de scheepsbot " wers te Barcelona, in een algemeene vei gadering, bij de regeering tegen het of treden van eenige reeders geprdtesteer ii- hebben, die van zins waren, Spaansch schepen binnen het apergebied te zende in om ze aldus aan het duikbooteugevas ft bloot te stellen. î« . e» Leest vevvoXg oo*lo§ttelegfe,mm&ti 0 de Sde b\g,dxiiiç. Een Mm anîwoordjtî op vel8 groote brieven en tevens aan een Mechelschen inzender Gelukkig verschijnsel, ons volk be-gint te lezen. Maar nog zoo onbeholpen, wat de sehrijver zeggen wilde verstaa't men niet, en men vindt bedoelingen die de sehrijver niet geuit heeft, D.t bewijzien de ontelbare brieven die ons toekwamen over « Vlaandrens Wee-zang ». Claudius Severus is niet onfeilbaar. i Hij kent zich zelve te goed om er ooit ' aan te denken. Maar te moedwillig ci j fers verdraaien en verminken en dan zich vennommen ' achter een deknaam », dat niet, hoor ! In eene on'lboezeming zooals « Vlaan-: drens Weezang » zouden, fouten in c j-: fers, zeker mogelijk wezen, maar b j het herlezen, nu, met kaliner hoofd, ' veertien maand later. hebben wij er nog : geene enkele kunnen ontdekken. Al de cijfers die er in voorkomen zijn trouw overgenomen uit het jaarboek van België van 1007-08. Dat de sommen op de spaarbanken niet de eenige faktor ■ zijn die de welvaait van een volk aan-duiden, zeg ik zelf in « Vlaandrens Weezang », blz. 18. Dat er buiten de stedelijke spaarkas- ■ sen nog andere banken zijn, weet ieder-een; en dat er ook menschen zijn die 1 hunne spaargelden den notaris of wis-1 selagent toevertrouwen, en waarvan de ■ statistieken buiten ons bereik val'en ; « maar al die aanduidingen van welvaart moeten na onderzoek toch dezelfde wan-verhoudingen aangeven », bld. 18. De stad Nijvel heeit 12.000 z'elen en 'toont eane gespaarde som aan op de ste-* delijke spaarkas van 4.400.000 fr. ; Me-" chelen met zijne 58.000 zielen geeft in 't achoon-!fce jaar 2.-t)00.000 fr., zoodat, 1 om gelijken tred te houden, Mechelen 0 eene som zou moeteri aangeven van bo-t ven de 20 miljoen, niet waar, heer kor- ■ respondent van Mechelen? De som die Doornik aangeeft beloopt het zevenvoudige van de som die Aalst aangeeft, voor eene bevolking nagenoeg dezelfde. Op honderd kiezers die eene bijgevoeg-t de stem bezaten in 1906- '7, omdat zij e,'genaar waren van een eigendom, of " van rentétitels, waren er in Virton 41 ; in Philippeville 42, en te Arlon 45 ; 1 daarentegen te Antwerpen 16, St-Niko-e la as 17 en te Gent 13. e De 150 miljoe,n die ons te kort ° gedaan werden tôt het bouwetm van ar- ■ beiderswoningen ; de landbouwkredie-" ten, waterleidingen, steen- en ijzeren- wegen, gezondmakingswerken, dat ailes ? heeff volgens sommige onzer briefw'sse-3 laars met onze « heilige Vlaamsche '1 Zaak » niets te maken ! Inderdaad het is een kleinigheidje I tegenover het onnoembaar getal honder-r den miljoenen die sedert het 85-jarig n bestaan van België, uit Vlaanderen den weg naar Wallonië optrokken in den vorm van belastingen, en ginder opge-smeerd werden in den vorm van trakte-menten.Het is nog meer een kleinigheidje tegenover al het geestelijk en zedelijk wee dat ons volk sedert 85 jaar de her-" sens verdooft en de wilskracht verlamt, en dat nu oaibewust en onbeholpen - wacht, wacht op veilossing die het niet " weet van waar zij komen moet. k Imderdaad een kleinigheidje, de vuile k kiel en de holleblokken van ons volk te-e genover de degelijke kleedij en de ste-vige schoenen der Walen, als men het " oneindige wee nagaat dat in onze achter-a buurten en volkswijken opgestapeld a ligt ; en tegenover het zielewee van onze zelfbewus'te bevolking. II Zeker met groo'e vreugde zullen wij a den dag begroeten dat het « Défense de ) fumer », hetwelk op de hangars onzer ' Antwerpsche Scheldekaaien het rooken ' verbieden moet aan onze dokjongens; '• en het « SUISSE de l'église Notre- Dame », dat op den buik prijkt der bal-juws onzer Antwerpsche hoofdkerk tôt t een potsierlijk verleden zullen behooren. Den dag dat iedereen het gewoonlijk gebruikte « Merci' » en « Bonjour » zul-s len vervangeu hebben door ons eigen . « Dank » en « Dag », dan hebben we nog [{ nie^s gewonnen. Dan is slechts de taak afgeloopen van den opruiiningsdieust. Zij die onzen Vlaan.sclien Tempel zullen L. opbouwen, moeten wachten tôt de Rei-.. nigheidsdienst zijne taak vervuld heeft. r Aan hen die beweren dat Wetenschap j wel in Vlaanderen bloeit, vraag ik de e opsommi'ng der Vlaamsche Wetenschap-n pelijke werken die in den vreemde iîi r aanmerking komen. Kan het ook anders?Een klein vçorbeeidje : In een det p hoogs-e o n d erwi j sgest ichten te Antwerpen, w».*r men aan hooge, kultuur denkt te doen, en waar jongelingani van 18 tôt 22 jaar, hun laatste jaar voor het-in-de-wereld-fereden afstudeerden, werd door een jongeling, aan zijn verscheidene ma-len gediplomeerd leeraar een uitleg ge-vraagd over den « Nobelprijs », waarop deze zeer vastberaden antwoordde : Dat is eene instelling die uit de middeb eeuwen dagteekent ! Verplicht ons niet, lezer, namen te noemen. Dank, Lezers, Briefwisselaars, voor uwe belangstelling in « Vlaandrens Weezang », dank vooral voor uwe belangstelling in het lot van ons arm Vlaamsche Volk. Heeft de sehrijver ergens ge-feild? Dan nog is het te goeder trouw; als trouw dienaar van de Gerechtigheid zou hij jreene daad willen plegen in stri,d met hare heilige voorschriften. Geplaatst tusschen de keus van zijn volk en de Gerechtigheid, zouden wij zonder aarzelen deze laatste kiezen, maar het is ook daarom dat beider eeredienst zoo innig versmolten zijn dat wij zonder achteru'tzien en zonder angstvalligheid zoo vurig den beslissenden strijd aan-gaain die de volledige ontslaving van ons veroneelijkte en verdrukte Vlaamsche \rolk moet bekronen. Claudius Seiverus. IIQEIUI^CH IffiUWS AAN DE GENTSCHE HOOGE-SCHOOL. — Bij besluit van 31 Januari 1917 van den heer Goeverneur-Generaal is de heer Dr. Phjl. P. Thibau te Gent, tij-dedijk leeraar aan het Koninklijk Athe-neum te Gent, onder bijbehoud van dit ambt, belast geworden met het tijdelijk houden van voorlezingen over Fransche taal aan de handelshoogeschool gehecht aan de Gentsche universiteit. B'j besJint van 31 Januari 1917 van den heer Goeverneur-Generaal is de heer Karel De Vriesa, met ingang van 31 Januari 1917 benoemd geworden tôt docent aan de handelshoogeschool, gehecht aan de universiteit te Gent. Bij besluit van 31 Januari 1917 van den heer Goeverneur-Generaal is de heer Dr. phil. Van Sint Jan, tijdelijk leeraar aan het Koninklijk Atheneurn te Gent, onder bijbehoud van dit ambt, belast geworden met het houden van voorlezingen over Nederlandsche en Duitsche taal aan de handelshoogeschool, gehecht aan de universiteit te Gent. BIJ DE HEEREN VAN DE WET. — Nergens meer dan in de rechterlijke wereld worden thans de Vlaamsche wet-ten en verordeningen met de voe'ten ge-treden. Zoo zendt het Parket van de Po-litierechtbank te Brussel nog voortdu-rend uitsluitend Fransche stukken, zooals onderstaande bewijst : VIT/LE DE BRUXELLES Parquet du Tribunal de Police Bruxelles, le février 1917. Transmis le jugement ci-joint à Monsieur l'Huissier aux fins de signification et retour d'urgence. Pr Le Commissaire de Police Officier du Ministère Public, Satisfait et renvoyé dûment notifié à mon honoré Collègue à Anvers. Bruxelles, le février 1917. Le Commissaire de Police Officier du Ministère Public, Desmedt. Ook op Vlaamsche druksels die Antwerpen aan Brussel overmaakt, slaat men een reusachtigen zegel : « Ville de Bruxelles, Parket du Tribunal de Police ». Hoelang nog? «DE TELEGRAAF ». — Wij deden nog gisteren opmerken hoe weinig belang er gehecht werd aan het geschrijf van het Amsterdamssch dagblad, dat in de laatste maanden zulke zonderlinge avonturen be-leefde.Wij lezen nu in de N. R. C. (Woensdag 21 Februari Ochtendblad) dat in de Hol-landsche Tweede Kamer het blad vermeld werd. Het parlementslid Scheurer zei : « De «Telegraaf » die bijna geen Ne-derlandsch blad meer kan worden ge-noemd. » Verder lu id t het Kamerverslag van d< Rotterdammer : « Spreker wilde dit in hei publiek zeggen om een eind te maken aar het schandelijk gedoe van de « Telegraaf ». Dit bewaarheicît wat we gisteren zei. den, WAT MENSCHEN AANRAKEN !.. — De Eeuwige zat op zijn rechterstoe en liet <ie groote menschheid voorbi gaan voor zijn troon. D* reehter vroeg aan Moa«s : — Wat hebt gij. aan uw volk gegeven — De Wet. Wat heeft het daaruit gemaakt? — De zonde. Daarop vroeg hij aan Karel den G'oote — Wat hebt gij- aan uw volk gegeven — Het altaar. — Wat heeft het daarvan gemaa '• t ? — Een stapel hou t. Toen vroeg Hij aan Napoléon Bon; parte : — Wat hebt gij aan uw volk gegeven — Den roem. — Wat heeft het daarvan gemaakt ? — De schande. Zoo vroeg Hij aan velen, en ied< klaagde er over, clat zijne gave door h' volk waardeloos was gemaSkt. Eindelijk vroeg de Eeuwige ook as zijn Eengeboren Zoon : — Mijn lieve Zoon, wat hebt Gij as de menschen gegeven ? — Den vrede. — Wat hebben ze daarvan gemaakt? Christus antwoordde niet. Met doo boorde handen bedekte Hij zijn gelaat t weende. — (Peter Rosegger. Uit « H Eeuwige Licht ».) PRIJSKAMP. — Verschillende bri< ven : « Waar blijft de einduitslag? » Wij begrijpen het ongeduld der med< dingers, doch de Keuiraad werd ove stelpt en 't is een reuzentaak al die bu letijns nu aan de standaardlijst te toe son. Het wordt verricht met nauwgeze heid en bekwamen spoed, en de voorzi fer hr Alfons Comelissen betîeurt ze dat wij de uitspraak hadden beloofd b 1 nen een tijdverloop waarop ze bij gee mogelijkheid kon geschieden. Onze verontschuldiging is, dat w zulke groote belangstelling niet konde voorzien. De medodingers zullen niet lang m© moeten wachten ! ER GAAT GEEN REGEL VERLC REN ! — G.steren lazeu we met on ze ring in Het VLiamsche Nie-uws : « De o; lichter is aangehouden te Parijs. Het iemand die reeds zesmaal veroordee' we.rd voor bankroet. Braaf zoo, Volk opbeuring 1 » Weet ge de oplossing van die raads« achtige toejuiching? V66r een paar dagen meldden wij h< een halfdozijn jongens door bemiddelir van « Volksopbeuring » naar St-Niklai en Temsche kond^n huiswaarts reizen. Toen was het bravo blijven liggen, t gi teren is de regel onder het kronijk versukkeld. Ge ziet, onze zetters laten niets verl ren gaan ! ! AFTRUGGELAARS. — Er wor-ons door gezaghebbende personen te s elligste bevestigd, dat gewetenloo: lieden het terugvoeren van werkelooze uit Duitschland als een winstgever baantje gebruiken. Zij schrijven jni betaling een brief aan de bevoegde Dui sche over heid, en schamen zich niet da; dertig en meer frank in rekening vo< te brengeu, ofwel oumiddellijk te bet len, of de helft bij voorbaat en h< overschot wanneer de betrokken persoc is !temggekeerd. a Waarom laten de menschen zich toc zoo schandelijk beetnemeu, waarom ge: uitgeven voor een werkje van menscl lievendheid, dat dan ook beredwillig t belangloos verricht wordt door aller! komi eiten, w.o. het Nationaal Kom teit, niet te vergeten daarbij de heere volksvrienden en -vertegenwoordige Léo Augusteyus en Adelfons Hend rickx, die met .« Volksopbeuring » s men werken. Wij nood'gen de lieden uit zich tôt d heeren of de bevoegde komiteiten richten, die een werk van naastenlieft niet willen laten bezoldigen, en verwi tigen tevens de schaamtelooze uitbuite dat zij zich aan gerechtelijke vervolgi gen blootstellen. HAVERSCHE VOORSPELLINGE1 — De « XX0 Siècle », het orgaan d Haversche regeering doet de volgen voorspellingen in zijn nummer van Februari 1.1. : « 1917 zal het algemeen en gelijktijd offensief der geallieerden inzetten, wai bij de vijanden in de richting van hi grenzen zullen teruggedreven worden. » 1918 zal de overrompeling van vier vijandelijke landen en hun hardne kigen en wanhopigen weerstand zien, » 1919 zal de bezetting van de vi vijandelijke hoofdsteden en het sluit van den vrede brengen. » Dat is maar drie jaar kwâ leven meer Wij zijn dan toch al bijna in de helft v • den oorlog 1 Als nu de terugdrijving maar werkel geschiedt in de \-oorspelde richting, [ anders kunnen er nog- gemakkelijk ee j ge jaarkens bij komen! Wat prietpraat voor een ambtelijk geeringsblad ! lets voor iederen dag Sam, 't suikeroonkeltje van Engeland ? Met een glimlach van een verliefden haai op de lippen, het hart vol beJLang-u looze belangstelling (wat zonderlinge ^ woordenkoppeling !), zwemt de gevinde ? John Bull door de zeeën van het versperd gebied en besnufielt met gulzige piëteit het lijk van elken drenkeling, steeds maar bevreesd dat er een van zijn goede :r vrienden, de Amerikanen, zou veronge-;t lukt zijn. — Ach ! zucht Albion, mijn nobel n hart breekt als ik denk dat één Yankçe zou kunnen om komen ! Ik zou het zoo* n gruwelijk vinden dat ik onmiddellijk heel de wereld in beroering zou trachten te brengen ! De eerste drenkeling, met den sterren-r- bannier in zijn knoopsgat, die John Bull n uaar boven haalde, was een zwarte. De. ït brave John drukte hem echter teeder aan zijn hart en zwom er mee naar de Ver-* eenigde Staten. Met den donkeren buit in zijn armen, twee dikke tranen in de van treurnis wegzwijmende boloogen, verscheen hij vôor Wil on. Deze wendde met verachting het hoofd " af. In het land waar ze eerst naar uw " nagels kijken omdat het huid-piment ' zich dààr het langst tôt de nage lachten voortzet, met z66 i#ts verschijnen ! Een 1_ zwarte in het Witte Huis ! 't Was wan-11 hoop of waanzin, zooals de Times zich ,, uitdrukken zou ! I] — Omgckoaien met het geduikboote û schip Eavestone !... zuchtte John. Ameri-kaansch burger ! vcegde hij er smkkend -r bij. — Maar 't is een neger ! zei Wilson. )> — Neen, neen!... alleen een beetje t- zwartuitgeslagen ! en John nam zijn zak-x doek en, met wat speeksel, begon hij op is een plekje van de huid te. wrijven. ;d — Toch Amerikaansch burger, Wil-s_ son ! Toch stars and stripes, Yankee Doodle en very good fellow, ondanks dat hij de donkere livrei der heldere zon draagt, zooals ons groote Wim zegt. >e — Neqn, neger 1 antwoordde Wilson g hardnekkig. Neger ! neger ! Buiten dra-is gen !... John droop af, gooide zijn last over ai een schutsel en ging opnieuw op zoek je naar een verdronken Amerikaan. 't Is een makabere geschiedenis. Bij > het in den grond boren van de California zijn de kinderen van zekeren O'Donnell verongelukt. Weer ging er in de Engel-sche pers een nauwelijks onderdrukte juichtoon op met de bewering, die door 'e haar stelligheid trachtte te overreden, :n dat het ditmaal Amerikaansche kinderen d waren. ts Het département van Staat te Was-hington heeft de zaak in onderzoek ge-ir nomeu ; de boeken van den burgerlijken >r stand werden gcraadpleegd; de geslachts-boomen opg^steld ; de hooge ambtenaren -t deden verslagen schrijven, die ondertee-11 kend en geparaffeerd werden, om eindelijk tôt het besluit en de ontdekking te h geraken dat de verongelukte k inderen d niet als American citizen in aanmerking mochten komen. ® Was dit wél het geval, dan oorlog, dan ri duizenden American citizen in den dood i- gejaagd om het onrecht uit te wisschen ! n We begrijpen zeer goed al het logische, rs het hooge en algemeen menschelijke van de redeneering, maar wat lieden,die. geen 1- benul hebben van verheven diplomatie en hoogere staatkunde, daarover denken, ie zal we;l in een verontrustende duisternis 'e rondtasten en verloren loopen ! E» bestaat zichtbaar een strijd tusschen t- Amerika en Engeland. Engeland wil vol-rs strekt zijn verdronken Amerikaan heb-ben; Amerika is er niet op uit en ver-weert zich. Van 't oogenblik dat ge. als drenkeling wordt opgevischt, wordt ge et- onmiddellijk van een ander natie. je Toch geeft Engeland het niet op. De j c Daily Telzgraph verneemt dat er een ze-kere Mevr. Little is omgekomen en be-weert mordicus dat zij een Amerikaan-r_ sche was. « Zij en haar man hadden zich in e.enige jaren tevoren laten naturahsee-ren ! » [je Ja) maar wat is naturalisatie? 'K_ Toen hier de oorlog losbrak hebben we daar staaltjes van gezien. De vaders wer-den uit het land gezet ondanks de natu-m ralisatie ; de zoons bij het leger iuge-lijfd, terunlle van dezelfde naturalisatie ! ( Dat we Amerikaan waren, we zouden op onze hoede zijn, en als we toch reis-an den onze, nationaliteit behoedzaam ver-bergen, en desnoods ons doen ontburge-jk ren. ot Wanneer de belangstelling in uw le-11 * ven en dood zulke afmetingen neemt,dan wordt ge een suikernonkeltje op zijn re- sterfbed te midd^n van titven en •nicht- /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes