Het Vlaamsche nieuws

483405 0
20 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 20 November. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/416sx67d72/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ifaaadâg 20 November igiù, I weede ja&rg, JPif *22 ftrjjs 0 - ç«\tieu»ea dm* geheel Beigië Het Vlaamsche Nieuws Het hast isgelicht es meest verspreid Nieuwsbiad v&n Beigië. « Yerschijût 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1-76 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 6.— Per jaar 18.— r nrrori»m-i'.-nrriv—r>f■ t*mt.-r--y»-- - «>r: i-^-vtf-wnrf-yan-ifc^at»apr»Tr<«>gj<cga>»ggî odaagavrjrg ■ •af.wMavf-yua AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 J AANKONDIÛINGEN : ïwet-de bladz., per regel. 2.50 Vierde bladz., per regel. 0.S0 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 5.— Voor aile anncncen, weade men zich ROODBSTRAAT, 44. DE OORLOG De toestand van Roemenië iLonden, 17 November. — De Balkan-Lespondent van de « Times » meldt j, 15 November uit Boekarest : Niette-tnstaande het gevoel van veiligheid, jroorzaakt door de bewonderenswaar-»e vcrdediging van de Roemeniërs, is ch het feit, dat in de laatste dagen foote versterkingen aan infanterie voor jlBuitschers zijn aangekomen, van ern-i»e beteekenis. Deze groote macht kan do passen niet worden gebruikt, maar ; Duitschers zijn reeds in staat de ver-oeide troepen af te lossen en blijken 00k rare artillerie in actie te hebben ge-acht op eenige punten. aan de Roe-Knsche zijde van de Karpathen. Er kan weinig twijfel bestaan, of in dte rstVolgende weken zal een sterke poing'worden gedaan, de Jinie van de Kar-ithen te doorbreken, en het zou een ding zijn, den ernst van den toestand, îschapen door de aankomst van deze [cote versterkingen, te onderschatten. « ernst van den toestand vfereischt inte-tndeed snel handelen door de Roeme-iërs en door de geallieerden. Recht-ireeksche hulp kan alleen komen van de jdeder Russen (die reeds, door de over-fming van een breed stuk van het front Moldavie, de taak van de Roemeniërs îbben verlicht). Het probleem, hoe door tijdige maat-eelen den dmk op de Roemeensche fens te verlichten, is het belangrijkste in aile problemen, waar de geallieerden p het oogenblik voor zijn gesteld. Het bericht van een ontmoeting van tmdenburg, Falkenhayn en Mackensen ! Bel^rado bewijst het belang, dat de (uitsche opperbevelhebber aan den veld-icht tegen Roemenië hecht. De aanvallen der Duitschers in de Mol-ivische Karpathen hebben oogenschijn-i'i eeen resultaat gehad, maar waren lotrelijk alleen als demonstraties be-pd, maar de druk in de richting van de Machiische vlakte, in het bijzonder in tt Altdal, wordt met toenemende kracht »rt(vezet. Hier is de vijand gekomen op korten [stand van Ku-rtea de Arges. De DeutscWand. Nieuw-Londen, 18 November. — Aan-aande den juisten toestand van de Deutschland » wordt strenge geheim-toding in acht genomen.Men verzekert, |t het inwendige niet beschadigd is en jover enkele dagen weer zal kunnen trtrekken. j Een lid van de bemanning heeft over ' toedracht van de aanvaring verteld, ?t een van de sleepbooten onverwachts r°r d't duikboot kwam, en deze laatste iL>r toen van achteren trof. De ketels ptploften en de sleepboot zonk. Alleen ptein Hirsch, van het geinterneer-M.JI Duitsche stoomschip «Neckar», pd van degenen die aan boord van de iwpboot waren, gered. Hirsch greep tr'reddingboei, die van de duikboot was fëtworpen. Duikboot- er, mijnoorîog 18 November. — Volgens eeu perbericht, heeft de parlementaire Krc'.aris va,n de Engelsche adiniraliteit eu dezer verklaard, dat van de ®nemaat van de Engelsche koopvaar-'iseliepen van duizend ton en daarbo-® van het begin van den oorlog af tôt September 11. toe ruim 2 1/2 pet. ?°ren zijn gegaan. Dat getal omvat e verliezen zoowel ten gevolge van F'°gs- als van zeegevaar. Deze inlich-is onjuist. * aar wij van bevoegde zijde \ ernemen Ia ecn oorlogshandelingen tôt e'11- * september van dit jaar 2,180,000 ton 0 van Engelsche lcoopvaardijschepen •',Cn ^^*00 ton verloren gegaan. Dat is e pet. van de geheele Engelsche . n<?'aat bij het begin van den oor-.s men de berekening maakte met Snp van de schepen beneden 1000 , • zou de uitkomst stellig aanmerke-^,n- Zij 19 ongetwijfeld aan-n, ^ hooger door de hier niet be-y verl ezen door zeegevaar. at t ^ November. — Men gelooft c* Zweedsche stoomschip « Tuba » Menjjrond isgeboord. Wilson over den oorlog [^shington, 17 November. — Bij het ïU'i v?ken- -dat °P 30 November (de tord!.1, ^ Thankssriving Day zal feu r* ^ j ' heeft président Wil-0nz* ^dachten verwijlen tu oageru»th«d bij den strijd I iiîoe* d»r in ocrlof verk#»rmd« naties -en bij de volken, over welke de oorlog rampen heeft gebracht, zonder dat zij daaromtrent zelf eenige beslissing hadden genomen of dat er voor hen eenige mogelijkheid heeft bestaan, om aan die rampen te ontkomen. Wilson wekte de Amerikanen op, om op milde wijze bij te dragen tôt leniging van de nooden, door den oorlog veroor-zaakt,Uit de Russische Doema Londcn, 18 November. — De «Times» verneemt uit St.-Petersburg d.d. giste-ren : De verslagen in de pers over het verhandelde in de Doema zij,n gecensu-reerd en heele witte kolommen nemen de plaats in van de redevoeringen van feitelijk aile sprekers. met inbegrip van Sjcelgin, Maklakof, Friedman en Mar-kof en 00 k van de verklaring van de pro-giessieve groep, die uiteenzet waarom zij uit het blok is getreden. Met het °og op deze omstandigheden heeft Rodzianko de bladen gemachtigd te vcrklarcn, dat het ontbreken van de verslagen van de openbare beraadslaging te vvijten is aan redenen, waarvoor Lij nie»- verantwoordelijk is, daar stenogra-fische verslagen van het gesprokene in hun eehee! aan de pers zijn toegezonden. Het débat handhaaft zich op een bui-tenp-ewoon hooe peil en onder de redevoeringen van Sjoelgin en Maklakof ge-raakten de toehoorders g'steren in een peestdrift, zooals zelden bij zulke gele-genheden overtoffen is. Het publiek 00 de tribune vereenigde zich met de toejuichingen en verscheide-ne menschen werden buiten de deur ge-zet. De aftevaardigden op de achterste banken waren naar voren o-edrong-en om sreen woord van deze -scherpe redevoe-rinTCn te missen. Bij een plaats van Sjoelerin's reie be-eon een boeren-afgevaardigde aan de rech+erzijde met de onnositie mee te klapnen, waaron de befaamde reaction-nair Markof woedend zijn pois greep en hem verzocht er mee op te houden. De boer klapte nu echter harder dan ooit. Het levensmidddenvraagstuk in Eng 'land. Londen, 18 November. — De « Times » bespreekt in een hoofdartikel ver-schillende punten van het koninklijk be-sluit, dat do nieuwe bepalingen; inzake de levensmiddelen bevat. De eerste. be-paling verbiedt het verspillen en onnoo-dig vernietigen van eenig artikel; zij Ix-treft he.t weggooien van artikelen of voedsel, bijv. van melk, maar raakt niet aan het verbruik van dure lekkernijen. De bepaling is blijkbaar gemaakt om voedsel-kaai-ten of rantsoeneering in te kunnen voeren ten einde de wijze van verkoop en verdeeling van een artikel te kunnen kontroleeren, en te ver-zekeren, dat er van een bepaalde. hoe-veelheid van een artikel in het land een zoo gunstig mogelijk gebruik worde gemaakt. Dit kan slechts betrekking hebben op de hoofdvoedingsartikelen, waar-van er niet genoeg is om rond te komen en heeft niets iiit te staan me,t lekkernijen, en wanneer de bepaling toege-past wordt, zullen wij in de zelfde posi-tie zijn als Duitschland. Wij gelooven niet, dat er een e.vengrcote behoefte zal onts'taan, maar niemand kan zeke.r zijn en wij zouden het juist gevonden hebben zoo de eerste. meest drastisehe maatregel aan de buijtensporigheid der rijken paal en perle gesteld had. Een bepaling verleent de bevoegdheid om de markt-operaties te kontroleeren en oi> drij^ng van prijzen te beletten. Niets zal zoozeser vertrouweri inboezemen en de onrust van het volk doen bfdaren als spoedig ingrijpen in deze richting. Andere bepalingen verleenen de bevoegdheid om prijzen vast_ te stellen, voorraden op te vorderen, inlichtingen omtrent voorraden, contracten, be ta al de prijzen, productiekosten, ^cnz., in te winnfn. Dit zijn zee.r in?rijpende bepalingen, maar wij zouden niet wilien zeg-gen, dat deze maatregelen te drastisch zijn. Tntegendeel doet de regeenng, naar onze meening, goed zich voldoende bevoegdheid te verschaffen om een ding geheel en al te kunnen doen. Alleen moet het publiek geen illusies omtrent de nieuwe maatregelen hebben. Zij zullen de zaken niet noodzakelijk^ gemak-keljjk^r maken dan zij thans zijn. Hun vooruaamste bedoeling is het beste gebruik der beschikbare voorraden te ver-zekeren. Dit kaa niet ge*chieden door dwan^middelea zoad«r «oramlg1®® «a mogelijk ieder»»n laat te b«org«ti. Onze Groote Letterkgmdifje Priiskamp FEIT AM A 1694-17 S® Het uiterste der verkeerde richting door Nil Volentibus Arduuin, het ge-nootschap van prof. Dr.Lodewijk Meyer en Anch'ies Pels ingeslagen, v.erd bere.ikt door Putaina. Willem Kloos ,die de 18de eeuw in eere heeft hersteld, zegt dat die eeuw a volstrekt niet zoo min is als wel door sommige wezenlijk-onletterkundige doc-tors in de filologie van de 19de 'eeuw wordt voorgesteld »? « Bilderdijk heeft de ISd'eeuwsche schrijvers ep den achtergrond gedron-gen,door zijn sterkere oratoriscke kracht en zijne breedere ontwikkeling, maar als loutere dichters beschouwd, spannen zij wezenlijk boven hem de kroon. » Dit schijnt wel zeer overdreven en al te. stelselmatig kkjneerend voor Bilderdijk.Kloos vervolgt : « Ja, Feitama, wat is die rrian onrecht-\ aardig beliandeld door het nageslacht ! Hij was stellig niet wat men onder een wezenlijk dichter verstaat, maar de ver-zen-makende dominee's van het jaar 1840, die hem den ge.k aanstaken, misten al zijn goede kwaliteiten, zonder daar-0111 betere pôëten te zijn. » Kloos noemt Feitama verder « den \iijtigen werkman met zijn geoefend gehoor », en vervolgt : « Feitama vertegenwoordigde, door zijn werk en zijn optreden, een belang-rijke zijde van het Hollandsche volks-eigen: het nauwkeurige, endiepe, welge-weten-bfdaaede... en met zijn koele saai-heid, zijn verstandelijke preciesheid,valt die kant van het toenmalige Hollandsche karakter zoowel in den lateren Beets te bespeuren als in den togenwoordigen Albert Verwey... Wou men paradoxaal ziin, men zou zelfs kunnfn zeggen dat Feitama, blijkens zijn onbewuste. voor-ziening van het later-komende, een soort van génie moet zijn geweest, omdat hij zoo goed op het juisto oogenblik datgene heeft v/eten te pakken en vast te leggen in zijn eigen werk, wat gedurende zoo'n lang tijdsverloop na zijn afste.rven het telkens weer boven-komende karakteris-tieke van de Hollandsche natie en haar dichters zou zijn. » Feitama werd zoo ondankbaar behan-deld dat zijn naam zelfs niet voorkomt in dç Dichterhalle van Heremans, die nqchtans « de geringsten » opsomt. Wij moeten den dichter Willem Kloos dankbaar zijn de dichters der 18de eeuw in eere te hobben hersteld. In zijn boek Een Daad van eenvouài-ge Rechtvaardigheid, spreekt Kloos ovet_ menig uit dien tijd, 00k weer over Feitama, doch haalt geen vers van hem aan en in geen enkele boekerij he.bben wij iets van hem kunnen ontdekken. Feitama vertaalde de Henriade van Voltaire in 't Nederlandsch. Feitama ve.rtaalde 00k den Télémaqut van Fénélon in 't Nederlandsch. Laten wij op hem volgen : R hij ri vis Feïth 1753 - 1824 65 Herfstdag 65 Kom, still-e Herfstdag! voer mij weder, Waar ik zoo dikwerf zalig was, Reeds blik ik van den heuvel neder Op 't lieflijk tintelend oevergras. Smoor, eenzaatn plekje, mijue zorgen In dit geheiligd uur ; _ Hoe heerlijk blinkt alora de morgen, Hoe kalin is hier Natuur. Als 't avondkoeltje door de boomen Iîeu still-e fluistring om mij wekt, Is 't uw gewaad, dat met zijn zooinen Het ruiscliend blaadje tôt zicli trekt. In 't murmelen van een zachten regen Hoor ik u naderen als weleer ; Ik vlieg u van mijn rustplaats tegen, Maar zit er eenzaam weer. Rhijnvis FEITH. S De bijzonderste dichters der 18e eeuw zijn Feith, Onno van Haren en zijn broe-der Willem van Haren, Bellamy, Hiero-nymus van Alphen ; de dichteressen Lit-cretia van Merken en Juliana de Lannoy; en van de prozaschrijvers moeten wij noemen Justus van Effen en het be-roemd letterzusterpaar Betje Wolff en Aagje Deken. Verwey z«gt : « Feith, van Alphea, Bellamy, rer-9tand#m*n&ehfsn ak hun hetle gaslacht wa9, in zoo verre dat zij geen enkelen uieuwen verbeeldingsvorm aanbrachten, maar de termen gebruikcn waartoe de taal van de dichters zich had ge.stereoty-peerd... Mooie verzen is het dan 00k be-griipelijk dat zij niet gemaakt hebben (Willqm Kloos deelt, zooals wij zagen, de meening van Verwey niet in het minst), maar een belov'te die vervuld is genieten we in een vers van Feith als de Herfstdag, DAGELIJKSCH NIEUWS ENGELAND DOET MET DE VLA= MINGEN M E E. — Uit verscheidene uit-! itingen blijkt dat, evc-nals de VLamin-gen, met Antwerpen aan het hoofd, zich tegen een handelsoorlog met Duitschland na den vrede verklaarden, 00k in vele Engelsche kringen tegen het invoeren van bescherming-smaatregelen na den oorlog geprotesteerd wordt, en wel om dezclfde reden, deze namelijk dat de be-trokken Staten de eerste slachtoffers van i.unne politiek zouden zijn. Zoo verldaarde iych onlangs nog de laider der Engelsche kool- en ijzerindus-t;ie Sir Hugh Bell tegen het invoeren :.n beschermende reglementen tegen-over de Centralen. De handel is, naar zijne meening-, gee-oe zaak van staat tôt staat, maar van persoon tôt persoon, men koopt niet bij iemand omdat men genegenheid voor hem voelt, maar omdat men zijne waren noedig heeft. Engeland zou zich zelf ten zeerste schaden door een tolmuur tegenover Duitschland op te trekken. Wat zal er van de bloeiende havens onzer Oostkust geworden, die juist van den handel op het vasteland leven, vraagt hij, en op het vasteland is Duitschland veruit de bijzonderste kiiënt. Ook Holland leeft bijna gansch van doorvoerhandel — over Beigië spreekt ue?e Engelschman, wonder genoeg, niet — en, wanneer wij het deze bron van inkomsten ontnemen, maken wij ons een konkurrent voor onze andere markten. De Duitsche nijverheid zal men weinig ai niet treffen, zegt hij verder, de Berlij-ners moeten evenals de Londenaars eten, en zij zullen zich steeds de middelen daartoe weten te verschaffen; dit zeer populaire princiep is de basis van aile ekonomie. — («N. Gazet van Gent».) GEEN GENADE VOOR NIEMANI). —'Le « Bien Public », papier teutonisé. — Het vluchtclingenblad « L'Echo Belge ». te Amsterdam verschijnend, drukt in zijn nummer van Maandag laatst vol-gend artikeltje dat hieronder ongeschon-den wordt overgenomen tôt stichting van het oordeel onzer lezers : « A G AND. — Le « Bien-Public » se rend de plus en plus impossible. Il a publié un article au sujet des déportations, qui est tout simplement scandaleux. Ce papier teutonisé décrit comme un paradis, le séjour que les Allemands ont ménagé aux déportés belges! Belges, souvenez-vous ! » Wat in onze taal zeggen wil : « TE GENT. — « Le Bien Public » rnaakt zich hoe langer hoe onmogelijker. Hij (het blad) heeft een artikel afgckon-digd naar aanleiding van de opeisching der werkloozen dat eenvoudigweg schan. dalig is.Dat ge,teutoniseerd (verduitscht) napier schildert het verblijf dat de- Duitschers aan de Belgische weggevoerdetx hebben bereid, als eeu paradijs af ! Bel-?en, gedenkt dit ! » Zoo, zoo, « Le Bien Public », dus ook al aan de Duitschers verkocht? Zijn plicht doen in het bezette ge-bied, beteekent dus niets ancîers dan verkocht zijn. Hm ! wij veTwachten er ons aan dat een dezer dagen de « Echo Belge » al de menschen, de Walen inbegre-pen, zal uitmaben voor geteutonizeerden daarom alleen, wijl ze het beter vonden huntie werkkracht te schenken aan de menschen van alhier in de plaats van in Holland te gaan teren op de kosten van het Nederlandsch staatsbestuur. ÏEMAND, DIE DEN ZIN DER WERKELIJKHEID VERLIEST. -« L'Avenir Wallon » schrijft : « M. de Broqueville, naguère a été interviewé par un rédacteur du « Petit Parisien n. Le journaliste recueillit cette déclaration : « Après le départ du roi pour l'armée, des députés, des sénateurs, vinrent me proposer de me voter des pouvoirs dictatoriaux. C'est inutile, leurs répondis-je, je n'en ai pas besoin. Si cela est nécessaire, je violerai la Constitution... » M. de Broqueville heeft vroeger een persgesprek toegestaa'n aan een opsteller van « Le Petit Parisien ». D® journalist teekende deze verklaring op : « Na h*t vertrek van den Koningf voor het leger zijn volksvertegenwoordigers, senatoren, mij komen'voorstellen me dik-tatoriale macht te stemmen. 't Is overbo-dig, zegde ik hun, ik heb ze niet noodig. Als het noodig is, zal ik de Grondwet krenken... » Hm ! en dat voor iemand, die vôôr hij bezit neemt van de macht, hem krachtens de Grondwet toegekend, gezworen heeft in ailes aan de Grondwet te gehoorzamen ! 't Is wat al te kras ! VAN VOOR HONDERD JAAR. — De bondgenooten van Engeland zijn steeds zijne slachtoffers geweest. Ter be-iconing van hunne toewijding hebben zij nimmer iets anders te verwachten gehad dan de gevaarlijkste plaats in den strijd... Door aile eeuwen heen is de politiek van dat volk van mc-srcanti's zich-zelf gelijk gebleven. Albion zuigt de met hem ver-bonden londen als cane spin het bloed af. Na de nederlaag schuift hij de verant-woordelijkheid op de schouders der ande-ren...... Ik begrijp niets van het ziekelijk enthoeziasme voor Engeland, dat de voi-keren vaak van den goeden weg afleidt. Wordt het eindelijk geen tijd om dit land eens te beoordeelen, niet naar hetgeen zijn woordvoerders schrijven, maar naar de daden zijner diplomatie?... Ik zal niet ophouden door te trachten het bewijs te leveren hoe alleenheerschappij over de zeeën niets anders is dan de droom van een hoogmoedswaanzinleider. G rotins, Vatel en andere groote schrijvers hebben dit onderwerp, dat maar niet met enkele woorden is uiteen te zetten, grondig be-handeld. De zee behoort aan allen, omdat zij, waar zij niet het werk van menschen-handen is, voor iedereen toegankelijk moet zijn. Napoléon Bonaparte. « Moniteur», g Februari 1801. KET DAGBOEK VAN EMIN PA= CHA. — De «Frankfurter Zeitung » bericht dat men het dagboek teruggevon-den heeft van den Duitschen ontdek-kingsreiziger Emin Pacha, waarin de bijzonderste incident" n aangeteekend zijn die zijn langdurig verblijf in het bin-nenland van Afrika gekenmerkt hebben (van 1875 tôt 1892). Deze reisverhalen zullen binnenkort uitgegeven worden onder de bescherming van den Hamburg-schen Senaat. Emin Pacha houdt er zich bijzonder-lijk in bezig over zijne werkzaamheid als beheerd-er der Egyptische provincie van den Evenaar die hij, na Gordon, heeft moeten verdedigen tegen de Mahdisten, toen hij van het overige der wereld afge-sneden was. Hij beschrijft er het lot der Duitsche en Engelsche hulpexpeditie, zijne min of meer onvrijwilige overbren-ging door Stanley naar de Duitsche kust, en eindelijk zijne nieuwe expeditie naar het binnenland van Afrika, vanwaar hij nooit zou terugkeeren. In .zijne docu-menten l\eeft Emin Pacha zich niet alleen als ontdekker, administrateur en po-litieker, maar ook als een buitengewoon opmerker en schilder der natuur geopen-baard.TVVEE HONDERD VIJFTIG DUI-ZEND KALENDERS. — Het toezicht der gemeentebesturen van Groot-Brussel zal zich uitstrekken over niet minder dan twee honderd vijftig duizend zakkalen-dertjes, die te.n bate van zekere liefdadig-heidswerken verkocht zullen worden. Een zeker percentage worden voorbe-houden aan de volksvoeding, waarvan de onkosten met den dag- zwaarder op de openbare machten drukken. De gemeentebesturen van G root-B russe! hebben be-slist dat één Zondag, vallende in de maand December, zal voorbehouden worden voor den verkoop der kalendertjes langs den openbaren weg, wat ook het aantal werken zij die dezen verkoop in-richten. Deze maatregel is genomen genomen geworden opciat eene strikte ge-lijkstelling aller liefdadigheidswerken verzekerd zij en ook om te verhinderen dat het publiek zou gevensmoede worden door de te dikwijls herhaalde « verkoop-dagen ». HET VONNIS IN DE ZAAK PA-TERNOTTE. — De zaak Paternotte, welke sedert meer dan twee jaar de Belgische Justitie bezighoudt, is ditmaal op definitieve wijze ten einde gebracht geworden. Deze zaak, waarin de griffier Paternotte gezamenlijk met andere per-sonen, werd beschuldigd van zijn tus-schenkomst verleend te hebben in een er feniskwestie, hield eerst de publieke opinie gaande te Seneffe en andere om-liggende plaatsen. De debatten eerst voor de rechtbank van Charleroi, daarna voor het Hof van Beroep te Brussel, de-den stroomen inkt vloeien. Tcen kwam de uitspraak van het Hof van Cassatie, welke de beschuldigden naar het Hof van Beroep van Luik verwees, dat na leven-dige pleidooien door de vrijspraak van den srriffier Paternotte. zijn broeder Camille, «n d« erfn-ename Zoé Laurent, deze b^Jn* vermaarde zaak komt t« sluiten. De ontdobbeling der Ministeries De ontdubbeling van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten zal on-voldoende resultaten opleveren voor de ontwikkeling van het Vlaamsche volk, aïs niet onmiddellijk ài de andeie minis-teriën voor Vlaamsch Beigië totaal ver-vlaamscht worden. Eerst en vooral zouden moeten volgen de volledige ontdubbel ng van het ministerie van Nijverheid en Arbeid en die van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken. In de bevoegdheid van beide ministe-riën immers ligt het vakonderwijs, n.l. voor Vlaanderen : het Hooger Handels-gesticht van Antwerpen, andere hoogere handelsscholen, hoogere brouwerijinsti-tuten, scholen voor kunsten en ambach-ten, nijverheidsscholen en nijverheids-lecrrgangen, beroepsscholen en beroeps-leergangen, weverij scholen, leerwerk-huizen- middelbare handelsscholen, huis-houdscholen en huishoudklassen, nijver-heids- en beroepsteekenonderwijs, prak-tische leergangen in moderne talen, han-delsleergangcn, musea van nijverheids-en bcroepsonderwijs, — de staatstuin-bomv-cholen van Vilvoorde en Gent, de prov'nciale en gemeentelijke inrichHn-gen betreffende den tuin- eu landbouw, de vrije instellinsreu, elie zich met deze vakken bezighouden, de leereangcn over landbouw in athenea en midde'bare scholen, de leergangen in de agronomie, de bii?ondere leergangen en voordrachten over bloementeelt, moesteelt en boom-teelt, de staatsplan'-enHun, het chemisch instituut, de laboratoria. De ontdubbeling van de departemen-ten^van lager, middelbaar en hooger on-derwijs ;s dus maar de ontdubbeling van ee,n deel van het geheele onderwijs ; het technisch onderwijs — waarvan zooveel verwacht weirdt voor Vlaanderen — moet onmiddellijk Vlaamsche departe-men'en bekomen in hoogergenoemde mi-nisteriën. met, aan hei hoofd. overtuig-de. p-eleerde Vlamineen. die de sociale en e1>-onomische noodwendigheden van het Vlaamsche volk kennen. De heele zware arbeid, die .thans in de departementen van het onderwijs op het getouw gezet wordt, zal haast nutteloos z'in, als niet daarnaasf de volledig Vlaamsche inriehting gebeure van het aile nijverheid, handel en landbouw om-vattende technisch onderwijs, wat alleen door de instelling van Vlaamsche departementen in de ministeriën van Niiver-lieid -en van Landbouw kan geschiedcn. We spraken zooeven over « sociale en ekonomische noodwendigheden » van het Vlaamsche volk : we bedoelcn dan ook niet alleen het techn'sch onderwijs, maar tevens de nijverheid, den handel en den landbouw zelf. De ontwikkeling en de rijkdom van de Vlaamsche bevolking houden gelijken tred met den vooruitgang op 't gebied van nijverheid, handel en landbouw, ge-deeltelijk afhankelijlc van het algemeen en het techn'sch onderwijs, dat ons goed onderlegde krachten voor aile vakken moet leveren, zoodat Vlaamsche nijverheid, handel en landbouw niet meer af-hankelijk zouden zijn van cnvlaamsche meesters of vreemd kapitaal of verwaar-loosd zouden worden. Algemeen en technisch onderwijs, sociale voorzorg, inspektie van den arbeid, lie4- ainbt van neringen en ambachten. de regeling van en de wetgeving over den arbeid in Vlaanderen, de hoogere raden van handel en nijverheid, van den arbeid, van de ner'ngen en ambachten, van het technisch onderwijs, va,n den landbouw, de kommissies van de werkonge-vallen, van de mutualistische maat-schappijen, van de berœpsinstellingen, dat àlles moet in Vlaanderen zuiver Vlaamsch zijn, een écht Vlaamsch karakter dragen, en kan alleen ingericht en bestuurd worden door beproefde weten-sehappelijke Vlamingen, die '/ich d66r en do6r Vlaming voelen, het veitrouwen der Vlam:ngen genieten, werk- en door-dtijvingskracht bezitten en tevens besla-gen zijn in het vak. We zien hoe àl die onderdeelen innig verbonden zijn met elkaar, hoe het eene afhankelijk is vàn of gepaard gaat mét het andere, zoodat slechts een volledige or>1ossing kan komen in 't voordeel van Vlaanderen, wanneer àl de departementen, zonder eenige uitzondering, van hoog tôt laag, van genoemde minister'ën, voor Vlaanderen, totaal vervlanmscht worden ; die vervlaamsching zonder verder uitstel moet verwezenlijkt worden. We raken ook het punt van het kapitaal aan. Niets is gewichtieer wellicht in den strijd om de ontvoogding, om de volledige z°!f«tandighe!d van Vlaanderen, dan de finanfieele kwest'e. Thàns zijn we in 't algemeen afhan-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes