Het Vlaamsche nieuws

1171668 0
07 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5h7br8p28m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vrijdag 7 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mr 7 Prys: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid b ieuwsblad van België, - Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN: Psr week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Pfcr maand 1.25 Far 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— •-—-™*™ta«»KaiKasgKam5w<MW»K»aMi»H«aanKm»»i«TTiroiMia«iE»sgH«aa»MaiMBegKaaEB^«at«»g^BWB AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1980 BBBMHMMI—IIIWWMIIIM HIIMl !■■!! I mil ,11 Hi I ilUliill ' ■ ■ —■ [T~T~T~T——W ABONNEMENTSPRIJZEN : Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derie bladz., id. I.— Doodsbericht 5,— Vsar aile annoncen, wende men zich : ROODSSTRAAT, 44. - . DE OORLOG I De dienstplicht in het Lagerhui De rede van Asq,uith Londen, 5 Januari. — Minister Aî quith heeft vanmiddag het wetsontwer I tôt invoerijig van dienstplicht voor or I gehuwde mannen in het Lagerhuis ir I geleid met ©en eenvoudige krachtig ■ ïedevoering. Hij ging bijna geheel u I van zijn bekende belofte, die,, zei hi, I ten tijde dat hij ze gaf, volstrekt nooc I zekelijk was ter voorkoming van ee | inzinking in de werfbeweging van Dei I by, aangezien toen voie gehuwde mar I nen weigerden dienst te nemen, tenz I hun toezeggingen van dien aard werde I; gedaan. Thans was de ure gekomen oi I die belofte in te lossen. Inmiddels wild I hij ni et nalaten, eenige tegemoetkomir I gen te doen. De uitsluitingen, in de w« vervat, waren, meende hij, genoegzaax t verklaarbaar. Personen, bezig met wer I in het nationaal belang, kuanen op t< ■ gemoetkoming rekenen, zoo ook dieg( I nen, van wie anderen afhankelijk zijr Het ontwerp bepaalt zich uitsluiten I tôt ongehuwde mannen en tôt hen, di I onder het stelsel van Derby vallen. le] I land wordt uitgesloten. Tegelijk heeft Asquith meegedeeld I dat de werving volgens het groepstelsc I van Derby opnieuw wordt geopend I zoodat ongehuwde mannen zelfs than I nog uit vrijen wil kunnen teekenen. Deze mededeeling verwekte eenig ge I lach en den uitroep : Dit maakt de we I onnoodig. Het wetsontwerp Het wetsontwerp voorziet in ee: ■ automatische inlijving van de onge I liuwde mannen of weduwnaars zonde I kind-ereii tusschen de 18 en 41 jaar, di ■ geen enkelç reden voor vrijstelling' heb I ben. Asquith verklaarde dat de mannei I ais aangenomen zullen worden be I schouwd 5 weken nadat de wet de ko I ninklijke goedkeuring heeft verkregen I De territoriale troepen voor den diens I in Engeland zullen eveneens onder dcz I wet vallen. Tôt de vrijgestelden behooren man I nen die onontbeerlijk werk verrichtei I en mannen die voor anderen hebben t I zorgen, terwijl mannen die. gemoedsbe ■ «waren hebben tegen den gevechts ■ dienst, verschoond worden, eehter al I leen van den plicht om te vechten. In de verschillende districten zullei I raden worden opgericht om aanmeldin I gen voor vrijstelling te beoordeelen I zoomede raden van beroep en zoo noo I dig ook ee.n centrale raad voor nader be Asquith geloo'fde dat wanneer de be ■ palingen van de wet goed werden be ■ STepen, ze vrijwel algemeene instem- ■ ming zou ontmoeten. Het groepstelsel zal worden heropenc ■ en de mannen kunnen zich alsnog vol- ■ gens dit stelsel aanmelden voordat de B wet in werking treedt. De rede van oud-minister Simon Simon, die zich -onmiddellijk na As- ■ quith's rede voor het woord aanmeldde ■ en door de arbeidersafgevaardigden er ■ radicalen met een wild en langdurig ge- ■ juich werd begroet, dat door de Ierer ■ werd overgenomen, heeft daarna een ■ knappe en indrukwekkende rede gehou- ■ den, die niet zonder invloed zal zijn op ■ de morgen te houden arbeidersbijeen- ■ komst. Het voornaamste deel van zijn ■ rede was gewijd aan het betoog, dat As-Bquith's belofte tweeledig was. Het twee-■de deel dier belofte hield niet alleen in ■dat geen dienstplicht zou worden inge-■voerd dan met vrijwel algemeene instem-Mming-, doch tevens, dat dienstplicht pas Bn overweging zou worden genomen na-■flat de uitkomsten van den werfveldtocht ■van Derby ten voile waren onderzocht. ■Bit was niet geschied. Derby zegt : ■651,000 is geen te verwaarloozen min-■derheid. Dit is echter niet het cijfer, dat ■den doorslag behoort te geven. Allereerst ■dienen er allerlei aftrekkingen plaats te ■vinden, niet door een raming, maar door nauwkeurig onderzoek. Dit, ver-■klaarde Simon, is onze belofte. Hij toon-■de omstandig en vaardig aan, dat het ■percentage der mannen die van de H^'-ooo moeten worden afgerekend veel ■grooter is dan dat van aile andere groe-zoodat niemand op 't oogenblik k-on .*eÇgen, of niet misschien ten slotte het Biantal werkelijke achterblijvers inder-Waad te verwaarloozen is. De Engelsche H^'tie zou haar eerstgeboorterecht niet ■*rk»»pe* ve»r «ea schotel linz»n, die ■fWn stevig maal zou opleveren. I Het was een harde kritiek op Derby' [rapport en Simon's slotsom was, dat he S wetsontwerp moest worden verworpen. De kritiek op Derby's cijfergegoochs zal het voor den minister-president he< >- wat moeilijker maken. P Simon, zeide ter verklaring van zij -- ontslagneming, dat het vrijwilligersste. ■- sel een levensbeginsel is in Engeland' e nationaal leven en betreurde dat de rc ■t geering dwang g'ing invo-eren, voor z , er zich van had vergewist of het aants - ongehuwde mannen, die werkelijk bc n schikbaar zijn voor militairen dienst, ee niet te verwaarloozen minderheid voi - men. Hij was overtuigd dat slechts ee j onbeteekenende minderheid zich nie ti vrijwillig heeft opgegeven. ti e Andere redevoeringen Nadat Sir John Simon had gespro ken, zeide Iîobhouse, een sterk voor ^ stander van het vrijwillige stelsel, da hij het wetsontwerp zou aanvaarden daar de regeering het ,noodzakelijl achtte, maar hij drong aan op de vc-rzc ^ kering dat het ontwerp slechts voor dei duur van dezen oorlog zou gel den. Hodge, de voorzitter van de arbeids partij, hield zich zijn beslissing voor, il afwachting van de arbeiderskonferentie j die morgen zal worden gehouden, maa de arbeidersafgevaardigde Thomas be ; str-eed dwang ten sterkste en ried d s regeering aan het stelsel van Derby noj een kans te geven. ' Tonden, 5 Januari. — Afgevaardig den van de onderscheidene partijej hebben vanoehtqnd vergaderd om he rapport van Derby te bespreken en d< houding, die zij zullen aannemen tei i aanzien van de rede van Asquith, vas - te stelleji. r ~ Het geval met de Persia i Washington, s Januari .— Secretari - van Staat Lansing heeft aan de Ameri - kaansche konsuls te Alexandrie, Malt; . en Kaïro geseind, onmiddellijk aile mo (. gelijke beschikbare bijzonderheden t< ; verzamelen, die verstrekt kunnen wordei door overlevenden van de « Persia » ei een beknopt overzicht daarvan naa: Washington te seinen. I De Âmerikaansche nota's ■ aangaande de torpedeeringei De « Times » verneemt uit Washing ! ton dat de heer Lansing, staatssekreta-. ris, den heer Wilson nieuwe nota's za . voorleggen die bestemd zijn vooi ' Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Tur kije en Bulgarije. De Amerikaansche regeering zal d< vraag stellen of de geallieerden het Oos-tenrijksche standpunt aannemen met be-trekking tôt de te geven waarborgen tel beveiliging van het leven der Amerikaansche opvarenden. Deze nota's werden op-1 gesteld in verband met de berichten vol-gens welke de onderzeeër die de « Per- ■ sia » getorpedeerd heeft, van Turksche nationaliteit zou zijn. Men doet opmerken dat de eerstko-mende aanval misschien wel zal uitgaan . van een Bulgaarsche duikboot. De Fransche syndicaliste!! en de Vrede Zooals de « Berner Tagwacht » verneemt, vergaderde eene door meer dan 2,000 personen bijgewoonde vergadering op 12 Deoember in de Parijsche Werk-beurs, en sprak zich uit ten gunste eener energische, omzichtige en doordringende beweging voor het staken der vijande-lijkheden. De vrede schijnt de eenige ra-tioneele oplossing te zijn van de kwestie der verhooging der levensmiddelen en van den woningsnood. Een uit Fransche leiders van syndikaten bestaande nieuw gevormde internationaal aktiekomiteit wendt zich met een oproep tôt de niet gemobiliseerde arbeiders. De Koning van Servië te Saloniki Havas seint uit Athene dat het opont-houd van Koning Peter te Saloniki nog wel eenigen tijd zou kunnen duren. Er zou opdracht gegeven zijn woningen voor de Servische beambten te huren. Het bezoek van Koning Peter aan Koning Konstantijn zou afhangen van den gang der politieke en militaire gebeurte-nissen. Te Saloniki wordt ook gesproken over de verwachte aankomst van Koning Nikita van Monténégro te Saloniki, eene officieele bevestiging van dit bericht werd intusschen niet gegeven. Voor Dichter René de Clercq Onze inschrijving is een hulde aan den grooten dichter en aan den koenen s Vlaamschen strijder, in afwachting dat t aan hooge.rhand zijn edel en oprecht va-derlandsch streven erkend worde. (Geb. fr. 2.60; ingenaaid, 1.50.) Iste DIJST Exempl. n geb. ing. - Alfons Baeyens 10 10 s Dr. Aug. Borms 2 ■7 Albert van den Brande; 2 !j Dr. Antoon Jacob 2 -1 Jul. Gondiv 2 - Raf Verhuist 2 n Adelfons Henderickx, volks- vertegenwoordiger 2 11 Léo Augusteyns, volksverte- t genwoordiger 1 Emm. de Bom, stadsbibliothe- caris van Antwerpen 2 Flor Heuvelmans, adv., voorzitter van de Politie-recht- bank 1 t Jozef van den Broeck, adv. ... 1 Dr. Marten Rudelsheim 1 é Lodewijk Severeyns 5 . J. Tits, voorzitter der Hoog-a studentengilde De Wikings... 1 Bestuur van de Kath. VI. Stu- dentinnengilde Klimop 3 ! Victor de Meijere, letterkun- dige - 1 r Germaine Michielsens 1 - Eugeen De Bock, letterk. 1 ; George M. Roose, letterk. 1 r August Visschers, griffie van Antwerpen 1 . Eugeen Tielemans, id. 1 1 i Jozef van Wetteren, id. 1 t T. H. Janssens, griffier 1 ; J. Bertels, gri'ffie 1 î Oscar Bal, griffie 1 t Willem Gijssels, lette.rk., Brus- h sel 8 h Adolf Clauwaert, schouwburg- d bestuurder 2 ° Jef Herremans, Brussel 1 d 5 Léonard Buyst, letterk., Brus- sel ; 1 v 1 F. Ch. Chrispeels 1 [ Marie Verhuyck, letterk.,Brus- n ; 1 t< j L. Beun, Etterbeek 3 d - Plendrik Muylderman9, Jette... 1 v< Victor Hevinans, Ukkel 1 S Jan Melis, studeut 1 Lode Monteyne, letterk 1 ^ J. van Hoofstadt, grootnijver. 1 schrijft ook in voor 6 ex. van n 1.-50 fr. voor de verschillende (T Krijersgevangenkampen in ' Duitschland 6 Fr. Cantrijn, onderwijzer 1 jj( Cyriel Rousseeu, trambediende 1 d; . E. H. M., pastoor 1 b< _ li, Morgen zullen wij de lijst der in- kl ■ schrijvers voortzetten, die ons van aile bi - > kanten buitengewoon talrijk toekomen. c£ ' j Iedereen kan zijn inschrijving zenden ■ * of brengen op de bureelen van Het ^ , Vlaamsche Nieuws, Roodestraat, 44, w t. Antwerpen. j Te Brussel : Jules François, Mechel- h< ' schestraat, 24, en in het « Vlaamsch n; Huis », Groote Markt. df Te Leuven : A. Hebbelynck, Statie- te straat, 48. Te Meche.len : Frans Leemans, Ade- ^ ghemstraat. c'c Te Hasselt : Boekhandel Olyff, Hoog- ^ ' straat, 19. I DAGELIJKSCH NIEUWS S te AAN ONZE LEZERS. — Wij raden|ri; onze lezers van Antwerpen en omlig» { gende aan, zich per maand te abonnee» 'j, ren op ons blad. Het blad wordt tehuis besteld met de eerste postuitdeeling. Men Qr gelieve zich te wenden tôt het bureel van het « Vlaamsche Nieuws », Roodestraat, 44. Men kan zich ook abonneeren op aile 0 postkantoren en bij de brieîdragers. j r: EENE BELGISCHE HULDE AAN H DE STAD ROTTERDAM. — De Ant- R< werpsche vluchtelingen die de gastvrij-heid van Nederland, en in het bijzonder j;-die van Rotterdam, genoten hebben, heb-ben aan het gemeentebestuur dezer stad D,e drie registers vol met handteekens, ori-gineele teekeningen en dankbare hulde, als een bewijs van toewijding en erken- nJ telijkheid aangeboden. Deze albums zijn W£ prachtig in opgewerkt leder ingebonden; ra: zij bevinden zich in een oud eiken kistje, he waarvan het deksel van een allegorisch zic onderwerp in gedreven eilver voorzien ni( is, voorstellende eeja« vrouw, di« een ha grijsaard ondersteunt. 1 Ons Nieuw Mengelwerk ■ntTrr—inmrm biTîTinrnr-T—i TifrwTT-nr-rrrwr—imiiniwi-iY-i-nTTrn- -rirurii. niian, wéiii rtmmm vm Vandaag beginnen wij on# nieuw mengelwerk NELLEKEN UIT DEN RARITEITEN - WINKEL door Charles DICKENS Het is een der schoonste werke.n van den beroemden Engelschen roman-■chrijver.Onze leze.rs, die zich nog niet abonneerden op Het Vlaamsche Nieuws, aden wij ten sterkste aan dit te doen, aldus zijn ze zeker dit prachtig kunst-verk, dat tevens zoo boeiend en verheffend is, regelmatig te ontvangen. Dit prachtig bewijs van erkentelijk-eid vanwege de Antwerpsche vluchte-ngen werd door eene afvaardiging aan e Nederlandsche Legatie te Brussel verhandigd om het aan de stad Rotter-am te doen toekomen. DE GEZONDHEID VAN NESTOR ^ILMART. — De gezondheid van Nes->r Wilmart, de « held » van Gent-Ter-;uzen, die thans voor het Beroepshof : Brussel terecht staat, trekt de aan-acht der bladen, welke in het buitenland , ïrschijnen. Het is aldus, dat de « XXe iècle » in haar nummer van 29 Decem-;r het volgende artikeltje gaf : « Nestor Wilmart blind. — Een brief it Brussel bericht ons, dat Nestor Wil-art, die de gevangenis van St-Gillis et verlaten heeft, bijna totaal blind is îworden. Er bestaat weinig hoop, dat j het gezicht zal behouden. » 1 Niets is onnauwkeuriger dan deze in-:hting. Indien Nestor Wilmart nu en in zij ne oogen met een blauwen bril ;schermt, dan is dit, omdat hij aan eene : :hte vermoeienis der oogen lijdt, eene 1 eine kwaal, die zeer dikwijls voorkomt 1 j gevangenen -die langen tijd in eene 1 I opgesloten zijn geweest. IîET IS GEEN MURILLO. — Wij ] :bben bericht, zegt et Le Matin » in , elke omstandigheden de Veiligheids- g enst in de baggage van een Belg, den ] ;er Crooy, die op het punt stond van , lar Amerika te vertrekken, een schil- , :rij ontdekt had welke hij aan Murillo j eschreef. Het werk stelt voor eene ^ . Maagd met een kind op haren schoot. \ et doek vertoont barsten van ouder- j >m en de anthropometrische dienst e eft zijn best gedaan om den maker er- j n te vinden. Wij hebben ter onderzoek van drie be- 1 :nde deskundigen een allernauwkeu- jste lichtteekening onderworpen, wel- : volgens een schilderij door den rech- rlijken identiteitsdienst, genomen was. ^ Luidens hun oordeel, kan deze schilde- ^ niet aan den Spaanschen meester toe- b ischreven worden ; het is eene oude co- c 3, en zelfs niet eens eene heele goede. 1 r — De Murillo's dalen in waarde, zegt j s een der deskundigen. Evenwel als deze schilderij van Muril- s was ,dan zou ze nog ongeveer 100,000 e ink waard zijn. Maar het is slechts n ne imitatie, eene nabootsing van de \ Maagd in het Corsinie-paleis te t jme. ^ h Hij toonde ons eene reproductie van t : laatste werk, welke de schilderij >n t /estie voorstelt met nog daarbij den v nius van den meester. r DE PAPERASSEN. — De schrijve- J , zegt de « XX' Siècle » is eene merk-lardige instelling welke de ergste npspoeden niet zouden kunnen aan ^ t wankelen brengen. Zij bloeit, breidt 1( h uit, neemt toe in deze oorlogsdagen s :t de groote onbeschaamdheid welke h ar in vredestijd een onbetwist rijk gaf. e, fwee voorbeelden, uit duizend geko- n zen zullen zulks duidelijk maken. Laten wij eens veronderstellen dat men zou moeten weten of het Belgisch leger in zij ne rangen een soldaat telde die Jozef Beulemans heette. De Hooge militaire overheden vragen deze inlichting langs den gewonen weg aan de verschillende eenheden. Wat denkt gij nu dat er ge-beurt? Allen en elk der talrijke eenheden, — compagnies, batterijen en eska-drons — is gehouden om langs hierarchi-schen weg — zulk een eenvoudige, ge-nakkelijke weg ! — een verslag in goe-den, vereischten vorm op te zenden. Voor ééne eenheid welke de hooge unitaire overheid de gevraagde inlichting verschaft, zijn er dus duizend anderen, die tijd, moeite en papier verspild hebben, zonder in aanmerking te nemen den :ijd en de moeite, welke door de hoogere militaire overheid verspild werden 001 ;ene dergelijke omvangrijke korrespon-lentie te openen. Ziehier een ander geval. De soldaat |ozef Beulemans, of een andere goede soon van Brussel, veroorloofde zich on-angs, tusschen licht en donker, de han-leling van den « oudsten burger » onzer îoofdstad na te doen. Dit viel voor in de straat van een Fransch dorp dicht bij îet front en dit stoute feit was opge-nerkt geworden. Horresco referens ! De soldaat Jozef Beulemans pleitte tever->eefs de meest verzachtende omstandig-îeden : zulk een misdrijf moest bestraft vorden. De schrijverij zag er tertond het 'oordeel van en haalde er eens goed haar lart aan op. Tôt heden werd het eerste >roces-verbaal van de gendarmerie, dat let misdrijf aangaf, door twaalf burger-ijke en militaire overheden ingezien, die r hunne doeumenten, visa's, stempels en îandteekeningen bijgevoegd hebben. Onder deze overheden, bevond zich een >urgemeester, ja zelfs een generaal ! OUD BABYLONISCH DRANKJE rEGEN DEN DORST. — Kobert be-eelt in de « Siidd. Auoth. Ztg. » het ge-iruik van kwass sterk aan. De Duit-che soldaten in Polen hebben geleerd, lezen goedkoopen drank tegen den dorst e gebruiken en zijn er zeer tevreden nede. De Russische gevangenen in )uitschland bereiden hem voor de Duit-chers, waardoor veel geld voor bier be-paard wordt. Kwass is een biertje op envoudige wijze bereid uit brood en Tout en bevat nog geen procent alko-ol. Behalve de alkoholische gisting reedt er bij de bereiding ook — evenals ij « weiss bier » — eene melkzuurgis-ing op. Het Russische woord kwass be-:ekcnt « zure vloeistof ». Men heeft astgesteld dat het recept voor de be-:iding reeds aan de Babyloniërs bekend ^as en dat zij verschillende soorten on-erscheidden.ÏN DE FRANSCHE LOOPGRA-'EN. —• «L'Homme enchaîné»: Onze lopgràven zijn in een vreeselijken to-e-:and en onze soldaten ploeteren half 'n et water en half in de modder. Er zijn snig« verbeteringen aangebracht maar og niet genoeg, en het verblijf is er nog lets voor iederen dag « Nelleken uit den Rariteiten=Winkel » Een der grootste en aantrekkelijkste schrijvers van de 19de eeuw is ongetwij. feld Charles Dickens. e Zijn werk verrijkt den geest en ver-edelt het gemoed ; als ge Dickens leest, voelt ge uzelf e.en beter mensch worden. Onze lezejrs zullen dan ook met vreug-de en ingenomenheid ons nieuw mengelwerk, Nelleken uit den Rariteiten-Winkel, begroeten. Dickens, de onsterfelijke schrijver van Pickwick's Lotgevallen, Olivier Twist, Niklaas Nickeleby, David Copperfield, Bamaby Rudge, Harde Tijden, Dombey en Zoon, en van menig ander meester-stuk, is ook de schepper van die greep uit het Engelsch volksleven : The old Curiosity Shop, de geschiedenis van Nelly, het arme, lieve Nelleken, een der schoonste figuren die Dickens heeft ge-schetst.Een woord over dezen beroemden man. Charles Dicke.ns werd geboren te Portsmouth, den 7 Februari 1812. Van jongs-af onderscheidde hij zich door groote vlugheid van begrip en een ver-bazend geheugen. Zijn vader wilde er een advokaat van makeji, doch Dickens trad in de dagbladpers en maakte zich een naam als reporter, hetgeen eens te meer bewijst dat het journalism tôt ailes leidt, op voorwaarde het te verlaten. Voor het blad Morning Chronicle, schreef hij humoristische artikelen onder den schuilnaam Boz. In al wat Dickens schrijft leeft en tmtelt een weldadige lyrische humor eti zoo heeft hij onsterfelijke figuren in de wereld geroepen, als Tom Pinch, little Dombey, captain Cuttle, Emily, Baas Peggaby, Agnes, en vooral Nelly, dat verrukkelijke Nelleken uit den winkesl van oude rariteiten. Meer dan ooit zijn deze woorden waar : « Wij, hedendaagsche menschen, leven in een tijd van onrust, en wij gevoe-len ons eerst vrij wanneer wij Dickens lezen : hij voert ons weg uit het kom--.nervolle en zenuwachtige naar het naar sukses hakende. heden, in een tijd en onder menschen, uit wier oogen de te-vredenheid glanst. Wanneer Dickens tôt ons spreekt, vergaat ailes in en om ons : hij dwingt ons door het groote en door de schakeering zijner voorstellingen, zij-ner opmerkingen, zijner phantasie en van zijn gevoelsleven zoozeer in de baan die hij opwil, als wij modernen het ver-langen, wanneer wij ons overgeven, tôt een waar genot voor onszelven, aan de liefde voor de aardsche schoonheid. » ! In de ellendigste buurte.n van de Bo-rough en het Oostelijk gedeelte van Londen heeft Dickens de stof zijner romans gevonden1 en de menschen ver-werkt tôt idealen of belachelijke figuren door de scheppende kracht zijner ver-beelding,Overal was hij in Londen te "zien. Ieder kende hem en wees hem aan met eerbied. Hij was de meest volksgeliefde man van Engeland. Den Woensdagavond van den 9 Juni 1870 weyd hij door een beroerte neer-geveld, op 't oogenblik dat hij zich aan den avonddisch neerzette. Hij opende nog eenmaal de oogen en zei : Het wordt licht! Daarop blies hij den laat-sten adem uit. De vertaling die wij van zijn meester-werk Nelleken mededeelen is buitengewoon keurig in opzicht van taal, hetgeen een genot te meer is voor de lezers van Het Vlaamsche Nieuws. even hard in den Winter van 1915/16 als in den voorgaande. En toch zou er zoo weinig noodig geweest zijn om ze nagenoeg bewoonbaar te maken. De Engelschen en ook de Duitschers hebben voorzorgsmaatrege-len genomen om den afvoer van het water te verzekeren en te maken dat de soldaten niet dagen lang met hunne voeten en soms met de beenen in een slijkerige beek staan. Onlangs zat een geheele kompagnie gedurende verscheidene dagen in de modder vast en de hulp van de genie moest ingeroepen worden haar vrij te maken. In denzelfden sektor, waar dit traurig ongeval plaats had, is er één uur noodig om 50 meter af te leggen,want men mœt een schop gebruiken om zich een door-tocht te banen. In een jaar tijds hebben wij onee loopgraven nog niet in orde we-ten te brengen, zooals onze bondgenoo-ten, de Engelschen, en onze vijanden, de Duitschers, het door kribwerk «n door een afvoersysteem gedaan hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie