Het Vlaamsche nieuws

1319 0
28 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d797812/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Het Vlaamsche Nieuws . Verschijnt r7> rimai in de week ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktie, Beheer en Aankondlgingen: de OPSTELRAàDi AANKONDIG'NGEN ■ fMr ma.nd 1.75 BoonFSTBUT R"'VERHULST, Dr. Aug. BOUMS, Alb. VAN DEN BRANDS Elbe medewwker s p^rsconl ik \e. i blad,_ d»n regel 1.50 MT 6 | [o'_ ' ' Met de vaste medewerking antwe«rdolijk veor zijn schrijvea, en Darde id. id i._ Vm «éi iMr U.— AUTWEBPSN vas Hoogleeraar Dokter Antoon JACOB bin4t niet l»e«l de Redakti». Vierde id. i* $.j(i " D**dsiMcinht I Heden Zondag 28 Okîober, te 11 3/4 Torenuur in den Hippodroomschouwburg, Leopold de Waelplauts (tegenover het Koninklijk Muséum) tweede uitvoering van I " DE SCHELDE" T3/Mr,r,nf,'rnV, i.. ! O j _ . 1 _ vw—1.» m . UCHV-I] (getoonzet in 1867-68) voor Soli, Gemengd Koor en Orkest Gciicht van EMMANUEL H1EL Muxiek xan PETER BENOIT (1834-1899) (1834-1901) onder da leiding van LODEWIJK. ONTROP Hsnàeiende Personen: HET MEISJE Mevrouw Maria Ontrop (Mezzo-Sopriuin) EEN JONGELING De Heer Hektor Dognies (Ténor) DE DICHTER « Ernest Servais (Baryton) DE KUNSTENAAR » Robrecht van Aert (Baryton) DE VAARMAN » Désiré Hubert (Baryton) ARTEVELDB'S GEEST » Gérard Dils (Baryton) ZANNEKIN'S GEEST » „ WILLEM VAN ORANJE'S GEEST » » AANVOERDÉR DER EELIAARTS » (Ténor) RUIM 450 UITVOERDERS PLAATSBESPREKING. — Kantoor Mevrouir Jan Verbeeck, J£.unstleT 8, •p Vrijdag 26, Zaterdag 27 Oktober, van 11 tôt 4 Torenuur, en den dag dOT ùit-vocriug aan de winketten in den Hippodroomschouwbu;rg, van 11 Torenuur *f. PRIJZEN DER PLAATSEN : Benedenloges 6.— fr. Stalles 1.2g "fr~" Loges 1" rang 8.— » Eerste rang l. » Voorbehouden Orkestzetels.. 2.50 » Tweede rang 0^50 » Orkestzetels 2.— » Derde rang 0 25 » Parketzetels 1.50 » Om de uitvoering van Peter Benoit's meesterwerk voor eenieder toega.nke~ijk 18 maken, werden de prijzen der plaatsen bel'angrijh verlaagd. W Verschenen : PETER BENOIT. DE SCHELDE, 14 Oktober 1917. Een {«lenkboek. Inhoud : Peter Bcnoitl een levensbeeld, door Emmanuel de Boni ■ Ds Schelde, muzikale ontleding, door Lodewijk Ontrop ; De Schelde, gedicht van Emmanuel Hiel, enz. Met portretten. Antwerpen, De Nederlandsch® Boekhandel St-Jacobsmarkt. 50. Prijs : 1.25 fr. Daar de oplage nagenoeg uitgeput is zullen ® een nog een gering aantal exemplaren verkrijgbaar zijn bij de boekhandelaren. «a programma met het gedicht van Emmanuel Hiel :'?J tegen 0.25 fr in <len Schoinvburg verkocht worden m- m DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT , Berlijn, Vrijdag 26 Oktober. — Offi-cieel : WESTELIJK GEVECHTSTERREIN '» V,aan.d«ren kraehtige geschutstriid, wornamelijk beoosten Ieperen. Zwichtend voor den druk der Fran-fu". "amen wii 's nachts bij Pinon en ÏÏt en S ochtends in de vlakte der Ju , °nze vooru'tgeschoven troepen «enter het Oise-Aisne-kanaal terug. 1TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Ue voortzetting van onze doorbraak bij en en Tolmein Ieidde tôt nieuwe suk-ssssen. Het aantal gevangenen en de buit «men toe. VAN BULGAARSCHE ZIJDE BALKANFRONT Sofia, Donderdag 25 Oktober. — Of-neieel : Het geschutvuur nam im hevigheid toe «P den bergrag vara den Mokra Planina n "P/^cheidene plaatsen tusschen het enrida- on Doiran-meer. Bewesten e' Ochrida-meer vermeesterden Duit-*netirailleurs (woord verminkt. Red.), tcn onderneming van «en Fransche pa-'■oelje beoosten Dobropolje mislukte. In et Stroema-dal werden kraehtige vijan-«ijke verkenniugsgroepen teruggewor-Pen.°P het Dobrocdsja-front geen tiieuws. »»N OOST.-HONG. ZIJDE . ^eenen, Vrijdag 26 Oktober. — Officiel : ' ^ 'TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN ."e aan de midden-Isonzo ingezette Wstenrijksch-Hongaarsche en Duitsche ''l'idkrachten hebben kloek voorwaarts '""fend de liraie Karfreit-Auzza over-^hreden. De bewegingen worden sinds Sisïerochtend vroeg door mooi weer be-Sunstigd.|0ok op de hoogvlakte van Bainsizza Wige Geest) tôt in de streek van den ,'0llte San Gabriele werd de tegenstand p Italianen g-efnuikt. De vijand is op ppunt, al het terrein prijs te geven, dat ®i ach in den elfden slag' aan de Isonzo met de levens van vele duizenden heeft se- ' kocht. : Qp de Karst-hoogvlakte ontsponnen ' zich, terwijl de toestand overigens dezelf- 1 fi- de bleef, hier en daar levendige gevech-ten.[jj De stoot der bondgenooten wist in twee :(j dagen van strijd de vijandelijke linies- ter ' breedte van 50 km. aan het wankelen te in- brenê'en- B'j de wijkende Italianen ; en ^oer"sc'lt °P ve'e plaatsen de ergste ver-ler warririg. en van afdeelingen moesten, ten eenen maie afgesneden, in het open veld de wa-pens nederleggen. Dichte massa's kanonnen van aile kali- : bers, benevens onoverzienbare hoeveelhe- : bj: den oorlogstuig vielen den bondgenooten in handen. Een Oostenrijksch-Hongaar-jjt sche divisie ontnam ten Zuid-Westen van : Tolmein den vijand alleen 70 stukken ge- 1 schut. Tôt dusver zijn meer dan 30.000 I . gevangenen door de verzamelplaatsen der 1 "m bondgenooten gekomen en zoo wat 300 : bemachtigde kanonnen geteld. «■ VAN ENGELSCHE ZIJDE | ^ WESTELIJK GEVECHTSTERREIN 1 [ia Londen, Vrijdag 26 Oktober..— Offi- 1 ct cieel : : ;n Heden oclitend te 6.45 uur hebben de 1 t. Britsche en Fransche légers Oostelijk, 1 j Noordoostelijk en Noordelijk van Iepe- j a- ren een aanyal ingezet. N^ar wordt ge- s [n meld maken de verbonden troepen bevre- \ n. d'gende vorder'mgen. Tijdejis het laatste 1 ,r. gedeelte van den nacht viel er zware re- 1 gen, welke thans nog aanhoudt. c UH ÎTlUâfeNSGHE ZIJDE \ ITALIAANSCH 1 GEVECHTSTERREIN 1 fi- Rome, Vrijdag 26 Oktober. — Offi- v cieel : S Het vijandelijk offonsief tegen den z linkervleugel der Italianen hield, door " te iîlachtige drommen onderhouden, in den 5 îe nacht van den 25sten en gistercn overdag 0 ts met bvitengewone hevigheid aan. Van r- den Monte Maggioie af tôt bewesten s is Auzza weken wij op onze aangrtnzende ' e- linie. Tengevolge h:ervan moestèn wij 5 overgaan tôt de ontruiming van de hoog- 0 sa vlakte van Bainsizza. r -n Beoosten Gorz en op den Kapst bleef t id de toestand dezelfde. 1 >P Gisteren werdein tien vijandelijke s at vliegtuigen gevekl of door onze vliegers 8 10 tôt dalen gedwongen. c PDA A TTC? ter A A V *. J. i & JL *t 4J vat: over... mo ZEDELIJKHEID S « r< — '11 Mooie bende zijt ge! Heele artikelen schrijft ge om 't werk te kritikeeren van ar- ^ei. tisten die 't goed meenen, en terwijl laat ge zonder een woord protest schandelijke vuilig- ^ heden gebeuren, die op de verbeesting van u 't v<51k berekend zijn, die ons in d'oogen van OIK vreemden een gemeene roi doen spelen, zou die door de politie moesten verboden wor-den!...» 't Was een man uit de schouwburg- ^ wereld, dien ik ontmoette, en die woedend scheen. Ik vroe^ hem wat er scheelde, en ^etl w^arom juist de kritiek het moest ontgelden. ce Maar daar gingen de poppen eerst recht aan 't dansen : Of ik dan niet begreep dat het vie ^ie menschen heel weinig interesseert hoé meneer de kritieker het spel van akteur A of de stem '* ▼an zangeres Z gevonden heeft ? Of ik dan niet wist, dat een kunstbeoordeelaar een sociale roi moet vervullen die veel verder reikt dan het voorUchten van 't publiek? Dat hij in zekeren zin een soort van zedelijke censuur or ( heeft uit te oefenen op wat men het volk als geestelijk voedsel durft voorzetten. En dat ^ onze tegenwoordige kritiek al evenmin als cyjr hare overvaardige voorgangers van v6ôr den cj€ oorlog deze plicht die op haar rust te beseffen grj schijnt ! » sta Op dat woord «censuur» werd ik driftig. v\çj Want we hebben waarlijk al beperkingen van wo allen aard genoeg, om nu nog den onbeschei- ge, den neus der Pers te gaan steken in dingen |ee waar alleen de Politie bevoegd is. Maar mijn naî tegenspreker was positief kwaad en wou geen reden verstaan. « Gij vooral, aktivisten, — Bc! moest ik hooreu, — gij die zegt voor het volks- ge< heil te voelen en te werken, gij vooral draagt op schuld I u y 1, Ik was verbluft. Welhoe, wij die in aile op- an^ rechtheid goed trachten te stichten, wij zou- se ri den schuld dragen aan volksverbeesting en de Fia andere fraaie dingen die daar genoemd wer- r den ! De man was gek. En ik leek het zelf ook var wel, hem langer aan te hooren... om Maar wat hij verder zei, was toch zoo gek ju;s nog niet. Hij haalde een klein boekje uit zijn zjjr zak, en, plots in kalmen betoogtrant, las hij te ] me 't opschrift. 't Was het tekstboekje van voe eene « revue » die thans in een onzer groote ouc schouwburgzalen wordt opgevoerd. En hij £)a iraaide 't blad om, en ging de eerste « koe- Zij pletten » aan 't lezen. Ik deed hem opmerken wai iat ieder weet wat flauwe, onbenullige kost îoo'n « koepletten » altijd *ijn en geweest kw zijn, maar dat het toch doelloos is daartegen een te protesteeren. Zoolang ze geen werkèlijk- stai slechte dingen behelzen... . Met een ijzig gebaar sneed hij de rest ran te £ mijn zin af, en ging onverstoord verder met J voorlezen. Ik geeuwde, want het ding was waarlijk tè zouteloos. Niet ééns komt er een sprankje geest de flauwiteiten verluchten, xn rjes 't plompe van den vorm evenaart het logge van den inhoud. var Maar daar kvvam hij aan «koepletten», met titel aBiljarten». Ik wilde'ze hier overschrij- tu;^ ven, maar het gemeene is soms tè gemeen, het pijc platte tè vuil om het onder ieders oogen te var brengen. 't Kan waarlijk niet. ma Tracht u voor te stellen een infaam speku- }n leeren op de smerigste instinkten van een geil eist publiek, een vuiligheid om huzaren te doen Via blozen. En dat wordt avond aan avond uitge- eve braakt, voor zalen waar mannen en vrouwen, lerr sn zoowaar ook kinderen zitten te luisteren. mo. De^zwijnerij wordt door allen aanhoord, en nog yergeeft ongestraft reine zielen die onwetend een iaar verzet kwamen zoeken. O zeker, dààrin den lad mijn tegenspreker ongelijk : met kunst de heeft dit vettig gedoe niets te maken, e# de het cunstbeoordeelaar treedt buiten zijn vak door eer: het aan te roeren, maar boven dat vak is men den inensch, en wil men het peil van het volk op- selr Deuren. En hoe zal ooit ware kunst daarin ge- De ukken, als langs anderen kant het vieze van ^eneuk van gewetenlooze centenjagers vrij bet >pel heeft om ailes te bederven wat met zoo- ten •eel moeite door edeler streven werd beko- stic nen. Ja, waarlijk, nu begreep ik beter de mo< voorden uit het begin van ons gesprek : dat Ingi le kritikus een soort van zedelijke censuur slee uoet uitoefenen. En verder wou ik gaan : aan de le politie hoort de taak in te grijpen, niet op uit îare brutale en onbevoegde wijze van vroeger, onw naar met voorlichting van helderzienden. twij ?eiten als 't gewraakte zijn grover gevaar wor oor de openbare zedelijkheid dan café's met teri ;ordijntjes voor de ramen. Wie dààr genot stee oeken en vinden kan, is reeds niet rein daa neer, maar de verderfelijke invloed van frar chandelijke revue-liedjes, die daarenboven p straat verspreid worden, werkt op àllen. tigG Ik heb 't eens bijgewoond, in een klein N traatje onzer volksbuurten, dat 'n zes-, zeven- vija al petotters van 4 à 7 jaar, op een stoep zaten juis chool te spelen. Een, — 'n meisje van 'n jaar zijn f 8, — was « jtifvrou\v ». En beurt om beurt telij iep zij dè kameraadjes'naar v66r, en ze "moes- syrr en elk een liedje zinge^. Op hun vermakelij- Wi; :e zaagtoontjes neurieden zij d'onbeduidende wij2 choolwijsjes die ze hadden onthouden, en d-ad [ingen dan fier naar hun plaatsje terug, fier dig" imdàt z% opmerkten ho© ik glimlachend luis- stc meaewerkmg J Uokter Antoon JACOB j bin«' _ ♦ j terde. Maar er kwam er een, — kleine peuter vatl misschien 5 jaar, 'n blonde broekvent met mooi, open snuitje, — en die zong, — waar-schijnlijk thuis gehoord van ouderen broei;, — een plat, ploertig straatdeuntje, ook van een A « revue » in de goot gevallen, en hij zong het l1 ejen met al de vuilheden, al de gemeene intonatie's d- L ar_ der ouderen. Hij zong het met zijn groote (( t ge ^iee^ rustig> niets begrijpend van P 't monsterachtige dier woorden. Maar wat ti van 'n voorbereiding tôt perversiteit had hij reeds z: van ouc*er&aan- Zijn makkertjes luisterden, en 0 ■len zoudeu zonder twijfel ook wel dra 't liedje P lvor: keimeu... k urg. weet wel, sentimentaliteit is uit de mode, lend heeft z'n li;"d ge^ad. Maar ik kan mij niet be- d en ^et^en denken dat de politie, of de censuur, g (jea een goede gelegenheid liet voorbijgaan door a aan lie sPelen van de bedoelde revue niet te ver- t de b*e(*en- Of is 't er nog tijd toe ? p neer Frank DERTHEN. b L SO- Er dient gehandeld ^ reikt VeU Vlaminpren klacypn nv#»r- A& \rt-îî<a A su°r onderwijsgestichten in Vlaanderen. E : ^ls Schreeuwende mistoestanden werden aan 1 ^ de kaak gesteld. Wij hoordan beschuldiii- U als g.jng na beschuldiging. Dringend waren ir den de vragen om bevoegd en ongenadig in- g :ffen grijpen. En intusschen — niettegen- o staande klachten, beschuldigingen, indi- n« ftlS- vidueele en gezamenlijke aanvragen — a; van woekert het kwaad welig voort. In voile n, :hei- gewetensrust gaan bestuurders en d^ ^en leeraars voort banvloeken te slingeren naar 't hoofd der aktieve Vlaamschgezin. jeen den, hemelhoog te verheffen het heilig ^ » Belgisch vaderland en zijne nationale re- ^ >lks- geering, en daarbij natuurlijk hun wetjes ^ aagt op taargebruik — Fransch altijd, e€ Viaamsch bij uitzondering — met nog OI op- angstvalliger waakzaamheid toe te pas- Ç zou- sen « pour le plus grand bien des élèves sc i de Flamands » 1 w iver- O! 't- kwam zoo wel te pas dat woord jK °°k van P. Prefekt van St-Ignatius, heerlijk, omdat het d e gansche mentaliteit zoo «-Sek juist weergeeft : « Luc en heel zijne kliek zlJn zijn te dom, om iets tegen mijn gesticht te beginnen ». Daar zit 't hem juist ! Zij s.c van voelen zich immers beschermd door de , 1 oude Belgische wetten en verhoudingen ! ! Daaraan durft natuurlijk niemand raken. ^ :oe- Zij z-jn « vrije gestichten » en doen dus s keu wat ze willen. Wie zou zoo iets durven :°st ontkennen? Als iemand in z'n huis een îest kweek van cholera-bacillen aanlegt, die c c sen een gevaar kan worden voor gansch de ^ ijk- stad, wie zal hem dit ten kwade duiden? Niemand is immers verplicht daar binnen ▼an te gaan 1 met £r zjjn ,jin Limburg twee athenea, die r€ was dus afhangen, van den Staat. Van den an- j) eeu deren kant zijn er ten mïnste 8 semina-ries en kolleges, die de zaken op eigen jj-houtje drijven. Genieten zij de weldaden Zl van den Staat? Ongetwijfeld, want zij met hebben het recht, wettige diplomas en ge- ^ inJ' tuigschriften te geven. Ze zijn dus ver- v< bet plicht z^ch te onderwerpen aan de wetten t_j 1 tc van den Staat. Dat zal overigens nie- ^ mand ontkennen. Thans echter leven wij v, :ku_ in een uitzonderlijken toestand : wijt ju' seil eischen eene eigen regeering, die ons, ^ °en Vlamingen, eigen wetten zal schenken, te tge- even zooveel waarborgen voor de onbe-'■en, lemmerde ontwikkeling van Vlaanoerens fen. mogelijkheden. Zoover echter zijn we dt en nog ni'et. En gelijk een geneesheer, d'e V end een gewonde verzorgt, eerst dezes won- V irin den verbindt en dan slechts overgaat tôt ui mst de algemeene behandeling, evenzoo ware de de het wellicht geene verkeerde taktiek, loor eerst de meest schreeuwende mistoestan- fk nen den te verbeteren en dan slechts het stel- ni op- selmatige zuiveringswerk te ondernemen. de ge- De macht is ons, waarom er geen gebruik F; ieze van gemaakt? Zal iemand ons het recht ce vrij betwisten van te zorgen, aat de studen- ce îoo- ten, die toch noodzakelijk naar die ge- Vr :ko- stichten zullen gaan, daar als Vlamingen de mogen leven én behandeld worden? Dat di: dat ingr jpen zou onwettelijk zijn? Ik weet pg uur slechts dit : vôôr eenige weken, vaardigde M aan de Belgische regeering een besluit-wet op uit tegen de aktivisten. Dit b. w. was en te: jer, onwettelijk en onwettig. En nochtans wie ge en. twijfelt er aan, of het zou uitgevoerd vr aar worden, zoo de regeering met volmacht m< net terugkwam? Welnu, waarom moeten wij tn not steeds de brave Hendr kken zijn? \œg be ein daarbij, dat ons optreden tegen die ver- sti ^n franschend©^ onderwijsgestichten, zoo ee yen zeJfs onwettelijk, in elk geval zou gewet- no i. tigd zijn. tei ein Men vreest misschien, ons het volk mi eu- vijandig te maken. Mij echter dunkt, dat va ten juist zulke daden de beste propaganda aar zijn. De verordening betreffende de amb- sy :urt telijke taal in Vlaanderen heeft ons meer aa >es- sympath'e verwon^en dan 25 meetingen. nu :lij- Wij verliezen veel te veel tijd, met te be- ni; □de wijzen, dat onze beweging wettig is. Aan va en daden, révolutionnaire daden, zoo noo- ac fier dicr is meer hehoefle. SC STADenL^ND h VOLKSOPBEURING ». Afdeeiing z twerptn. — Op Zondag 28 .Okîober .7 e.k., houdt de Vereenigaig tôt Ze-ijlsç en Stoffelijke Volksverheffing D< 'olksopbeur ng )>, afdeeiing Antwer- Ina4 i (Katciijnevest, ■.) hare eerste plceb- ^ ' e jaarlijksche Vergadering. Op deze ,:n8f -ng zal veis!ag uitgcbraeht worden ren-:r het eerste jaar der werking. Ze grijpt ats i:i het lokaal « De Ton », Pcli- zcn': instraat, 14, om 4 uren (Torentijd). tcn De heeren 1-eden en belangstellenden, allR:E geo:i UJtnoodiging moehten ontvan- s'u^ i hebben. worden verzocht dit bericht dusdanig te beschouwen. Dp dezelfde z tting zal de uitreiking .ats grijpen der bocken d:e « Volksop- naer irlng » verki ijgbaar heeft gesteld voor waa] laureaton van den stedelijken leergang .Vedertaridseh Kortschrift. Dezen wor- V02CT 1 er hierbij nogmaals aan herinnerd. l'OLKSHOOGESCHOOL VAN HET R GEiMEEN NEDERLANDSCH VER- i-cn >ND. — De personen, die zich als leer- sc^a jen van de Volkshoogeschool hebben 3n inschrijven en zich tôt nog toe niet het Koninklijk Atheneum hebben aan- Oi )oden, worden dringend verzocht zich Hen een van de volgende dagen in bovenge- VIaa ;md lokaal (ingang Gemeenteplaats) zooa i te bieden tusschen 6 en g torenuur, Schc . Maandag 29, Dinsdag- 30 en'Woens- onze ^31 Oktober a.s. hoefi iEDENKPENNING TER HERIN-;R1NG AAN DE VERVLAAM- "iL HING DER GENTSCHE HOOGE- ^ HOOL. — Wij herinnertn er nog- dwiji s aan dat de pracht ge médaillé die OVçr worpen werd door beeldhouwer Jozef j)DOr îtré ter herinnering aan de vervlaam- eanc ing der Gentsche Hoogeschool en W11C|-irvan een photogiafie verscheen in « Inlichtingsboekje voor Studenten » a(jeîT' gave n. 5 van den Hoogeschoolbond), om c gedenkpenning geslagen wordt. Vele j e„c mingen, vooral zij die aanwezig wa- -T . bij de plechtige opening der Vlaam-e Hoogeschool .n Oktober 1916, zul- I kostbaren gedenkpenning willen ver- on gen en bewaren. Een zilveren exem- ïï, |( ir der medalie zal op 3 November aan- j-v inde bij het eeuwteest der Universi- or(^cr door den algeeenen voorzitter van den , , Dgeschoolbond aan de Universiteit, ;n C ? ' persoon van den Rektor, worden aan- ^ ? oden. Bronzen exemplaren kan men 1,9 \e. krijgen, nii-ts inschrijving en betaling voorhand. Er worden namelijk gesla- am, : 200 exemplaren groot formaat (65 m.) tegen 25 frank, en 1000 exempla- T1C ' "klein iormaat (25 milim.) - tegen 6 fr. V<Jn^ gedenkpenning zal ;n doosjes inge- r n 1 t zijn, versierd met een oorspronke- ^ e houtsnee van Jozef Cantré. Wie. een V00!* eren exemplaar, groot of klein for- 1 zou verlangen, moet het speciaal op inschrijvingsiiisten vermelden (250 fr. ^ellc^ •r het groot formaat. 20 fr. voor het .. II formaat). Men kan inschrijven : te V^n, werpen : Prinsesstraat, 16, (bureel . den Hoogeschoolbond); te Brussel: nc, ' | îet Viaamsch Huis, Groote Markt; te t1cial il : op het Sekretariaat der Universi- en (Lange Meire). ÉEEN TVVEETALIGHEID. — Naast scha1 kraehtige woardrsa waarmee Frans VOo\ 1 Cauwelatrt de tweetaligheid in de h anderen te lijf gaat dit brokje, dat we heid een onlangs verschenen nummer van àlle . « Opinion Wallonne » overdrukken : ftijen De Belgische Standaard », la feuille waar nandé de La Panne déclare dans son W néro du 2 Octobre dernier qu'on nc onze . pas obliger les Flamands résidant en Z;i nce à apprendre le Français. C'est, dit dade ournal, vouloir abâtardir un peuple, Vc jui ne l'a jamais fortifié. C'est très ter \ ! VI lais alors, pourqo! chercher à abâtar- VI les Wallons en voulant les atteindre à derli er dont parle le grand poète VI Herlinck?»- VI •e censor schrabde de minachtende VI; nen waarin over onze taal gewag werd bestr laakt. Men is dus bij onze Entente- , VI; nden en te Havere reeds heel wat gen ! r op zijne hoede. Een eerste gevolg- VI; king die tôt vreugde stemt, want ze VU ijst de kracht van onzen huidigen Vh d. Dan blijkt het ten overvloede weer VI; > dat de Walen hun Vlaamschhaterij giqut heelemaal niet hebben aigelegd. La- van j we ons dus niet vangen. Men raakt y\. r en meer overtuigd van onze kracht, y], daar grootere inschikkelijkheid. y]; angs een anderen kant gaat het oude yj. ecm met den dag op dreigender wijze maat 't wankelen. De Belgische ziel wordt y], meer slechts door de verkochten; dino-< ir ook door d'egenen die « le vide de- yj t l'ennemi » hbben gemankl, op kern- woor tis^e wijze verlooehend. Dan mag men yj slden zooveel men wil, wat geeft het!' j^dic . het feit zelf verheugen we ons zeer. îets ^oof Zouden we uiet voorurt kunrien doen? Den 2" Sep^ember 1917 — bijna twee maand geleden — verscheen in het « Wet- en Verordeningsblad » de rege-ling over de ambtelijke taal in Vlaanderen,>let is een prachtig stuk. Het verwe-zcnlijkt den droom van elkc-n oprech-ten Vlaming, hij weze dan nog zo® angstvallig passief of nog zoo onver-saagd aktivistiseh. Om zulke verordening te verkrijf»* is sinds negentig jaar de trijd van «ea volk liegonnen. Daarvoor streed Jaï Frans Willems en gaf hij weer « Rei-naert de Vos » uit, aldus herbeginnend waarmode zijn naamgenoot Willem ia 1250. een volk ha:l gemaakt. De zege volgde toen een halve-eeuw later, in 1302. Reinaert de Vos en Maerlant scho»-ken ons volk den geest die de ridder-schap uit het zadel wierp en de Geme«a-ter. vrij maakte, tôt een heiizaam v»or-beeld voor gansch Europe. Ot'ze nieuwe Maerlant was in 3®t7 Hendrik Conscience. « De Leeuw van Vlaanderen » wierp het doodenhulsel af, zooals Zt_- vandaag weer z;ngen in « D® Schelde» Het vaderlansch epo", 4«t. onze groote romanschr'jver dichtt», heeft h£t Vlaamsche volk zichzelf doe* terugvinden. hee't Vlaanderen ier»4, op het eigen=t ooge^blik dat de B«lji-sche regeering besloten had ons en oa-ze taal van den aardbodem te doen ver-Swijnen, om het land aan Frankrijk Wer te leveren. Willems, Conscience, Door van Rijswijck, Jan de Laet, Lede-janck, van Duvse hebben ons bet be-wustzijn teruggegeven en ons gered. Maar naarmate we weer vrijer wi'den idemen werden de pogingen verdubbsld jm ons te wurgen en de Schoohvet en Legerwet van 1014 bewezen nogmaals lat wij nooit iets te verhopen hadden /an een Belgische regeering ; dat wo ■teeds bedrogen werden en een baksteen het hoofd kregen als we brood, geste-ijk brood vroegen. Den 2" September 1917 kwam de vei-«•dening, waarop we bij de eeuw vrtich-eloos hadden gehoopt, en art. I luidde . In het Viaamsch bestuurlijk gebiei s de Vlaamsche taal de uitsluitclijke imbtelijke taal van aile overheden «t yeambten van den Staat. de provincies 'n dé gemeenten, evenals van hun in-"ichiingen en gestichten. met inbegnp :'«n de o'iderwijsgestiçhten en onderwij-•ende personen. Opdat er geen uitredding zou wezeu /oor den sluwen Franxhen indringer :n liardnekkigen vernietiger van on£cii ^laamschen landaard, kwam e;n vol-;end aitikel bcpalen ; De bcpalingen van deze Verordening zijn naar huti geest toepasselijk op t.'t banknotendépartement van de Al^'iiee-ne Maatschappij van België (Société Générale de Belgique), de Belgische Natio. nale Bank, de Algemee'ne Spaa*- en Lijf-renlkas, de Nationale . <ia.tschappij der Waterlciding, evenzoe op de trammaat-ichappijen, de openbare inrichtingen voor het leveren ifm licht en drijfkracht, ie inrichtingen van openbare liefdadig-heid en zorg voor volkswelvœart en ov ille gestichten inrichtingen, maatschap pijen en personen die openbare dienst' waamemen. Wij hieven een hymne as; e aldus nnze geestdriftige vreugde vcrtoi^i-c • Ziedaar geen woorden mec r ! Dat zijn daden ! Dat is een groote daad ! Voortaan zal ailes hier Vlaanr-ch, lou-ter Vlaanvch wezen ! Viaamsch al de openbare opschriften ! Viaamsch de taal aller besturen, on-ierling en met het publiek ! Viaamsch de taal van den Staat ! Viaamsch de taal van de Provincie ! Viaamsch de taal van de Gemeente-jesturen ! . Viaamsch voor aile openbare inrichtiu-îen ! Viaamsch voor de buurtspoorwegen ! Viaamsch voor de trammaatschappijen 1 Viaamsch de Nationale Bank ! Vlaawi ch de Société Générale de Be'-jique, voortaan Algemeene Maatschappij tan België! Viaamsch de Spaar- en Lijfrcntka?! Viaamsch de Openbare Liefdadigheid ! Viaamsch de Wa'erleiding ! Viaamsch de Elektricitcit- en Gas-naatschappijen ! Viaamsch de Bevoorradings- en Voe-lineskomiteiten ! Viaamsch ailes wat openbasr i», in éé" woord ! Viaamsch ook de taal der beambten e" bedienden, alleen Viaamsch ! 't Zal dus ook gedaan wezen met het ton dag 28 October 1917. Derde Jaargfeag Ki 298 : (0 Centiem voor geheei België

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes