Het Vlaamsche nieuws

168 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 Mei. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 02 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z60bv7cp4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJZBN: Lr Un 1,75 |Voor 3 ma^nd J— yoor 6 niaatid lu-— L éfa j**r ls-~ j|]e tochten nopen* onregelmatig-jTn in de beâtellmg der postabonne-Kn *j" UrrSLUITEND te rich-Ktt het BESTELLEND POST-SjREEIi en niât aan het beheer van hlûd. fWoensdag 29 Mei 1918 - 4*® Ja&rgJfti 144 Prijs 6 Centiem voor België Het Vlaamsche Nieuws Versehijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Raî VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDB AANKONDIGINGBN: - [ Tweede blad, d«n regel 2.50 ï Derde id. id. ...... 1.— Vierde id. id 0.S0 Doodsbericht 5.— Elke medewerker is persoooijijk i verantwoordelijk voor zijn achrijven, ' en bindt niet heel de redaktie. Redaktie,. Belieer en Aankondigingen : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 AJSTWERPEN Hervatting van het Duitsch offensief Een geweldige opmarsch tusschen Soissons i Reims. « De Duitschers trekken over de Aisne 15.000 gevangenen. ïill DUITSCHE 2IJDF* DUITSCH AVONDBERICHT (eflijn, Maandag 27 Mei. "— Officieel n de gevechtsvakken in Vlaandere jjn de Leie, op het slagveld aa jskanten van de Somme en aan cl «hebben de artilleriegevechten aa jjpte gewonnen. buiden La on is sinds vanochtenc çdeslag om de,n Chemin=d£s-Daui£ ideii g"an-gf. De troepen van den Dui en kroonprins hebben den bergru, t de voile uitgestrektheid stormendei i genomen en stnijden op het oogei : aan de Aisne. DUITSCH LÏGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein erlijn, Dinsdag 28 Mei. — Offi 1: tan den Kemmelberg en aan d e, op het slagveld aan beide zijde i de Somme en aan de Avre zij: artilleriegevechten gisterenochten idierpt. Tusschen Voormezeele e: (erbraken wij in de Fransche linie nen en brachten meer dan 300 ge igenen terug. )e aanval van den Duitschei lonprins bezuiden Laon leidde te slagen sukses. De daar staand nsche en E-ige'lsche divisies werdei ledig verslagen. Het leger van ge aal von Boehm heeft den Chemii Dames stormenderhand genomen bergrug, waartegen de groote door akspoging der Franschen in he irjaar 1917 mislukte, en die wij ui fegische overwegingen in de] rfst van verleden jaar ontruimden weer in ons bezit. Na geweldig llerievoorbereiding bemeesterd< :e onvergelijkelijke infanterie in he rgengrauwen tusschen Vauxailloi Craonne den overtocht over d-elle en drong Oostwaarts tusschei beny en de Aisne in de Engelscb es binnen. .Geheel verrast bood d-letting der eerste vijandelijke linie estai siechts geringen weerstand kIs in de volgende ochtendurei ren Pinon, Chavignon, Fort Mal l'son, Courtecon, Cerny, de Win ierg, Craonne, de Villers-berg ei uitgebouwde verdedigingswerkei en benoorden Berry-au-Bac stor ftderhand ingenomen. Tegen dei dag was onder voortdurende ge ihten tusschen Vailly en Berry-au :de Aisne bereikt. Vailly werd ge nen. Het trechterveld van de lente Wst-aanvallen van verleden jaa w in onweerstaanbaren aanval ver sesterd. sNamiddags werd de aanval voort tet, Tuschen Vauxaillon en Vailh m wij op de hoogten bij Neuville ffaux en benoorden Condé; tus p Vailly en Berry-au-Bac zijn wi s de Aisne getrokken en hebbei iien strijd naar het sinds 1914 doo loorlog onberoerd gebleven gebiet îïebracht. Van de versterkt< Aoogten op den Zuidelijkei wvan den stroom werd de vijanc feuw teruggeworpen. Wij hebbei «lien Vailly en Beaurieux de hoog «en benoorden de Vesle bereikt net leger van generaal von Belov N wierp den vijand uit zijn sterk< pngen tusschen Sapigneul en Bri '"1 over het A isne-Marne-hanaal te ! ® nam de op den Westelijkei Ver van het kanaal gelegen plaatseï F"ey, Cauroy en LoiVre stormen fcnand in. [iotdu9ver werden 15.000 gevange Egemeld. H usschen Maas en Moeze 1 en aai P Lotharingsche front leefde de ge ptsbedrijvigheid op. Aanvallen te Cn de vijandelijke linies leverdei |ffcr dan 150 gevangenen uit Fran I e en Amerikaansche regimentei m FRINTcHE ZliDE* rfSTELIJK GEVECHTSTERREIN | a«js, Maandag 27 Mei. — Off.icie&l ! 1 sl:ig heeft heel den dag bukenge P) verwoed op een front van meer dai P "uometer van de streek van Vauxail L.,1 tot het terreLni, dat aan Bri il) . nenSt' voortg«hiërd. L tr,"ltsc'1€ dromimen, met de Fran |rineor0epen Van de eerste slaags L. n' ««ter zich om hun verliezen t P d-ÎT^11' naar ^ van de Aisni et ( 1 ePaa'de afdeehngen van hen aai [jn j<l" van den dag hebben' bereikt. e streek van Pont-Arcy trekken d> Eransch-Britsche troepen, diep geëche-k).nnfic'rd,zich methodisch en volkomen het verband bfivvarend, terug, waarbij ze den vijand de eerste onvermijdelijke sukses-: sen zeer duur doen betalen en waarbij ze 11 zich ,door voct voor voet tegenstand te n bieden, doeltreffend van de reserves be-e dite nen. n De beririjvigheid der artillerie is erg le-\ endig gebleven op de beide oevers van de Maas, in de streek van Sainf-Mihiel s en* op het front van Lotharingen. Een - p\'er\al der Duitschers beoosten Fay-en-? Haye is afgeweerd. : VAN ËttSELSCHE ZIJK WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zondag 26 Mei. — Officieel • Vannacht hebben Fransche troepen een overval in het vak ten Noorden van Belle e afgeslagen. 1 De gOmelde b,eschieting van het vak ^ VilIerS'Bretonneux wa^ hevig. De vijand -j gebruiikte daarvoor gasgranaten. 1 Vanochtend vroeg heeft hij| ook ten s Westen van Hinges onze Unies zwaar met gasgranaten beschoten. Londtw, Maandag 27 Mei.— Officieel : t Op den rechtervleugçl hebben onze troepen hun gevechtsstelliingen gehouden cn zijn ze met de Franschen Ln nauwe aanraking. Op onzen linkervleugel wist de vijand na fellen strijd onze troepen naar een twieede liinie van in orde. gemaakte stellingen terug te dringen. Langs het t heele front As verwoed gevochten. Dit j. houdt nu nog aan. Op het slagfront van de Leie hebben Fransche troepen forsclie aanvaJleu, vaiv l ochtend door den vijand op het front Lo-^ ker—VoormezEels gedaain, na harden ^ strijd met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. 1 Bij het mter van Dickebusch slaagde de vijand erin over korten afstand in de Fransche stellingen te dringiein. Op dit 1 punt vvordt nog gestreden. Een andere plaats, waar de vijand bij zijn. ee.rsten aanval in doordrong, is Ln tegen aariivalten van Fransche troepen hier, overd, die een aàntal gevangenen maak-ten.Op de rest van het Britsche front on-j derging de toestand geen verandering. ; VAN ITALlAÏNSCHftlJDE ' ÎTALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 27 Mei. —• Officieel : In het gebied van Tonale hebben onze r Alpensoklaten, die in een moeilijk ter-rein een strija voeren, wielke zeer verb t-terd is tengevolge van het ijs en den hardnekkigen tegenstand van den vijand, ' door een overwinming het vierde oorlogs-' jaar ingezet. De krijgsverrichting, die in • den ochtend van den 25n Mei een aan-vang nam, werd zonder oponthoud gedu-1 irende den nacht van 26 Mei en den (lag î van gisteren voortgezet. Met groote aap-l perheid werden achteieenvolgens vier ' aanvalkn gedaan op den top van' de Zi-} golon (3940 meter), met den bergrug van. Maroche daaronder, op den top van de 1 Presena (3690 meter). De Col di Monte-callo (2250 meter) en de bergrug beoos-' ten dezen top werden den vijand ontrukt [ en zijn in ons bezit. Onze troepen heb-5 ben een groote stoutmoedigheid aan den dag gelegd. Het derde stormdetachemnet en de ba-1 taljpns van de Alpensoldaten uit Cavento, 1 Edolo en Mandrone verdienen in het bij-zondier te worden vermeld. Den vijand werden zware verliezen toegebracht. De voortreffelijke medewierking van het ge-schut en het élan van dten aanval hebben 1 onze verliezen zeer gering doen zijn. ; TELEG&AMMEN 1 Het Kriigsbedrijf in het Westen De stervende steden: Laou Berlijti, 26 Mei. — Dag op dag zetten de : Franschen de verwoesting van hun eigen stad Laon voort. Den 25n dezer is de stad weer op 108 plaatsen door schoten fce^ehadlgd en ver-1 «eheidene burgers zijn gevallen als slachtof-" fers van de granaten van hun eigen lands-■ lieden. Ue j^eschutbedrijvi^heid londen, 27 Mei. — Na melding gemaajet te > hebben van allerlef hevige beschietmgen door e de vijandelijke artillerie op verschillende pun-ji ten van het front, zegt Gibs : Het ■sehijnt als-^ of ailes zich ontwikkelt in de richting van het ontploffingspunt, -vvaarop de vijand, voor bij een nieuwe reeks van veldslagen /al ope-" nen, al zijn geschut zal laten spelen. Vlaanderen, sociale Staat In « Le Bruxellois » van Donderdaj 21 1.1. vinden wij, in een hoofdjartikel den korten inhoud van een onlangs ia Frankrijk, onder deknaam Lysis versch-a nen boek, getiteld ' « Vers la démoorati-nouvelle ». Het moet een allesz ins mark vviaardig werk zijn, omdat het getuigt volgens wat wij ervan en arover lazen van eqn helderen, onbevooroordeieldei kijk op de diingen,, en ook, omdat het dui delijk de sporen vertoont van de groot< stroomingen die dêzen tijd doortrillen ei die we reeds de toekomst /langzamerhan( al duidelijker zien aflijnen. Wij laten tcrzijde wat betrekking heef op stnathu-shoudkundige vraagstukken Lysis is van meening dat de sociale kwes tie niet draait om de verdeeling, maai om de voortbrengîngj maar het beslui dat hij daaruit tr-ekt is van belang, n.l. dat geen socialistische, maar wel efen eko nomjische'" staat die der komenae eeuwei zal wezen, naast en, in 2ekere mate, iir de plaats van den politieken staat, met; .op 't eerste plan zijner bekommernisser de stoffelijke welvaart zijner onderdanen De inrichting van het Staatsorganism* gesch'iedc dus niiet meer volgens dez< levens- of wereldopvatting : alleen de ai gemeene welvaart, gunstige levensvoor-waarden voor ieder, moetxjn bevorderc worden. Een strooming van dezen tijd : want ook in Noord-Nederland vatte dteze op vatting wortel — parlementair werd z< belichaamd in de Algemieene Staatspartiji waar van Frederik Van Eeden een van d< vooraa n s t a ande woordvoeirders .is, — en alhoewel verbreed «n op kultmreel gebiec verlegd, vond ze ook ,in Viaandietren hart overtuigde -aanhangers, vooral aan dt Hoogeischool, waar Bob van Gernechter haar formuleerde als de sociale staats-gedachta.Twee groote faktoren schijnen ons be-werkt te hebben dat deze jaren er de voile ontluiking van beleven mogen : een die ons verder terugleidt in de beschavings' gcschiedenis, een andere, tastbaa-rder, dan ook dichter bij ons liggend. In een van die opstellen waarin hij eer zuiverende, verfrisschende lucht deec waaien over het pas-ontwaakte Vlaand©-ren van op 't e nd,e der voriige eeuW, ken-schetst A. Vermeylen het onderscheid tusschen de levens- en wereldopvatting van 't verleden en die, welke toen reeds doorbrak,die theoretisch zelfs metde Om-wfânteling van 1789 haar intrede in d« werekl deed, hierdoor dat de vroegere ee« transce-ndentalistische was, d.i.alle gebeu-ren verklaarde door het ingrijpen van een hooger.e, buiten en boven de menschheid staande macht, door de menschheid dan ook niiet te beg-rijpen, terwijl de Fransche Revolutie de Godin der Rede alleen nog erke.nde, les Droits de l'Homme verkon-digde en in den mensch zelf dus de ver-kteririg van ailes ging zoeken : hieruût moest nocdzakelijkerwijze een ind'ividua-listische subjektivîstische kultuur opko-men, en de romantiek wias er een eerste bloesem van. Op politiek g-eb'.ed vinden wij dit idieëel onderscheid b.v. belichaamd in de basis vvaarop de macht van den vorst voor en na de groote vervorming werd gegrond-vest, v6ôr : de gratie Gods ; na : de wil van de natie. De demokratische gèdachte was geboren en-haar ontwikkelingsgang zou nu een aanvang nemen. Is het dan niet duidelijk dat van dat oogenblik af. de Staat, als Uïtvoerdter van diiien « vv.'l v an de natie » en niet meer zuiver-dogmatisch van de voorschriften Gods, zijn bedrijvigheid een geheel an-der doelwit moest stellen? Het gold. immers niet langer het bevest.igcn en ver-dedigen van ééne leer, buiten dewelke geen zaligheid bestona, daar men aan elke dezelfde waarde toekent — wat in de eerste eeuwen van de nieuwe tijden, tijdens de godsdienstoorlogen, naar zijn theoretischen en ideëelen grondslag al-thans wie] het geval was, — maar het scheppen van de voordeeligst-môgelijke levensvoorwaarden voor lieden van elke mogelijke gezindheid. Het antagonisme tusSchen deze beide richtingen is b.v. zeer duidelijk merkbaar in onze eigen gewies-ten, gedbrende de eerste jaren van het kon'unkrijk der beide Nederlanden, toen koning Willem het onderwijs volgens de nieuwe gedachte herlnrichten wilde en daarbij stuitte op den hardnekkigen tegenstand van de geesteiijke overheden hier te lande, die aan het katholicisme r uitslui'tond den scepter in handien won , gegeven àien. Het lag nu eehter eenmaaj ï in den gang der djngen dat die opvatting . met hej. kullureel, ekonomisch en poU-î tiek komplex van de nieuwe gemeenschap - — toen nog heel emibryonnaur bestaa-nae, ( niet meer in overeenkomist was of zijn ) kon,wat van hoogste katholi,eke zijde dan i ook werd ingezien : gelukkig- voor zijn e.i-. gen levensvatbaarheid wist het te eng î wordend dogmatisme zich aan de mo i, derne gedachte aan te passen, en zekèr is i dit een der voor waarden geweest voor het tôt stand komen der Unie. Wij we-t tein best, — het weze tusschen haakjes 1 gezegd, — hoe hier, als in aile gevallen van dien aard, persoonlijke belangen ach-ter clk optreden verscholen zaten, maar _ dat zulk optreacn kon doorgezet worden, ^ dat het dus de massa op zijn hand had, bewijst tevens dat de gedachtenstroo-| ming van dien tijd wel was zooals wij i haar hier omschrijven. Dat waren als de laatste stuiptrekkin-t gen van het oude. De laatste? N,een, on-gelukkig niet : onder andere vormen duikt het oude nog altijd op, maar aan het dag-: licht treedt het in ieder geval niet meer, en waar het ten siotte de idée is die de wereld vervormt, moet °°k dat, ton min-" ste voor zoover het als het voortleven van 1 de uitstervende orde zou kunnen door-gaan, wegvallen. Een tweede faktor is zeker de geweldige vernietigende kracht van dezen oor-; log, vernietigend op aile gebied, die Eu-' ropa voor het angstwekkende vraagstuk : stelt hoe uit de in ooischatbare mate ver-minderde voortbrengingsbronnen zal kunnen getrokken worden wat onmisbaar Ls, opdat de'roi van ledster der beschaving : niet in de handen van de nieuwe wereld-deelen zou overgaan. Het fe voor onzen jongen Staat een gehiediende 1 e v ens voorwaarde aan die strooming niet vreemd te blijven, maarer 1 de kracht in te putten die zijn opbouwen : zijn t«ehoud mogeiijk rnaken zal ! De Staatsgedachte... W ij moeten ons ervan doordnngen, opdat ze al onze dadr/u be» vruchte en Vlaanderen een rijken oogst len goede kome, niet den staat omi aen staat, wat het vroegere herhalen zou, ' onder gew jzigden vorm^ maar om het levensbelang van allen die, inenschen van één stam en één taal, hun eenheid voelen, eenlieid die troont als het symbool onzer nationaliteit boven aile mogelijke, ja, noodwendigc verscheidenheid. Het zal nu gemakkelijker vallen die eenhe-d bewust te worden, nu eeni breede stroom van lief-de voor 't ware vaderland over ons heen» gulpt, maar aan een andere zijde, moei-' lijker, na de eeuw bij na van kleirïz.elig, laag bij tien grondsch politiekasters-ge-knoei., dat we onder Bfâlgisch regiem moesten cfeorrnaken. Op die basis, — het nastreven van de stoflelijke en ziedellijke welvaart van eik Vlaming, van welken stand, van welke gezindheid hij ook zij, het scheppen van levensvoorvvaardeen. voor de volledige ontploaiing van ieder enkeliing naar eigen aanleg en aard, —in 't kort bezield door de sociale staatsgedachte moet de Vlaamsche! Nationale Partij tôt stand komen. Zoo zal de Vlaamsche Beweging een kringloop hebben gevolgd, maar tevens raakte ze door geleideljjke ontwikkeling op een hooger peil, zoodat het doode punt voor haar niet gekomen ils. Geboren uit een kultureele, maar, maatschappelijk ge>-sproken, enge drang naar meer vrijheid, meer zelfstandigheid werd ze alras, d'oor de besten harer leiders op stoffelijk gebied geleid , voelde zich zoo vaster aarde onder den voet, — wat niet glng eehter zonder een zekere eenzijdigheid, een over 't hoofd z:ien van het andere wat de hui-dîge période vooral heeft uitgeschakeld : opnieuw berust ons streven op breeae, ideëele grondslag. Het is een blijk van de Jevenvatbaar-"heid van ons ras, dat zijn herwordings-gedachte derwijze, wortelend in de stroomingen van zijn tijd, evolueerde, en een waarborg voor de toekomst. Worde Vlaanderen cens een voorbeeld van den den nieuwen staat, met zijn ouden luis-ter, als voorheen weer die eerste, in den Nieuwen Tijd!. ROLLO. MF* EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD IS DE BESTE VLAAMSCHGEZINDE PRO-PAflANDA BIJ ONZE KRIJOSGEVANGE-^EN. HEDEN, WOENSDAG 29 MEI 1918, TE 9 TORENUUR 'S AVONDS in de Zaal « Thalia », Carnotstraat, 30" , , . GROOTE DEBAT-AVOND Als debat-inleider treedt op : de Heer DE BOUVÉ, met het onder-werp : DE JONG-VLAAMSCHE BEWEGING Vlamingen, allen daarheen ! L. W. — De Debat-avond zal opgeluisterd worden door de uitvoering van eenige muziekstukken door onze Vlaamsche Harmonie « De Blauw-voet », onder de leidinpr van den heer A. Rodens. STAD ea LAND DEBATAVOND « THALIA ». — in iedere Staat bevinden zich groepeeringen met een eigen programma, met een eigen richtag. Hier m Vlaanderen teekenen zich twee scherp-omlijnde richtingen af: deze vnn de Unionisten, die ijvtren voor ejcci Zelf-standig Vlaanderen verbonden met een Zelfstandig Wallonië, — deze van de Jong-Vlainingen, die strijden voor een souvereme Staat Vlaanderen. Op dezen debat-avond zal de heer De Bouvé het standpunt van de Jong-Vla-mingen veidedigen. Vele Vlam:"guu vreezen dat de vreed-zame wedijver tusschen deze beide groe-peeringeu twcedracht verwekken zal onder de strijdende Vlamingeu Daaivoor moet niet gevreesd worden. Beide groe-peeringen verdedigeu in eerlijkheid hun eigen programma. Dit hoiit dan ook de steliegel te zijn op dezen debat-avond. De toehoorders worden ook verzocht gedurende het débat zoo veel mogel ik goed- of afkeuring achterwege te laten, opdat het débat zijn geregelde ga/Ug kunne gaan. TJnionisten of Jong-Vlamiiigen, hoe ze ook op sommige punten van meeitiing verschilltn, gaan liarid in hand voor het bereiketv van ons Vlaamsch ideaal. Leve Vlaanderen ! ! ! MIDDEN-BESTUUR DER VLAAMSCHE UROEffcN GROOT-ANTWER-PEN. — Kennisgeving. — Te AntWer-pen kwam onder de benaming « Midde)^-bestuur der Vlaamsche Gioepen » eene Centrale van akûv;stische vereenigingen 'tôt stand op de volgende groadslagen ; « Het Middenbestuur der Vlaamsche Groepen b^staat uit de bestuursleden der Vlaamsche vereenigingen van Ckoot-Antwerpen.n Het néant geen staffldpunt inJ ten opzichte van het verschil van meening dat onder de vereenigingen zou kunnen bestaaia, nopens de geographische of staatkundige vorm van den s.aat Vlaanderen en de wenschehjkheid of den aaid van bui'enlandsche aansluitingea. » Het kleeft alleen het pruu-iep van den zelfstandigen sta'at zonder voorbe-lioud aan aa richt er heel zij ne wexking naar. » Tôt deze werking behoort ; » 1°) al wat leiden kan tôt erkenning van den Staat Vlaandeien door het bui-tenlatid ; 2°) al wat de innerlijke organisatie van deti staat betreft. » Tôt lieden zijn reeds aangesloten : Het Vlaamsch Vctbond ; Jong-Vlaan-derei:i (Afdeel'-ng A^twerpcn) ; Voor Vrede en Vrij Vlaanderen ; Minderheids-groep der Belgische Werkliedeii.partij ; Fer cruccm ad lucem; Socialistische Jonge Wacht; Groeningerwacht van Antwerpen ; Groeningerwacht vaa Ber-chem ; Groeningerwacht van Borger-hout; Groeningerwacht van Merksem. De vereenigingen voor nut en ver-maak (Padvinders, Roeland, Blauwvoet, ènz.) vormen een onderl'-nge groepee-ring die hare afvaardiging in het Middenbestuur heeft. Aktivistisehe vereenigingen- die nog niet aangesloten zijn worden verzocht zich op te geven Frinsesstr., 16, waar aile verdere tnliehtingen te bekomen zijn. DE «STEM UIT BELGIE » EN VAN CAUWELAERT. — Het oigaan der passieven m Holla"d deelt mede dat het te Londen verschijnend weekblad <( De Stem uit Belg;ë », zijn instemining met de besluiten van het « Vlaamsch Belgisch Verbond » wou betuigea, maat dat de Belgische censuur te Londen net artikel inhield. In haar numiner van 12 Apnl meldt « De Stem uit België » dat de (( Contrôle Supérieur de la Presse » te Havre de de noodige toc la ting verleende opdat het ' artikel ver schijnen zou, zoodat genoemd blad de besluiten, die op den Lauddng van het « Vlaamsch Belgisch Verbond » aangeuomen werden, in hun geheel heeft kunnen opnemefl. Daaruit valt nog geenszma op te ma-ken, wat Van Cauwelaert ten o^rechte wel doet, dat de Vlainingen in E'Jge-Iand niet verder willen gaan dan de angstvall'ge politiek der platonische wenschen van het « Vlaamsch Belgisch Verbond ». De inlichtingen die wij be-zitten over de denkwijze van de Vlaamschge/.inden in Engeland, verster-ken onze overtuiging, dat de meestge-zaghebbende onder hen het grootste voorbehoud aan den dag leggen tan opzichte van den laster die tegen de akti-vtgten verspreid wordt, omdat zij, even-als onze jongens aan 't front, best be-grijpen, dat maniien als Prof. Dosfel, Dr. Aug. Borrns en zooveei anderen niet in staa't zijn'verraad te plegen te^enover Vlaanderen — hun eenig vaderland. De Belgische ccasitur zal er wel voor waken dat zij niets betrouwbaars verne-ir.en over het verloop der ware cebenrte-nissen in Vlaanderen, evenals zij hen be-lemmert in het uiting geven aan hun \naamsch-nationalistische gevoelens. C. V. P - lets voor îederes dag NOG EEN GALM VAN T FRONT Er wordt ons het volgende geschre-ven over een voorvai dat aan t Belgisch front heeft plaats gehad : « Antoon X... (van Antwerpen) heeft een maand onschuldig in de ge-vangeni3 gezeten, alleen omdat hij als Vlaamschgezind bekend staat. Op een morgend was heel de wijk, waar hij woont, met Vlaamsche opschriften, spreuken en eischen beplakt ! Groote woede natuurlijk vanwegé de Waalsche en Vlaamschhatende of-ficieren ! Onmiddellijk worden de speurhon-deti uitgezonden en al spoedig had men de plakkers te pakken en ook uit-gevonden in welk huis de opschriften vervaardigd werden. De Vlammgen bestoppen zich niet meer en durven het Waalsche schrikbewind tarten, hoewel er onmeedoogend tegen de Vlamingen wordt opgetreden. De franskiljonsche kruik gaat zoo-lang te water tôt ze breekt ! En dat breken is nabij ! Daar ze nu weten dat Antoon X... en V. d. L... Vlamingen zijn en ze toevallig ook in dit huis gewe©3t waren, werden ze opgesloten I Na een maand van alierlei ontberin-gen en Waalsche toesnauwingen kwa-men ze voor den rechter... en werden vrijgesproken ! Het is met fierheid en trots, dat wij voor onze overtuiging geleden hebben, onrechtvaardig. » Zij die op de hoogte zijn van de ge-moedastemming van de Vlaamsche soldaten aan t front, vragen zich af wat er gebeuren zai mdien de tweede faze van het Duitsch offensief, dat nu begonnen is, de Engelschen en Franschen nog verder achteruit werpt? Daar 85 t.h. van het vechtend leger uit Vlamingen bestaat zou het Bel gisch leger wel eens plots uit den oor-log geschakeld kunnen worden en dan zou Havere alleen staan en nog min-der van tel worden dan de voormahge Roemeensche regeering Bratianoe. Voor de wereld en ook voor Viaan-deren is misschien het beslissend oogenblik nabij ! De toestanden zijn voor ons nog pa-radoksaler dan voor de Polen, de Fm-nen, de Balten en de Oekrajieners. Indien Rusland zegevierde werd de tzaristische dwingelandij sterker ge-vestigd dan ooit, want de Entente had zelfs Konstantinopel aan Niklaas II versproken en overwinningen bedwel-men de volkeren en smooren opstand en omwentehng. Rusland kon siechts gered worden door de nederlaag. Havere heeft klaar en onbewimpeîd de bedoeling uitgesproken al wai Vlaamsch îs uit te roeien en Vlaanderen's recht geheel te vernietigen indien de Entente het wint en België aan haai willekeur wordt overgeleverd. Vlaanderen wordt siechts gered indien het Germaansch gedeelte van België aan den invloed van het Latij-nendom wordt onttrokken. 't Is zelfbedrog dit niet in te zien, 't is noodeloos gesçhipper dit onuitge-sproken te laten. Onze jongens aan 't front weten het zoo goed als wij, en hoe tragisch staan zij daar, met hun Vlaamsch gemoed ïegen het Germanendom in 't vuur, onder het opr^erbevel van den Franschen generaal Foch î lets vreeseljiker is niet denkbaar en wij vragen ons af hoe redding zal komen ? 0 Vlaanderen beleeft nu zijn gewel-Jigst, en wellicht het mee=ît tragisch oogenblik van zijn geschiederis LUC. Vlaamsche Werking TE BRUSSEL DF.lUfAVONT) VAN 24 MEI in de zaai a Renaissance », Wayczatraat, Anderiecht. Raim 700 mail vulde de zaal, toen de heer Van dtsï Eosch, de tegenspreker van den voor-Laatsten debatavond het woord nam om de on-^erijmste dingen op te disschon. Zoo b^weerde iiij dat Walen cn Vlamingen altijd denzeifden strijd gevoerd hadden ; dat het den Vlaming weinig kon achelen of ex in het Wahraland meer ijzerenwegen geleg-d, meer werkman svwon in gen ïebouwd en meer geld gespaard werd ; dat de VValen micider belastingen betaalden, alhoewel tij met het leeuwenaandeei van ds opbrengst wegliepen ; kortom de grievende miskenningen lie ClaudiuB S?verua in zijn welsprekend bro-jhui»rt>o « Waarom, Daarom » aan de kaak stelde, waren' volgens hem geene taalmiskennin-gen. En op zulke bespotteiijks wijze ging de heor Van den Bosch voort, met ineer te halen, wat hij voor den oorLog hielp opbouwen; zelfs last?r en scheldwoorden ontbraken niet. De heer De Cneudt had waarlijk geene groote moeite om een voor een de gszegden van den heer Van den Bosch te weerleggen. Daarna kwam de heer Hertog aan het woord, om uit te leggen waanom hij zich niet bij het aktivisme kon aansluitw; hij haalde daarvoor dozelfde bewijsvoeringen aie de h?er Van de<n Bosch, maar op eene zeer hoffelijke manier. Na/dat dat heer Cneudt ook den tweeden te^enspreker weerlegd had, werd de vergadering geheven. Dj pogingeri van den heer Van den Bosch en van zijr.e handlangers om den debatavon<J t-e docai mislnkion, ieden ellendig schipbreuk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes