Het Vlaamsche nieuws

1093 0
29 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 29 September. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49hm7r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAG, 29 SEPTEMBEfl IÔI8 PRiJS 6 Cai^TIEM VOOIl VLAANDEHIiN en VVALLO-ÎSXii VIERDE JAARGANG - Nr 264 ABONNEMKNTSPRUZBN s Voor één maand i .75 Voor 3 maand fi.OC Voor 8 maand 10.00 Voor één jaar iB.OQ Alla klacbten nopen» cmregelmatdg-heden in de beatelling der poBta^xœc©- j mjenten ïijn UITSLUITEND te rich-ten aan het BESTELLEND POST I BURBBIi en niet aan het beheer tm § h«t Uads I Het Vlaamsche Nieuws veracaynt 7 maai pm wtefe DE OPSTELRAAD : HoofdopsteKer Ra! VERfJULST, Dr âag. BORMH, H«ogiseritm Alb, VAN DBK BRANDIS AANKO^BliïIA'OEif i Sanlëoiidigiagen, p«r . 9.76 Sîadnieuws fd. ... l.îE Fiaanti-eeie bericfaten 1,50 Daodsbcricbt 5.uo E'ks modewerker is jjersoo-nlijk ^'-r&îitwoorddiijk vxw Kija schrij-ven, en bindf nier hexi de re«i .-.Liie. REDAKïIE, BEHEER EN ÀÂNKONDIGINGEN : 7X ST-JAKOB SMAH KT ÀNTWERPE& WB®a*É«*iwawsawM«?»ych' , . (j ^ v .r., - . ,.ll |<f< M|| VAN DUITSCHE ZMDE DUIT9CH AVONDBERICHT Berlijn, Vrijdag 27 September, — Of-(icieel : Tusschen de van Atrecht naar Kame» rijk leiderade wegen en tegen het Sieg-fr.ecf-front bewe&ten Le Catelet zijn met geweldige medewerking van troepen en materiaal aanvallenj der Engelschen en Amerikamien begonnen. De aanval won in de richting- van Ramerijk veld. In Champagne zoomede tusscham Ar-goane en Maas zijin opnieuw1 heftige aanvalien, der Franschen en Amerikaneo mislukt. DUITSCH LEGERBERICHT WesieKjk gevechtsterreim Berlijn, Zaterdag 28 September, — Ûiticieel : De kmgelsehen vielen in de richting van l\ameriji^ en ten Zuiden daarvan aan. De hranschen zetten m Champagne, de Amenisanen beoosten de Ar-(onnen hunne aanvalien voort. Ge-deeitelijke aanvalien en overvaispogin-gen tusschen leperen en de bcarpe, evenais tusschen Ailette en Aisne be-geleiden de groote aanvalsoperaties van den tegenstander. Legergroeg Kroonprins Rupprecht en von bôhn : De vij and die tusschen leperen en de 5carpe op verscheidene plaatsen tegen onze lime oprukte, werd afgewezen. Aan beide zijden van en tusschen de van Attrecht en Péronne op Kamerijk loopende wegen gingen zestien Engel-sche en Kanadeesche divisies, na hefti-gen geschutstrijd tôt den aanval over. Aan weerszijden van Marquion, tusschen Ribecourt en Villers-Guislain zakte de eerste vijandeiijke stormloop vôor onze linies ineen. Bij Inchy rukte devijand op Courton, bij Havrincourt op Flesquières af. Het iukte hem in 't verloop van den slag deze inbraak-plaatsen uit te breiden en beoosten den steenweg Attrecht—Kamerijlj tôt aan de linie Oisy-le-Verger—Raynecourt teru<£_te drukken. Bezuiden den steenweg was s av.onds na wisselvalligen «trijd en na suksesvolle tegenaanval-len de linie Bourbon—Ribecourt ge-".ouden. Voor onze stellingen tusschen Ribecourt en Villers-Guislain zijn aile aanvalien van den vij and mis-lukt. Tusschen Epéhy en Bellincourt sloegen wij krachtige aanvalien van Engeische en Amerikaansche divisies af. Nadat de gevechtep besloten watt, was de vij and overal in zijn stellingen van vertrek, bij Lompire over deze heen teruggeslagen. Legerçroep Duitschen Kroonprins en von Gallwitz : l usschen A ilette en A isne werden ?edeeltelijke aanvalien van den tegen- " îlander beoosten Vauxaillon en bewes-'ttijouy atgewezen. In Champagne zetten de Franschen, ! oeoosten de Argonnen, de Amerika-nen ^edeeltelijk onder inzet van fris- ■ •che divisies hunne krachtige aanvalien 'oort. De Franschen konden in hun ' ®eermaals herhaalde aanvalien tus- ! Khen de Suippes en de A isne slechts ! ^einig terrein winnen. 's Avonds ston- : wij in de linie Auberive—Zuiden i Somme-Py—Gradenil—Boucon-oilie—bocht van Cernati in 't gevecht. ; , De aanvalien van de Amerikanein -Koosten de Argonnen kwamen bezui- | «n de linie Apremont—Cierges tôt s'aan. Montjaucon werd tengevolge faigende omsingeling ontruimd. De ^er Montjaucon en ten Oasten daar-"an losbrekende aanvalien mislukten J°or onze linies. Franschen en Ameri-Wn leden ook gisteren weer zware '«liezen. Wij schoten gisteren 53 vijandeiijke fetuigen neer. Luitenant Rummer j "«naalde zijn 45ste luchtoverwinninc. ( ïi 0§SÎ, mi. zuBE ; ITALIAANSCH GEVECHTSTERRÉIN jy^onem, Virijoag 27 September. — ! ™ficieiel : J , jUngs het Tirooische en Venetiaan- ( !t0e bergfron-t vuurstrijd en patroeljfige- • v®chten. H* BULGA&RSCHE ZIJSE ' BALKÂNFRONT Sofia, Donderdag 26 September. — Widwi : ®®west«i de Vardar zetten onz;e een-hun bewieging naar het Noorden %ns het plan, voort. Beoosten Veles ^ hevige vijandeiijke aanval af- Engelschfi bataljons, die na ; n'n, geschutvoorbereiding, naar onze j ?%en. bij Vissoka Tsjoeka, Noorde- 1 het mee.r van Doiran, optrokken, , door ons vuur afgeslagen. m TURKSCHE 2UÛE PALESTINA Konstantinopel, Woensdag 25 September. — Officieetl: Tôt nog toe geen nieuvve aanval dei Engelschen teg,en onze niemvie stellingen. Op den rechtervleugel zijn kavalerie en gepantserdie auto's teruggejaagd. UN FBMÛHE' 21J0E WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Vrijdag 27 September. — Of. ficieel : D,e aanval der Fransche troepen .in Champagne heeft zifch gisteren met goe-dea uitslag van de Suippes tôt de Argon» nen ontplooid. De Fransche troepen heb-ben de vcorste stelling der Duitschers, een vervaàrKjk net van loopgraven en ijzerdraadVerspenringen ter diepte van vijf km., waarvan de vijand van 1915 af ni,et moe was g-eworden, de verdedigings-werken te stevigen, op een front van om~ geveer 35 km. schitterend bemacht.igd en ze op bepaalde punteo achter zich gela-ten. De Navarin-hoeve, d,e Butte-de-Souain, de berg Muret, die van Tahure en die van Le Mesnil, de dotrpen Ri pont, Tahure, Rouvroy, Cernay.en=Dormoîs en Servan al s steunpunten in orde gebracht en door den vijand' razend vprdediigdi, zijn der eersten dag van dien slag in harden s trijd vermeesterd. Het aantal! gevange-non, voorzooivjër tôt dusver geteldi, gaat de 7000 te boven, o. w. 200 officièren. Vannacht heeft de vijand zich nergens te weer trachtein te stellen. Vanochtend is de aanval hervat en in weerwil van hett slechte weer ontwikkelt hij zich in bevred-igende omstandigheden. m SUfiELSCHE 2IJK WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Vrijdag 27 Septembier. — Of-Ficieel : Gedurendie den nacht hebben wij met sukses eep plaatselijke onderneming ten uitvoer gebracht in de nabijheid' van. Ar-leux, Noordwestelijk van, La Bassée en Zuidwestelljk van Fleurbaix. Onze linie « in. deze plaatsen voomitgeschoven; e,n m] hebben gevangenen gemaakt. ITALIAANSCH " GEVECHTSTERREIN Rome, Vrijdag 27 September. — Of-icieel : In het Lagarina-dal, op den Pasubio, n het bekk.en van Pcsiiia, in het dal van le! Astico en in eenige sektoren der linie /an de Piave heeft de dag zich door e;en ïainmerkelijke bedrijvigheidi van het ge~ schut onderscheiden. 1]en Noordoost,en /an, Laghî vcel een onzer patroeljes met landgranaten en een vin.nig geweervuur /ijand>elijke groepen op het lijf, die, zich n wanorde uit de voeten makend, eenige jevaingenen achter lieten. In het Ornic-îal heeft een Italiaansche verkennings-ifoeeliing ook vijanden gevangen geno-nen.Onze vliegers voerdein tal van kruis-:och't,en, verkenningen en bombardemen-;ea uit ; drie vijandeiijke toesteUiem tnoes-en, binnen hun linies dalein. T1LKMHH1N De teistand in Buigarije Sofia, 26 September. — Officieel : Met het oog op den samenloop der laatste-ijk ingetreden. omstandigheden en nadat de oestand gemeenschappelijk met aile bevoeg-le personen is overwogen, heeft de Bulgaar-iche regeering, geleid door den wensch, aan iet bloedvergieten een eind te maken, den jpperbevelhebber van het veldleger gemach-igd, den opperbevelhebber der _ Entente-egers te Saloniki staking van de vijandelijk-leden voor te stellen om onderhandelingen lan te knoopen ten einde een wapenstilstand ;n vrede tôt stand te brengen. De leden der îulgaarsche afvaardiging zijn gisteren avond rer'-okken, om zich met de gevolmachtigden 1er oorlogvoerende entente in verbiitding te itellen. (Het Wolffbureau teekent hierbij aan : Het jericht over het vertrek der delegatie voor de mderhandelingen nopens den wapenstilstand s blijkens nader nieuws onjuist.) Sofia, 26 September. — De vereenigde re-ïeeringspartijen geven de volgende nota in icht : In overeenstemming met de regeerings-coalitie heeft de regeering gisteren, 25 Sep-ember 's middags om vijf uur den tegenstatt-lers officieel een wapenstilstand aangeboden. 3e partijen der koalitie vermaanden leger en >evolking, de militaire en openbare disca-jline in stand te houden, die zoo noodig is roor een gelnkkige vervnlling van de taak, n deze tijden, welke voor het zoo even ter îand genomen vredeswerk den doorslag ge-'en. Tegen 30 September is de Nationale Ver-;adering bijeengeroepen. (Zie vervolg 3e bladzijde) Onze Krijgsgevangenen TE OOSTENDE Zondag,_15 September, had onze stad een echt feestefijk uitzicht. De straten, die anders om vliegersgevaar schier verlaten zijn, .waren nu door eene dicht opeengehoopte menigte bezet., die hunkerend en reikhalaend iets ongewoons te verwachten scheen. Aan het station was het een echt gedrum, en zondèr overdrijving mogen we zeggen dat er daar een 3.000-tal menschen onze IJzerhel-■ den afwachtten. Binnenin de afgevaardigden van het Propa-gandakomiteit, René De Clercq's Kring, Vlaamsche Vaandelwacht, verscheidene an-dere kringen, de Vrouwenbond voor maat-schappelijke en sociale werken, enz. En daarboven een prachtige vlag : den klauwenden leeuw op het geluvve vcld, en tw ee banderollen: ci Nu of Nooit ! » en « Vlaanderen Vrij ! » Juist om 12 u. 44 stoomde de trein uit Kortrijk de spoorhalle binnen en. bracht ons de verwachte 38 IJzerhelden. Kloeke jongens, met open vrank gelaat en dien-ernstigen blik van rotsvaste overtuiging, het wezie door het groot-ernstige van den tijd verhard. Zonder bijzonder militaire geleide trokken ze door de stad, gevolgd door de menschen-massa, die gedurig aangroeit tôt iets ontzag-gelijks, zoodat dichter De Cneudt onwille-keurig uitriep, dat Oostende, zijne bevolking. in aanmerking nemend, aan de spits stond der Vlaamsche steden om de sympathie en goedgezindheid zijner menschen. Het tr-ommefvlies onzer franskiljons zal niet aardig getrild hebben bij den « Vlaam-schen Leeuw », uit die vele kèlen gezongen ! 's Namiddags 2 uur. De omgeving van den Schouwburg was zwart van volk, dat kost wat kost nof een plaats bemachtigen wil om onze IJzerhelden te hoo-ren en toe te juichen. Doch aan het onmo-gelijke valt niets te veranderen, aile plaatsen zijn bezet, <Jk hoekje is ingenomen. Een aan-eengesjorde menschenmassa, geen loges van vier, maar van zes tôt acht plaatsen, zoodat wij gerus-t mogen zeggen, dat er minstens 1.300 personen de vertooning bijwoonden. Hier ook waren afgevaardigden van Brug-ge, Staihille, Heyst, Breedene, Snaaskerke, Westkerke, Gîstel, Eernegem, enz. En of onze jongens bijval genoten met hun koren en alleenzang ! Als extra gaven ze ons het « Strijdlied » van leeraar Decroos van ons atheneum, tevens lid van den Raad van Vlaanderen voor het arrondissement Leuven. Lied len zang genoten ongemeenen bijval. Vôôr het drama nam de gekende redenaar dichter R. De Cneudt, het woord en bewees onze menschen in krachtvolle, mannelijke taal, hoe hoogstnoodzakelijk het is, dat wij wel nù en niet later, daar het « noodzakelijk » is, in de bres moeten springen ter verovering van onze rechten. En dat de menschen hem begrepen en het met hem eens waren, bewijzen de talrijke in-stemmingen door handgeklap en hoerageroep, die bij het einde oversloegen tôt prachtig- , grootsche ovatie. Daarop volgde « Waarom », drama in één bedrijf. Een groot lijdensbeeld, eeq zwaar uitge-kreten wee, een tragisch verloop van dingen die de vertolkers op het IJzerfront zelf beleef- i den of gebeuren zagen. Eh zoo klaar eenvoudig is dat ailes' ten to<j- . neele gebracht, dat de menschen dadelijk . gevœlden, dat hier geen jacht gemaakt werd op effekt of ook niet gewerkt werd voor mooidoenerij, maar dat dit ailes esht ■ waar moet wezen, daar de jongens het weer- ; geven met een overtuiging en vastheid, die , allen twijfel uitsluit. En de toeschouwers leefden nu mee al het onrecht onze jongens aangedaan, leden mee met die ongelukkige verdrukten, die verre ; van bloedverwanten, vrienden en geliefden, 1 midden kogelregen en kanongebulder en on- , danks onzegbaren heldenmoed, veracht, ver-stooten en vervolgd worden eenig en _ alleen ; omdat ze het ongeluk hebben Vlaming te zijn. Vele der toeschouwers snikten erbij, zoo waar-hartroerend is die droeve voorstelling. Ja, ons volk wordt stilaan 'bewust, dat ginds aan den IJzer wel degelijk een volk ; wordt uitgemoord, hùn volk, het Vlaamsche, hùnne echtgenooten, broeders, verwanten ! , De heer Dr. Crauls, ook leeraar aan ons , atheneum, las daarop een dagorde voor, die ( op luid handgeklap ten teeken van voile in-stemming onthaald werd : • Die dagorde luidt : « De Vlamingen van Oostende, vergaderd in dert stadsschouwburg, den Zondag 15 Sep- i tember 1918 na de rçde gehoord te hebben van dichter R. De Cneudt en na kennis genomen te heb- J ben van de menschonwaardige toestanden die ' sedert vier jaar heerschen aan het front ; 1 brengen een diepgevoelde hulde aan de ^ Vlaamsche soldaten van den I Jzer, die niet-tegenstaande smaad en vervolging hun 1 Vlaamschzijn blijven hoog houden ; teekenen met verontwaardiging verzet aan j tegen de onvader'andsche en hemeltergende , mishandeling onzer Vlaamsche broeders ; verlooehenen de plichtvergeten' regeering , van Le Havre, die zulke wraakroepende toe- , standen in het leven houdt en liever vreem-de belangen dient dan onze Vlaamsche solda- j ten te beschermen tegen franskiljonsche ( dwingelandij ; erkennen enkel den Raad van Vlaanderen, als eenige vertegenwoordiger van het Vlaam- ( sche volk ; ... . i eischen met meer krachtdadigbeid dan ooit | de volledige zelfstandigheid voor /laanderen ; j en verklaren deze dagorde openbaar te j maken. » . En nu het officieele afgcloopen was, hebben onze jongens zich in gezelligheid, dans en ge-zang eensi ter dege vermaakt, en zoo wat ver- \ poozing gevonden in hun groot miserie-leven. < De ruime zaal vaa het Hôtel Sint-Joris was i sen echte bijenkorf, waar ten minste 2.000 j menschen heen en weer gonsden, velen onzer ] schoonen aan den arm van een onzer IJzer- « helden. _ f En toen de « René De Clercq's Kring » het < !< Strijdlied » van leeraar Decroos in koor aanhief, werd het uit al die kelen meegezon-gen, als olechtig bewijs-- van Oostende's î Vlaamschzijn. _ _ 1 Onvergetelijk was de stoet die onze jongens naar hun nachtverblijf begeleidde en in onze îonkere straten had dit iets manhaftig-prootsch, het oprukken van gansch een volk, | [n voile bewustzijn van rechtherovering ! i Alvorens te sluiten, een woord van _ hulde < aan hem die de ziel was der gansche inrich- I tin'* : den heer Eugeen Everaerts, lid van den a Raad van Vlaanderen voor onze omschrij- i ring . 1 TE KORTRIJK Op Zondag 4den Augustus, was het een schoone, onvergetelijke dag voor de aktivisten in Kortrijk. Het propagandabureel alhiei had namelijk voor dien dag een feest op touw gezet, welks uitslagen aller verw'achtingen te boven gingen. Dit feest had plaats in de groote schouwburgzaal van « Ons Huis », maar ditmaal niet met de gewaardeerde medewerking der tooneelafdeehng onzer « Groeninger-yvacht». Onze Vlaamsche krijgàgevangen jongens uit het kamp van Kortrijk, waren het, die zelf de heele uitvoering van het feest op zich genomen hadden, met de medehulp van het symfonisch orkest der Groeninger-wacht. Nimmer had dusdanige stilte in de bomvolle zaal geheerscht. De plechtigheid werd ingezet met de uitvoering van « Groeninghe » door ons symfonisch orkest. Daarna traden solddaat Loop-mans en korporaal Van, Belle opvolgenlijk op. De eerste zong met voile, krachtige bary-tonstem het alom gekende « Klokke Roe-landslied » van A. Rodenbach. Korporaal Van Belle, liet in zachte, zuivere tonen, « Wat ik bemin » over de gespannen en ontroerde menigte heenruischen. Wat die saamgepakte massa aangreep, toen uit de breede borsten van Vlaanderens IJzerhelden, die zwellen<te breede zqjigen van liefde en opoffering voor hun hoekje gronds, over hen heéngleden, kon ik aan mijn eigen jagenden boezem voelen, aan de tranen die ik perelen zag in aller oogen, en aan de stormachtige toejuichingen, die na elk koeplet door heel de zaal heen-bonsden. Helden, schoone edele helden, in bruin kaki-uniform, die vier voile jaren, mid-dten dood en ellende, verdrukking en slavernîj onder den Haverschen knoet hadden gebogen geloopen, zwaaiden hier met hijgende borst en open klaren blik hun lied van verlossing en opstanding over de hoofden van hun dier-baar Vlaamsche volk ! En het pakte ! Het pakte diep ! Het pakte tôt in de harten, omdat het Vlaamsche harten waren, die daar met honderden in de zaal klopten ! Na nog eenige zang- en muziekstukken, greep de opvoering plaats van het drama <( Waarom? », geschreven door den aktivist-propagandist René Maes. Daarin had schrij-ver neergepend, al de elllenderonzer Vlaamsche soldaten, die hij in « Vlaanderens Wee^ zang aan den I Jzer » en uit den mond van de in Kortrijk verblijvende krijgsgevangenen vernomen had. Dit stuk gaf den doorslag aan dat heilig gevoel dat reeds het diep-geroerde volk had komen bezielen. Meesterlijk vertolkten onze Vlaamsche IJzersoldaten hunne rollen, ze ga-i'en immers maar weer wat ze beleefd hadden. In klare, duidelijke, diep-pakkende, tastbare beelden kreeg het Kortrijksche volk daar voor oogen heel den langen, droeven lijdensweg onzer Vlaamsche soldaten-jeugd naar Calvarie : den martelaarsdood aan den IJzer, waar ze op 100 Belgen met meer dan 30 vielen. Tranen vloeiden stil,maar toch met stroomen ; enkelen snikten ! Klaar lag Vlaanderens slavenketen voor aller blik daar op het :ooneel !... En toen op het einde van het draina, plechtig, boven de opengespreide leeu-wenvlag, het lied onzer Vlaamsche IJzerjon-ïens, maar krachtig tevens als een zucht naar apstand wegstierf, braken de toejuichingen als donderslagen de pijnlijke, droeve Stilte die op aller harten woog. Het klonk nijdig, jls een uitdaging van woest-opvlammende aarten tegen Havere dat Vlaanderen aan 't moprden is. De tranen van medelijden en droefheid weken plots voor den kreet der ra-iiernij bij hen, die daar met den krop nog in le keel waren rechtgesprohgen. Havere had în heeft hier uitgediend. Aan de toejuichingen scheen maar geen einde te willen komen. yolk van Vlaanderen, op dien dag heb ik ge-;ien dat ge sluimerdet, maar niet dood waart ! foen ik de vlam door uwe tranen heen in uw x>gen flikkeren zag, toen begreep ik dat uwe [Jzerjongens hun leed niet nutteloos bij U :ouden geklaagd hebben. Vlaanderen moet en zal weer opbloeien !... Hartelijk proîiciat aan de jongens, niet ge-.voon aan plank en tooneel, die nochtans tôt ;nikkens toe het volk wisten te boeien. Waar s 't ook, dat tooneellessen niet noodig waren >m vier jaren lange, droeve slavenleven weer îens te Iaten herleven op de planken : Vlaanderens volk heeft^ zijn vinger in uwe wonde jelegd. Het geloofft en wil met U1 Na opvoering van het drama, trad als spre-<er op, de heer Hasard die er op drukte dat lij vanwege onze al te lang verdruk-e Vlaamsche soldaten naar Kortrijk geko-nen was, met de opdracht een ooroep te doen lan de Vlaamsche moedters en de Vlaamsche •rouwen, wier ongelukkige kinderen, echtge- . îooten, en verloofden naar verlossing en be-/rijding van den Haverschen slavenband ■eeds zoolange snakken. Toen kwam de heer Van Cleemputte aan îet woord. Als krijgsgevangene uit het kamp ran Gôttingen sprak hij over het leven der /laamsche soldaten in Duitschland. Hij ook vees er op hoe onze jongens in hun balling-ichap naar Vlaanderen, hun huisje en de lunnen verlangen. Zij vragen en smeeken ieleden van krijgsgevangen Vlamingen in erug naar huis te willen roepen, opdat zij •.iet door uitwisseling naar Frankrijk gezon-len te worden, om daar terug in de handen 1er Haversche beulen te vallen. Spreker doet îog eens een oproep aan de aanwezige fami-ieleden van krijgsgevangené Vlamingen in Duitschland, opdat ze zouden aandringen îunne jongens. broeders of verloofden terug e vragen in hun midden. De? heer De Schaepdrijver, mede-opsteller an het boekje « Vlaanderens Weezang aan ien IJzer » sluit de reeks voordrachten met îog eenige lijdensgeschiedenissen onzer jon-îens achter het front. De « Vlaamsche jeeuw » wordt aangeheven, de heele zaal itaat recht en zingt mede ! Aan de tôejuichin-;en, die opnieuw losbreken, komt geen )inde!... Voorwâar "de stad van den Guldensporen-lag heeft op 4 Augustus in haar Vlaamsch even gesidderd ! René MAEL. j»vjoanç-3ïT^rtjp<ç-c jji w Nederland, Duitschland, Noorwegen, taan aan de spits der beschaafde landen, om-!at een degelijke pers In de volkstaal er aile agen der bevolking voorllcht. Vlaanderen moet 'olgen. De eerste daad van Vlaamschgezindhtld s dus : zlcli abonneeren op « Het Vlaamsche fienws». STAD ea LAN» TIJL UILENSPIEGEL. — Leest ir ons nummer van Vrijdag a.s., 4n Ok-o-ber, het begin van on® nieuw meogel-werk « De vroolijke Avonturen van Tijl Uilenspiegel », door Luc. «VLAAMSCH LEVEN». — Inhouc nr. 52. (Dit num-mer bevat die inhouds-tafel van den 3en jaargang als bijvoeg-sel) : Hoo staat het met den Oorlog ? (met 4 platen). — Gent ; Lentemorgen ; Allzu mienschlich : drie gedichten van Raymond Herreman. — September, door Paul Ruscar.t (met 2 platen). — De Tekst van het Middeleeuwsehe Lied, door Diiedenk. — Tooneel-aangelegienheoen : Starkadd, tooneelspel in 5 bedrijven, door Alfred Hegenscheidt (bespreking door Alfred Van Deuren, met 1 portret). — K'unst en Leven. -— Tooneelkroinjjk. — Boekenieuws. — Vermakelijkheden. — Beelden en Typen uit onzen Tijd : De beschaamdie rijke, door Pik (teekeningen van A. Daenens). — Boei ; Ik heb die vprzea lief ; Opdracht : gedich-ten van Jo-hannes Matbsjssein. — Nach.tlied, gedicht van Lily Gysen. VAN EEN «FLAMINGANT» TE PARIJS. — « Le Droit des Peuples » dat te Parijs verschijnt, drukt in zij,n nummer van 6 September een brief af die door eeri Vlaming aan dit blad geschreven wordt. In dit stuk .treffen ons de volgende sappige regels : « De taalstrijd is heel eenvoudig ; de taal van Vlaanderen i9 het Vlaamsch; dat Vlaanderen dus door het Vlaamsch en in het Vlaamsch bestuurd worde. Z66 is de oplossing, de eenig aanneembare die door het volk wordt geëischt. Wan-neer? Zoohaast mogelijk. En dat onze Waalsche, onze Fransche vrienden zich geruststellen ; de Fransche beschaving, dit eenig licht der wereîd (cette unique lumière du monde) zal over Vlaatideren blijven, stralen. Wij, flaminganten, waren de wezenlijke aanbidders der Fransche letteren ; de verlooehenaars, die spraken enkel Fransch om zich aldus te ktmnen opdringen in de regeeringswereld... » Dit noemen wij nu eens een kranige vaststelling der feiten. Jammer dat «la ville lumière », dien braven. Vlaming toch wat van schreef heeft gebracht. Die « unique lumière du monde » doet er de dieur aan toe. Als men bij een Sinjoor met z66 een licht komt stoeffen, zegt hij « blaas uit » op gevaar af voort de rest van ziji^leven, op deze potsierlijke wereld in 't pikkcdonker te blijven zitten. TlmMSche Werkisf ETTERBEEK. — Dinsdag 1 Oktober, om 3 uur, in de kinemazaal «Jourdan», Waver- : sche Steenweg, debâtavond. Spreker: R, De i Cneudt. LAKEN. — Woensdag 2 Oktober, om 8 u., ; in de zaal «Pavillon de la Reine», Willems-plaats, 48, voordracht door den heer Van Mieghem. 1 BRUSSEL. — Woensdag 2 Oktober, om 8 uur, in het lokaal « A la vue de la Cité», 1 Gierstraat, debatavond : De taal der Frans- , kiljolis en der pass-ieven. ANDERLECHT. — Vrijdag 4 Oktober, om 3 uur, in de zaal «Renaissance», Wayezs+raat, debatavond : De toekomst onzer arbeiders. Spreker : De Wolf. KOEKELBERG. — Zaterdag 5 Oktober, om 8 uur, in het lokaal «L'Espérance», Schmitzstraat, debatavond, met als onderwerp «.Staat en Volk». Spreker: Plevoets. UKKEL. — Zondag 1 Oktober, om 7 uur, in het lokaal «Vlaamsch Huis», Steenweg op Drogenbosch, 7, debatavond, met als onderwerp : a De pers der passieven en aktieven». Spreker : Helwig. KAMPENHOUT. — Zondag 7 Oktober, om 11 uur, meeting in open lucht. Spreker : Si- , rnoens. . .. i—.. i. ÀbonnemenfeB toof oîize KrijgsgevangeRen Wij ontvangen van den uitstekenden let-terkundigen en koenen Vlaamschen strijder, M. J. Brans, thans Algemeen Bestnurder . in het Nationaal Verweer, 25 fr. voor de krijgsgevangenen. Onzen hartelijken dank en eerstdaags de 5 namen. Wij ontvangen vanwege den heer Henri van Hoofstadt voor zijn vrienden, Vlaamsche strijdmakkers en wapenbroeders de som van 25 frank. Met onzen innigen dank. 1. Constant Steenweg, in Sud Edewechter- . Moor. 2. Remy De Bruyu1, le jagers, vroeger in Poggenmoor (Hameln). 3. Prosper Van den Eynde, 8e linie, Kdo 3tôcken b/Wittingen, Krei» Isenhagen. 4. Prosper De Rey, Kdo Betzhorn b/Wa brenholz, I-Creis Isenhagen. 5. Allons van Craenenbroêck, 8ste linie, Sol tau. Dr. V., Tnrnhmit. — Besten dank voor uwe mooie giift. VoUgende krijgsgeva-ngeriôn ontvan-rc,n een abonnemisnt : Pieter Lonaerts, ba.rak 12a, Gôttingen. Jozef Janeecns, barak 12a,, Gôttingen. < Iets voor ielaraii c!ag jdsîi taai prStitjc î De Koîenverdeeîing voc' VlaaïiJere.i i -19 Brugge is er een nieuw Vlaamsch aktivistisch orgaan ver'schenen Het Brugsch Dagblad. Het eerst nummer verscheen op 25 September 1.1. Wij hesten onzen konfrater harcelijk welkom. Nochtans is er in dat eerste nummer een arakeltje geslopen, dat wij hier overdrukken, omdat het niet onb-ant-woord mag blijven. Het luidt : Het is voorwâar een dwaas die uit zijn landaard trecdt, En kiest een ander land, eer hij een beter vieeï. Sommige menschen zouden goed doen die oude spreuk te overwegen vôor zij sehrijven of sprekeu. . Wij hebben daar bij voorbeeld M. Wil-motte, leeraar aan de hoogeschool van Luik, thans uitlandig. Die vroeg nu tijdens den oorlog de inlijving van België door Frankrijk.Of Frankrijk daar wel aan denkt! Van den anderen kant liebt ge M. Brijs. In voordrachten, in Duitschland gegeven, stond die de aanhechting voor bij Duitschland.En dat komt na de officieele verklaringen van de gezaghebbende en de verantwoorde-lijke Duitsche staatslieden al<j de kanselier, graaf von Hertling en de vice-kanselier von Payer, die plechtig verzekeren :, België, door ons bezet, isi slechts een pand in onze vuist, wij willen, België niet houden en zullen het zijn onafhankelijkheid terug schenken. t Is wel zichtbaar dat de oorlogszenuw-ziekte bedroevende uitwerksels gehad heeft in het brein van beide genoemde landsgenoo-ten.Noch Duitsch, noch Fransch, ziedaar onze leus! Vl/ ij lieten het stuk zien aan onzen geachten vriend den hr. Ach. Brijs. Hij haalde de schouders op en zei ' — Ik heb die zaak toch reeds ten stelligste in Het Vlaamsche Nieuivs gelogenstraft ! Is dat nog le goeder trouw handelen tegenover den hr. \7er Hees en tegenover mij ? — Ja, laster is taai, doch wij be-hœven er ons niet te zeer om te be-kreimen.— Zoolang het de zaak die wij ver-dedigen niet schaadt, ja; doch die leugens, zoo gretig opgenomen in de vluchtelingenpers, dringen hier door în ^hebben we niet gezien dat een groep Vlamingen ze te baat heeft genomen voor eigen politieke doelein-ien ? — Dat was zeer verkeerd. Die groep hadde zich eerst tôt u moeten wenden, en daardoor ware aile mis-verstand dadelijk opgeklaard gewor-Jen.— 't Is aLIes des te zenderlinger Jaar ik juist het tegendeel heb gezegd van hetgene men rnij in den mônd legt. Mijn verklaring fuidde letterlijk : « Denkt niet dat wij op eenige wijze » bij Duitschland ingelijfd wenschen i) te worden. Wij willen evenmin ver-t) duitscht als verfranscht worden. i) Wij behooren onszelf te zijn. Wir i) miissen wirselbst sein, herhaalde ik' i) meermaals, voor Vlaanderen een a volstrekte zelfstandigheid eischend, » zoowel naar buiten als naar bin-i) nen. » Het is onbegrijpelijk hoe Het Brugsch Dagblad nog met de oude icwakkel voor den dag komt. — Welhcht te goeder trouw, en aan den polemiseerenden toon van het artikeltje zou men denken dat het in de lijn en in het programma lag van het nieuw blad, onrechtstreeks een verklaring af te leggen die dan aan het lasterpraatje werd vastgeknoopt. Het Brugsch. Dagblad zal het zich tôt eer rekenen een onzer ijverigste en schran-derste voormannen recht te laten we-dervaren en de ongelukkige mededee-ling, in haar eerste nummer versche-nen, op klinkende wijze te logen-îtraffen.Ook met den hr Karel Angermilie, den bekenden onwankelbaren Ant-werpschen Vlaamschen strijder, hadden wij een gesprek dat een ander oraatje uit de wereld moet helpen. Wij zeiden hem : — In de Fransch-Belsfische vluchtelingenpers wordt geschreven dat de Koîenverdeeîing voor Vlaanderen wel kolen verkocht tegen honderd frank per ton, doch het geld ontving zonder de Ievering te doen. — Dat is een laster die slechts sjel-dig is voor 't buiten land. want hier zal hij weinig kwaad stichten vermits daarvan niet één voorbeeld kan aan-g'ehaald worden. A lies werd gelcverd tôt het laat.ste kilo toe, ge mo-o^t het ?erusi in Het Vlaamsche Ni euro s drukken zonder voor tegenspraak te moeten vreezen. Wilt ge te dezer erelegenheid nog ;en paar inlichtingen ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes