Het Vlaamsche nieuws

1987 0
22 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 22 November. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vh5cc0zb2z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

m ^ra»-wc*=r-~~ i i'-:.;--' 1 1 l'i. 1 111 1 Jl1 'JgL''TTITr ^egssaa»»g»«ssi^g*s*ëiaafeaB^jttt3a&^^*^~*tgsi^^ Het Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht eo meest varspreid Nieuwsbiad ¥&a België, - Verschijnt 7 maai per week '''!T,\«mu MCVTSDDII7PN. AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: I AANKONDIGINGEN : ^ *■ " Raf VERHULST, Dr Allg. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE î Tweede bladz,, per regel. 2.50 Vierde bladz., per regel. 0.60 Pcr rncand 1-76 Per G maandcn 10.— Met vaste incdewerkiag van Dr A. JACOB J Derde bladz., id. i.— Doodsbericlit 6.- Perimaaadea 6— Per jaar 13.- ï BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 | Voor aile annoncen, wende meii zidi ROODESTRAAT, 44. bE OORLOG De ï Deutschland » tie van levensmiddelen te stellen. Ter- _ wijl een gedeelte van het volk met wecr- HeJcn, 20 November. •— De « Kôln. galooze. heldhaftigheid tegen een wereld H » 'verneemt uit Washington over het van vijanden vecht on een ander gedeelte Kurde met de « Deutschland », dat het in rusteloozen, zwaren arbeid het oor- Kul zuiver toeval schijnt te zijn ge- logsmaterieel inaakt, moeten 00k de, K, De \olledige machinerie is onge- landbouwers met verzaking van aile Kg gebleven. Het ambtelijk onderzoek eigen verlangcns voor de voeding van on- K het vergaan van de sleepboot ge- Ze oorlogsarbeiders zorgen. Hindenburg ■ met gesloten deuren. vçrtrouwt, en met en door hem vertrouwt 00k het geheele Duitsche volk, op de ■uitschland en Noorwegen landbouwers. |^'b^ÏÏri-d,^Sï Spanje e^Engeland ■ het telegram, dat gisteren uit Berlijn De « Imparcial », het te Madrid ver-K verzonden door den korrespondent schijnende blad, meldt, naar van daar be-Karvan het blad « Tidens Tegn », om- richt wordt,- dat er Dinsdag drie schepen Ur de opvattingen, die in toonaange- met fruit g-eladen en op vveg van Valencia K kringen van Duitschland bestaan, naar Engeland, in de straat van Gibraltar H Duitschland 00k op ekonomische zijn aangehouden door Engelsche oor-Hiden aanleiding heeft tôt klachten te- Iogsschepen en gedwongen naar Valencia ■ Noorwegen. terug te keeren, omdat ze in het bezit Btgelijkertijd deelt de pers dan mede, waren van een vergunning, afgegeven Hcok op dit gebied op het oogenblik door een consul van Duitschland. ■rgrijke onderhandelingen gevoerd De « Imparcial » voegt aan deze mede- Hden,welke zij konden hopen, dat, door deeling toe, dat Spanje door dit optreden ^pioetkoming aan de Duitsche bezwa- van Engeland tusschen hamer en aam- H, deze zouden kunnen uit den weg beeld terecht is gekomen. Wanneer deze Hcen. schepen, die fruit vervoeren, een vergun- ■Morgenbladet » spreekt de verwach- ning van Duitsche zijde hebben, dan wor- Huit, dat dit vergelijk niet enkel voor den, ze door de Engelschen buitgemaakt Hriuur van den oorlog zal gelden, doch en wanneer ze die niet bezitten dan wor- Hliet 00k voor den tijd na den oorlog den ze door de Duitschers getorpedeerd. Hblijrend goede verhouding van Noor- ■m tôt Duitschland zal voorbereiden. jsQ Entente en Griekenland Hristiania, 20 November. —- De verte- Athene, 20 November. — De bondge- Hwoordiger van het Wolff-bureau nooten hebben den eisch gesteld dat aan Hdt: De toon van de Noorsche pers c]e Duitsche, Oostenrijksche, Turksche Hndert steeds meer in verzoenenden en Bulgaarsche gezanten hun paspoort ■sttenopzichte van Duitschland. Men za| vvorden uitgereikt. H1/; thans bij de meeste bladen de be- Grieksche regeering aclit dezen op, bet met Duitschland eens te onaannemeiijk. ■den en de reeds vroeger beproefde gr ;s eCll kabinetsraad gehouden, 011- ^■eenkomst met Duitschland over de c]er voorzitterschap van den koning, 0111 ■ hanjreiide geschilpunten mogelijk te de aangelegenheid te bespreken. ■ ' In het bijzonder opmerkelijk is lïPS Een Spaatisch blad over den ■ dat de vorm, zoowel als het tijdstip HciliseB Stoel H het Noorsche duikboot-voorschnft 43 ■13 Oktober gelukkiger gekozen, had- Keulen, 20 November. — Volgens een Hkunnen zijn. telegram uit Madrid aan de « Kôlnische Zeitung », noemt het blad a Debate », in mîinf^^rlr'î? verband met de rede van 13issolati tegen r m miPOOnog de Katholieke Kerk, den toestand van Hpen, 20 November. — De treilers c]en Heiligen Stoel ondraaglijk en on- ^Btsuse » en « Veronica » zijn in den houdbaar. •jdjeboord. Het blad zegt particulière inlichtin- gen te hebben ontvangen, waaruit het af- Boden, 20 November. — «Daily Mail» leidt, dat de paus waarschijnlijk Rome ^BE\ening News » bevatten artikelen za\ verlaten. Het wekt de Si>aansche ■bgespreken waarin de bewapening- kâtholieken op aan de vroegere aanbie- H^iie koopvaarders wordt bepleit. On- ding van de Spaansche kroon aan den Hf 4/5 van de bewapende schepen zijn paus kracht bij te zetten en den-Heiligen HNpt als zij werden aangevallen en Stoel uit te noodigen in het Eseuriaal te 1/5 van de ongewapende is den zetelen. H Londensche korrespondent van de tt.U j ■chester Guardian » voert teg-en be- liEgelanfl aan dat niet veél schepen zoo I^nden, 20 November. — Michelsen, ^■«•oouwd, dat zij aan dek een kanon d,e parlementaire medewerker va,n de voeren, groot genoeg om. van (( Da^y News », verneemt van bevoegde M te Z1)n te&en ^ tegenwoordige zjjde dat er veel onderhandelingen noo- Daarvoor zouden wijzigin- cjjg zjjn> voor de voedingscontroleur kan H, :n '^ouw noodig zijn. worden benoemd. Het zal waarschijnlijk '«schaffen van kanonnen en voor- ecn VCertien dagen of langer duren voor ^■poefende kanonniers aan schepen, ccn keuze kan worden gedaan. H > voor het voeren van deze bewape- Saltmarch, die in zekere kringen z'in' bren^t be zwaren mee, wordt genocmd, heeft de regeering ge- M admiraliteit geleidelijk te boven vvichtige diensten bewezen als raadsman .B tr. !s 00k op aangedrongen, de voor de voorziening met graan.maar deze W"; met alleen met een kanon op de v€rdienste is niet voldoende en het is ^B» , te voorzien, maar 00k op niet waarschijnlijk dat de keuze op.hem ^■ piaaîsen. De Amerikaansche re- zal vailen, noch 00k op lord Devonport. ' hee't eenigen tijd geleden kennis W^£lS8£3?£. Vereenigde State» en za' worden geweigferd, indien ze DuîtSCfalcHld ^B1 VOor verdediging zijn uitgerust, Aa^rschijnlijk zou de Amerikaan- Keulien, 20 ISTovember. - Naar luid een bewapening op boven- van een telegram uit Washington aan ^B^ewijze niet als zuiver verdedigend de «Kôlnische Zeitung» heeft de se- n^Wouwen. kretaris van Staat Lansing, in een onder- • houd met dagbladkorrespondenten ofl'i- lHSrootvor«ît NilrnlnflQ deel de bewering tegengesproken, dat de -S INlKOiaas Amerikaansche regeering vreest voor ecn V ':mps » ontleent aan de «Rjetsj», breuk met Duitschland. tsaar grootvorst Nikolaas, den De berichten daaromtrent, die waren nopperbevelhebber, thans onder- verschenen in de « New York Post », de a^Bl 1 a" Kaukasië, naar het groote « New York Times » en de « New ^ork ' H ' irtler heeft ontboden. Tribune », werden door Lansing voor '■ -i bespottelijk en totaal ongegrond ver- B Uit Tinitcphlarirl klaard. Lansing wees er nadrukkelijk op, " dat men in de Amerikaansche toonaan- ^ ^ovember. — De Duitsche gevende regeeringskringen een dergelij- heeft een oproeping aan ke bezorgdheid geenszins koesterde, te e ^ndbouwers gericht, waarin nrinder si.nds Hindenburg en Ludendorff Uordt °P den zwaren arbeid van zich hadden aangesloten bij de politiek 3 rr,s achter het front en verder ge- van den rijkskanselier. 0 ( : Meer dan ooit tevoren is het Be, Vaderlandsche plicht, onze Lees vervolg « Oorlogstelegnuiimen » jl l1f'n 'n dienst van de produk- op de tweede bladzijde. s Onze Groole f Letterkuidige Prijskamp Pieter Nieuwland I764-I794 ;r- , . r- :ld Nog een kind uit het volk, dat een lté vvare dichter was en die, cveuals Bella-3r- my, op 30-jarigen ouderdom ten grave de, zou dalen. Ile Pieter Nieuwland was de zoon van >n- een tiramerman van Dieinermee.r, doch irg Jeronimo de Bosch, die in 't Latijn wt dichtte, liet den jongen studeeren en de deze ontwikkelde zich als een waarlijk geniaal wis- en natuurkundige, zoodat hij te Leiden lioogleeraar was in die we-tenschappen.Deze geleerde was teveus een stille, eenvoudige dichter. ie" Uit den lijkzang ter gedachtenis van zijn jouge echtgenoote en van hun doch-la terken, beide.n aan tering bezweken, ne-men wij de volgende schoone, aangrij-pende verzen. Hijzelf zou door de sloo-i>ende ziekte uit het leven worden ge- * rukt. en -188 Ter Nagedachtenis 168 n- — ,ze O Gaj die bouwt op schoonheid, jeugd en kraclit I >r Was zij niet jong kj. en schoou als lentebloemeu ? >r Wie kon als zij van 't maagdelijk geslacht Op raannekracht bij vrouwezaehtheid roemen ? Cî Maar 't doodelijk gif ^ van een verborgen worm Vernielt in 't veld de schoonste roos van allen ; I Het xvoest geweld van eenen Maartseheu storm Doet ook in 't woud en de kloekste statainen vallen. O edele roos! o knopje jong en teer! Dezelfde storm beeft beiden fcl verslagen. >m Ik ben geen Gode, ik ben geen Vader meer! De winter heerscht er. reeds iu mijn lentedagen. TStijn heil1 mijn vreugd, mijn wellust was een droom, :en Eu als een droom ■ke is 't al voorbijgevlogen ! in Voortaan kruipt nu mijn leven, ren doodsch en loom, ■an ^ijn baan ten eind yx[- en gaat naar 't graf gebogen. Pieter NIEUWLAND. m-af-'!1C Johan Kinker :lie ie 1764-1845 5 [en ;en M 89 Onzs Taal 163 Het vaderland bestaat, ^ wat lot ous zij besehoren! ^ Nog heft het zijn gelaat, r^e en, zonder blos, omhoog. Zoo lang zijn schoone spraak voor 't oor niet gaat verloren ; • Zoo lang wij nog haar klanlc en voile taalkraeht hooren ; Zoo lang blinkt Hollaud, aan der volkeren hemelboog. ;en ?e- Uw rijke taal blijft d'ark ian die wij vereenigd dragen, sze Waarin het nageslacht !9 der vaderen geest aanschouwt. Al praalt die bondkist thans >rt. niet op een zegewagen, Al torsen wij haar voort : laat ons niet suffend klagen, Maar waken bij dit pand aan onze zorg betrouwd. ^d SI a, Volk van Nederland! ian iu 't barnend wee der tijden se- Meer op dit rijk kleinood er- dan op uw rampen acht. fli" Het onheil, dat u treff, de het leed dat gij moet lijden, îc.n r>e noodstorm, die uw erf balsturig komt bestrijden : ren Spreek! spilt hij meer op n, de dan om u heen, zijn kracht ? >rk oor Johan KINKER. OP) an. Kinker wordt in hetzelfde jaar gebo |jj. ren als Nieuwland ,doch zou bijna he te midden der 19de eeuw bereiken. Hi «•ff stierf in 1845. iek Kinker was nog meer wijsgeer dai dichter, en een ijverig volgeling vai Kant. n » In 1817 weid hij door Willem det Tîerste tôt hoogleeraar in de Ne.derland sche taal en letteren aan de hoogeschoo] van Luik benoemd. Toen de Omwente-ling van 1830 uitbrak, werd hij met grooten eerbiçd behandeld en kon hij ongedeerd naar Holland vertrekken. Kinker bezat een groote meesterschaj; over den vonn eu een veel omvattendc kennis. Vroeger, na de ihlijving van Hollanc in het Fransche Keizerrijk, schreef hi, bovenstaand gedicht, een stille bemoedi ging. OAGELiJKSCH NIEUWS DE VLAMINGEN EN POLEN. -Dr. René de Clercq besluit in « D< Toorts » aldus zijn artikel over Polen : « Begeert de wereld, na jaren oorlog een waarlijk vrediger vrede en veilighek voor eeuwen, dan moet er bij het neder leggen der wapenen gesitreefd worder naar het heil van ieder volk. Zomdei rechtvaardigheid zal geen verdrag bin dend blijven, zonder billijke erkeitnin^ van wederzijdsche reehten en plichten i; aile vérzoeuing, is aile zegerijke uit komst onmogelijk. Den oppervlakkig* kan het dwaasheîd scliijnen aan volkerei de gedachten, gevœlcns en gedragingei van den eukeling toe te kennen; tocl t oemt iedere natie er op een geweten U bezitten en zweert bij tare eer. Het ver drukken der Polen heeft Europa to schande en schade gestfekt. Laat lie Europa tôt roem en zegen zijn het oudi Rijk hersteld te houden. » RE EIKELKOFFIE. — Onder de on telbare stoornissen, welke de oorlog il ons bestaan gebracht heeft, plaatst zicl sedert vrij lang de schaarschte van dei koffie. Daar men den op het oogenblil bestaanden koffie-stock op nauwelijk: 5000 balen van 60 tôt 80 kilogr. schat moet er rekening mee gehouden worden dat binnen kort of lang dit product totaa zal ontbreken. Onder deze ornstandighe den moet de aandacht van het groote pu bliek getrokken worden op de eikels door middel van dewe.lken, een gezond drank, aangenaam van smaak, kan be rejd worden, welke uitstekend kan dienei om de koffie te vervang-en. Naast haa geringen prijs, biedt de eikel-koffie he voordeel geen schadelijke bestanddeelei voor de oudere lieden te bevatten en voo hen, die aan hartziekten lijden ; boven dien is zij van vertragenden invloed op d spijsvertering. De uit de Ardennen voort komende eikelkoffie wordt in het groo verkocht tegen 60 tôt 80 frank de hon derd kilo, in het klein zal haar prijs du 2 frank het pond wel niet overschrijden DE TEGENWOORDIGE PRIJ! DER SCHEPEN. -— De «Daily Mail meldt dat de « Kaifuku Maru », een stoo mer van 3090 registerton, gebouwd t Middlesborough, 25 jaar geleden, en v66 den oorlog aangekocht voor 9000 £ thans verkocht geworden is voor 150 dui zend pond sterling ! De « Gozan Maru », een meer moderi schip van 3500 registerton, is voo 175,000 £ verkocht geworden. In 191, werd het verkocht voor 24,000 £. Da geeft een g-edacht der winsten die door d reeders gemaakt worden en ook va schaarschte aan tonnemaat. HOE DE HEER HUMBERT DEI FRANSCHEN GEEST WIL VERDE DIGEN. — In een van die geduchte arti kelen, waarin Gustave Fery uitmunt on degenen er door te halen, wier lot hei aan zijn bijtende taal overlevert, heeft d verschrikkelijke polemist het d'ezen kee gemunt op den kapitein-senator Hum bert, de directeur van « Le Journal » : « Deze week, zegt hij, gaat « Le Jour nal » een nieuw feuilleton de wereld h sturen. Gij weet waarin de operatie be staat : in al de groote steden deelt men 11 overvloed op de hoeken der straten he eerste hoofdstuk van den « roman » uit hetwelk op eenige blaadjes bij milJioene; exemplaren gedrukt wordt. Ik geef t uit te rekenen hoeveel ton papier dez vermorsing vertegenwoordigd ! En daa dit papier uit den vreemde komt, is he zooveel geld in het water geworpen Waarom deze verkwisting? » In een welsprekend artikel, als naar gc woonte, gaf kapitein Humbert ons on-langs de prachtige redenen van op : « Onze pers heeft eene zending te ver vullen in Frankrijk en buiten Frankrijk Zij heeft het recht niet daarin te kort t schieten... Het zedelijke peil van de nati hoog te houden, haar energie opwekken " de innerlijke krachtinspanning aanwakke ^ ren, welke tôt de overwinning noodzake ) lijklijk is... Onze pers is een instrumen van propaganda in het buiten!and, waa 1 zij aan zich zelf verschuldigd is ons zede 1 lijk aanzien in stand te houden en te ont wikkelen... » 1 « Bekijkt nu op aile xnuren de affiche - van den « Cercle Rouge », kiematografi sche poiitie-roanan, en gij ziet op well wijze kapitein Humbert beproeft « h zedelijk peil van de natie hoog te houde haar energie op te wekken, ons zedeli aanzien in stand te houden... » Dit ong , bonden vertoon van afgrijselijke of o ; heilspellende beelden, verklaart U, waa om kapitein Humbert te Rouaan d [ voorrang verkregen heeft bij het loss j der Zweedsche booten, welke hem he* . stapels papier aaribrengen. Er werd n< over geklaagd verleden Maandag in 1: Ministerie van Koophandel. Er liggen : de haven zes honderd zestig binnenscl ' pen, welke hun sleepboot afwacliten, g laden met kolen of staal, benoodigd vc de tabrioage van het oorlogsmateria; Maar, voor een keer, kunnen de kano en de munitie wachten : het papier vc ; « Le Journal » gaat v66r ailes. Almachtig in de ministeries, heeft > bestuurder van « Le Journal » slecl l een teeken te geven, om. te waken c " hem aile pramen, aile beschikbare wa 1 gons voorbehouden worden. En hoevi zijn er noodig- om zooveel papier te v< " voeren? Veel arme menschen zullen 1 • dezen winter zonder kolen moeten doe > maar meent gij ernstig, dat Frankrij • « het land der heerschappij van d : geest », het buiten den « Cercle Rougi 1 zou kunnen stellen-? 1 Wat zou er, zonder Arsène Lupin 1 ziijn nastrevers, worden van de Fransc - pers, het zedelijk peil van het land en 1 ■ aanzien van Frankrijk in den vreeme t Gij glimlacht? t lk bezweer U dat het niet voor te • chen is... » DE BANKDEPOSITOS DER W " RELD. — De « Statist » publiceert e 1 statistiek betreffende de depositos bij 1 grootste banken ter wereld. J Wat in de eerste plaats de circulât : banken der groote landen betreft, ko ' na de Russische Staatsbank en de Eng ' sche Bank, de Duitsche Rijksbank, d ' nog vôôr de Fransche Bank en de e< traie instellingen der overige groote s ten. Wat de aandeelbanken betre neemt de Deutsche Bank van de and* ' banken ter wereld de derde plaats ; Hare depositos, £ 127,200,000, worc alleen nog door twee Engelsche instell 1 gen, de Londen City and Midland Ba " met £ 147,751).000 en de Lloyds Ba met £ 130,017,000 overtroffen. Van t 1 zonder belang zijn de toenemingen, < r de afzonderlijke banken in de jaren t " schen 1950 en 1880 voor de deposi hadden te boeken. De depositos bij ~ Russische Staatsbank en de Engelsc Bank zijn in die période nog niet e< J vervijfvoudigd, terwijl die der Duitsc Rijksbank eene stijging onderging ' van £ 8,663,000 tôt £ 118 millioen, c > het veertienvoudige. Bij de Deutsc " Bank zijn de depositos en krediteui - van £ 3,215,000 tôt £ 127,2 millioen, c s met bijua het veertigvoudige, gesteg< 1' Bij de Disconto-Gesellschaft was de ti , nemiug van £ 3,228,000 tôt ^63,100,0( - bij de Dresdner Bank van £ 4,752,C tôt £ 59,600,000 en bij het Crédit Lj't i nais van £ 16,484,000 tôt £ 67,880,C '' of slechts ongeveer het viervoudige. I MINDER TOILETTEN IN I THEATERS. — Uit de « Matin » : T< ' gevolge der incidenten welke de hero] 1 ningsvoorstelling van de Opéra tewef gebracht heeft, bij gelegenheid welker f zwarte kleederdracht met de prachtig; . tcriletten en, men mag zeggen,met liooj - ongeleg-en decoiletages afwisselde,brer 1 de ondîer-staatssecretaris van Schoo 1 Kunsten in herinnering aan die toeschc » wers en toeschouwsters, welke genei r zouden zijn het te vergeten, dat men - oorlog is. Hierachter volgt namelijk de me< . deeling welke hij ons gedaan heeft : i « De heer Dalimier, onder-staatssec - taris van Schoone Kunsten, in overl i met de directeuren der vier g-esubvent t neerde theaters, komt te besluiten, c , het publiek alleen zal toegelaten word 1 in deze theaters, om het even tôt wel J voorstelling en tôt het einde van d s oorlog, in gewone kleederdracht. r De personen, die zich, anders gekle* t aan de contrôle zullen aanbieden, zulJ . zich den toegang onverbiddelijk gew gerd zien. » In het onder-secretariaat van Schoc . Kunsten, waar journalisten eenige nad< bijzonderheden zijn gaan vragen omtr< - de motieven, die geleid hebben tôt het 1 . sluit, waarom het handelt, heeft men <£ e verklarlngen gegeven : e « Zeker, wij hebben geen wet will , uitvaardigen tegen de weelde. Het is € - eenvoudige waarschuwing, die wij h< - ben gegeven, een herinnering aan t « maat » die in acht dient genomen r Woi*den in de tegenwoordige tijden - Welke zoo niet de deugd, dan ten min: - toch de betamelijkheid .moet blijven v hen, die slechts als toeschouwer den 01 s zaglijken strijd bijwonen, waarin wij g - wikkeld zijn. » 2 fwee brieven vao " Jean Jaurès ik . e- n- (Uittreksel uit een schrijven van Jaurès r- in de « Petite République » van 25 Januari în 1901.) sn « Wij hebben het recht niet Elzas-sle Lothaxingen terug te eischen 1 » >g Wanneer men slechts gedeeltelijke et legervermindering vordert en niet defini-in tief elke revanche-idée opgeeft, gericht ■e- op het terugveroveren met wapengeweld 'e- van het Fransche grondgebied van 1869, or zoo is dit met elkaar in tegenspraak ; d. slechts dan kunnen wij den wereldvrede ns prediken en verzekeren wanneer wij zon-or der voorbehoud noch bijgedachte elke ge-dachte aan revanche varen laten, Wij moeten eindelijk stelling nemen. l^s Reeds lang genoeg hebben wij ons bewo-gen in dubbelzinnigheid, onmacht en leu-gen. De politiek der waarheid,... veroor-looft ten opzichte van dit vraagstuk geen ir~ bijna, geen compromis, geen terughou-iet dsndheid. Wij willen het « vollodige » " ! Frankrijk door de volledige menschheids-1 gedachte doen opleven. Voor dit groote en werk evenwel, voor de krachtdadige en ; " humanitaire opleiding van het Fransche bewustzijn, zijn noch oratorische voor-zichtigheden noch onduidelijke verbindin-"° gen dienstig. Wij moeten eindelijk kiezen ie^ tusschen de revanche-politiek en de poli-e ' tiek van den vrede, en niet voortgaan te spreken in ondoorgrondelijke tegenstrij-a" digheden, waarin sedert dertig jaar onze levenskracht en waarheidsliefde verloren E- gaat. eu (Uittreksel uit een schrijven van Jean de Jaurès in de « Petite République » van 5 December 1901.) IC" Wij willen niets weten van vijandelijke int en handelszuchtige Verbonden. Wij wil-c'b len. slechts een verbond van Frankrijk met US geheel Europa, gericht op de algemeene 11 " vrede en ontwapening... Wanneer Frank-ta" rijk voor de voortzetting en verhooging van het werk der revolutie ; voor de zeker-Jre heid der politieke vrijheid en de organi-Ln- satie der sociale gerechtigheid het lierstel en der grenzen van voor 1870 noodig had, lu- dan zouden wij de eersten zijn, zelfs met ttk wapengeweld, het herzien van het vredes-11k verdrag van Frankfort te verlangen... Maar wij gelooven en wij weten, dat "e Frankrijk, trots de gruwelijke vermin-ls" king die het in 1870 omdergaan heeft, en os zonder opnieuw een oorlog over Europa (1-c te laten uitbarsten, zijn waarachtige roe-ping en plicht vervullen kan. Wanneer het 'fis vvil, kan het binnen -zijn grenzen, een '^•e beetje enger door het lot der geschiedenis 'en en ook als gevolg zijner eigen dwalingen, Als zijn nationale onafhankelijkheid, zijn 'be vrije en fiere ontwikkeling ter beschik-'e:n king der politieke en sociale démocratie ■us stellen. Daardoor kan het de vooruitgang -n- der menschheid en de gemeenschappelijke zaak der vrijheid en van het recht dienen. In tegenstelling hiermede zou het door hardnekkige eischen, waarvoor geen an-dere oplossing bestaat dan de oorlog, en die eindelooze conflicten met zich brengt, de heerschappij' van het geweld in de >E wereld verlengen. Het zou de onbegrensde -n- heerschappij van het militarisme een te >e- zeer gewenscht voorwendsel leveren... Ik ■g- verklaar het opentlijk, wij hebben het de recht niet de Elzas-Lotharingsche zaak de >te eeuwige oorzaak voor een mogelijken rst oorlog, van het wantrouwen en de onrust gt in de wereld te bestendigen. Wij hebben ne het recht niet onder den plompcn naam «u- van revanche of den meer verfijnden naam gd van herstel, van de toekomst de gunst in van het wapengeweld te verwach ten... Ailes wat ertoe bijdnaagt den vrede tôt le- iets onzekers en voorloopigs te maken, dat men slechts in afwachting van iets re* beters vei'draagt, is thans tegen het pg recht. Ik zal niet ophouden dit te herhalen, ,at het wordt ook steeds meer de ware ge-*-'n zindheid van Frankrijk, en slechts een valsch schaamtegevoel, eene moreele laf-en heid laat het volk nog twijfelen over zich zelve en zijn waarachtig willen zich reken-' schap te geven. ej Het Fransche bewustzijn kan niet eeuwig in dezelfden dubbelzinnigen en ne verwarden toestand blijven verkeeren, die ' de economische, politieke, sociale en hu-; t manitaire bedrijvigheid van Frankrijk )c_ verlamt en bezwaart. ,ze Daar Frankrijk zich den oorlog niet veroorloven kan of wil, moet het voor zich en en de wereld het Frankrijk des vrede s en zijn. Slechts zij zijn goede patriotten :b- welke ons helpen uit de doodelijke dubbel-de zinnigheid en verterende huichelarij te te geraken. en Jean Jaurès. »t*s re. ZIE DE OORLOGSTELE GRAMMEN OP DE 2<1e BLADZIJDf, Bfoensdag 22 November^i9i6» Twaed« Jaarg. Hr 324 ^ Priki t 6 Centifimeia door

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes