Het Vlaamsche nieuws

903 0
19 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x639z92b3r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VLAAHISCHE MltUWS ABONKEMfiNTSPRIJZEN : Voor ééa inaaiwi 1«7S Voor 3 zb&aij<1 S.— Yooc 6 atA&nd ....'. 10.— Y#«r èin j&ar 18.— Rcdaktle, Bekeer •» Aunkasdigiages : 44, ROSDRSTRAAT, 44 ÀNTWBRPBN AANKOtfDHilHOfiN Twcisio blad, don r«g«i ........ 2-J3 i L)t>rd« i«L id. 1 •— | V i ®rd« id. id. #•«* Doodabcrickt »•— Eïk-e ■wd«ivatt&«r ia p«r&©oflILjk vertAtwiw-idUijlt *♦•«- zija achrijven, e& biudt ni«t à-e^i d« Etjdftktio. VERSCH JNT 7 MAAL IN,. DE WEEK ®e op«teîraai : Rai VERIÏULST, Dr. Aag. BQRMS, Haogleeraar Alb. VAN BEN 3RANBE; iaet yaste raedewerking vaa Hotgleeraar Doctor Antoon JACOB ^ * «w«K^na-aia<wx^iMy^E»aBma,Miiiwii i m 11 ■ gjg?ii ■iBii<gmwriitninwinc—Mfmi v. gufraarrrei i—r-nR-T-n—n ■ ni - ■—»»— • stad aniwerpen VANDAAG, WOENSDAG 29 DECEMBER, TE 8 1/2 TORENUUR IN DE ZAAL « VAN WESENBEKE », VAN WESENBEKESTRAAT, 9-11. GROOTE DEBAT AVON D ONDERWERP : DE BELGISCHE 0NZIJDIGHEI1> OF NAGELS MET KOPPEN SPREKER : PROF. LAMBRICHTS. ALLEN DAARHEEN! HET KOMITEIT VOOR DEBATAVONDEN. HUl Js-UlUllUI! VUUK UULS Ofïicieelc m Dliil SCHE ZIJLL DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maaadag 17 December. — C ficieel : Vau de gevechtsterreinen niçtg nicm\ m ««sï.-itarts. um Weenen, Maandag 17 December. Officretl : RuààiSCH EN ROEMEENSCH UEVliChTSTERRElN Wapenstiistand. ITALIAANSCH (jLVECHTSTERREIN Tusschen Brtiia en Piave cm tcu Zi dca van don Col Caprile werden 400 g va'Jgeneii gemaakt. Verder ton Oos'^en mislukten vijand lijke aauvallen. A au de Piave ^rtilleriegevechten. Hoofdman Bruiuousky behaalde zi 27e luchtzege VAN JUlGURSCHE IUBi Sofia, Maandag 17 December. — Of cieel: ROEMEENSCH ùfcVECHTSTERREïN Aan het Dobroedzja-ïrom is het iusi gcbleven BALKANFRONT Aan de Tijeriuena Stena on het D( ran-meer van tijd tôt tijd tumeiijk levé dige btdr:jvigheid der ar.illerie. Op a dere pun «.a vaa liet iront was ze ruati lu de vlakte van Serres hebben Bi gaarsche verkenningstroepen ver cl* den aideeltagen E"geische infanterie ' kavalerie verjaagd. m TURKSCHE ZiJDE PALESTINA Eonstantinopel, Zaterdag 15 Decei ber. — Offieieel : Wij hebben ecn sterke vijandelij; verkenningsafdeel:ng teruggeslagen, c aan de kust ttachUe op te rukkon. T< Oos'cn va>n Jeruzalem woedde op vc schillcndé punten ecn artillericstrijd. U hebben de eilanden Messeniszi en Pla! ten Noorden van Tsjesjme, aan de ku van Klein-Azië bezet. -Konstamtipape!, Zoudag 16 Deeembc — Offieieel : Op het front in Paîestina hebben v a i AVU1NUH1M. ^ berichten ■ i ecn vijandelijke post ten Oosten van Beiî Beuia Faoeha overrolîipeld en enkcle gcvangcnen gemaakt. Te,u Oostqa van Jeruzaiem hebben wij , 'f- ecn hoogte, die de vijand had bezet, ver- 1 overd. Wij hebben opnieuw ecn vijande-ï. lijkcn aanval iegen o'azen linkervleugel afgcslagen en 3 mach:ucgevve;en buit ge- , * maakt. j 9 .. - m FSJÎTSCRE ZIJDE : WESTELIJK GEVECKTSTERREîN , Parijs, Maandag 17 December. — Of- ■ ficieel : Wcrkzaamhcid van het wederzijdsch gcschut ia de streek bczuiden Sint-Kwin-d- tijî! en op den rechteroever der 'Mass. In J e. dtn boven-Elzaj had ccn overval der ' Duitsclieis in het vak Anspach-le-Bi» e. geen succès. . m ïiaiâSscHE ZIJDE i» ITALIAANSCH UEVECHTSTERREIN Rome, Maandag, 17 December. — Of-.. ' ficieel : Tusse lien Brenta en Piave is de ge-schutslag gisteren hecl den dag verwoed gcbleven. De infanteriestrijd begon bij het kricken van den ochtend beoosten de 'S B«enta. Tegen den aandrang van het Ita-Kaansche tegeu-offonsief in de xichting van Je Csi Caprile, stelde de tegeiipartij . ovf machtige strijdkrachten, die een aan-Ij" valskolcane dwongou, den vooruitgang j" op te schorten en stcun te zoeken bij de daaracli'.ei gelegen vcrdedigiiigslinie, waar de strijd uur aan uur voortwoedde. ïegou den middag hcrsteldo'.i nienwe vcrsterklugtn met mcs;sleepeiide aandrift den teestand ten gunste der Italiajién en de vijandelijke tegenaaiival nioest naar de ste'l ngen terug, vaiiwaar hij was los-gekomen. r Im de ce: ste middaguren deed de vijand a achter m het dal van de Brenta een ahuri. val. Ondcr dekking van een zwaar bombardement rukten sterke afdeeltngen in ce geslo'eu. geledcrcn van San de Marino (i ie uit ovCt den vueg op de ïtaliaansehe sper-»n werken los. Ze moesten hait houdea voôr * r. de snclle en afdbende koncentratie van rij ons batterijvuur en in wanorde wijken. i, <a Langs heel het front stond over en weer 1 st dejbedrijvigheid m de lucht op hoog c peil. Een Italiaatisch smaldoel Caproni's en vcrkcnningsvlicgtuigcn bombardeer- [ t. den en mitrailjeerden bij herhaling groc- j pen vijandelijke infanterie, in het gebied 1 >ij benoorden don Monte Grappa opgehoopt. ' De vredesoDderhandelingej met Rusland DE TEKST VAN HET VERDRAG VAN vo WAPENST1LSTAND ge Berlijn, 15 December. — Tusschen de gevol- vo maclitigde vertegenwoordigers der opperkom- ; maudo's van Duitschland, Oosteiirijk-Iionga- rije, Bulgarije en Turkije eeuer, Rusland sie andsrzijds wordt tôt het teweeg brengen van al] een duurzamen voor aile partijen eervollen vrede de volgende wapenstiistand gesloten : 1 1. De wapenstiistand begint 17 December ka 1917 's middags oui lii uur (4 December 1917, se- 14 uur Russische tijd) en duurt tôt 14 Januari nu 1913 's middags 12 uur (1 Januari 1918, 14 uur ov Russische tijd). De het verdrag sluitende partijen hebben ke het recht den wapenstiistand op den 21sten rl; dag met een zevendaagschen termijn op te sl< zeggen. Geschiedt dit met, dan duurt de wi- ga penstilstand automatisch voort tôt een der m< partijen dien zeven dagen van te voren op- pa zegt. de 'A. De wapenstiistand heeft betrekking op tei aile strijdkrachten te land en in de lucht der ve genoemde mogendhedén op het landfront tus- pe schen Zwarte- en Oostzee. Op de Russisch- br Turksche gevechtsterreinen en in Azië treedt de wapenstiistand te gelijk in. De betrokken partijen verbind^n zich om gedurende den wapenstiistand het aantal kôrpsen aan de ge- noemde fronten en op de eilanden bij de Btj Moonsund wat hun indeeling aangaat nict te versterken en op deze fronten geen hergroe- ta: peering voor te bereiden noch een offensîef op touw te zetten. ka Verder verbinden de partijen zich tôt 14 Ja- de nuari 1918 (1 Januari 1918 Russ. tijdrekemng) re van het front tusschen Zwarte Zee eu Oostzee geen operaties noch verplaatsingen van troe- pen te volvoeren, behoudens, wanneer met de te; verplaatsingen op het oogenblik der ondertee- de kening van het verdrag nopens den wapen- i)e stilstand reeds een begin was gemaakt. gC Ten slotte verplichten zich de partijen om tijdens den duur van den wapenstiistand geen tre troepen samen te trekkrn in Oostz^e-havens lie op 15 lengtegraad Oostelijk van Greenwich en w; in de havens der Zwarte Zee. he 3. Als grensHjnen op het Kuropecsche front ûa gelden de wederzijdsche voorste verspernn-gen der eigen stellingen : daar. waar zich geen va gesloten stellingen bevinden, geldt voor beide partijen als demnrkaticlijn de tusschen de g< voorste bezette punten gelegen evenwijdige gt lijn. De tusschenruimte tusschen de beide al linies ge^dt als neutraal. Evcneens zijn de ki bevaarbare rivieren, die de wederzijdsche s*el- pc lincren van elkaar scheiden, neutraal en niet se te bevaren, behalve wanneer het een overeen- za gekomen scheepvaart betreft. Tn de vakken. waar de steHingen ver van bi elkaar liergen, zijn de grenslijnen nog door \V de waT>enstilstand-kotnmissieî» vsst te stellen lo en bekend te maken. O1^ de RussisCh-Turksche m ooi logsterreinen in Azië zijn de demarkatie- In liinen. alsmede het verkeer daarover, voleens ht overeenkomst der legerkommando's weder- gt zijd^ch te bepalen. . ki 4. Tôt het ontwikkeleri en het ^vestigen ze |der vriendschappelijke betrekkingen tusschen Iken der kontrakteerende partijen, zal een l arganihe^rde omgang der troepen onder de ( Lgcnde bepalingen zijn toegestaan : i. het verkeer is geoorloofd aan parlemen- ! ren, aan leden der wapenstilstand-kommis- eii aan hun vertegenwoordigers. Zij dienen e daartoe een bewijs vau op zijn minet e-n £ rps-kommando te bezitten. y >. in elken sektor van een Russische divisie 1 n op twee tôt' drie plaatsen een georgani- 1 :rd verkeer plaats vinden. Voor dat doel t >eten met goeakeuring van de daartegen-er staande divisies, plaatsen voor het ver-er in de neutrale zone, tusschen de afgeba-nde linies, worden ingericht en door witte r tggen worden aangeduid. Het verkeer is [ chts bij dag, van zonsopgaan tôt zonsonder- c ng, geoorloofd. Op de punten van verkeer ^ >gen zich hcogstens 25 personen van elke riij zonder wapenen tegelijkertijd ophou- ii. Het uitwisselen van berichten en koeran- î is toegestaan. Open brieven kunnen ter l rzending worden overgegeven. Tlet verkoo-n eu ruilen van waren voor dagelijksch ge-lik is op de punten van verkeer geoorloofd. Het is veroorloofd, de gesneuvelden in , onzijdige strook gronds te begraven. De J risie# over en weer of hoofdofficieren kun- 3 n zich telkens over nadere bepalingen ver-ian. ] i. Over den terugkeer der afgedankte mili- ] ren van een land, die; aan gene zijde der ( markatielijn van het andere land. wonen, , n pas bij d-e vredesonderhandelingen wor-n be>list. Hicrtoe worden ook diegenen ge- ; tend, die tôt de Poolsche korpsen behooren. , Aile personen, die m strijd met boven- ' lande overeenkomsten de afbakening der • jénpartij overschrijden, worden vastgehou- ■ n en eerst bij het sluiten van den vrede of t opzeggen van den wapenstiistand terug-geven.De betrokken partijen verbinden zich hun ; >epen door strenge bevelen en grondige in- : litingen op het hart te drukken de voor- i tarden aangaande het verkeer te volgen en : n te wij zen op de ge volgen vau overtreding ai van. 5. Voor den zeeoorlog wordt het volgend« stgesteld ; , n. de wapenstiistand strekt zich uit over de heele Zwarte Zee en Oostzee op 15 lengte-aden Oostelijk van Greenwich en wel over e zich daar bevindende zee- en luchtstrijd-achten. Over het vraagstuk nopens een wa-nsti'stand in de Witte Zee en in de Russifie kustwateren van de Noorde1ijke IJszee, 1 door de Duitsche en Russische marine-nvoe-ing bij wederzijdsche goedkeuring een izond^re overeenkomst worden getroffen. edprzijdsclie aanvallen op handels- en oor-?s<;rb(»pen in genoemde wateren dieren zoo gelijk thans reeds achterwege te blijven. de/e biizond*rp overeenkomst dienen ook ^alincren te worden opeenomen om naar mo-lil'kheid te vorhind^reti, dat de zee^triid-achten der beide partijen elkaar op andere eën bestriiden ; b. «anvallett r an zee «it «tr in de Tncht op havens en kusten der kontrakteerende par-tijen zullen aan weerszijden op aile zeeën I Hchterwege blijven. Ook is het uitvaren uit de door de eene partij bezette havens door de ze=s>trijdkrachten d-'r andere partij verboden ; c. liet viiegen over de havens en kusten der andere partij, alsmede over de grenslmies, is op aile zeeën verboden ; d. de Russische regeering staat er t>org voor t dat de zeestrijdkrachten der Entente, die zich h bij het sluiteu van den wapenstiistand be- 0 noorden de demarkatielinie bevinden of daar ^ lat'-'n komen, zich op gelijke wijze als de Rus- 0 sische zeestrijdkrachten gedragen , S c. de handel en de handelsscheepvaart in t de onder afd. a. aangeduide ze^gebieden zijn ^ vrij- (Wordt vervolgd.; ^ BEN WAPENSTILSTAND OOK OP HET V ÏÎOEMEENSCHE FRONT Een F. T. A. bericht meldt, dat genera«I r Tâjerbatsjef te Foesani tusschen het Rocmoen-»ohe loger op het Roemieetiache front «n de Duitsche, Ooitenrijksoh-Hongaai'sche, BulgaArscJie on l'urkache legera een voorioopigen wapenstiùatani he»ft gesloten. - KUHLMANN NAAR BRESTLITOFSK 1 Berlijn, 17 December. — Naar vr® hooren zad J Rta»t»«»krctaris Kuhlin*nn in d#n ioop van 4+ week voor de vredesôndei hajidelingen usuu- Bri#t-Litofsk gaa-n. r WLADIWOSTOK [ Farij», 17 December. —Lv© Farijscho uitgave ^ van de « Daily Mail » v®rne«iut uit Tokio, dat de Ja«pa'n«che regeering het boricht van de ianding van Japanjche troepen t© VVlaxiivroatok t«g^u- 1 ■pr®ekt. PANAMA EN OOSTENRI.TK.HONGARIJE J Weenon, 16 Deeomber. — Het Kongres en de Président van d© republiek Panama hebben den 0 staat van ooriog tusschen Panama ou U os tau C rijk-Hougarije afgekondigd. \ UIT DE WEENSCHE PERS 1 Weenen, 17 December. — Ov«r de rede van ^ Lloyd George schrijft hot « N eue Wiener Tag- ^ blatt » ; Lloyd George hoeft wat gœdkoope grap- < peu ovsr een vrede door vergelijk en de verzoe-ning der voiken verkocht. Wie zoo lichtvaardig z over de idealen der mens'jhheid heenloopt, ver- i loopt, verlaagt zichzelf. Naar het schijnt, had George zich ditmaai geen ander doei gesrteld dan ^ de ergste volksinstinkten te prikkelen. D e« Neue Freie Preaao» betoogt, dat George ^ heeft getracht met handigheidjes ©n kunstgre-pen de beteekenia vain' Lansdowne's artikel te verkleineu. Deze poging en zijn bcacheid zijn ^ •chter slechts de lijat om zijn schildering van het gevaar, waarin de Entente zich bevindt. }■ CAILLAUX EN LOUSTALOT . Parijs. 17 December. — De kommissie van ^ oncerzoek heeft met negén »temmeni' v(3o.r en s twee onthoudingen bcsioten de parlementaire inu t muniteit ten opzichte van de Kamerleden Cail § laux en Louatalot op le heffen. c •^CHAKiilN ? Londen, 17 December. — Reuter verneemt dat z te Peking een konferentie van geallieeixle ge-zanten is gehouden om den toestand te Char- q bin te overwegen ten eiude de orde daar te hand- ^ haven. Besioten is, dat die taak aan de Ghinee- , sche overheid zal worden opgedragen. Twee ba- ^ taljons geregelde Chineeeche troepen zijn vai\ O Kirin daiîrheen afgezonden. Reuter vemeemt in Japanscne kringen,dat vol- f] gene de laatste berichten de inwonors van Char- v bin, waarvan de joden een groot deel uitmaKori', geheel onder toezicht van de bolsjewiki ataat en O dai.het er erg onrustig is. K go ver a vaiien de h ni- v zen van belangrijk© Japansche en andere firma't-aan.VERWARDE POIITIEKE TOESTAND b IN ITALIE h Londen, 17 December. — De c Daily New® * r d.d. heden uit Kome : k De politieke toestamd blijft duister. ïïatr-»chijn'i]k zal de geheime pariemen.lszitting v&n-avond afloopen. v M en heeft verkloard, dat zoowel de bui'en-landsche politiek als de militaire toeetand zijn bewproken en dat a-ls gevolg dearvan de een-dracht der partijen een beetje veralapt is. Dit heeft met te maken met het fait, dat in de pens de polemieken weer hun intrede hebben gedaan. Het is van beteekenis, dat gisteren op de vergadering der radikale partij een motie is aangenomen, die behelst, dat de ©enheid der partijen een zinsbegoocheJincf wa*. Ze bepleit verder het bieden van tegenstand aan s'.i^ksche parlementaire streken.d.ie erog uit zi in, den gère gelden gang der Ita'.iaansche bud-t'/n'andsche politiek te stremmen en vraagt om het on3chade;lijk maken van aile binnenla-ndsche vijanden van Italie. Het is duidelijk, dat de motie werd imgegevea door de vrees, dat men het kabinet-Sonnmo beentje zal trachten te lichten. Hot parlement is maehtiging gevraagd tôt hei doen van gerechtelijke stappen tegen vier leden, van wie er dri© socialist zijn. Ze worden van tegen den ooriog gerichte propaganda. beachul-digd.DE ZE VENDE OOSTENRï ^SCHE OORLOGSLEENING Men meldt uit Weenen dat een bedrag van 5 miljard 801.0X,000 krone-n ingeteekend is gc-worden op de zevende Ooatennjksohe oan.ogs-leening. Het bedrag dat op de Hongaareche oor-loga.eening ingeteekend is geworden is nog niet bekend. DE VERVANGING VAN SARRAIL De Atheensche korrespondent van de « Secolo > meldt dat volgens « Patris » Sarrail waarschijn-lijk door gencraal Gouraud zal vervangen worden als bevelhebber der geailieerde strijdkTach-teoi in Macedomë. DE DU1KB00T. EN MIJNOORLOG Keulen, 17 December. — De korrespondent te Madrid vau de « Kolnische Zeitung » seint over het zeegevecht bij Alicante, waarbij het Amerikaansche s.s. « Oswago » (1000 ton) en een Noorsch, Engelsch en Kanadeesch stoom-schip uit het konvooi werden weggeschoten eu in den grotul werden geboord : laatstge-noemd schip is het vroegere stooflschip « Ben-zig » uit Hamburg, waarvan 119 schipbreuke-lingen in Alicants zijn ontscheept. De schepen brachten oorlogsmateriaal naar Europa. Nadat ook nog andere schepen in den grond waren geboord. dook de duikboo.t onder en verdween. Uit Tarragona wordt de botsing van 'twee ïtaliaansehe schepen gemeld. Het transport-schip «Cavour» (8000 ton) is gezonken. Er werden 700 man gered. Portugeesche visschers verklaren dat er twee Portugeesche schepen v6ôr Leixçe# tôt zinken zijn gebracht. , Konstantinopel, 1G Deceniber. (Offieieel.) — Het stoomschip dat wij bij Antalia in den grond hebben geboord, is het gewapende j Fransche. s.s. t Pars » van 1200 ton. Denzelfr ] den dag hebben wij ook een vijandelijke nu- , nitor, gewapend met machinegeweren, in den grond geboord. Berlijn, 18 December. (Offieieel.) — Ken onzer duikbooten, kapitein-luitenant Rose, . heeft den ."in December in het Nauw van Kales den Amerikaanschen destroyer «Jacob Joones» vernietierd en daarbij 2 matrozen gevangen. De duikboot heeft dan het hande1 s verkeer , met gord gevolg, bij steikst yijandelijk ver-zet, aangevallen en daarbij in 't eeheel 8 stoomschepen met meer dan 22.000 br. r. t. tôt zinken jrebracht. Vier groote ^oomschepen zijn uit sterk beschermde konvooien ten offer gevallen, waaronder het Engelsche stoomschip « Westland », 3012 ton, met steenkool van Leith nnnr Nantes, en het Engelsche s.s. tNvànza», 4035 ton. Een alleenvarend stoomschip werd uit een sterke bewaking wegtre-schoten. Tegen het Engelsche stoou^chio « Harlsweed d. 2353 ton, dat door een bewa-kings^chip beschermd was en nabii de Engelsche kust voer, werd een torpedotreffer be- h gssis Dersï^sàlsBilIîî-g Schreeuwende vvintoestanden iu het Beïgisch léger Minis^cr De Ceu^iiick verbamde pries-aalmoezenier Van der Meulcn naar et Cezember-eiland, om wille van de oede verstandhoudiag in het leger. On-erstaande brief die ons door ecn Vlaam-:hen oorlogsinvaliede werd toegezonden rengt nieuwe feiten aan het licht, waar-oor het. duidelijker wordt hoe de Waal-che en P'ranskiljonsehc officiercn die erstandhouding hebben opgevat De brief is gedagteekend van 4n Au-ustiis .1917 on luidt als volgt • « Hooggeaehte Heer Hoofdopsteller, Zoo dikwijls en treffend heb ik reeds i « Het Vlaamsehe Nieuws » de wantoe-tanden gelcze", die nog voortdurend eerschen in ons zoogenaamd Belgisch -ger Ik, als invaliede, heb het steeds menig laal moeten verkroppen mijn gevoelens aaroyer ktnhaar te maken, doeh nu i9 lijn geduld ten cinde ; hef. zal me bene-ens goeddoc», Geachte Heer, aan U 3ijç gedaeht daarover ee^s te kunnen :it drukken. Nu onlaings weer dat schandelijke va^1 ien beruchten officier Losseaux vemo-àc,n hebbend, kon ik alletn zeggen • nog éôn van d:e mensters ». Daar -k !enk dat U dergeli;ke staaPjes kunnen an pas komen, wil ik U wel cens vcrtel-:n, als ik zoo vrij 'mag wezen, wat ik 'trsooalijk heb ondervonden en geleden ecîurcnde mijn dienst, on v66r, en tii-ens dezen ooriog Daar mijn dagboekje is zoek geraakt, al ik me eehter moeten beperken, bij etgene iik me werkelijk nog kan herin-eren.Vooreerst als we vertrokken u't de az«rne — op dien helderen vroegen iorgon#van 2 Augustus '14 — was het en plechtig onvergetelijk oogenblik ! Tœ-n wij, zoowat rond 5 1/2 uur, met ce! het regiment v66r de kazeme gereed tonden tôt vertrek, kwam onze luitenant eneraal Drubbeî de geloderen in oogeci-ehouw nemen, en hield iintusselien cen orte rede tôt acnnioedigiag, in de Frati-?hè taal. Vooraf hadden ee'nigé onder-ff:'e:eren, die verheven werden tôt den raad van ond er-1 u i t on ant, hun eed ge-woren ook :n d;e officiers-taal. Nu, uit die F'ansebe aanspraak van nzen hoo^vereerd'^n Generaal, die Gen. rnaar is, dus Vlaming, heb ik vele woor-on kunnen ver st a an die me wel ontroft-en.Maar, integendeel, la\"etste het mij. at fiij alleen had gesproken tôt de Wa--n of FT^.n^rhkcnnenden. Wat dnn ook nvermijdelijk indruk op me -uitoefende, as die on ver schi ! 1 i gheid b-j die Vlaam-:iie onrr.ondige wezen*. Alleen die Franscbonkundige vol-loed-Vlnamcrhe jongens vonden dat eel natuurljik, omdat zij gewoon waren i een vreemde taal te wotden aangespro-en.Dus bet oogenblik was plecbtig, aîleen ooi de Walen. [>mror> vol g ien, de lange voetmarschen ie da^elijks voorf<rezet werden. gerui-len tijd, in bramdond, vol1e zon. Zoo regen we soms toda^'n^T om P'edcren te ingen (dat stapt ook beter en heurt wat nï ieder zono' na^urlijk nnnr goeddun-en. maar de Vlaamsehe werden niet ge-nld, vooral wanneer wij de « Vlaamsehe ^eeuw n aa^hieven, ja. dan moesten we nderdoen voor de « Marseillaise », of werden W* nitdagend oversehreeuwd. ^ijden en strijdeoi, was immers het lot er Vlamen ? Verder toen we in de ecn of d'ander ;enxecnte giekaniton.n eerd lagen, waren er efejningen en ook theorie. Nu voor dien théorie » werden we -soins afzonderl" jk erdeeld ^n twee groepen, n.l. de Walen n de V:amingen. Ma air- als genu denkt, /lijnheer, dat àlle Vlamen zich * bij htm aiiTcduide groep aanslotcn, dain vait I > rg bedrogen. Ja, zoo zag ik er onder nijn vrienden zich voegen bij de Walen ; .1 was het da.n maar om minder « Fla-nin » te schijncn. Ze wisten wat dit be tekcnl De Walen kregen altijd onzen luitena-nt 'Leblanc) voor théorie, voor de Vlami11-:en was het natuurlijk voldoende met :ein dommen « sergeant » ('t was er eene an... Okkerzeele. meen ik) die zich îiet cens m bchoorlijk Vîaamsch kon litdrukken Dikwijls werd er uitleg gegeven, alleen n 't Fransch, aan àl de m.ainschappen. Dan waren er wel eens Vlamingen, dur-'ers, die den moed bezaten om iron:sch lit te roepen : « Voor de Vlam'ngea het ;el fde ! » En zoo, Geachte Heer, moeten de Vla-ningen in ons leger voortdurend tevre-len zija me1 «iet een g degelijke opdTacht e krijgen, wegons hun uit te voeren lien st. Veel zou ik nog kunnen vertellen ovep. îet kazerne-leven, en aa,ngezien ik dienst rcdaaa heb in de « Compagn:e Un'versi-aire », zult U best beseffen, dat wij niées ;ehoord' hebben de4n Fransch, nochtans vij, van de Akademie, en degenon der Ceevaartschool spraken altiid Vîaamsch. Al het doorgestane leed gedurende het •arnîzoenleve.n is nog zoo erg niet, Mijn-icer : maar tijdens een OORLOO ! is het 'er-sehrikkelijk. Daarover zou ik schro-nelijke feiten kunnen aaitihalcn. o.a. : Tœ.n we in den slag van Wijchmael fhij T euven) den vierdon dag, voor de ^ooveelste maal in 't geveeht kwarricn, Acrd het op zekere oogenblik onuitstaan-^nat ; de kartet^en d'e in r,n7e raitigen >ntploffen noodzaak'en ons terug te trek-ken. Doch op cens znfen we a.ndere of-ficieren en « gendarmen » achter o°s ko^en, met het dreiV^nd e.n hemelter-p-ond kommando : h premier oui se retonde, je le tue comm? un chien. Daarop eenige revolverscboten afp-e-iruurd n?Pr den grond. Zoodat, indier îeti Vln^inrr dit n'et had verstaan, hi, snv^b'dd^ijk getroffen werd. Ik ba*' d^n naam opjfeteeken^ van jorSen rfie later aî^oo werd ^^raakt ir mandant. Ik moet nicmand zijn oordeel daarover vraga^> het is eficnaf wraak-reepend ! (1) Oh ! had ik toen maar besett, en ge-voeld als nu... Gelukkig dat er een eiude zal aankomen. Begnipon « zij » dan toch iiiet, dat ze onze rnoedige Vlaamsehe jo^gens veel sterker en gemoedeîijker zouden aanvu-ren, waaneer deze hun moedertaal hoor-den.Neen ! ze kunnen 't niet begrijpen, de verfranschten, omdat ze de taal verach-ten va/n 'het overgroote deel hunner sob daten ! Alleen hun b'.ced, hst Vlaamsehe bloed, mioeten ze hebben ! Daarop sluit ik met de<n kre&t, leuze welke in mijn kamer hangt : « Heï bloed vo,n onze jongens roept Vîaamsch ! en Gij (Havere) g'en hoort het niet ! ! » Een Oorlogsinvaliede. (M We dringen er op aan den naam-van dietn jongen *c keanen. — Red. STAD en LAMD VERTEL- EN LEESUUR, Liberaal Volkshiiis, Volkslraat, 40. — Op Doti-durdag e.k., 20 dezer, om half vier '.cron-uur, heeft een verleluur voor de jongen» p'aats. Als spreker treedt op de heer Hatidrik M'chiels, met het onderwerp : Uit « Moe-de: Tob u. v.nn H. Conscience. FRANSKILJONSCHE KULTUUR. — Uit con art:kel « Chiens crevés » in c Echo Belge » van Dinsdag 4 December, stippen wij aan : « Hef eenige « bnche » dat ik lees, is Hollandseli. Dikwijls v<rtna'd, soms in hot oorspro^kelijke, ondaiiks de gehniik-te taal. n Wccr cen staaltje van de diepe verach-Hng die deze vaderlandcrs tegen onze taal uitspuwcn, en van de grove onlx;-Iccfdheid iegms hun gas^heercn, die deze praehtexcmplaren der fransk ljon^che kultuur ;,n een trenrig licht stelt. D? stijgende bijval der Vlaamsehe volksvero-aderingen begint de {ranskil-ja^s s'erk te verontrusten. Over de grootsche meeting op 11 Noverriber in den Alhambra-schouwbnrg te Bmssel, weet de « Echo Rel<re n vatj 4 DecemlxT 1.1. zijn goedsn-.illige ]ezers op te draaien dat er... geen 1200 mcnschen waren, •waaTondcr dnn nog één derde Hollan-d?rs en één derde... Dnitschcrs warer.1, deze lant-te in civiol of in m-litair kos-■t-umr,'. Toen ze buiten kwamen mo«stcn ze algaïuv in het Vîaamsch Huis bmaen-vhieh'en. K'og zulk een meetin<r er er breekt oudei de bevolking ongetwijfeld ccn opstand uit. Dit ailes heeft de " Echo BeVe » yer-nnmen van ecn « hooge Belgische overheid uit lie" berette- ^èbied ». Wanneer we' îr.erken dat de ware toedraciit der za-ken die monsehen °zoo stork veron trust dat ze onze petalsterkte tôt één tiende moe'on verminderen en de onmogelijkste leugens moete.n fantazeeren om hun gees. tes^enooten gerust >c stellen, dan mocten wij er heusch voel beter viorstnm dan we 't zelf vermoeden. — CV. T<. B.) JtîEN NEOfcKLANDSCK-BELGiSCH LOUE-UOKUMtiMX. — lir b-s.aat eau oud boekje van e.cn vijftiglal bladzijdtn : n Ovcrzicnt der werkzaaniheden der vier loges vau het Uosten te Gent, veit-epigd voor het {test, dat zij hei voo:redit hebben te geven 1er eere vap hun door.uch-t'gen grootmeester Prins Frederik der ÎN'cdeiiandcti. » Jtir is sprake over een feest dat gegeven werd juist uegen ea uegentig jaar geleden : den l«ii December 18_d. iiet was mgericlit geworden door de loges « Da Féhcilé brenta sa"ce », n Les Vrais Amis d, « Le Septentiou », « Voor Vorst en Vaderlaiid u en cet had plaats op het stadhuis, m de prachtig versierde arse-naal- en iroouzaleu. Prins Bernard vau SaksCii-VVeincr prcsrdeerde het. De bio-clmre, gedrukt bij Willette De Busschcr te Cent, gert de namen van al de waar-digheidsbekieeders en der oft.cieele pei-soonl'jkheden, op het leest tcgenwoordig en den ;ekst der rcdevoermgc,n, der toas-teu en der logeliederen. Degenen, die er beiaug in ste.lon zullen <sii cxeniplarjii van vinden in de Ko-niaklijke Bibliotheek van België-, alsook in de Bibliotheek der stad Cent. DfcUU- EN Vbi\i>TERKNOPPEN. — Mu betrekking tôt het vervangen van deur- en vonsterknoppen wordt de aan-dacht van het publick op het volgonde getrokken : Met het oog op de bianenkort een aan-vang '.nemende inlevei ingen van deur- en vens'crknoppen brengt de handel in vcle gevallen knoppen in zink, -aluminium en legecringen dezer inetalen met ijzer, op de mrsrkt. Het vervaard:gen van dcrgelijkc knoppen is gecaszins toegelaten, en kan dus niet toegestaan worden. Buitendicn worden ook knoppen, die ~~§cheel uit ijzer of gietijzer bestaan, ton verkoop aangeboden. Ten cinde eene verspilling van ijzer te vcrmijden, is eene algemeeae toelat:ng voor het vervaardigen van dergelijke ijzeren knoppen nict vcrleend geworden. Alleen het maken van eene lcleine hœ-veclheid gietijzcren knoppen is toege-staan-gcworden ; deze knoppen zijn uit-sluitend bestemd om aangebracht te wor-dan aan zware deuren, aan banken en openbare gcbouwen en de levering ervan staat onder toezicht. De fabr'kantcn, verkoopers en koopers sfcllen zich bloot aan de inbeslagneminjf deir niet toegestane knoppen. Alleen de knoppen d;e uit hout en ijzeren spillein vervaardigd ziin, en voor lief vervaardigen waarvan ver'of is gegeven, kunnen zonder gevaar aangeschaft wordenMantTerre'en zijn getroffen opdat knop-. pen van het aamrenomen model in voldoende hoevoelheid beschikbaar wezen j ih den handel. Het publ'ek zal er dus goed aan doon, i h1'' den aanVoott vin bnopnen te zieB i of ail- sioodzakelijke waarborgan voor- itl 71 în iets voor itderui UitvaardiÉen Is jaed ; uitvosscn is keiSr ! Wij hebben den .plicht en. bet recht van hard te zijn en van op ouverb dde-lijke wijze het Vlaamsehe recht door te dr.jven. Wij hebben dien plicht, omdat op on» Vlaandèren's toekomst barust. Doen wij niet ailes wat verei cht is voor de volledige vervlaamsching ; voor de volledigie ont:ranseh:ng ; dan plcgen wij nu landverraad jegena Viaande-ren. dan ontstelcn wij, misschien voor aile eeuwen, aan het Vlaariische volk z:jn Zeîfitan^ d:gheid. Wij stelk-n beirouwcn in de beloften die opvolgenl jk door. drie kanseliers van het Duitsche Rijk, in nxam -van den Keizer, aan VJaanderen werden gedaan ! Wij stellen- bctrouwcn in het Veutsc -Flàmisch'c GeseVschajt. dat durzenJen le ien fe.lt en onder de krachtdadige lei-diiig staat van een man van ijzer en staal : groct-admiraal von 'Iirptz. Wij stiellen betrouwen in al de Duitsche kunstgeuootschappen van Berlijn, Hamburg, Lubeke, Bremen , Keulen, Dusseldcrp, enz. ,enz.. die het roemrijk verleden van Vlaanderen blijven Bûldi-gen ; opnieuw de breederbanden wen-schcn aan te knoopeii met een Ger-maansch Vlaanderen, dat door volledige Zclfîtand; gheid een schitterende toekomst te gemeet gaat. Daarom betrouwen wij er ook op dat il de Vhamsche ivelten en ■verordenin-oen st'pt en streng uitgevoerd zullen worden ; dat elke weerstand, van v/aur hij ook kot'.e van Duitsche of vaT-franskiljonsche zijde, meedoogenlcos zal gebroker. worden. Elk Frar. cli woord op jonze gevels » een l>elieediging voor ons Vîaamsch volk; is ecn laster, want het is niet waar dat wij ons verleden vcrloochemi hebben ; wij zijn Vîaamsch gcbleven. Alleen de looze werking ven. een 85-ja^ rige Belgisch-Fransche regeering had ons zoover gc-braeht dat ons Vîaamsch gevoel was afgestompt, onze blikkcli verduisterd waren, ons hart vereelt en dat wij door hoon. smaad. vergu zlnj niet meer geërgerd werden. ij Die tijd is nu vcorbif ; de Scliil viel van onze oogen : wij zien weer klaar, wij voelen weer zuiver Viaam-ch. Daarom is h>et or.ze plicht hard te zijn, ongenadig door te drijven. 't Is ook ons recht ! Denkt maar cens na wat er van Vlaanderen en van zi;ri verdedigers, de Akti-v'îitcn, zou geword a zijn, indien de Entente, met HaveTe onder den arm, hier ware teruggekeerd ! De Aktivisten hadden zich i.n twee verdeeld : een partij diie het voorbeeld van Egmord volgt en blijft ; eer. andere die. gelijk de Willem de Zv-'ijger deed, de grens overtrekt en in de bsl-lir!r=»chap den strijd gaat voortzetten. Tôt dezen haddeiï wij mogen zeggen : Vaarweh, Aktivisten, zotd'r lar'd! Tôt genfU : Vaarvel, Aktivisten zonder ho afd! Wat al bedre'g'ngc-n werden ons toe-gesnauwd met e n grijns van helscht voidoening ! In de vluchtelingenbladen- kregwn we allemaal twaalf kogels. tôt pastor Ver-riest tœ. Of we werden lange de wegen aan de boomen opgehangen ! Van. officiëele zijde, van Havere, ont-vingen we twintig jaar dwangarbeid ! Dat gedreig en gegrinnik ligt nu bij de oude manen ; bij de redevoer'ngen van Briand, Sassonof en Lloyd George ; bij de voorspe'lingen van Churchill ; bij de hevige doorbraken. op talrijke plaatsen, van Haig en bij dezes triomfante-lijke intrede te Bruasel. nadat de En-gelschen aan Brugge, Gent en Aalst het lot van Sint-Kwintijn, Lcns en Kîme-rij1- zouden hebben beschoren ! Goddank, daarvoor is geen nood meer ! Maar op onze beurt hebben wij nu toch wel het recht veroverd, nu we zoo 'n vreese'.ijk lot zijn ontkomen, om hard te zijn en onineedoogend aile Vlaamsehe wetten en verordeningen doçr te drijven, ons Vîaamsch idcaal, waarvoor we goed en leven veil hadden, te verwezenlijken. Alleen broodrooven mogen wij met. Dat 1 iten wij over aan het hatc-lijk en s:nerig ras van de fran kiljons. Nog gisteren ontvingen wij lret be-zoek van een juifrouw, ce» der fliukste meisjes van Antwerpen : z j werd orit-slagen uit haar anibr, zij werd gebioui-roojd. op slraat gezet, alleen omdat ze valschelijk werd beschuldigd, een akti-vistisch opstootje te hebben bijge-woond. * Het Vlaamsehe Nieuws heeft unmid-dellijk besloten dien broodroof te ver-ijdelen. Het is onze plicht elkander te helpen. Neen, broodrooven zullen wij niet; het gemeene en afschuwelijke wapen, dat de franskiijens tegen on chuld ge, weerlooze meisjes gebruiken, laten. wij aan de lafaards. Maar indien we al de beambten, lee-raars en professers welke weigeren de Vlaamîche wetten en verordeningen stipt na te levai, niet naar het Walen-latii sturen,' dan verdicnc-n wij, omdat. | wij het zochtcn, nog dubbel door dat ras geplaagd en getergd te worden. Hun dagelijksche bedreiging was : — ^'acht maar tôt de Entente weder-keert ! Dan wordt de Vlaam9che Hoorre-school efgeschaft ; de Vlaamsehe mini^- À teries le n:et o-edar.n ; de Vlaamsehe taal verbannen ! Voor de Akt vistei, geva:ig^^| en ballingschap of... de kogel'r-^ , D?t l"re<r^n. we drie j-ar lang eîk'en dag te honren of te lezen ! / En wij zmi.d<>n t-i aarzele-n, nu het heft in han'ïn hebben om onrne^H doo.eçnd wetten en vcrordcnir.3 uit ûI Nee/i, nie' w?ar? tH Doch wanneej begint de uitvoer^^^^H Woensdâg-19 Dec. Î917 - 3de jaarg. Nr 349 Prijs G Cetiîiem voor r elgië f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes