Het Vlaamsche nieuws

401 0
23 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 September. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 01 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm75963/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HL/jag 23 September il 16. Tweede Jàarg , Rt 264 Fdjs 1 é Centiemea door geheei Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Het best inarcîicht en meesi verspreid Nteowsfei&d vas België. « Y^rschimt 7 ma»! ptr wmh ABONNEMENTSPRÎJZEN : Per ma«id 1,75 6 ma31"1®11 10— Per 3 maaiden 5.— Per jaar 18. AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT. 4-1. ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel... 2.50 "V%rde bla^z., per regel... 0.50 Derde bladz., id. 1.— DoêdsberLeht 5.— Voor aille aimoncen, wemde men zich ROODESTRAAT, 44 DE OORLOG De Toestand ■Lvechten aan de Somme hebben H1 poos hun verbitterd karakter HTd De strijd wordt er op dit Klik gekenschetst door Duitsche ■r'avallen op het verloren gegane ■ 200 gewaagt het Fransche le-Kcht van son dezer van Duitsche Hlspogin^en op hoogte 76 en tus-■ £[ery en do Somme. Gedeeltelijk HL de aanvallers er in vooruit te H maar werden naderhand weer te-^Erorpen. Ook bi] het dorp Boucha-Widuurtde strijd voort. Berlijn ge-veneens van eig'en tegenaanval-■die streek en bij Rancourt, en geeft ^Btoedat het aanvankelijk heroverd Bg tenig verloren ging, behalve ten van Rancourt. De D.uitschers zijn ■ ffeer in geslaagd versterkingen ■ V0eren om het gevaar voor een ■roprukken der geallieerden, voor-H althans, te weren. Het jongste '^Kche legerbericht legt er verder nog ^Kadruk op dat het slechte weder de ^Kerrichtingen aanmerkelijk belem- Hde streek van Verdun niet vee] .X Pariis meldt d.d. 21 dezer eenige ^■Fransche vorderingen in den sec-Hu Thiaumont en Vaux-Chapitre-H die men in het Duitsche legerbe-His afgeslagen aanvallen zal terug- ■ Russisch offensief heeft aan uit-^Kdheid en intensiteit toegenomen. Hr:i<;' op te niaken uit de berichten ■itersburg;,welke buitengewoon kort ^Hraarschijnlijk uit oorzaak van de ^Ker bereikte geringe resultaten, Hiit de Duitsche en Oostenrijksch-^Harsche telegrammen. Daarin lezen ■1 een geweldigen Russischen aan-^■Westen van Luck (tusschen Pus-^■en Zatoscy), die behalve in het ge-Hn Korytnia (ten Oosten van Swi-■), waar de strijd nog aan gang is, H;; wordt genoemd. ^Bander brandpunt van strijd is de Hroeger venoemde Narajofka, waar ^ftrdeel aan de zijde der centralen ^■sselvallig is de strijd in de Kar- ■ waar de Russen met voorliefde ^■avallen schijnen te ontwikkelen, ■' de streek van den Pantyra-berg-Hten Noorden van Kirli-Baba in den ^fcector. Daar werd het front door ■sen een weinig ingearukt. Meer ■arts heroverden de centralen den ■^ in hun berichten leggen zij na-■p de groote infanteriemassa's die Hsen in het vuur brengen en de vol-Btwaarmee deze troepen tegen de stellingen storm1 loopen (ze-de Baba-Ludowa). Dit \vekt ^^■uk dat de aanvallers ,wat het ge-no£ steeds in de meerderheid ^■kht offensieve acties van de cen-^^■" tet veroveren van een brugge-de Stochod alleen als aflei-^^^Pe§i'ngen moeten beschouwd "^■^t v^lt te betwijfelen of die 1 20p zou geweest zijn indien °iM!'nietb °°r'0S ware gekomen. ïa^Bei|rtenis heeft dan toch dit nut ïM^Br ^ea"'eerc'en aangebracht dat Russen in een gunstige posi-1 z'in om hun tijdelijk tôt stil- £ b^Braakt offensief te hervatten. ' bepaalt zich de strijd, lcl,M,imt uitRezonderd, bij schermut-*an voorposten. Dat ééne punt j ^aar waren de Roemenen ueia^Bj l" R(' ,naar het Noorden opge-duitsche zijde het ingrijpen iB van Duitsche troepen werd jit e' Sevolg is geweest dat de . ^r°seny hebben moeten op- *'aaf^Kn f aats ^'e van belang is voor ! ,f wASens de belangriijke K"rcie.er worden uitgebaat. In °Prukkend hebben de eig^K f "r€ns bereikt en bezetten er |en «a;1an weerszijden van den Vul- n meldt dat de strijd in de '• staan is gekomen, het- wiim2 ent dat er nlet meer ge- ' maar dat de kamp er zich ' '. Russen en Roemenen 1 stpir n'euwe f'n>e een goed 'Ste «:i;r .l.n£ Revonden om te be- ")'[^^Bf|renD''an^e''''{en °Pmarsch tôt :tn °I^Bsief t ven /"isschien later een '''uf^B:L0n ,('&innen. De centralen ■""^Roemenii" °.peraties bereikt dat Wwr wLTnip*B V6rbrGken ■x|la11 rerst®I<4 IS. " anfront beperkt de strijd zich bij levendige gevechten i,n de buurt van Florina ; deze stad werd door de bondgenooten bezet, maar de Bulgaren doen hardnekkige tegenaanvallen ten Oosten en ten Westen ervan. Od het Italiaansche front is het sedert een paar dagen veel rustiger geworden. Uit Gnekenland Landen, 21 September. — Uit Athene \^ ordt geseind : Er is een klove in den lande ontstaan die bijna onmogelijk valt te overbrug-gen. Opeen verzoening tusschen koning Konstantij.n en Wenizeios, die alleen rust zou kunnen brengen, schijnt minder dan ooit kans te bestaan. Er is een sepa-ratistisclie beweging tusschen Oud- en Nieuw-Griekenland gaande. El' gaan ge--ruchten dat eerlang de beweging een be-paalden vorm zal aannemen. Lônden, 21 September. — Uit Athene d.d. Woensdag aan de « Daily Tele-graph » : Een der redenen van het aftreden van Zaïmis was, dat buiten zijn voorkennis aan den prefekt v au politie te Athene be-vel was gegeven niet tusschenbeide te komen toen de bond van reservisten zich constitueerde. Toen 1111 politiebeambten (reserviften) in de hoofdstad inenschen aanhieldcn en huiszoekingen deden, werden er klacbten dienaangaande bij den prefekt ingediend, die zich echter ge-uoodzaakt zag te verklaren dat generaal Karalambis, minister van binnenland-sche zaken, handelende op orders uit het paleis, order had gegven om niet tusschenbeide te treden. Zaimis heeft ook geweigerd officieren uit Salonilci te ontvangen en den kon;ng aangeraden hen niet te ontvangen. Deze deed dit echter toch en hield bovendie.u een opgewonden toespraak, waarvan de censor slechts een bezadigde lezing door-liet.Aan de « Daily News » wordt d.d. Woensdag uit Athene geseind : De toestand begint steeds meer te lij-ken op dien uit de dagen toc.n de entente-gez'anten de regeering van Skoeloedis iniskenden, veertien dagen voordat zij haar doodvonnis velden in den vorm van hun .nota van 21 Juni. Het is niet moge-lijk te beschrijven welke een ongerust-heid dit wekt in regeeringskringen. De houdiug van de Entente is een raadsel. Het laat zich niet voorspellen wat er nu zal gebeuren. De xninisterraad is gister-avand bij fde bespreking of het kabinet zou aftreden, gesterkt in zijn neiging cm aan te blijven door een Reuter-tele-grain, waarin stond dat Engelsche diplo-matieke kringen het kabinet gunstiger gezind zouden zijn als het zelf verklaarde ee,n zakenkab-net en geen politiek kabinet te ziin. De Duitsche belangen in Raemenië Berlijn, 21 September. — De Ameri-kaansche gezant in Roemenië heeft de beschermina" der Duitsche belangen in dat land op zich genomen. De Entente en Griekenland Londen, 21 September. 7— De « Daily Mail » verneemt uit Athene, dat de Rus-sische regeering instructies heeft gezon-den aan zijn gezant te Athene, waarin het verklaart, geen belang te hebben bij wat er in Griekenland voorvalt. Tegenspraak Berlijn, 21 September. — De bewering van de « Matin » en van andere, ook on-zijdige bladen, c1 -t de openbare meening in Duitschland ontevreden is over de huisvesting' van een deel van het Grick-sche leeer in Duitschland, aangezien daardoor het gebrck aan levensmiddelen toeneemt, is een verzin.îel. De wensch is ook hier de vader der gedachte. E' ■ ver-standig metisch mœt inzien d-t, ■ --<e sterkte het Grieksche legercorps o k moge hebben, de hot in Duitschland \c;-leende gastvrijheid op het Duits'He voe-dingsvraagstuk van geen . !" zijn. Uit Italie Parijs, 21 September. — Generaal Duport is tôt chef van den generalen staf senoemd, ter vervanging van generaal Draziani, die om gfeaondheidsredenen af-:rew[t.• tie ■ 'rscli tu-*ad* bltijtiidr) Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp Kcnslanfcijn Huygens 1S9646S7 Lenigheid, zeggingskracht, fijnheid en adel van gevoel, ailes ligt in het ge-dicht dat wij heden, met een nummer, van Konstantijn Huygens geven. Hoe sierlijk, hoe vloeiend klinkt het ! Hœ voornaairi, ja, hoe beleefd is dit gebed tôt God ! 't Is wel de bede van een hoveling, vau den Heer van Zui-lichem 1 waarom vertrek ik niet ? 'k wacht, heer, dat gij 't gebiedt. Tôt Gij oorlof geeft, gelijk een vorst doct. Doch voor 't verhoor is afgeloo- pen : mag ik nog één gunst bij d'andere begeeren ? Ge ziet den hoveling staan, die vrien-delijk buigt en van zijn Heer en Vorst een laatste gunst afsmeekt. Huygens was in de tachtig toen hij het schreef. Zijn laatste bede werd verlioord : wie zou niet wenschen dat zijn verscheiden eenerhand, dit is gelijksoortig, met dit van dien wijsgeerigen en vromen grijs-aard mocht wezen? h. 46 Op mil n 48 ! Nog eens September en nog eens die vierde dag die mij verschijnen zag ! Hoeveel Septembers, Heer. en hoeveel vierde dagen wilt Gij mij noch verdragen? Ik bid om geen verleng : t kan redelijk bestaan, hetgeen ik heb gegaan, en van mijn wieg tôt hier zijn zooveel duizend schreden die ik heb doorgetreden, met vallen, lieve God, en opstaan zoo Gij weet Idat wie aî 't zeîfde leed en al dezelfde vreugd na mij had door te reizen, zich driemaal zou bepeinzen, wat beter oorber waar' : gelât en of gedaan? Mij, Heere, laat mij gaan! Mijn roi is afgespeeld en al wat kan gebeuren van lachen en /an treuren, is mij te beurt geweest ; en aî wat beuren zal, y zal 't zelf de niemendal n d' oude schaduw zijn van dingen die wat schijnen en komende verdwijnen. i/at wacht ik meer op aard? waarorn vertrek ik niet? 'k Wacht, Heer, dat Gij 't gebiedt ; ïaar — mag ik nog een gunst bij d' andere begeeren — laat mij zoo scheiden leeren, at iedereen die 't ziet, mijn scheiden en het zijn wenscht eet>srhand te zijn. llu.iswer\.) Konstantijn HUYGENS. j Het Begln van het PIrd? ENGELSCHE VREDE-STEMJv: EN lu het Engelsche tijdschrift « TLl Nation » van 2 September, wordt iu ccu hoofdartikel getiteld : het begm v ; u het einde, geschreven over de mogt1 ' ,1:-heid van vrede. Wat men wil is volgens J.e « Nation » het volgende : « In het belang van den toekomstigen vrede van Europa moet gestreefd worden nnrr een vrede door onderhandelingen. Als Duitschland wil toetreden tôt eenig verbond, dan moet de gelegenheid gegeven worden aan dit land, om dit te dotn. Wanneer het wei-gert, dan zal zelfs de vurigste pacifist gerechtigd zijn, cen Vredesverbond op te richten zonder Duitschland.» Gelijktijdig wordt gewaarschuwd tegen de bewering, als zou men Europa zoo willen reorganiseeren. dat aan ieder verlangen van ieder lid van de Entente zou worden voldaan ten koste van ieder lid van het Centrale verbond. De redac-tie is van oordeel, dat de Engelsche staatslieden zich piechtig en duidelijk tegen een dergelijke politiek hebben ver-klaard en de sympathie der neutralen en in het bijzonder van Amerika hebben verkregen juist omdat zij de algemeene belangen van de beschaving hebben ge-plaatst boven die van zichzelf. Als tôt een tegenoverges'telde politiek zou worden overgegaan in de roes van militait' succès, mogen wij een materieele over-winning behalen, maar dan bereiden wij c-ns zelf een volledige nederlaag. Daarom ( zal gestreefd moeten worden naar een , vredesovereenkomst, die, waar het be- i ginselen betreft, ruim is van op?et en , gegrondvest is op een nieuwe interna- • tionale rechtsorde, doch die te,n aanzien ] van territoriale vragen een meer beperk- , ten omvang heeft, al wordt daarbij ook ' rekening g«houden m«t nationale ver-langens en neigiugon.» In d«e richting ' wijst niet alleen het gevoel van eer, maar ook de lessen van de geschiedenis, hetgeen met een herinnering aa,n het Weener-Congres wordt toegelicht. Ilet artikel eindigt aldus : « Indien de tëgeuwooîdige worsteling op zulk een r .usachtige schaal wordt voortgezet tôt den laats'ten man en den laatsten cent, dan gaat de wereld haar eigen ondergang tegemoet. Staatsmanskr.nst moet er daarom een grens aan stellen.Maar wij geloo-\ en niet, dat de Europeesche staatsmans-kunst zoodanig is, dat zij geschikt is voor haar werk zonder de tusschenkomst van een kracht, die overeenkomstig de behoefte steeds meer gecompliceerd en sterker is geworden. Deze kracht is de «openbare meening.» Deze wordt niet goed geleid. Zij werkt op zeer verwarde wijze. Maar zij kan opgevoed worden. Het is het eenige rcchtstreeksch verband tusschen hen, die den oorlog maakten en hen die er door lijden en wanneer het blijkt, dat zij niet voldQende of slecht wordt geleid, zal de vrede kort en niet goed zijn. Wij hopen daarom, dat deze openbare meening, zoodra het ware karakter van dit geweldige vraagstuk naar voren komt, zal gericht worden op de werke-tijke moeilijkheid, die ligt in het voor-komen van oorlogen. Er zal bij ons aan-aredroogen worden, dit doel langs den kortst mogelijken weg te bereîken, ten :erste door de Centrale Mogendheden te vemietigen en ten tweede door deze Mogendheden uit te sluiten van de ekono-tnische s'emeenschap van Europa. Ook ils dit uit militair oogpunt mogelijk zou djn, te verkrijgen door overweldigende /erliezen, dan gelooven wij nog altijd, lat deze weer zou blijken dood te loopen-. 3-aat men langs dezen weg voort, men '.a\ verarming en dood op zijn weg ont-noeten. Maar geen eer, geen zekerheid mor de geheele wereld, niet cens veilig-ieid voor ons zelf. Deze kunnen alleen jereikt worden door goeden wil en ver-îtand en laten wij er aan toevoegen door le gematigdheid van Eng«lsche staats-naiiskunde.»Dat is de taal van het gezond verstand. ib&y OAGELIJKSCH NIEUWS EENHEID VAN UUR. — Binnen en-kele dagen gaan we weer de uurveran-derigen hebben, daar de zomertijej op-houdt.Zou dit geen goede gelegenheid zijn om tôt één en hetzelfde uur te geraken? Nu is er een ambtelijk Duitsch of To-renuur en een Belgisch uur. Indien nu het Belgisch uur niet verandert met ir Oktober, dan komen we tôt gelijkma-king. Zou dat geen voordeel wezen? Het uur van scholen en kantoren kan ailes in dit opzicht. EEN SCHOOL VOOR MUZIEK-GRAVEERKUNST. — Het graveeren van muziek met het oog op het drukken, vormt een industrie, welke alhoewel bloeiend, niettemin het monopolie is van een kleine keur bijzondere werklieden. Het is een bijzondere kunst, welke een groote handigheid en bekwaamheid ver-eischt. lot nu toe werd de vorming der muziekgraveurs aan henzelve overgela-ten. Om te voldoen aan de voortdurend stijgende behoeften van een buitengewoon intéressante nijverheid, heeft -men in St-Tans-Molenbeek een Beroepschool gesticht, welker aanvang veel belooft voor de tœkomst. HET ONDERWIJS DOOR DE Kl-NEMA.— De Omnibusmaatschappij van Londen heeft een heel personeel van be-dienden er mede belast den kinderen de straatgevaren te leeren. Deze bedienden zullen zich in aile scholen van Londen be-geven en gesprekken houden over de manier hoe zich op straat te gedragen ten einde ongelukken te voor komen. Het gedacht is op zichzelf uitmuntend. Hetgeen zijn uitvoering heel origineel maakt, is het gebruik, dat deze sprekers zullen maken van de kinema-films om hun betoogen aanschouwelijk te maken. DE SCHENKING RODIN. — De Fransche afgevaardigden gaan mededee-ling krijg^n van het rapport gemaakt in naam der kommissie van Schoone Kunsten en strekkende tôt aanvaarding der schenking gedaan ten voordeele van den Staat door den grooten beeldhouwer Auguste Rodin. De schenking is op voorwaarde dat de verzamelingen zullen ondergebracht worden in het hôtel Brion, rue de Varenne, en in de naburige buiten gebruilc gestelde kapel en dat aan Rodin gedurende zijn leven het geheele en volstrekte gebruik van zijn muséum zal gela ten worden. Het rapport zegt, dat het muséum Rodin zal bevatten : 56 marmers, 50 bronzen, 193 gips- of zand-steenbeelden, welke allen het origineele merk van den meester zullen dragen, bovendien 1500 teekeningeu, een aan-vulsel van het hoogste beîang vormende tôt de werken van den grooten beeldhouwer.Onder de meest opmerkelijke werken zullen voorkomen : Adam, het tegenstuk in marmer van het Evabeeld, de Schep-ping der Vrouw, de Dageraad, Ariadne, Ugoliu, de Poort der hel, La Centau-ressc, La Sphynge, de Gevleugelde wel-daden.Er 7,ijn eveneens afbeeldsels van be-roemde tijdgenooteu of eenvoudige par-tikulieren : Balzac, Victor Hugo, Clé-meneeau, Puvis de Chavannes, lady Warwick. Tegelijk als van de werken des mecs-ters, zullen de bezoekers van het muséum genieten van zijne verzamelingen. Die der oudheden, welke het talrijkst is, omvat 563 voorwerpen van Egyp-ische kunst ; 1094 stukken oud-aardewerk, 398 stukken van Grieksche en Romein-sche beeldhouwkunst. De verzameling van moderne schilderijen omvat zeven werken van Carrière en werken van Renoir, ZuLonga, Claude, Monet, René Me-nard Cottet, Ziem, Roll, van Gogh, Raf-faelli, Jacques Blanche, enz. De wettelijke inventaris, welke is op-gemaakt, kent een waarde van frank 2,086,505.— toe aan het geheel der schenking. DE POOLEXPEDITIE VAN RAS-MUSSEN. — Kopenhagen : De Groen-land-onderzoeker Knud Rasmussen,heeft hier een telegram gezonden, meldende dat hij den 16n Juni te Thulé (Noord-Groenland) aangekomen is, maar dat het slechte weer hem verhinderd heeft dit jaar zijn tocht naar Pearyland te on-dernemen. Deze dépêché is verzonden van Togo, op Terre-Neuve. Het is waarschijulijk, dat Rasmussen haar aan den één of anderen walviseh-vaarder ineegegeven heeft, die ze in de eerste haven, welke hij a&ndeed, ver-zond. Men veronderstelt dat Rasmuss«ti zijn gedwongen oponthoud zal gebmiken om de baai van Bel ville te onderzoeken. Open Brief Aan de Eerw. Moeder Overste der Zusters Annunciatçn te M#rksem, Eerwaarde Moeder Overste, Voorzeker zoudt gij medelijden hebben met een brav«9, diepgeloovigen huivader die verplicht zpuiijn zijne kin? ders naar eene school te sturen waar hij moet ondervinden dat men zijne gods-dienstige overtuiging afbrstik doet en zijne kinders langzaam maar çeker hun geloof ontrukt. Hoe dikwijls zou het hart van dien man bloeden, wanneer hij uit voorvalleu van het dagelijksch leven vaststelt dat stilaan aile godsdienstig gevoel in het hatt zijner kinders weg-sterft en zij niets dan misachting over hebben, voor wat hij als zijn kostbaarst# goed beschouwde. Wie de zielesmart van dien man be-grijpt, moet ook vatbaar zijn voor het leed dat een opreeht Vlaming ondergaat, wanneer hij ziet dat men een schendende hand slaat aan den Vlaamschen aard van zijn eigen bloed. Zijn kindertjes, « die God Vlaming schiep », wil hij Vlaamsch doen blijven, ze niet laten verbasteren, niet laten ontaarden. Heeft hij dat recht niet? zoowel als een Franschman wil dat zijn kinderen door en door Fransch, een Engelschman dat ze Engelsch blijven; mag hij niet willen dat ze door en door Vlaamsch zijn ? Men vergete niet dat taal en ras hei-lige zaken zijn, die den mensch nauw aan 't hart liggen en evenals zijn gods-dieust dienen geëerbiedigd te worden. Welnu, ons verfranscht onderwijs eer-biedigt die niet en vooral de zustersscho-len dragen in dit opzicht eene zware ver-antwoordelijkheid. Ik geef nu wel toe, Eerwaarde Moeder Overste, dat het gesticht waarvan de leiding U werd toe-vertrouwd, op verre na niet zoo verfranscht is als de meeste pensionaten en meisjesschoîen door zusters bestuurd, maar toch is de toestand er nog van dien aard, dat men hem in geen enkel land, waar het volk zich wezenlijk nationaal voelt, zou dulden. Verleden jaar kwam ik tegen dien toestand reeds op en beklaagde ik mij er-over bij den Eerw. Heer Bestuurder, alsook bij eene der Eerw. Zusters. Bei-den moesten mij ten voile gelijk geven, maar riepen den wil der ouders in, die Fransch onderwijs voor hunne kinders verlangen.Ik antwoordde dat voor de ne-geii tienden de ouders niet bevoegd zijn en niets van opvoedkunde of onderwijs afweten en vroeg wat de Eerw. Zusters zouden doen indien de ouders gezamen-lijk zouden eischen dat geen, of minder uren katechismus aan hunne kinders zou worden onderwezen ? Dit belet evenwel niet dat bedoelde zuster eene soort referendum inrichtte en de leerlingen van hare klasse thuis deed vragen of zij Fransch of Vlaamsch als voertaal moesten nemen? De zuster maakte den uitslag bekend en het bleek dat slechts mijne twee doehtertjes Vlaamsch gekoz-en hadden ! Zoo een referendum, dat de kinders mondelings bij hunne ouders moeten overbrengen (velen hebben er zelfs niet eens thuis van gewaagd), levert geen d« minste waarborgen op, omdat de ouders er niet voor onderlegd zijn en de vraag onduidelijk wordt gesteld. Met het overwicht dat het Fransch sedert 86 jaar in België heeft, is het goed te begrijpen dat de meeste ouders wenschen dat hunne kinderen die taal goed kennen ; maar men zou hun tevens moeten doen verstaan dat de Fransche ta«l hoeft geleerd te worden in Fransche lessen, maar niet in leergangen van geschiedenis, rekenkunde, gezondheids-leer, enz. Moest men de vraag z66 stellen, zooals zij pedagogisch zou dienen gesteld te worden : a Wilt gij dat uw k:nd Fransch leere in de Fransche les of ook de rekenles in 't Fransch krijge en zoo slecht leere rekenen? », dan zou het antwoord niet twijfelachtig zijn. Dit beroep op de ouders in onderwijs-zaken, wat niet zou mogen gebeuren, had dus voor gevolg dat mijne twee kinderen aliéén verleden jaar in die klasse de lessen in 't Nederlandsch kregen, en al de andere leerlingen in 't Fransch. Zoo was het ten minste in theorie, want in werkelijkheid gebeurde het dikwijls dat de zuster « vragenlijsten » enz. enkel in 't Fransch kon geven en « de twee Vlaamsche dutsen » het meer dan eens moesten hooren, dat zij den regelmaligen gang der lessen stoorden... Ik kan me best voorstellen hoe die kinderen daar inwendig onder loden «n stilaan ««n gevoel van afkeer moesten krijgen voor dàt « Vlôms », dat zij zoo alleen verplicht

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes