Het Vlaamsche nieuws

801424 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8p5v69ch4j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lyrfoêfiSdag 26 Juli 19x6» Twaede J&arg, Nr 205 Prij« 1 6 Centiemea door geheel België rnrTiA • tnwimi r~n «t—-,tbi Het Vlaamsche Nieuws Het hesfc inp-elio.ht en meest versoreid Mieuwshlad van Belfifië, - verschiint 7 oaaal per weeis; ABONNEMENTSPRIJZEN : Par maaiwl 1.75 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden .. 5.— Pei* jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 14, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN : Tweed® bladz., per regel... 2.50 Vierde bladz., par regel... 0.50 Deïde btladz., id. 1.— Doodsbeiiicht 5.— Voor allé annancen, wende men zi-ch II001)ESTRA AT. 44 DE OORLOG fcen nieuwe aJgemeene aanval van de geallieerden aan de l|ï Somme. Onveranderde toe stand in Rusland en Italie. — ■ Het aftreden van Sassonof. ■ Engeland's oorlogskosten ■Londen, 24 Juli. —- Minister Asquith ■Lft in het Lagerhuis het krediet van H 150,000,000 ingediend, waardoor het Ktaai (1er Engelsche oorlogskosten se-Blcrt het begin van den oorlog op H; 2,832,000,000 komt. De dagelijksche Bitg'aven zijn gestegen tôt £ 5.050,000 ^■oorhet tijdvak van 21 Mei tôt 22 Juli. ^Be uitgaven betreffen voornamelijk le-^Kr, vloot en inimitié. De uitgaven voor H|{ vloot blijven gclijkmatig en een be-iMIiigrijke stijging is. in <le naaste toe-Bcoiibt niet te verwachten. De uitgaven ^Kor het leger hadden haar hoogtepunt ^Krcikt in November 1915. Zij zullen ^■aarschijnlijk over de maand Juli 1916 ■L hooger zijn, eu tenzij de een of an-iHlcrc groote verandering van politiek ^Kôrdt ingevoerdj zal die hoogte in de HLstc toekomst blijven gehandhaafd. H)e uitgaven aan munitie zijn tôt de ■rootste tôt dusverre bereikte hoogte ge-HLmme.n en zouden zelfs nog wel kun-,H|én toenemen. ^■Aan leeningsgeldeu voor de bondge-Hpoicn en overzeesche gewesten werd Hjcmiddeld £ 132.000 per dag uitgege-Bcn. Zij bedroegen £ 457,000,000 voor ■fet tijdvak van l April tôt 22 Jnni. iredesbetoogingen J in onzijdige landen ^■Stockholm, 24 Juli. — De konferentie onzijdigen deelt mede dat tijdens Mvredesbetoogingen van 1—6 Augus-Hsde kcrkklokkcn zullen luideti. •Bxict alleen in Zwitserland-, maar ook M\ Denemarken hebben tal van vereeni-Bngen, o.a. het Léger des ITeils, beloofd ■loties ten gunste van een duurzamen l^flrode te zullen aannemen. ijjMOndcr de artikelen, die zullen worden ^■rspreid, zijn er van den Deensehen iaMsschop Ostenfeld, de Zweedsche El-'etB1 %cn c^en Noor Arne Garborg. Roger Casement ■.onden, 24 Juli. — De procureur-gc-Hml hceft geweigerd, aan Roger Case-tr^Bcnt toe te staan in hooger beroep te ^■menbij het Hoogerhuis. | Geruchten uit Soedan '^Bjcrlijn, 24 Juli. — De « Lokal Anzei-c H> » ontleent aan de « Ittihadi Islam » ^■Konstantinopel, dat de Emir Dafoers V Biu Dinar den heiligen oorlog aan de 1 ^■gelschen heeft verklaard. Hij verza- al zijn kabylen en geregelde troc-cn trok naar het Noorden van Soc-■» op. Bij de gevechten die zich onder-met de Engelsclien onlwikkeleleu ■en çle laatsten zware nederlagen en naar den Nijloever terugtrek-'"'H1' De Emir heeft zich met de Senoes- ■ vereenigd teneinde een gemeen-^ftippelijken aanval te ondernemen ^fcvoor hij een aantal strijdkraehten B«'ens 8000 kameelen naar het Noor-H1 beeft gezonden. ■ De Iersche kwestie ■Loiidea, 24 Juli. — Bij de bespreking Lagerhuis over de Iersche; kwestie Redmond : Indien het wetsont-dat de schikking in Ierland beli-^Pamt, in eenig onderdeel afwijkt van voonvaarden, waarover de beide Ier-patlijen het met Lloyd George eens VI geworden, dan zullen de nationalis-i ft jh tegen het geheele ontwe.rp ver-1 jHn zijn antwoord zeide I,loyd George, i, H ('e nnionisten staan op een wijziging "anzien van de vertegenwoordiging inB.llati0nalisten in het rijksparlement c van home rule en dat de re- BnnS lietontwerp alleen kan indiçnon, ■K'u de nationalisten met die wijziging 1r'B.oc^en nemeiv. Op deze woorden volg-0. <B^U|d,°ntkenne.nd geroep van de zij de-r etB ^^nalisten, waarop Lloyd George |W 'eP leedwezen betuigde, dat de po-t. 1 er regeering, om een schikking te was mislukt. l.eSde den nadruk op de nood-\m 'iWitid van een schikking tusschen J^B,nailst:,Çn en Ulsterianen en gaf ui-stc*rk verlangen oui de oor-'-'''jkheid der door Lloyd George j^Ë 'J1yit'11 regeling tôt stand te brengen. ■t.) ' (kianroor te kennen dat hij wei-K 'rde hechtte aan de wijziging ■ F'?en de nationalisten zich kanten. Londen, 24 Juli. — Sir Horace. Plun-kett, een invloedrijk 1er met gematigde opvattingen, plaatst een iugezonden stuk in de « Times », waarin hij het be-ginsel van de voorgestelde regeling in zake Ierland wvaakt. Die regeling, zoo verzekert hij, valt bij het Iersche volk geenszins in den smaak en zou, zoo zij werd uitgevoerd, op grond van een daad van ove.rweldiging, het Iersche parlement aan heftige uiterstc elementen uit-leveren. De benoemig van de tegeuwe>or-dige nationalistische afgevaardigden tôt lid van het nieuwe Iersche parlement zou de openbare meenirig in Ierland niet ver-zoeneu. Het oogenblik is niet dienstig voor een regeling. Metterdaad is een Iersch bestuursstelsel noodig. Intusschen zijn de nationalistische parlementsle.den zelven hoc langer hoc mecr ontevreden, daar zij gelooven, dat het in het laatst van deze week in te die-nen wetsontwerp, de voorstellen, waar-mee zij vrede he.bben genomcn, niet bc-lichamen zal. Zaterelag is na een partij-vergadering een afvaardiging uit hnn middeii bij Lloyel George geweest. Vliegeraanvallen Weenen, 24 Juli. — Officieel : Een smaldeel onzer zeevliegtuigen heeft vannacht de militaire inrichtingen van San Giorgio di Xogaro, Gorgo en Monfalcone doeltreffend met zware, lich-te en brandbommen bestookt. Versehoi-dene zware branden zijn waargenomen. Ondanks hevige beschieting zijn allé vliegtuigen onverlet teruggekeerd. Buikboot- en mijnoorlog Londen, 24 Juli. — De Engelsche stoomschepen « Llongwen » en « Knuts-ford » zijn in den grond geboord. De be-manningen zijn gered. Uit Roemenië Berlijn, 23 Juli. — De « Lokal Anzéi-ger » ontleent aan het te Boekarest ver-schijnende blad « Steagul » een bericht van gezaghebbende zijde, dat de door Russisch gezinde bladen verspreide mede-deeling dat .'jo wagons met munitie van Rusland aangekomen zijn, onwaar is. De munitie zal ook niet aankomen. De regeering van Roemenië heeft slechts ge-daan kunnen krijgen, dat ele munitie naar de gfrens van Roemenië vervoerd zal worden, doch zij zal voorloopig aldaar op Russisch grondgebied blijven. De Deutschland Berlijn, 23 Juli. •— De « Lokal-Anzei-ger » ontleent aan de « Corriere délia Sera » het bericht uit Washington, vol-gens hetwelk het vertrek van de « Deutschland » zou zijn uitgesteld. Se-elert 22 Juli ligt een klein Engelsch stoomschip naast de «Deutschland» vooi anker. Deensch schip opgebracht Kopenhagen, 24 Juli. — Het Deensche stoomschip «Cito» met papierpulp, is gis. teren in de Sond door een Duitsch oor-logsschip opgebracht en zuidwàarts ge-bracht.De « Cito- » behoort aan de reederij Vesterhavet te Esbierg- en meet 867 ton. L Uit Zweden Stockholm, 23 Juli. — I11 aansluiting aan het gisteren verscherpte yerbod tegen het varen van vreemde duikbooten in de Zweedsche wateren, is een algemeen bevel uitgevaardigd, oni vreemde duikbooten, die zich in Zweedsche wateren bevinden, onmiddellijk aan te vallen, tenzij deze aan onzijdige staten behooren of handelsduikbooten zijn. Tegenspraak Londen, 24 Juli. — Reuter's Agent-schap is officieel gemachtigd een bericht in Duitsche bladen tegen te spreken, als zouden aile officieren van onzijdige natio-naliteit van het Leger des Heils in Enge-land van de Engelsche regeering aanzeg-ging hebben gekregen om het land te ver-iaten.Lees ver vol g « Oorlogstelegrammen » op de 2de bladzijde. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Priiskamp DE TROM VAN DEN OPSTAND 1566 In 1560 wordt hc£ Wonderjaar ingeluiel door het \olgende lied, dat klinkt als de trom van het oproer. Ge zoudt niet zeggen dat deze geweldige Geuzen-niarsch door een priestqr werel geroffeld. De schrijver er van is Arent Dirk VOS, pastoor bij Delft, in ele Lier, en die vier jaar later, in 1570, met vie.r andere priesters, te, 's Gravenhage levenel werd verbrand, door Alva. Vive le Geus! wordt in de zestiend' eeuwsche. liederen gewoonlijk zoo ge-schreven, omc'.at Berlaimont tôt de Landvoogdes Margareta van Parma zei in 't Fransch : Ce ne sont que des gueux!.., Het zijn maar geuzen, dit is bede-laars.Van daar deze, spotnaam die cen eerenaam werd. De Geuzen droegen pen-ningen, waarin die naam en hun leus stond geslagen. Slaafc op de Trommeïe ! Slaat op den trommelc, van dirredomdeine ! Slaat op den trommel van dirredomdom ! Slaat op den trommelc, van dirredomdeine ! Vive le Geus, is nu de le us.'! Vive le Geus ! wilt kristelijk Jeveu ! Vive le Geus ! houdt fraaien moed ! Vive le Geus ! God hoedt u voor sîieven ! Vive le Geus, edel Kristen bloed ! 't Onschuldig bloed dat gij hebt vergoten ; 't Onschuldig bloeel roept over u wraak; 't Onschuldig bloed te storten heeft u niet verdrote.n 't Onschuldig bloed dronk gij met den Draak ! 't Zwaard is getrokken, 't is Gods wraak die 11 naakt ! 't Zwaard is getrokken, zoo Johannes rchrijft ! 't Zwaard is getrokken, 't is Goels toorn die nu blaakt ! * 't Zwaard is getrokken, en gij wordt ontlijfd ! 1566 Paslcr Dirk VOS. Ietsfover Kunst in het Openbaar Levers Ik geloof niet, dat na den oorlog, vooi langen tijd aile levenswaarden, die niet van onmiddellijk tastbaar nut zijn, ter-zijde zullen gesteld worden. Ik kan niet aannemen, dat de stoffelijke opbouw van het leven, zoozeer aile krachten zou op-eischen, dat daardoor de mogelijkheid tôt gcestelijke opheffing en ontwikkeling, beperkt zou worden. Wanneer ik zie hoe thans in aile landen groote geesten op-treden voor ernstiger levensopvatting, gesteund op mecr liefde oneler de volke-ren ; wanneer ik zie hoe overal, bijv. waar verwoest werd, getracht wordt, niet alleen de omstandigheden voor den herop-bouw, zoo gunstig mogelijk te maken, maar tevens de kunst ter hulp geroepen wordt om, wat gemaakt moet worden, fraai en knap te laten oprijzen., dan ben ik overtuigd, dat, eens de oorlog geëin-digd, de lijn, die hij door de ontwikkeling van de menschheid trok, veel van haar schcrpte zal verliezen. Wat tusschen de volkeren, niet tusschen eenige hoog-staande geesten, ruw gebroken werd, zal opnieuw traagjes-aan samengroeien en met meer zorg dan tevoren verpleegd worden. De menschheid heeft aan den lijve gevoeld wat het kost, waar ruw ge-weld vernielend over de landen heerscht. Op elle gebied zal er dus opnieuw ge-werkt worden. En van nu af is het te zien hoe allerwege een greote belangstelling in de bouwkunst wordt gesteld. Dit is een verheugend verschijnsel. Immers de bouwkunst is de grondslag, en welk een sterlce grondslag, van wat men gaan noe-men is « kunst in het openbaar leven ». Ailes wat rondom ons is, natuur en menschenwerk, moet schoonheid, kan kunst zijn. De schoonheid, de or.bewuste schoonheid ; die in zoovele zaken leeft, bevat ortmogelijk te bepalen hoeveelhe-den geestelijk opvoedende krachten. Elk ding, van het eenvoudigste tafelgerief tôt cen kostbaar beeldwerk, is middel en reden om schoonheid te maken. Daarvan moet gebruik gemaakt worden. Het Evangelische woord spreekt wereldwijs-heid waar het zegt : de mensch leeft niet alleen bij brood. Dat de opvoedende kracht van de schoonheid, nog lang niet tôt erkenning kwam, bewijst al wat ons nog omgeeft aan wansmakelijke, onschoone Zaken. De toestanden zijn zelfs zoo, dat men met den besten wil en den voortreffelijksten smaak, vaak nog in ele onmogelijkheid verkeert, zijn lust aan het schoone te ^ ol-iloen. De lcooix-r hangt af van den fa-briekssmaak, waaraan zelden zonder buitengfewone middelen te ontsnappen is. Dus, strijd voor kunst in het openbaar leven is een maatschappelijke noodzake-lijkheid. Na den oorlog zooals tevoren zal hij gevoerd worden. Minstens evenveel, naar wij hopen veel krachtdadiger. Dat de groote menigte nooit in ernstig kunst-genieten genot zal zoeken, is klaar. Maar, daarop voortgaande, beweren, dat schoonheid en kunst voor het volk nutte-loos zijn, zou de heele ontwikkeling der menschheiel tegensprekeri. flet is vooral ton bate van de gtèècée meerelerheid van het volk dat de kunst ivn . aile uitingen van het openbaar leven be-lang heeft. De blijvende indrukken die \-erwekt worden door schoone zichten, waardevolle gebouwen, door het zich om-rinçfd weten van mooie zaken, door het hooren zingen van schoone liederen, leg-fren in de ziel ook van den minderen man, de basis tôt ontwikkeling van zijne innerlijke gevoelens. De Liederavonden voor het \ olk werken zoo mede, de inner-lijkheid van het volk rijker en dieper te maken. Evenveel invloed als van het lied, zou zcker van de bouwkunst uitgaan indien zij niet in bijna al hare produkten aile schoonheidstreven scheen te ontkennen. Kunst in het openbaar leven is van on-schatbare waarde, maar eerst moet ele basis deugdelijk zijn, wil men sterk en hoogop kunnen bouwen. En die basis, de bouwkunst, is ziek. De beoefenaars en de opdrachtgevers bezitten geen voldoende kennis van hun plichten, van de te be-trachten uitslagen. Nog is het een dage-lijksch geval dat deze die vooraan moes-ten en konden gaan, beslist een verkeerde richting inslaan. Ik wijt het onkunde, want de aangewende middelen sluiten kwaden wil uit. Het is jammer, want onkunde is gevaarlijker dan kwade wil. In een volgend stukje zal ik over zulk een paar praktisehe voorbeelden van onkunde hanelelen. E. B. M. . • »•- Clémenceau over Engeiaad De 't Germania » geeft een gesprek weer dat haar korrespondent te Geneve met den Franschen journalist Fremieux, lid van den opstelraad van Clémenceau's « Homme Enchaîné », heeft gehad. Het betrof Clemenceau's zienwijze ov*er het bondgenootschap van Frankrijk en En-geland, die Fremieux in een onelerhoud met Marc Haley, een der be.stuurders van ele Northcliffe-trust Cle.menceau hael liooren ontwikkelen. « Men zegt in Engeland, had Clemenceau gezegd, dat ik een tegenstander ben van het verbond met Engeland. Dat is onjuist, ik onderschat integendeel vol-strekt de voordeelen niet, die een duur-zaam samengaan met Engelanel voor ons kan hebben, noch ele militaire waarde, van deze vrienelschap, welke eehter he-laas te laat praktisehe beteékenis heeft gekregen. Thans staan weliswaar Engelsche milliocnenlegers op Fransch gebied, maar ik moet erkennen dat ik ze liever al op Duitsch gebied zou zien. De Engelsche regeering heeft de nooit meer goed te maken fout gemaakt, oorlogspolitiek te voeren, zonder voldoende voor een oorlog voorbereiel te zijn ; zij heeft te veel op de onoverwinlijkheid van het Fransche leger vertrouwd, zij he.eft, met één woord, tôt dusverre geliefhebberd. Dit heeft Frankrijk stroomen bloed van zijn jongelingschap gekost. Eindelijk heeft nu Engeland den algemeenen dienstplicht ingevoerd, en met het 00g op den nmlitaircn toestand moet ik de-zeti maatergel natuyrlijk toejuichen. Intusschen schijnt het mij voor een vreed-zame samemverking na dezen oorlog een beelreiging. Engelanel zal dan niet alleen de sterkste zeemogendheid zijn,doch met behulp zijner koloniën een reusach-tig leger in het veld_kunnen brengen. Frankrijk zou zich dan tusschen twee sterke militaire mogendheden bevinden en indien het cen te zelfstandige politiek mocht willen invoeren, zou daarvan het noodzakelijk gevolg een toenadering tusschen Engeland en Duitschlatid zijn. Immers slechts kortzichtige menschen kunnen gelooven dat de vijandschap tusschen Engeland en Duitsehland eeuwig zal duren. Daartoe is de Engelscliman in politieke aangelegenheden veel te nuch-ter. Zoodra Engeland na dezen e>orlog vooreleel ziet in een toenadering tôt Duitsehland, zal de, brug tusschen I,on-den en Berlijn geslagen zijn. De geschie-denis leert elat Engeland meer dan eens zonder aarzelen de trouwste vriendschap. pen op zij heeft gezet als zijn belang dat meebracht En omgekeerd heeft Engeland steeds zijn ouden vijaiiden de vrien-denhand toegestokeai indien het daarin voordeel zag. De tegenwoordige oorlog bewijst dat trouwens weer. Daarom geloof ik, dat in de ontwikkeling van Engeland tôt een groote militaire macht de kiem van wantrouwen tusschen Engeland en Frankrijk ligt. In de toekomst ?.al Engeland of de.n algemeenen dienstplicht of ons moeten opofferen. » Clémenceau heeft, voegde Fremieux hieraan toe, deze denkbeedcn ook her-haaldelijk in zijn blad neergesclireven, doch de censuur heeft ze ste.eds ge-schrapt. DAGELIJKSCH NIEUWS NIEUWS OVER DE GENTSCHE HOOGESCHOOL. — Tôt rcktor aan de Gentsche Iloogescliool, voor het akade-misch jaar 1916-191,7 en voor de daarop-volgende perioele van drie jaar, is l>e-noemel Prof. dr. Peter Hoffmann, sinds 1882 aan de Gentsche Hoogeschex>l ver-bonden als profcssor'in de fakulteit van wijsbegeerte en letteren. Tôt beheerder-opziener is benôemd Prof. E. Haerem, ook reeels vroeger als hoogleeraar aan de Gentsche Universi-teit verbonden. Tôt sekretaris van den akademischen raad werd Prof. E. Lahousse aangesteld, eveneens vôor den oorlog professor te Gent, en voorstander eener radikale vervlaamsching der Universiteit. VOLKSOPBEURING. — HET BOE-KENWERK. —- Uit een aantal Krijgs-gevangenenkampen en andere Gevange-neninrichtingen blijven de aanvragen om boeken, tijdschriften, muziek, toestroCK men. Volksopbeuring wil de boekeninzame-ling inrichten op groote schaal. We doen dus een beroep op het publiek opdat het ons boeken, enz. voor dit doel zou doen toekomen. Ook gelezen bladen zijn zeer welkom. De adressen waaraan men de boeken kan zenden zijn : Antwerpen : M. Rousseeu, Schoenstr., 33, (Borgerhout) ; M. F. van Laar, Jul. Dillenstraat, 10. Aalst : M. F. Hallaert, St. Jobstr. 96. Brussel : « Vlaamsche Huis », Groote Markt, 16; M. J. Kesler, Dethystr. 47, St.-Gillis; M. L. Delpire, St. Jorisstr. 59, Laken. Deinze: Dr. A. Martens. Gent: Neuwbrugkaai, 22. Hamme : M. M. de Meyer, Kerkstraat. Kortrijk : M. R. Waeterloos, Albrecht-straat, 11. Lokeren : M .O. Bontinck, Dijksken. Mechelen : M. L. Peeters, Fr. Hais-, vest, 95. St.-Gillis : Dend. M. Moens, Heerbaan 65- Dit beroep geschiedt voor geheel Vlaamsch België. Het is wenschelijk, dat we hieryoor in aile, of op de meeste Vlaamsche gemeen-ten medewerking vinden of inz i-.neikan-toren kunnen openen. Wie zijn Tiedewer-king vcrleenen wil, deele het mede pi.n het hoofdkantoor voor Volksopbeuring, Spiegelstraat, 20, Gent. DE AARDAPPELEN. — De verzor-ging der bevolking met aardappelen geschiedt thans op normale wijze. Sedert 27 Juni tôt 15 Juli heeft de Kartoffelversor-gungstelle, die den àanvoer centraliseert, uit Mechelen en omstreken in het geheel 18,033,850 kilogr. vroege aardappelen verzonden. Meer dan 4 millioen frank zijn reeds aan de landbouwers uitbetaald ge- worden. Wij meenen te kunnen verzeke-ren dat de aardappelprijzen binnen kort zullen verminderd worden. Zooals men weet is op dit oogenblik het rantsoen van 300 gram reeds tôt den prijs van 6 centiem teruggebracht. HET VERVOER DER SUIKER-BEETEN.—- De Nationale Maatschappij xan Buurtspoorwegen heeft aan de bêla nghebbenelen laten weten dat gezien ele omstandigheid dat verschillende harer lijnen niet bij machte zijn een normaal verkeer te verzekeren, daaruit een zeer moeilijke toestand zal voortspruiten op het tijdstip der aanstaande suikercam-pagne. Aan het meerendeel eler aanvragen naar materiaal voor het vervoer der suikerbeeten zal geen gevolg kunnen ge-geven worden. In de officieele landbouw-kringen houdt men zich ijverig hezig om in de transportmiddelen te voorzien, die het vervoer per buurtspoonveg zullen moeten vervangen, WAT JOFERE ZEGT OVER DEN DUUR VAN DEN OORLOG. — Wij lezen in de « XXme Siècle » : Een loop-graafblad; « Le Poillu » is kings onrecht-streekschen weg de meening van gene-raal [offre over den eluur van den oodog te weten gekomen ; de anekdcot is geloof-waardig, naar men ons verzekerd. « On-langs gingf L..., autobestuurder van den generalissimus, met verlof naar zijn be-bescheieien dorpje. Zijne aankomst ging niet onopgemerkt voorbij, zooals men wel denken kan. Eenieder wilde den dappere zien en spreken en onze held leerde dan ook spoedig de vreugden der populariteit kennen. — Welnu, wat zegt de generaal? — OI niet veel. Hij praat zoo weinig ! — Maar toch ? — Om u een vcorbeeld te geven : laatst, toen hij in zijn auto stapte, vroeg hij mij : Gaat het, L...? — Jawel, generaal, heb ik hem geantwoord. — En is dit ailes wat hij u gezegd heeft? — Op een anderen keer zeide hij mij : Ge ziet er best uit, L... ! — Jawel, generaal, heb ik hem daarop geantwoord. — Maar heeft hij u nooit over den oorlog gesproken? — O, niet dijkwijis! Maar toch... eens hceft hij mij gezegd : Ach ! mijn goede L..., wanneer toch zal deze oorlog eindi-gen ? » HET EINDE EENER LEGENDE. — On der de iubriek u Hofnieuws » van cen Engelsch dagblad, vonden wij het volgende intéressant stukje : « De Koningin vau Engeland en prin-ses Mary hebben den nacht in het paleis van Holyrood doorgebracht en er is niets trag.'sch voorgevallen. » Sedert den moord van Rizzio, bestond er in Schotland een geloofsartikel : ieder die Mary h cette en zich op het uur van midelcrnacht op het kasteel bevond, moest een geweldigen dood sterven. De afgestorven Koningin Victoria was zeer gevoelig voor legenden van dieu aard, en wel in die mate, dat zij in 1897 uitdrukkelijk verbood aan den hertog en de hertogin van York — ele huidige ko-ning en koningin — alleen een nacht door te brengen in het paleis van Holyrood, het oud kasteel dat, zooals men weet, het tooneel was van de goede en rampspoedige dagen van Marie Stuart. HIER RUST MIRZA In het Pa- rijsche « Journal » leest men in een roe-rend artikel het volgende : Aan een deel van het front in de nabijheid van den Elzas, vlak bij twee grafhcuvcls, waaronder Fransche Alpen-jagers rusten, kan men een et wat min-der hoogen heuvel zien met het op-schrift : « Hier rust Mirza, oorlogshond van het ... bataljon jagers. 17 Mei 1916. Het heldhaftige schepsel, dat hier begra-ve.11 werd, is een schapershond van het beste Fransche ras, die met het grootste plichtbesef onze le>opgraven tegen de vij-andelijke patroeljen bewaakte. Maar een kogel trof Mirza, en thans rust zij neveu de lijken van haar menschelijke ka-meraden. » DE ZOUAVEN ZIJN GOEDE JON-GENS. — De eigenares van een woon-huis te Versailles had besloten van een harer huurders, Madame Leroux, moeder van twee kinderen, die zich in de onmogelijkheid bevond de verschuldigde huur te betalen, uit het huis te doen zetten. Voor dit doel zond zij er twee werklieden heen, die tijdens de afwezigheid van Mme Leroux, de meubelen dezer laatste op straat droegen. Toen de huurster bij hare thuLskomst ha-re meubelen op straat zag staan, begon zij hevig te weenen. Juist kwamen eenige zouaven voorbij die, na gehoord te hebben wat er gebeurd was, zonder meer de meubelen weer netjes naar boven droegen. Maar de eigenares kwam opdagen en liet een luidruch-tig protest hooren. Het publiek dreigde haar een kwaad oogenblik te bezorgen, toen de politiecommissaris ter plaatse kwam en haar door zijne agenten in be-scherming deed nemen, niet echter zonder proces-verbaal tegen haar opgemaakt te hebben wegens woonstschennls.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie