Het Vlaamsche nieuws

885 0
06 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 November. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vh5cc0wr1g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Verschijni *"7 maal m de week Het VlaamschelNieuws ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktie, Rcheer en Aankondigingsn o, Un masnd 1.75 „ i muai s-— «. ROODESTRAAT, 44 » < 10— ANTWERPEN w, Mn 18— VAN DUiïSCHE ZI JOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Zondag 4 November. — Officieei : Totdusver zijn berichten over groot© gevech-n -van geen enkel iront binnengekomen. mil OOST. HOHG. ZIJDE Weenen, Zondag 4 November. — Officieol : ITAL1AANSCH GEVECHTSTERREIN De gevc.chtswerkzaaimheid aan don Tagliainen-i noôait toe. De gevochtstoestànd laat eerst ans toe te overschouwen wat tijdens den 12n «ûo-siag bij de groep van rféneraai der infan-ne Alfred Krauas door de verbonde-n troepen i hun aanvoerders gepresteerd werd. De ver-«Kng van dem 2.500 nie ter hoog uitstekenden inin-Sîock en van den 1668 meter hoog en Stoll, it onophoudelijk voomiitdiringen in de onher-irgzame gebergteffi/arm aan wegen, ten Zuiden m het Fellio.dal, dat noeh de vijand noch de igiinstige wedergesteldheid, nooh Italiaanscb ;miolingswerk vermochten te vertragen ; de srovering van Rosiutto, de dmpeming van, het irstorkto kamp van Gemona, verzekeran die m de bergen gewoongeraakte troepen, waaron-•r de voetvolkregimienten n. 14 en 59, de Ti-<x9che Keizenlijke Jagers, de Steinmarksche soliersregimenten n. 3 en 26 en de Keizerlijke seliora een roemrijk blad in de geschdedenis vax iaen grootsten aller oorlogen. «USSrSCH EN BALKANFRONT Onveranderd. /AN 6ULGA4BSCHE ZIJOE BALKANFRONT Sofia, Zaterdag 3 November. — Officieei : lu Gen nacht, oie aan <len tweeden voorafging. boeai Jsraiiscne afcteeimgen <Le Bouigaai-sciic fcingen tussunen de dorpwu Diliova en israiem 1 pioucertin aan te vamen, nuaar ons vuur joeg met gevoeiiige verliezen tarug. .hveneens zlju liciitiiaen sterne pau'ueajta» vau den vijand, due ze sujLuiiigen tu^chen <ae meren dij uen L»o= itpoije en den oenecten-birocma naciercteh. w cuis varur verdreven. US ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zondag 4 November. — Officieei : Iersche fuseliera voerden venleden nacht suk-ivone strooptochten uit bezuod.oosten van tta= icoart. Twee overvallen door den vijand be-»fd in de buunt van Ronchy le rreux werdieiv !«.agen. Kieine pati'oeljes ±mgelscken namem ee stvrko vijandeiijke ateunpuntfcn, een beoos-i Broodseind en een ander ten Zuidooeten van elkapelle. M FBÂNSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zondag 4 November. — Officieei : ^'iets te meiden b ni ten een zekere bedu-ijvig-d der artiiilerie ten Noordeii van den Chemin i Dames, ten Noord-Westen van Reims en in i Boven-Elzas. TELEGRAMMES HET SPAANSCHE KABINET iladrid, 3 November. — Garcia Prieto heeft i kabinet samengesteld met Alvarado vooi itenlandsche zaken, Lacierva oorlog en Gi-marine.iarcia Prieto is naar men weet geen onbe-Jde in de Spaansche politiek. Na als minis-van buitenlandsche zaken in 1912 de on-'haridelingen met Frankrijk over Marokkc hebben geleid, trad hij dit jaar aan het >fd van een ministerie, dat evenwel spoedig )r een kabinet-Dato plaats maakte. îjfn dit verband met de beweging in het leger is £treden, wordt Prieto Dato's opvolger'. Madrid, 3 November. — Alvarado heeft zich uggetrokken. Hij is door den eerste-minis-vervangen.)E ENGELSCH-FRANSCHE HULP AAN ITALIE ^rn, 5 November. — Zwitsersche bladen laen uit Parijs : Tôt opperbevelhebber voor l'ransch-JEngelsche Êulpleger in Italië is l^raal Foch bestemd. DE DUIKBOOT. EN MIJNOORLOG ^ijn, 3 November. (Officieei.) — Door de «aauilieid onzer duikbooten op het Noor-'jk oorlogsgebied zijn opnieuw 17.000 bruto • ion vernietigd. Onder de tôt zinken ge-, le schepen bevonden zich 5 scliepen, die • Qiet kolen waren geladen. Twee dezer Peu, van lîngelsche nationaliteit. waren vapend. 5 November. (Officieei.) — Nieuwe .oootsuccessen in het versperd .gebied 'Qom Engeland : 15.000 ton. Onder de tôt v 11 §€brachte schepen bevonden zich drie «pende stoomschepen, een daarvan was j ^ngelsche nationaliteit. i 3 °°zer duikbooten nam den 7n Oktober ferW twaarts van de stad opgemerkte h r n ^ussc^en inboorlingen van Tripoli auanen met hare artillerie deel, en nam ^ goed gevolg Italiaansche troepen onder jj' en 16n Oktober beschoot dezelfde duik-j • goede uitwerking versterkingswer-^ Homs Tripoli. Uen andere onderzeeër voerde in de Zwarte Zee een beschieting uit van de' door Russische troepen bezette plaats Tuopsa en boorde een met munitie geladen stoômschip in den grond. BU DE SINN FEINERS Ivonden, 3 November. — -Ben belangrijke mededeeling in de c Ration » uit Iersche bron geeft aanleiding om de Sinn-Feinopschudding minder verontrustend te achten in het licht der jongste Sinn-Feinkonventie. Daarin staat : Arthur Griffith, in konstitutioneel opzicht . Sinn-Fein's vader, heeft de leiding ter vville van Valera neergelegd. Het is duidelijk, dat Valera die plaats innam met den onverdeel-den steun van zijn voorganger. Griffith zelf werd toen met een meerderheid van drie te-gen één voor een kandidaat van meer naar het uiterste overhellende opvatting tôt onder-voorzitter gekozen. Flet gemeenschappelijke optreden daarna van Griffith en Valera, waar-bij ze.den aanval van links op Mac Neill af-weerden, toont Valera in zijn ware gedaaate, welke niet is die van den romantischen ter-rorist.Ben andere aanduiding van den geest der konventie biedt de kenschetsende dernonstra-tie, die Mac Neill opnieuw met een buitenge-wone meerderheid den voorrang verschafte met betrekking tôt het uitvoerende comité, nadat hij het hard te verantwoorden had ge-had omdat hij het algemeene oproer in 1916 tôt staan had gebracht. Hetzelfde punt werd, ofschoon in niet zoo hoogen graad, bij de verkiezing van anderen. Valera's toegejuichte uitspraak is ook opmer-kelijk. Hij zei : « Laten wij de regeering too-nen, dat de konstitutie door het Iersche volk wordt erkend en ik zeg, dat ik, wanneer mij zoo'n konstitutie wordt voorgelegd, ze te goe-dertrouw zal gehoorzamen. » EEN BEZADIGD VERTOOG VAN DE «MANCHESTER GUARDIAN » Londen, 3 November. — De a Manchester Guardian » heeft een hoofdartikel, getâteld : a Reailiteiten». Daariit bindt het bîad den diplo-maten op het hart, de soldate.n bij hun werk te holpen, omidat dit niet naaa* behooren geschied. Den Ruasen bleef niet veel ander» over dan oaiderst-oii-en, dab omze oogmerken recht en nood-.z'aak te buiten gaan. Dit deed afbreuk aan hun slagvaardiigheid. Aangezien wij Oostenirijk met uiteônschouiring bedreigden, brak het niet met Duitschland. Indien filuisteringen over Elzas-Lo-thao-ingen nooit Ludd genoeg klomken, kwam dit gedeeltelijk. wijl er zinnelooze stemmen opgin-gen over den linkeroever van den Rijn. Wij inoe. ten aandringen op scherper aîbakening van onze oorlogSK'ioeleimden, indien we den oorlog niet tôt 1918 of 1920 verlengd wenschen te zien. Natuur-lijk zullen we, als we niet op een aindere manier de oanlogsoogniemken kuiinen verwezenlijken, waar het op aankomt, verder vechten, tôt die zijn bereikt, wat ook "het gevolg voor Eu,râpa ano-ge zijn, maar wij moeten iiet buiten twijfel stel-le», dat wij slechts staan op het verkrijgen van de hoofdzaken en dat geen ongepast program-punt den dag vertraagt, waarop we weer adem scheppen. Thana staat de volkenbond bovenaan, die on-mogelijk is, wanneer de oonlog eimdigt met ge-dwongen iniijviingen. Territoriale wijzigimgen raoeten door de vergaderde natieg woaxien "be-krachtigd. Als de oorlog afloopt, gelijk de eerste-minister in Juli aangaf, zullen wij de gebieden, die; we bezetten, ter beschikking van de vredes. konferentie houden. Zal Duitschland desgelijks doen? Zoo ja, dan is de deur voor bespreking geopend. De eerste-minister zou er goed aan doen indien hij zijn verklaring herhaalde en- onder-streepte en de Duitsche regeering zoodoende een dergelijke belofte aMwong. Laat men -niet onverijJd aannemen, dat Duitschland zou weigeren. Het kent de kracht van het ekonomische wapen, dat wij nog achter de hand hebben. Derhalve is een stevig gegrond-veste, eeiwoile vrede volstrekt niet onbereikbaar zonder twee jaar van bloedvergieten. RIJKSKANSELIER HERTLING Berlijn, 3 November. (Officieei.) — Rijks-kanselier graaf Hertling heeft gistereii in het rijksministerie van binnenlandsc'he zaken de daar vergaderde steni-hebbende leden van den bondsraad begroet. Bondig sprak de rijkskan-selier over zijn benoeming tôt het leiding-gevende ambt en gaf te kennen, een op ver-trouwen berustende medewerking tusschen rijkskanselier en bondsraad te verwachten. Weenen, 3 November. — Bij de bespreking van de wisseling in het kanselier-ambt wij zen de bladen op de bijzondere. persoonlijke en staatsmanseigenschappen van graaf Hertling, wiens ernst, handigheid, kunde en volkomen vertrouwbaarheid hem het vertrouwen der Beiersche Kamer deden verwerven. De bladen herinneren aan de hartelijke ontvangst, welké Hertling bij zijn bezoek aan Weenen, in April, is bereid, ajsmede, aan de volkomen overeen-stemming, welke in aile vraagstukken tusschen hem en graaf Czernin bestond. Zij leg-gen in het bijzonder den nadruk op het feit, dat het beroepen van Plertling op den kanse-lierspost onder medewerking der Rijksdag-meerderheid is'geschied, waarmede niet alleen de eçnsgezindheid tusschen keizer en volks-vertegenwoordiging aan den dag is gekomen en de leuze der Entente nopens tweedracht in Duitschland volkomen waardeloos is ge-maakt, doch waarmede tevens het Duitsche volk aan de geheele wereld de ernstige vorde-ring der demokratische ontwikkeling toont. \Vat de buitenlandsche politiek van den nieuwen kanselier betreft, uiten de bladen hun overtuiging, dat Hertling een voorstander van een vrede door schikking is, zooals graaf Czernin dezen heeft geformùleerd, en dat zijn oorlogsdoeleinden tevens die van de Rijksdag-meerderheid zijn. De bladen verklaren, dat het optreden van Hertling in Oostenrijk met buitengewone sympathie wordt begroet, ter-wijl het mede op de volkomen overeenstem-ming ten opzichte der politieke plannen te Berlijn en Weenen wijst. t , DE OPST) Raf VERHULST, Dr. Aug. BORI Met de vaste v an Hôogleeraar Doi Aan een artikel van den « Deutscher Nach-richtendienst » in Den Haag ontleenen we nog dat Hertling, de nieuwe rijkskanselier, door een Pruisisch kiesdistrikt — Munster-Cosfeldt — naar den Rijksdag werd afgevaardigd. Als yertrouwensman van den Rijksdag leidde hij in 1900 en 1901 te Rome met sukses en be-kwaamheid de besprekingen over de stichting van de katholieke fakulteit te Straatsburg. Hertling is er in geslaagd met de partijen tôt volkomen overeenstemming te komen over een reeds door den keizer volkomen goed-gekeurd program voor de nieuwe regeering. Ook de sociaal-demokratie zal tegenover de regeering een welwillende houding aannemen, ofschoon ze geen verdere regeeringsambten zal aanvaarden. Door Mtiller, den onderstaats-sekretaris, is zij trouwens al in de regeering vertegenwoordigd, waarin bovendien ter ver-sterking van de samenwerking tusschen parlement en regeering nog meer parlementsleden worden opgenomen. De Beiersche bladen spreken hun waardee-ring uit voor de persoonlijkheid van gra^f Plertling, wiens heengaan zij zeer betreuren. Zoowel de « Beiersche Staatscourant » als de a Miinchener Neuesten Nachrichten » leggeh den nadruk op het gewicht van het oogenblik waarop Hertling zijn ambt aanvaardt. Het centrumsorgaan, de a Augsburger Postzeitg », zegt : Graaf Hertling brengt door aan den op-roep des keizers gehoor te geven, een groot persoonlijk offer, daar hij als oud man met een wankelende gezondheid,een taak van reus-achtige grootte op zich neemt, die,.een onge-wone kracht. vereischt. MILJOEKOF OVER DE VREDESINSTRUKTIES DER SOVIETS In het Russische voorloopige parlement heeft Miljoekof, de vôormalige minister vau buitenlandsche zaken, naar aanleiding van Te-restsjenko's jongste rede het woord gevoerd. Hij zeide het met de tegenwoordigen minister eens te zijn dat de buitenlandsche poli-met elkaar staan, zoodat de discipline in het leger moet worden hersteld en een regee-ringsgezag moet worden ingesteld, dat niet tôt het richten van oproepen, maar tôt het ver-richten van daden in staat is. Slechts droomèrs kunnen gelooven, zoo zeide Miljoekof o. a., dat de weg naar den vrede niet over de overwining, doch over de verhef-fing der arbeidersmassa en de opzettelijke ont-reddering van het leger loopt. Hét is te betreuren dat deze opvatting en deze politieke dweperij in het buitenland en in Rusland heerschen. Daarôm acht;'Miljôc-kof de instruk-ties, die Skobelef als vertegenwoordiger der Soviets op de a. s. Parijsche konventie heeft meegekregen, in strijd met de opvattingen van den leider der officieele Russische politiek. Het is daaroin niet te verwonderen wan-neer de geallieerden niet begrijpen, waaroiM Skobelef zich naar hen heeft begeven. Een belangrijk deel der instruktie is van anti-Russischen geest vervuld,. zeide Miljoekof;, in het bijzonder die, welke betrekking heeft op de vrije ontwikkeling der volken, die zô6 ver gaat om deze politiek van Rusland af te scheiden. Het Elzas-Lotharingsche en Bel-gische - vraagstuk worden op Duitsch-gezinde, het Servische op Oostenrijksche wijze opge-lost. Ik vraag u, hoe de vertegenwoordiger der Russische demokratie op deze • konferentie naast den vertegenwoordiger der regeering kan zitten, zonder de waardigheid van Rusland te beleedigen? DE GEBEURTENISSEN IN RUSLAND Nog de verklaring van Kerenski In aansluiting met de sensationeele bericht-geving in de « Associated Press schrijft de « N. R. C. » : 'Het eerste telegrain, dat melding maakte van een uitlating van Kerenski aan een man van de « Associated Press», was bepaald om te schrikken. Rusland is uitgeput en heeft jrecht om aan zijn bondgenooten te vragen vooraan « alleen » den oorlogslast te dragen ! Dit had veel van een aankondiging dat Rusland er het bijltje bij neerlegt. Een logen-straffing van Lansing was wellicht ietwat te vaag om ailes op te helderen. Meer doet in die richting een volledige publikatie van het in: terview. Daaruit blijkt dat het weergéven van dien éénen zin buiten zijn verband een wel wat sensationeele manier van berichtgeving was. Kerenski is immers begonnen met de vraag of Rusland niet meer aan den oorlog meedeed als belachelijk te noemen. De rest is een verschoo-ning voor de tegenwoordige werkeloosheid van Rusland en uit niets blijkt, dat men met een aankondiging te doen heeft van plannen tôt het sluiten van afzonderlijken vrede. Met dat al blijft toch de mededeeling aan het slot zooals zij daar staat : Rusland is uitgeput en heeft het recht van zijn bondgenooten te ver-langen, dat zij het zwaarste gedeelte van den last op hun schouders nemen. Een merkwaar-dige uitlating. Dat Rusland uitgeput is, blijkt wel door de feiten. Dat het als militaire macht weinig mgetelt, dat de Centralen bij hun tj*oe-penverplaatsingen als zeker aannemen, dat zij van Rusland niets hebben te vreezen, ziet een-ieder. De soldaten, die in Italië vechten, zijn niet in een soldatenfabriek gemaakt, maar komen van het Oosten. Maar waartoe deelt de vertegenwoordiger van een rijk, dat dan toch aan den oorlog niet alleen een groot aandeel heeft «gehad», maar ook naar krachten wil oblijven» meedoen, zoo uitdrukkelijk mede dat zijn land uitgeput is ? Zou dit nu geschikt zijn om, hetgeen de korrespondent van de « Associated Press » keurig heeft aangeduid als « de zeer uiteenloopende berichten » over Rusland den kop in te drukken? "veUerleT De « Kôlnische Zeitting » weet te ver- tellen dat graaf Hertling eigenlijk geen Beier is. Hij is uit een Ilessische familie te Darm-stadt geboren. De eenige zoon van den nieu-wep kanselier (hij heeft drie dochters) is Beiersch kavalerie-officier. De koning van Beierea heeft, tôt aan de benoeming van een opvolger van graaf Hertling, tijdelijk staatsminister von Thele-mann met het voorzitterschap in den minister-raad en staatsraad yon Lôszl met de leiding van zaken in het staatsministerie v^in het ko-ninklijk huis en van buitenlandsche zaken be-last. :LRAAD: ^1S, Àlb. VAN DEN BRANDË medewerking ant iter Antoon JACOB bin *—| — Boerenbelangen De Landpacht — _ I In de meeste gevallen zijn onze boeren v a pachters », dus geen eigenaars van den <i grond dien zij bebouwen en bijgevolg in de 1 hoogste mate afhankelijk y an den landeige-naar, doorgaans een groot-grondbèzitter. Deze afhankelijkheid openbaart zich niet enkel op stoffelijk gebied, doch strekt zich uit tôt aile openoaringen van het maatschappelijk en politiek leven. Niet zelden worden ook beschou-wingen van godsdienstigen aard daarbij be-trokken.Dat zulke verhoudingen niet van aard zijn het stoffelijk en zedelijk peil onzer lan-delijke bevolking hooger te stellen, ligt voor de hand. Wie een dreigende, drukkende hand boven zijn hoofd voelt, is onvermijdelijk je-lemmerd in zijn vrijen doen ; hij durft of kan de krachten, die in hem liggen, niet tôt voile werking laten komen. en blijft noodlottig 111 ouden sieur en slenter steken. De reeds door veelvuldig gebruik afgesleten waarheid, dat de landbouw de bronader van het welzijn der volkeren is, moet hier nog maar eens dienst doen ; het is ja tijdens dezen oorlog afddende gebleken, dat landen, waar de landbouw kwijnt, het zwaarst onder de ont-zettende gevolgen der wereldstoornis te lijdi^i hebben. Slechts daar, waar de boer welstellend is< kan er spraak zijn van een gezonde natie, .ge-zond, niet enkel' op stoffelijk gebied, doch in aile richtingen van het nationaal bestaan. Qm die maatschappelijke gezondheid te herstellen, mogen wij niet tferugdeiuzen voor het aangrijpen van, en desnoods het ingrijpen in de bestaande verhoudingen tusschen grond-eigenaar en pachter, wel te verstaan zonder gegronde rechten. beiderzijds te kort te doen of wederzijdsche plichten te miskennen. De eigenaar levert een kapitaal, bestaande uit woning, stallingen, schuren en wat dies rneer, benevens akkers, weiland, enz. Dit kapitaal is, wat zijn omvang, zijn bestaan zelf betreft, grootendeels gevrijwaard tegen geheel of gedeeltelijk verlies of vermindering van omvang ; slechts de gebouwen zijn aan het alea van verdwijnen of beschadiging blootge-steld. Het kapitaal door den eigenaar gele-verd heeft dus aile eigenschappen van onge-meene vastheid en duurzaamheid, laten we zeggen aile vrijwaring tegen mogelijke ver-nietiging, wat heel zeker niet het geval is met staatsrente,""liijverheidswaarden en verder aile rcerenl kapitaal. Voor zulk onverminderlpaar en onverdelg-baar kapitaal hoeft dus de rente niet verzwaard met een reserve tôt instandhouding, herstel of vermoedelijk verlies ; deze rïsico's door de onverwoestbaarheid van het kapitaal zelf uit-gesloten zijnde. Sleet aan gebpuwen laten we thans ter zijde. Wordt zulks toegegeven, en niemand zal miniers op het denkbeeld komen bovenstaande te betwisten, dan mag daaruit de gevolgtrek-king afgeleid worden, dat de rente-landkapi-taal in geen geval zoo hoog mag wezen als voor aan alea blootgesteld kapitaal. Eeuwig-durendheid der rente spreekt immers voor nïatigen standaard en sluit op grond dér recht-vaardigheidsbegrippen recht op aandeel uit in meerdere opbrengst, die uitshiitend te wijten is aan arbeid en ^cunde van den huurder, on-danks aile risico, waaraan van natuurwege de opbrengst van dien arbeid en kunde zijn blootgesteld. Hooger zegden wij reeds dat landbouw de bronader van gezonden welstand der natiën is. De landbouw client te bloeien, immer meer en beter voedingschatten uit de moederaarde te dwingen, doch waar de boer in wanhoop of moedeloosheid indommelt, is zoo iets niet derikbaar, in andere woorden, waar de ver- ' houding tusschen eigenaar en pachter niet tfp ' redelijke en hechte gronden steunt, valt aan geén flinken vooruitgang van den landbouw te denken. Of zulke redelijke verhoudingen tusschen eigenaar en pachter geleidelijk, door het vrije . spel van a loven eu bieden » zullen geboren J worden ? Overlevering, van weerszijden, wan-trouwen, geld- «n heerschzucht met nog zoo-veel andere invloeden staan te veel in den weg. Hier kan en moet de wetgever de hand < tusschen steken om 's lands hoogere belangen ; naa^t ieders recht te vrijwaren. Naast degelijk landbouwonderricht, waar-oyer we later breedvoeriger zullen handelen, ■ dient er zorg gedragen voor meer bewegings- : vrijheid van den pachter op maatscéiappelijk, '■ persoonlijk en politiek gebied. Ook de pachter moet een a vrij man in een vrij land » zijn. Onder de middelen, die naar onze meening ' geschikt zijn orti de vrijheid van denken en : handelen bij den pachter veilig te stellen, 1 noemen wij : , i Huurtermijn -van ten minste 9 jaar voor af- ' zonderlijke stukken gronds en 18 jaar voor pachthoven als geheel (met,woning, enz.) < Berekening van boomen- en.wildschade ten • laste van den eigenaar of ook vrije beschik- 1 king over het jaclitrecht voor den pachter, zonder eenig schriftelijk of geheim voorbe- ; houd vanwege den eigenaar. Wettelijke vaststelling door deskundigen i van den toestand van landerijen, weiden, enz. < bij het ingaaai van den huurtermijn. Berekening bij het uittreden door deskundigen op grond der vaststellingen bij het ingaan, , van aile verbeteringen door den pachter ver- j wezenlijkt, zoo aân gebouwen als aan lande-rijen.Verplichting voor de gemeenten om te zor- y gen voor behoorlijkqn afvoer van winterwater, : opdat ons het treurig schouwspel van regel- j matig verdrinken van bezaaiïngen bespaard blijve. In sommige gewesten kan kunstmatige i bewatering al evea noodzakelijk zijn. Inrichting van een vertrouwbaar landbouw- t krediet vanwege den Staat of onder Staats-toezicht, met verzekeriMgstakken in aile r;ch-tin^en der landbouwnijverheid. Toezicht van, Staafswege op voortbrengst en verkoop van kunstmest, alsmede gemakkelijk ' en goedkoop vervoer dezer stoffen. ( Gezondheidsverpleging van het vee, niet naar wil en keus van den boer, doch volgens streng wettelijke bepaliiïgen. Stellig* is hierbij nog oueindig veel te zeggen. Wij geven bovenstaande als een aanwak-kerfng voor al wie belang stelt in de toekomst van ons volk en het welzijn der boeren behar-tigt./. M. BRANS. Clke medewerker is persoonlijk ver-woordelijk voor zijn schrijven, en dt niet heel de Redaktie. SFAD en LAND LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK, A. 1. V. — Leider: Nand Reynaers. Lokaal : Ant-'orpsch Koffiehini'S, Van Straelenstraat. Woans-ag 7 Ivdezer te 9 uoir 's avonds tcrenuur, weke-ijksche zangiles. Hernemen van het lied « Sore iad!e uiit Mileinka ». Nieuwe leden kunnen die.n avo-nd aangenicaner vcrdeii en ontvangen kosteloos de vereâschte lié lerboekjes. Toegang vrij. EEN VRIJE SCHOOL GESLOTEN. — Wi, eriieinen dat den ln November de klooster chool der Ùrsulinen te Mechelen officieei ge loten is geworden. Naar wij hooren is dezi naatregel uitsluifrend toe te schrijven aan he eit dat de direktie van die inrichting niet ge tarzeld heeft de be-staande schoolverordénin jen herhaaldelijk en met opzet te overtreden )e omstandigheid dat eenige leerkrachten we ^ens het bezit van verboden scliriften'tot geld itraffen veroordeeld werden, heeft met boven ;taanden maatregel niets te maken. Hetis on iiet onbekend dat vele vrije gestichten in he /laamsche land te werk gaan alsof er gee: aalwetten en taalverordeningén bestonden lerhaaldelijk is het a Vlaamsohe Nieuws » d olk geweest van in taalopzicht door franski' onsche superior^ en leeraars verongelijkt /laamsche leerlingen, en wij wanhoopten c net de toegepaste taktiek wel ooit verande ing en verbetering in de bestaande wantoe tanden had kunnen worden gebracht. Than îeeft men den stier bij de horens'gevat. D rcholen die willen voortgaan met ons vol] itelselmatig te <verbasteren, die daartoe ee: echt op'eischen, en liever hzin leerlingen zon 1er onderwijs zetten dan zich te schikken naa le bepalingen van de wet en de beginselei 1er rechtvaardigheid, dienen doodeenvoudi: e worden gesloten Het moet aan de franskiljons diets wordei gemaakt dat een verordening een verordenini s, of er de wol en het koper wordt door op ^eëischt of het taalgebruik geregeld in he •nderwijs. IN SINT=IGNATIUSGESTICHT TE ANT -VERPEN. — Hevt iregent klaehten over, bes/pie ling en vervolging, waaraan blootgesteli taan studenten die eenigszins verdacht wor lacht worden Vlaamschgezind te zijn. Geei /laamsche vergadering of ineeting, zonder da le uitgezondenen van Pater Prefekt gaan loe en en verslag uitbrengen. En Pater Prefekt laat wrvolgens niet na d tudenten, die tegen de tucht (!) der schoo ^ezondigd liebben bij hem te «ontbiedèn, z1 ens met den ruweii borstel aan te pakken a pokend op al wat Vlaamsch is. Zie, Pater Prefekt, dat past u het allermiust )at moet zeker aan uw huidigen omgang toe "eschreven ? Want van vader of moeder zul :ij uwe geestdrift of voorliefde voor eem reemde taal niet ingepompt zijn ! Vader ei noeder waren volksmenschen. De taal die uw< lederige ouders spraken trappelt gij onder d« oeten ; dezelfde moedertaal wilt gij ook ui let hart der leerlingen verbannen, maar e al paal en perk gesteld wOrden aan het kon :elfoes in uw modelgesticht ! STADSNIEUWS WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN van Ign. J. H "liesman, gezichtkundijre. Lansrp Nieuwstràat., 50. Maandag, 5 November 1917 (5 u. 's nam/ Barometer : gisteren 767 m/m; heden 765 m/m. -rhermometer Celsius (binnen): maximum 13 gr., mini nilm 11 gr. boven vriespunt. — Vochtigheidsmeter : 90 — \Vind : Zuid-West. — Waarschijnlijk te verwachten ^eranderlijk. Voor môrgen Dinsdag : Zon op 8.57, onder 5.30 T. U Nieuwfl maan : 14 November. Boterbevoorrading. — Twaailfde bedeeli.ng van len rantsoen va.n l/16e kiào vanaf dfe lebter P to ;.n met Z voor de hùiisgezimnen welke gendetei •an de vet- en spokbedeeliing door het Nationaa iomiteit.. V ier-en-twi ntigete bedeeling van een daibbe *antsoen of l/8e kiilo vanaf de letter A tôt e net Z voor de fruisgezinnen welke de vetkaar nleverd-en. De wimkeùis 251 tôt en met 275 worden hedeo /an boter voorzden. Dokschuimers. — Gisternaclit werd van he schip van Felikg Janssen's, liggende in Jiot Noord îchippersdok, een stalen lcoord van 60 imete engte gestolen. — Van het schiip a Nervier v, gemeerd op n '9 van1 het Aziadok, werd ten nadeele van dei ;ohiiipper Hendrik Van Gulck. een metalei icheepskoord van 85 meter lengte en 500 fr vaarde gestolen. Poging tôt diefstal.. — Gisteravond is een on jekende door mididel van valsche sleutels bimnen jedxongen in het aardanpelmagaz'ij.n van dei îeer Bastiaansen, in de Raapstraat. Op het ge oep van .de buran moest de kerol de vlucht ne non. Gauwdief. — Een onbekend man ontmkte oj Ion hœk van de Meirphats en de CeLle'bi-oeders traat van mejuffer Mariràretha Peeters haa. landznkje. een som van 30 fr. inhoudende. Diefstallen. — In den macht van 4 op 5 deze: ;ijn onbekende dieven door middel va.n A'alsch* leutels binnengedroii^en bij -Lodewijk Van Ho enbeeek. in de Dambruiggestraat, en hebben e: lirie stnkken gerookt ossenvleesch ontvreemd. UIT BORGERHOUT. — Koolbons van Mei - De personen , die den koolban van Mei nog i>ct itngeruild hebben tegen bout kunnen zich op )insdag 6 November nog aanbieden, Na dien dag ij.n de bons niet meer geildig. Bevoorradingsdienst. — Van 5 tôt 10 Novem er wordt ter beschikking der bevolking gestelc i de gemeentemagazijnen der Apipelstiraat. dooa lemiddeliing der wimkeliers : 575 aram kimstho ing per persoon tegen 61 centiem ; 115 gr •roodsuiiker en 435 gr. kristalsuiker, tegen 6i ontiem ; ook zijn er nog opgèlegde groenten t( ►ekomen bij de winkeliers zeJve. <î- Af (te halen in de gemeeiitemagazij.nen : 500 gr .jaiiirn per persoon tegen 1.60 f«r. ; 1/2 liter aziji egen 30 centiem ; 1 glas lvnishmidelijke getLei vai >ncreveer 440 gr. tegen 90 centiem. De dragers der rantsoenboekjes va.n 1 to >000 alleen kunnen gelei bekomen en nog mea ^oo ver de voorraad strekt omdat zij Ln Sjptem ->er geen gelei gehad hebben.* Herfsche kaas dm stukken van 1.10 tôt 2 "V fi voleens keus. en zoo ver de voorraad strekt. 200 gr. Hoeische kaas tegen 1.40 fr. 5 kilo zout per gezin tegen 25 centiem het kiil< Ook is er wasohpoeder « Goliath » te hekome tegen 35 oentiem. Elk pakje weegt 250 gr. G< AANKONDIGINGEN: • Tweede blad, den regel 2.59 Derde id. id. i 1.— Vk-rd© id. id. tt.59 Dood»bericht S.— zinnen tôt 4 leden kunnen 1 pakje bekomen, tal-rijkcre huishoudens hebben recht op 2 pakjes. UIT BERCHEM. — Volkssoep. — Bijranlsoe* nen. — De eerste en tweede bedeeling van vùeesoh, zijnde 310 gr. aJs bijrantsoen voor de maand Oktobor, zal plaats hebben voor de niet gesteundesn op Dinsd*g 6 November tusschen 3 1/2 en 4 1/2 toremrùr en voor de ondersteumden in de volgonde orde : VVoensdag 7 November, de niumimcrs van 1 tôt 1425; Ponderdag 8, n. 1426 tôt het einde. De blauwe en grijze kontroolsoepkaart en het ocnzelvdgheidsboekje moeten' getoond worden bij de afhaling van het vleesch. De koa: bons zullon tôrze'.fdertijd afgelevcrd 4 worden en daar de moodLge brandstof niet voor-' hand en rs zullen deze bons later uitge^vûsôeàd worden. ] Amerikaansche winkel. — Van den 5n tôt den 17n November is in den Amerikaanschen winkel, " Van Hombeeekpiein, te bekomen : 100 gram spek tegen 40 centiem per persoon en per ran'tsoon ; 103 gr. renzel tegen 40 centiem j per persoon en per rantsoen ; 200 gram rijst te-j. gen 44 cent :erh }>er pei"soon en per rantsoen ; bo-x vendien zuille nook gedroogde groenten te koop gcsiteld worden tegen 7 fr. het kilo. i \ oortaan zal d© bedeeling geregeld aile veer-I tien diagen gesehdeden, de personen die zich voor a do corste bedeeling niet aanhieden knnnen geen £ dubbede rantsoenen bij de tweede bekomen. _ De niet ondeisteunden mocten zich aanbieden in _ do volgende orde : telkens tusschen 9 en 2 torem-uur.Dinsdag 6 November de dira gens der nummera - van 1001 tôt 2000; Woensdag 7. van n. 2001 tôt ! 3000 ; Donde.rdag 8. van n. ô'iïl tôt 4000: Maan- dag 12, van n. 4001 tôt ei/nde. De ondersteuindcn : Dinsdag 13 November, van i nô tot 8525 > Woensdag 14, van n. 8626 tôt y 9250; Dondordà? 15, van n. 9251 bot 9575; Vrij- 5 dag 16, van n. 9876 tôt eimde. : H: iever bus J. L., Ej/sdcn. — Het begeleidend schrijven kwam later dan het mandaat. Daar U voorkomt op den lijst onzer abonnenten werd uwe bijdrage van 5 fr. aanzi'en 1 als 'n hernieuwing van 't abonnement. Bij 't ontvan-_ gen van uwe kaart werd natuurlijk de missing onmid-dellijk hersteld. Het door U voorgestelde motto is ech-1 ter om taktische redens minder wenschelijk. Wij na-t men dàn ook alleen 't eerste gedeelte op. Zie nuinmer van 2 November, 6e lijst. Kempisch-Vlaumsch ï'ropnganda-komiteit, Tumhout. — Brief^n. 142: Aankondiging verscheen in ons num-î mer van Zondag 4 dezer onder hoofding : a Turnhout ». j Brief n. 144 : Zulk komifeit was wel in vorming. Bij , ons W-etain achGÔE gaf het npg geen teeke/i van wiirk- - zaamheid. Zenden uw schrijven door naar 't Vlaamsch 1 Propoganda-bureel alhier. LÂATSTt UUR DUITSCH LEGERBERICHT : Berlijn, Maandag 5 November. — Officieei : t western geveentsterrein r In Vlaanderen was de geschutbedrijvigheid, • na een neveligen fdag, eerst 's avonds leven-dig, voorn'amelijk in het Yzer-dal. 's Naclits lag daar en op de gevechtszone tusschen het I-Iouthulster-bosch en het hanaaL Komen-leperen heftig vernielingsvuur. Meermaals vielen Engelsche verkennersafdeelingen aan. Ze werden overal teruggeslagen. Bij de andere legergroepen was, tengevolge de nevel, de gevechtsbedrijvigheid over Jt al~ - gemeen gering. Russ.swii ci. Roemeensch gevechtsterrein : Geen eigenlijke gebeurtenissen. Balkanfront Na dagenlange, ook gisteren aanhoudende, x sterke artilerievo.orbereidi'ng tusschen Jt War-dar- en Doiran-meer, vielen Engelsche batal-j jons ten Z. van Stojakovo aan. Hun storm-loop zakte verliesvol en zonder resultaat vôor ^ de Bulgaarsche stellingen ineen. • Italiaansch gevechtsterrein Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche di- visies hebben den overgang aan den midden-1 Tagliamento vermeesterd en dringen verder door. De daar verslagen Italjaansche brigaden t verloren meer dan 6,000 gevangenen en een aantal stukken geschut. FRANSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Parijs, Maandag 5 November. — Officieei : Bij tusschenpoozen geschutbedrijvigheid in België ey, Opper-Ejlzas. Een Duitsche overval op kieine Fransche stellingen ten Westen van het bosch van Coucy mislukte. Gevangenen bleven in onze hatiden. Kalme nacht overal elders. De Kozakken St-Petersboirg, 4 November. — Vandaag werd het Kongres der Raden van Arbeid ers en Solda-ton van geheei Rusiamd geopend. Naar aanleiding van dio zitting hebben honderden vergade-•ringen en taiLrijke besprekingen plaats. Op. alge-moenen wensch van de Kozakken was de inrichting van een godsdienst.igen ommegang met deel-nemdng van de Kozakkenregiménten •vastgesteld geworden. Maar de regeering vorbood de beoog-do processie om iedere mogelijkheid van een treffen van vijandeàijk'gezinde regimenten uit te sluiten. Nieuwe vechtmethode in de lucht Berlijn, 5 November. — Naar de « Berlimer»^. Lokalanzeiger » uit Rotterdam meldt, brachteh, luidens een be-richt van de « Times », de Duitsahe v!légers bij hun laatste.n aanval rookwolken voort, die zetgeheel omhuiden en aan do artilile- • nobesch:ieting onttrokken. SPORT i WINDHONDENRENNEN - Muggntbcrg r i n^iagen van Maandag 5 November 1917 : le koers : 1. Voldv ; 2. L.o, Paix. 2e > 1. Black Beautv ; 2. Certitude. 3e » 1. Salomé : 2. Spiiou. 4e » 1. Light Maid : 2. Garnin. f° n L Pattes en l'air; 2. Carmencita. °a- 0 !• Galfette ; 2. Canadian T.adv. 7e » 1. Miss Gaby ; 2. Fleur de Mai. i; 8e » 1. Sauterelle ; 2. Caroline. n 9e s 1. Light Maid ; 2. Little Duc. 10e » 1. Fleet Balcy ; 2. Galette h » 1. Fleet Foot; 2. Rallyye Paper. ■ Dinsdag 6 November 1917. 5 erde Ks 306 Prijs: 0 Ceofciem voor g-eheef Felgië r\ t#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes