Het Vlaamsche nieuws

2605 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tm71v5d69m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

j ASSEKSKSRïaySîf*** ' I Voor éts sa*s»d ï.îi ? Vaor » œ'mwî J. voor 9 tnvmâ '•>•»• '*•— yoof êés 'StT * ' * ■ - î^.— jjeiiiiHe, Bsheer es Aaakufidlglagiï 73, ST-JAK03MAKET, "Z3 ' antwerpen . . #£> Zafcas dag 27 April 19x8 - 4^ JaargdNii 114 Prljs S Centiesn ¥OOf België I iAHSSRDIGISSÏlHTi | | ïwecds t:Ud, <l«sa rcgf} Î.S9 f f Oerd-e id, id. J.— | | Vkrde îd. fit. ...... 8.6Ê | | P«t.vî*b«ficH S.— | è -Tu ta r^edefterker is petiwealijk | I uïv, oordeUjic voor zijn ftcSuijxren, 1 ts bixât nfai heel d« Redainie,1 Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal 'per week DE ÛPSTELRAAD: Hoo?do«sieUer Haï VERHULST, Dr. Aug, BORMS, fioogieeraar Aih. VAN IH-ft rhatsthr De Duitschers op den Kemmelberg St. Elooi, Kemmeî, Dranoutre genomen : 6.500 gevangenen. - De Strijd a-an de Somme. ■m DUITSCHE ZUOE DUITSCH AVQNDBERICHT Berlijn, Dpnderdag 25 April. — Offi-. cieeJ : Het leger van geQeraal Sixt von Arnim ij m een strijd 0111 Kemmeî (ten Zuid-westeu van ïtperen) gewikkeld. DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Vrijdag 26 April. — Offi-• cieei : Westelijk gevechtsterrein De aanval van het leger van gene-raai Sixt von Arnim tegen den J\em-meioerg ieicide tôt een voiledig sukses. De Kemmelberg, de wijd over de Viaamsche vlakte heen schouwende lieuvei, 1# in on/s bezit. Na sterke ge-schutaktie brak het voetvolk van de generaals Sieger en von tberhardt gis-terenochtend ten stormloop op. bran-sche divisies, met hen omramende Entrelsche troepen met de verdediging van den Kemtnelberg geiast, en de bij Wijtschaete en Dranoutre aansluiten-de Engelschen werden uit hunne stel-lingen geworpen. De groote trechters van St-Elooi en het dorp zelf werden genomen. De talrijke, in het slagveld gelegen betonhuisjes en versterkte hoeven werden veroverd. Pruisische en deiersche troepen namen het dorp en den berg Kemmeî stormenderhand in. Onder bescherming van de, niet-tegenstaande de moeiiijkheden van het terrein, in 't vuur blijvende artillerie, clrong de infanterie op vele plaatsen tôt aan de Kemmel-beet> door.Wij namen Dranoutre en de hoogten be-noordwesten Vleugelhoe\. Vechteskaders vielen de met voer-tuigen en kolonnes dicht bezette we-gen achter het- vijandelijk front met groot sukses aan. De buit van de gevechten van giste-ren bedraagt meer dan 6,500 gevangenen, voor het meerendeel Franschen. Onder de gevangenen bevinden zich een Engelsche en een Fransche regi-i mentskommandant. Bezuiden de Somme kon Villers— Bretonneux, waar wij binnengerukt waren, tegen den vijandelijken aanval niet behouden blijven. Verdere sterke tegenaanvallen mislukten even beoos-ten van het dorp, aan den vijand ont-rukte woud, en doro Hangard. Het santal gevangenen in deze gevecht-zone is tôt 2,400 gestegen. lusschen Avre en Oise is er niets bijzonders te melden, tenzij voorbij-gaande vuùraktie. Op den Westeïijken oever der Moezel bestormden Saksi-•clie kompagnieën Fransche loopgra-ven en drongen in Regneville binnen. Na het hun opgelegd bevel ten uitvoer gebracht te hebben, keerden zij met gevangenen in hunne stelling terug. i Y an de andere oorlogsterreinen niets i nieuws. pu OOST. mu. ZiJOE BALKANFRONT Weenea., Donderdag 25 April. — Offi-I cieel : Aan de boven-Devole, iii Albanie, heb-ben wij iaatste dagen Fransche | overvalleu afgeslagen. Io het Zuidwestén geeii nieuws. |sHl TURKSCHE ZIJOE Koîistantînopel, Woensdag 24 April. — Officieel : In de buurt vain Kars wordt onze aktit ®et succès voortgezet. Iri de kuststreek komen onze troepen vooruit over Azurgeti (gelegen ten Noord-oosten van Tsjoeroek), in de rich-I ting van de spoorlijn Koetsis-Batoem. Ul FRANSCHE ZIJDE westelijk gevechtsterrein Parijs, Donderdag 25 April. — Officieel;De slag is om het dorp Hangard bitter aan dea gang geblevenr. De vijand heeft vannadit daartegen aile krachten inge-! ®Pannen. De Fransche troepen hieldefl apper stand, en deden verscheiden ge-s-aagd'e tegenaanvallem. Het dorp, verlo-i Ic|| gegaan, vervolgens door de Fran-i schen hcmoTnen) is ten slotte tein lcoste I van ernstige verliezèn in Duitsche han-I gebleven. Wij houden den pal ao-' I anêM(J grenzendeji grond bezet. Ii weerwil van zijn herhaalde pogingen kon de vijand niet verder rukke-n. Op de beide oevers van de Avre woedt de gesehutslag voort. De Franschen deden verscheiden overrompelingen in <k .vijandelijke Unies, vooral bevvesten Las» signy, bezuiden Coi!Cy-Ie=CliAteau en in Lothavingeii. Kcn drukke aitilleriestrijd in Woeyre in de streek van FHrsy—Regneville. ' Overigens is er niets van het front te melden. VAN ENÙELSCHE «luùlE: WESl'^. " DonJen, DoiK.. cieel : Gedurende den ganschen er een zware strijd gevoerd in de nau., -id van Villers—Bretonneux, die nog voort-duurt. Onze troepen hebben bij hun te-genaanvallen teneim gewonnen en een aant'al gevangenen geinaakt. De strijd was gisteren op dit geheele front zeer hevig," waarbij den vijand door onze artillerie, infanterie cri tanks zware ver-liezen werden toegebraeht. Benoorden den weg Vi!îers=BreionBeux—St-Kwin-tijn deed de vijand diie inaal een aanval op onze stellingen en werd telkens met verlic'zea teruggeslagen. Gedurende de-zcn strijd maakte de vijand van verscheiden tanks gebruik. Gisteren avond laat deed de vijand eveneens een aanval op de Fransche stellingen ten Noordoosteti van Belle, die werd afgeslagen. 's Ochtends vroeg her-nieuwde bij, na een hevige beschie'cing, z'jn aanvallen in dit vak en op de Brit-sche stellingen verder Oostwaarts. De strijd duurt in dezen sektor overeein uit-gestrokt Iront voort. De ovcrval, die de vijand tijdens den nacht in de nabijheid van Beachy poogde te ondernemen) werd afgeslagen. Het vijandelijk geschut was gedurende elen narht hedrijvig in de vaklcen van Frombart en Robecq. TELHORAMMEM iwnigru DE ENGELSCHE VLOOTAANVAL OP ZEEBRÙGGE îlet verâaal van een ooggetuige Bi-ugge, 25 April. -— Een ooggïluige van den Engelscli'en vlootaanval op Oostende en Zee-brugge deelt mede : In den vroegeii ochtend van 23 April zou de vijand de havenwerkeïi vetmie-len en de'ingang van de fo&ven. door het tôt zùn-kew brer.gen van TersiJerringsscliiepen blokkee-reu.De maebt van 22 op 23 April is mistig ; er valt cen fijne regen. Na miidderaa<ilit bromt het a; wesrgeschut over Oostende en Zeebrugge; een nieu-.ve klank : hlat lr.nggerekt huilen van den 36 cm.-moniteur. De Duitsche kustbatterijem ope-neti het viiur^ doch de (? — Red.) verdwijmf, als onder een dichten sîoier. Dit doen de toe-itelJen voor het. verwekken van nevel op de vijandelijke schepen. Opeeng dxeunt het vier-kante deel vam de pier onder ontzaglijke slagen. Ee>n Engelsche duikboot, met 1ontplofbar]8 stoî-ten gevuld, is tegen de pier gevaren. Een deel van de brug, die de eigonlijke pier met het vaa-teiand viearbindt, vliegt in de lucht. Voor een oogenbJik ia elke verbinding met het lamd ver-broken. De wacht staat in koortaachtige vea'-wachting achter de meterdiike boarstwering van den pitrmuur. Daa.r duilet, ali een geest-esohip een Engelsche kruiser uit den nevel op. Reed» is hij tôt de pier genadeird. De machinegewer,en catelani an kleiaie machinegeweren spuwen als ra-zend schot op ichot op het dek van den vijandelijken kruiser, waarop het zwart is van ni]en-<>cherr. Van de 400 mariner» weet elkeen, dat het er om g^,t te oyerwi.nnen of te sterven. Onder een doadelijkem hagel van machinegieweren worden de iadders en loopbruggen tegen de pier geworpen; de stoutmoedigaten klauteren er tegen op. Er wordt een wiid gevecht in den rook en nevel geleveçd om den vemielden muur ; eon-gevecht met bajonetten en> messen, met da vrnst en mat de tanden. Van de veertig Engel-achen, die de pier beklimmen, komt er gee<n> le vend terug. Op het dek van den kruiser stroomt het bloedTDe Engelsch'en gaan voort. De poging om het luchtvaartstation en andere inrichtingen bij de pier door aanvallen te veim-ielen mislrdît. Met waîmende neveHoastellen trachten ^ vijandelijke krnisers het havenhoofd^ voorbij te va-ren. Daar komt het vuur loà uit de batterijen aan hot havenhoofd en ook de kustbatterijen, die thana de schepen in demi, nevel erkennpn, grijpen in.. De Eingelsche schepen beginnen te ïinken. Zij hebben weliswaar nog vaart genoeg, doch het is niet meer voldoende om huar doel te bereiken en de haveningang te yersgerren. K6n der torpedojagers, die bemanningen van motorbooten zou opnemen, zinkt tengevoàge yan li et Duitsche geschutvuur. Van de bemanning ontkomt nauweLijks iemand. Bij Oostende kwamen de Engelscho versper-nngsschepen niet tôt aan de ingang van. de ha-ven. NauweLijks waren zij in zicht o{ zij zon-ken door het vuur der Duitsche kustbatterijen. Twee torpedojagers, die Wenduyne pcogden te naderen, werden eveneens verrield. 's Ochtends zagen Duitsche verkenningsvliegers zeven drij-vende wrakken van kotters. De Duitsche tor-pedobooten konden nog vijï over/evenden ber-gen. De opgeblazen pierbrug is snel herste-d. Èen Duitsche torpedoboot heeft onbeteekende schade opgeloopen, waardoor zijn gevechtswaar. 1 de geen invloed ondeorgaat. ^ In Oostende znjn 1 eenige huizen b^schadigd en tien. Belgen gedood. De -Engelsche®. «chter hebben vijf kiein# kr sers, drie larpeat>jaggj.-3 en verscheiden sneh rende motorbooten.' vsftefen.Nog zwaarder wee echter het verlies aan"'dood'>n. Het Kdjgsbedrijf in ht Westen Ds gevechten vau 23 April iu Noord-FraaJiri, Berlijn, 25 April. — De Engelschen hebtx zich den 23s ten in talrijke vergeefsche a a: vallen op verschillende plaatsen van het froi tusschen Belle eu de Scarpe een bloedige mi lukkiug op den hais gehaald, en hun verli zen van de eerste maand van den grooten sla iu het Westen aanzieulijk verhoogd. Terwi de Duitschers in geslaagde gevecliten de g< wichtige heuvela bij Vleugelhoek aan den ti genstauder ontrukten, en behalve talriji Franschen, die hier \veer voor Engeland uioe. teu bloeden, een aanzienlijk aantal machin gsweren konden inleveren, werd m de t<nui vai} Meteren des ochtend# oui 6 uur in ee gevecht van man tegen man een groote vijai delijke patroelje afgeslagefi. Tegelijk kwam er, na. zeer sterke voorb' reiding door de artillerie, een stoot los tege onze stellingen r^in de Clarence, die, oud; groote verliezen voor den vijand, in elkaa zakte. Hetzelfde lot trDf een dergelijken aat val om elf uur. ' In de buurt van Festubert nibesten aanziei lijke Engelsche aanvalstroepen, die des ocl tends om twee uur aanvielen, na een vinnige strijd van man tegen man, terug, met achtei latir.g van. gevangenen en machinejfewere in de handeii van de Duitïcher®. Dit heele front lag den heelen dag onde zeer stérk artillerievaur, in het bijzondcr i, de buurt van Merville (Merghem). Dit artillerievuur steeg in den nacht, vooi afgaande aan den 24.sten, in de buurt va Belle tôt roffelvunr, en de vijand ging daa tiogmaals, onder het iijzetten van buiteng< woon sterke strijdkrachten, tôt den aanvf over. Deze aanval werd evenwel door de Dui1 sçhe verdedigers gefnuikt Een vijandelijke aanval aan de Scarpe, di mede na sterke, artillerievoorbereiding_ le kwam, bracht aanvankelijk niet het minst stukses, de vijand liet verscheiden dooden o het slagveld achter. Twee nur later~koiiceï treerde de vijand wederom troepen ten nar val. Door ons vermetigingsvuur kwam dez aanval in het geheel niet -tôt uitvoering. Den 2,3ste April is den Engelschen op zwar verliezen te staan gekometi. Toul en Epinal onder vuâr. Berlijn, 25 April. — Naar de i l^okal-Anzei ger» meldt de «Matins, dat de Fransch vestingen Toul en Epinal door de zware Duil sche artillerie worden beschoten. Ealcs en Duinkerken versîs'rkî Over Duitschlaiid wordt aan Milalieesch bladen ontleend, dat Kales en Duinkerken aa: den landkant woiden versterkt. Engelsche e Anierikaansche genie-soldaten leggen daa verdedigingswerken aan. De luchtstrijikiachten De oorlogskorrespondent der « Deutsche Ts geszeitung i semt d.d. 25 Aprîl, dat het aan deel der vliegers in den grooten slag beves tigd heeft, dat een miuierieke meerderheii van luchtstrijdkrachlen geen begrip is, waai op de vijand ziju hoop kan bouwen. Reeds bi de voorbereiding is het den Duitschers geluk) hun maatregelen voor de oogen der vijandc lijke vliegers verborgen te houden. Bij hc begin van den opmarsch traden. de Duitsch vliegers offensief op, door vijandelijke mun tie-op«lagplaatseii en vliegloodsen te vernit len en door, tijdens het roffelvuur, de aat voerders der batterijen over het resultaat de beschieting nauwkeurig in te lichten. Fransche ontevredenheld Berlijn, 26 April. — Volgene overeensten: mende uitingeu van gevangen Fransche off cieren is men itii Frankrijk, en bijzonder 1: militaire kringen, ten sterkste geërgerd ove het geringe weerstaiidsvermogen, die a Engelschen tégen den Duitschen stormloo; aan den dag legden en over de tekortkomeud leiding. Hadden de Engelschen met in d uitbreiding van het Fransche oppei"bevel, ove het Engelsche fiont, toegestemd, dan zou dez weigering onbetwijfelbaar tôt een breuk het ben gevoerd. Zonder dwingende redenen ock ter zou de B.rif-sche vhooçmoed tôt dez« to« geviitg nooit zijn overge^san. BUIKBOOT^OFFEKS Beriïjn, 20 April. — Aaai d3 Wesiku»t va Engeland werden door onze dwkbooten w« 17,000 b.rt. vernietigd. Ond*r de in den gron gebôorde scliepcn bevonden zicli een zwaargels den stoomsehip va-n 5,000 tôt en ee>n sveneen zwaargeladen- tankstoomer rt-n 4,000 brt. AMERIKA's -GE8REKËIGE DEEL"NAME AAN DEN OORLOG Een draadloos telegram van Nanen geei een en ânder uit de verslagen weer, die Am< rikaansche bladen bevatten over de zittin van den Amerikaanschen Senaat van 28 Maai waarin I^odge onthullingen deed over de gt brekkige werking van het Amerikaansche 1( gerbeheer en de organisatie van. de bewape ^ning. I Volgens de «New-York Times» ontspo zich toen de mees-t opwindende en verbitte.1 de gedachtewisseling sinds Amerika âch i den wereldoorlog mengde. Lodge zei : ove den uitslag van den oorlog wordt beslist. O dit duistere oogenblik zou het een misdaa zijn om het Àmerikaansche volk nog lang< -"onkundig te laten vaa de feiten waarvan d vijand al op de hoogte is. Verscheiden weke al weten wij hier, dat de Amerikanen gee gevechtsvlîegtuigen in Frankrijk hebben. He Amerikaansche front in Frankrijk ontbeei elke verdediging in de lucht. De Engelsche en Franschen behoeven voor zichzelf el vliegtuig dat ze bezitten. Wij hebben verlede jaar veertig miljoen dollar voor vliegtuige uitr;egeven en hebben thans geen enkel g< vechtstoestel in Frankrijk. Op enkele uitzoï deringen na hebben we in Frankrijk evcnmi kanonnen. Wij schicten met Fransche kauoi nen. De Franschen hebben ons al hun bouv plannen voor het 75-m.m. geschut meeg< deeld. Wij beproefden dit verder te verbi ren, bezitten echter op het oogenblik nog gee enk'el kanon en hebben zes kostbare maande vermorst. Daarna keerde de senator zift t«gen de sinds 1916 bestaanden scheepvaartraad, betoi gend, dat de wereldtonnemaat slechts mi twee zuiver Amerikaansche schepen was ve-meerderd t- Herinrichting en Mervorming van 't Gerech De staking der Belgische rechte: kon geen langen tijd duren, zonder de ■k tôt het beleid van t gerfecht maatrège xn len getroffen werden. Ofw<^ moeste; !t stakende rechters hun werkzaam 3- hervatten, ofwel dienden zij ui hun ambt ontzet "te worden. Het gaa fl tOCii n'et op ambtenaren te behouden L welke weigeren de hun opgelegd , dienstplichten in uitvoering der Beïgi e sche wetten te vervullen. >- Het is nu tôt eene afzetting gekomei van ae magistraten, die niet willei n werkeîi en het is geen ramp voo t- Vlaanderen noch voor de Vlaamsck Bewegmg ! Jntegendeel. tî ■ -";f belgische . magistratuur, voora , oy de laÇere recjitbanken, staat we r niet zoo hoog dat zij niet te vervangei l- is. Waar toch werden onze- meesti magistraten aangeworven ? Uit de ri ,[ der advokaten, welke niet in staat wa n ren te pleiten, of geene genoegzam< - veerkracht en arbeidslust hadden on û l°°j were^ te geraken. Partij-, e; r bij de benoemingen eene overwegendi n vooral familiebescherming, speeldei roi. " . Hoewel onder de magistraten d< l Vlaamschgezinden volstrekt niet zeld zaam zijn, -is toch onze magistratuur ir .1 nar.r geheel een der allervoornaamstt - bolwerKen van Franschelarij in Vlaan ^ deren. Door niemand werden de Via s mingen zoo onbarmhartig verdru\t al. e door hun elgsn rechters. Geen ambt© p lijk lichaam is zoo doorgedrongen vai eigenwaan, zoo wars aan allen voor t uitgang, zoo minachtend voor de nieu were strevmgen van den tijd als d< r magistratuur. Zelfs de socialisten, niet tegenstaande de macht van hunne in richting en het getal hunner aanhan ; sers, zyn er niet in gelukt een behoor lijk getal hunner partijgenooten in he rechtersambt benoemd te krijgen. De knsis, door de Belgisclie magis-e trp.ten in 't leven geroepen, is «nis-i schien eene i?e!egenheid die zich ne 1 denvrede wel niet meer zal voordoen r om in Vlaanderen tôt eenen echt na ticualen rechterstand te geraken. De stakende rechters zoo maar ir eentnaal na hun ontslag te vervangen . ï3 zeker eene zware ondememing I dcch onisitvoerbaar is ze niet. Wij weten dat reeds verscheidener ' hunner te elfder ure tôt bezinning zijr i gekomeR en in overeenstemming me t r*.® bezettend macht hunne werkzaam e heid ôpnieuw v/illen opnemen. Onder de Vlaamsche advokaten ztd ;; len er genoeg gevonden worden, di< r nier ongenegen zijn een rechterlijî ambt te aanvaarden. Voor sommige ambten, b. v. ter - «anzien van de vrederechters, kan ooi ^ de vereischte van een bekwaamheids r bewijs van Meester in de Rechten doç: e eene Verordening van het Generaal ? Goevernement achterwege gelater ; worden. Nu reeds zijn de rneestc ~r vrederechters-plaatsven'angers geen, e Meesters in de rechten. Het gerechtelijk apparaat kan zon " der merkelijken hinder vereenvoudige worden : - een vrederechtcr kan ver scheidene kantons bedienen en beur telinas in elke kantonhoofdplaats zit ting houden. Zeer vele vrederechters II weten immers niet hoe hunnen tije ^ omkrijgen, nu vooral nu de oude kle riko-liberale politiek aan het sluime-i ren is geraakt. Desnoods kan een enkei rechter de zaken in de rechtbanken van eerster aanleg afdoen, zonder dat een kolleg< t van drie rechters tôt eene zitting ver ■- eischt of zelfs nuttig zij. Zoo zou een< = rechtbank van eersten aanleg wel kun nen in gang geraken met eenen rech ■_ ter, eenen onderzoeksrechter, eenei - prokureur en eenen griffier. De ambts hulp der pleitbezorgers zou daarbij nie ï' uitgesîoten, maar ook niet meer ver Q plichtend blijven. r De provincie Limburg, met d< P Vlaamsche gemeenten der provinci< | Luik. ver groot, viel van zelf onder he r beroepshof van Brussel. n Een beroepshof uit drie raadsheeren n een prokureur-generaal en eenen grif fier bestaande. zou voorloopig d< a meest dringende zaken kunnen af k doën. n Nâarmate geschikte kandidaten zic! a voordoen, worden dan de rechtbankei vollecligd. Doch de ondervinding za n geleerd hebben dat er vele overtollig i- rechters zijn en dat er, in dit opzicht met werkz*me krachten, veel te bespa ^ ren valt. n De Hoogescîiooî van Gent is geroe a oen om ons, na eenisren tijd, niet al leen Vlaamsche advokaten, jrnaar ool u goede en bekwame Vlaamsche rech ,f ters te bezorgen. r, Sind=î lans; werd er op gewezen da cle wedde der rechters te laag staat ej dit de schuld is dat de magistratuur uit den kleinen adel of uit de rijke burge-rij wordt genomen, wat anti-demokra-tisch is, zooals wij reeds aantoonden. t Voor den oorlog werd algemecn ge-vraagd dat de wedde der rechters ver-s dubbeld zou worden. t t Zou nu het oogenblik zijn die hervormmg in te voeren. 1 Minder rechters, maar goed betaald, _ zou een oplossing wezen die niet eens t s lands financiën zou bezwaren. t ,,in £n, geland en Oostenrijk zetelt er één rechter, waar er hier nog drie I gevergd worden. ^ STAD es LAND l KONGRES VAN JONG-VLAANDE-» REN. — Bij verg-issimg- hebben wij ge-mald dat het Kongres van. de Jong-Vla-] mingen zou plaats hebben op Zondag en { Maandag ; men gelieve te lezen: Zater-! dag en Zondag, 27 en 28 April. ; Het Kongres wordt op Zaterd!ag, 27a j dezer, geopend in de « Drei Zwiitsers », . rechtover den Mnintschouwburg, te achl ; n ren, met een politieke rede gehouden i door d-3a hr Ach. Brijs, Sekretaris-Gevol-, machtigde (Gevolmacht'gde voor pers-i âa.ngelegenheden) en voorzitter van s Jong-Vlaanderen' in het Generaal-Goe. vernement. 5 Zondag, om 10 ure-n, 's morgens, in de . Bovenzaal van de « Drie Zwitsers », het , Kongres, dat "s namiddags wordt voort- > gezet. In een artikel owr J on g- VI a a n deren ( , samden wij eenige leden op. Daarbij ver-, gaten wij er veel, natuurlijk, varmits die Ixund zeer t-alrijk is, doch zeker mochten i de namen niet ornbrekcn van die hh. ad-. vokaat Jonebx, q-evolir, achtigfde voor bni-. tenlandsche ziaken ; Hektor Halsband, . letterkundige ; advokaat Vrijdaghs; Dr. . Dumon ; Em. va.n Bergen ; Van d«n Brie-. le; advokaat- Fernand Bogaerts. Het Kongres van fong-Vlaancleren is . een ^ gewicbtige gebeurtenrs, daar het, . gelijk de Unionisten, een van <Sé twee groote groepee ri ne-en van den Raad van . Vlaanderen uitmaakt. Met de grootste belangstelling wordt t dan ook dit Kongres tegemoet gexien. : GROOTE VRAAGBAAK VAN DE ■ AKTIVISTEN. — Heden, Zaterdag avond, te 9 Torenui-r, heeft in de Zaal t Apollon., B rederodestra.at, 101, een groo. , te voraagbaak plaats. De hh. Richard' de ; Griieuat en. Karel Waternaux zulleni ant-woùrden op aile vragen die hun zullen t gesteld worden nopens het vraagstuk : t Kunnen de we.rklieden heil verwachten : van het aktiivism? Ieder heeft het recht iTagen te stellen of iinlichtingcn in'te winnen. Het publiek ■ wordt vorzoclijf zooveel mogelijk binnen : het aangegeven pe.rk te blijven om zoo» : doende een samenhang te verkrijgen. Vlaamsche menjehen, ils er iets ondui-i delijk, vraag het en men zal u bereid-; willig antwoordtïii. Aile inwoners van het Zuîderkwartier ' : dus naar den « Apollon' » ! ■ LEERGANGEN EN VOORDRACK-i TEN over Fruitboom-, Greaateœu en : B!opm«nteeJt ia 19Î8-19ÏD. — Het De-: parlement voor I.-andbouw en Openbare Werken richt, elk jaar, op zijn kosten, - ieergângen en voordnachten in over tuin-1 bouw. De. aanvrag^n, strekk«nde tôt het be- • lcomeiri van derge,lijke leergangen en voor- • dràchten voor 1918-1919, .moeten den hr ! Alg-emeenen Sekretaris voor Landbouw 1o en Openbare Werken toegestuurd worden ■ vô<5r den- 31 Mei a. s. Te dezer gelegenheid, wordt aan de belanghebbande gemieentebestmren en. ver.. : eenigingen, herininerd dat zij een genoeg-i zaam ruime zaal, alsmede een behoorlijk : aangelegden en beplanteii tu in, ter be- - schikking hoeven te stellen van den les-î gever of voordrachtl-iouder en te zorgen - hebben voor de ruclitbaarmaking dier ■ leergangen of voordrachten. i Tuin noch zaal mogen van een herberg - afhangen. (Zie ministerieelen omzend-t brief van 28 Februari 1895 aan de H.H. - gouverneurs.) Aile belanghebbendfen worden verzocht ; hun aan vraag rechtstieeks te richten aan î het Département van Landbouw en t Openbare Werken te Brussel, Liefdadig-heid'traat, 7- - KUR8US VAN SNELSCHRIFT, in-" gericht door de Groenngierwacht van ; Antwerpen. — -Wiij drukken de belang-" hebbenden nogmaals op het hart zich zoo spoedig mogelijk te laten tnschriiven, ten 1 einde de Groeiningerwacht maatregelen j zou kunnen treffen, indien het noodig 1 mocht 'blijken een tweede kursus in te 5 richten, dit in hun eigem, belang opdiaf er > bij het aanvangen der lessen zoo weinig " tijd mogelijk zou verloren gaan. Dfegenen die zouden verwaarloosd ' hebbet! zich te laten inschrijven, knnneri " dit echer nog doen op 7 Mei, om 8 T.U., 1 bij he aanvangen der lessen in Volksop-" beuring, Kathelijnevest, 2. De inschr.ijvingen kunnen gezonden t worden aan het Sekretariaait va,n de ' Groenin gerwncb t, Bakkerstraat, &, Ber- chem, of aan den leeraai", . he«r Neefs. Quellinstraat, 39- GROENINGERWACHT VAN ANT-V/ERPEN. — Den leden wo:rdt hierdoor medegedeeld dat de algameene vergade-ring van heden avond niet doorgaat,d«ar vele leden wenschten aan het kongres van Jong-Vlaanderen te Brussel deel t«* n«: men. De algemeene vergadering zal toeko-mende Zaterdag gehouden worden. DE « XXe SIECLE » EN HET IN-TELLEKTUEELE LEVEN IN HET BEZETTE GEBIED.— Sinds de « XXe Siècle » van dagblad in weekbb.d is om-gevormd, heeft het waarlijk niet bijge--.wonneii aan degelijkheid en waarde. Het is cen klein futloos bladje gc-wo: den, dat opgestopt wordt met flàuwhartige arti-kels, en weinig om 't lijf hebbende ver-halen. Beter gezegd : nu is het een toon-beeld van de wijdberuchte Belgisch» halflaksheid. Toch treft on<_ in een der laatste nura-mers een bespreking van « La vie intellectuelle en Belgique occupée n (Het Intclit'kiUueele leven in bezet België) in de eerste plaats omdat h'er de zoo lanjr, overal, ook door de « XXe Siècle » ver-spreide beweriûg, dat in. het bezette go-bied ailes stil en dood was, wordt te niet gedaan, on — niet het minst — in de tweede plaats, omdat er nadtuk wordt in gelegd op het goede dat reeds door het aktivisme werd gesticht. Inderdand b?vat het overzicht, da't bepaaldeliik: over Brussel handelt. onder den titel : « Pour les Gosses » (Voor d« Jongens) het vo'gcnde (wij vertalen) : « E«n der oude hmzeivyan de Groote Markt, het oude « Vîaamsch» Huis», is de zetel ge-worden van een belangrijke oiitwiÈkelinçs-onderaeming. De « Kinderuurtjes » worden ook in verschillende andere inrichtingen van het hoofdstuk gehouden, 's- Donderdags na-middags ; zij werden in het le.ven geroepen door îeeraars en onderwiizerespen die verlang^-den de jeugd ontspanninç te ver^trekken. » De vertelsels welke aan de kinderen worden voorgelezen, zijn zoo verscheiden mogelijk ; zoo zijn er verhalen over het vaderland, legen-deft, oprookies, levensbeschriivingen van groote mannen... in een woord al wat de kinderen belang kan inboezemen en hen tevena vofmen en iets leereil. De « Kinderutirtjes » bevatten ook een tira-ziekgedeelte. Een repertorium van mooie lie-deren en lvrische stukken werd vcor de kinderen uitgevoerd. Dit ailes is nog een wijze om «uit te hoi'-den » .(une façon de tenir) niettegenstaande de moeiiijkheden en de gevaren en onder het oog der * Barbaren » de toekomst voor te be-reiden. Eens te meer geeft het België van binnen fia Belgique de dedans) ons het voor-beeld.Dit is de huldt die de « XXe Siècle » brengt aan het Vlaamsche Werk der Kinderuurtjes, door h Volksontwikkeling >> te Brussel ingericht. Nergens laat za doorscliemieren dat wij hier te doen hebben met cen werk van Vlamingen, en de toon van het stuk laat vermoeden dat de schrijver et1 zich niet van bewust 's dat hij over zulk een ondernen.ing spreekt. Maai wanneer de <( XXe Siècle » dit ach-teraf zal gewaar worden, zal ze de hulde d:e hier a^U 't werk zelf wondt gebracht, zoo maar niet in eens te niet kunnen . doen. Onwillekeurig en onbewusï hebben onze vijanden in deze enkele regels zelf aaugetoond dat jiet aktivisme ten minste zoo. _dic-p heeft ingegrepen dat zulke Vlaamsche ondernemingeri te Brussel m«t bijval kunnen werken. —■ V._K. B, VLAAMSCH - NATIONALE TEN-TOONSTELLING. — Wij lezen- in d© «Nieuwe Gentsche Courant» vàn Woensdag 1.1. : « Vlaanderen, in de volheid van zijn wezen, zal dit jaar oog zijn intrede doen in de wereld ! De afdeelng Nijverheid en Arbeid van den Raad van Vlaainderen is ieverig aan het werk g^egaan voor het samenstellen van een Vlaamsch-nationale tentoonstel-liing. Deze zal eon voiledig beeld trachten te geven van ons land en volk, zijn ge-sebiedenis, zijn ras, zijn buitenlandsche betrekkingen ; zijn letterkundr en taal in boekwezen en perse zijn ontwikkelings-graad door beschrijving en aanschouwe-lijke-voorstelling van de woning en huis-■in;richting over het algemeen, en de af-beelding van Vlaamisch© steden ; zijn hand- en huisarbeid1; zijn landbouw, scheepvaart en verkeerswezen ; zijn sociale voorzorg en volksopbeuring ; einde-1-ijk zijn kunst in woord, toon en beeld en zijne k Q n s topvat tingen toegepast in nijverheid en op voortbrengstartikeilen van allen aard. Men ziet het : het'gaat hier om de urt-werking van een groo-tsch opgevat plan.. De Vlaamsche tentoonstelling zal een * uiting zijn van gansch ons volkswezen.. Voor zoover wij uit goed ingelichte bron hebben vernonen, bestaat het olàn deze tentoonstelling nie alleen ih Vlaanderen te houden,, maar is het vooral de bedoe-ling 'er mee naar het buitenland te trek-ken en de verschillende groote steden van Europa te g'aan brzoeken. Te dien einde heeft de Duitsche overheid reeds hare hooeerewa.ardeerde symoathie betoond ten opzicbto vjin het initiatief van de® Raad van Vlaanderei-). »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes