Het Vlaamsche nieuws

696 0
07 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5hs7c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

AlOîmEMBNTSFKJJZïrî • Voer één rnaand i.76 Voor 3 maand 5.— Voox 6 maand 10.— | | Voor ééû j£»r i8.— i gedaktîe, Behter en Aankandiglngen ; j ! 73. ST-JAKOBMARKT, 73 ? | ANXWERPEN Donder#**? 7 Februari 19x8 4«« Ja«.r& >*.• 1* . se «sa . ^ara ..miii»iai T.-J-, MK *' 37 ï'rljs© Cantiem Toor BeigiS Met Yl&amsche Nieuws VerscWjnt 7 maa! per week —^°°^°PSte^er VERHULST, Dr. Aug, BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDf] AANKONDIGINGENt Tweede blad, den regel 2.60 " Derdc id. id. I.— | Vierd« id. id. 0.50 | Doodsbericht 6.— 1 Elke medewerker is persoonlijk | Verantwoordelijk voor ziin schrijven, | en biadt niet heel de Redaktie. m OUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Dinsdag £ Februari. — Officiel : Van de gevechtsterreinen niets nieuws. DUITSCH LEGERBERICKT Berlijn, Woensdag 6 Februari. — Of-ficieel ; Westelijk gevschtsterrein Front gen.-vel'dm. Kroouprins Ruppr ran Beiercn : « In afzonderlijke sekioren van het front n Vlaanderen, in de streek van Armen-;ières en ian het La Bassée-kanaal was le artilleriebedrijvigheid 's namiddags oegenomen. Bij Lens levendige mijnge->echten. A an de Scarpe en bewesten Êamerijk nom het geschutvuur meer-naals (egen den avond toe. Front van den Duitschen Kroonprins : Verkenningsaanvallen van den vijand in de Argonnen en bewesten Av^court werden afgewezen. Gistnen werden 7 vijandelijke vlieg-luigtn en 1 kabelballon neergeschoten. Luitenant Bongarlz behaalde zijn 29ste luchtoverwinning_ Van de tndere g«vechtsterrHntn nieis nieuws.■ VAN OOST/HOKG. ZIJDE itauaansch GEVECHTSTERREIN Weencn, Dinsdag 5 Februari. — Offi- Geen gebeurtenisaen van belang. •«M BULSA&RSCHE ZIJDE BALKANFRONT Sofia, Zondag i3 Februari. — Officieel : Bij den Tàjcrvena Stena hebbcn wij loor ons vuur een sterke Engelsche ver-cenningsafdeeling verjaagd. lu de bocht 'an de Tserna wederzijdsche artillerie->edrijvigheid van afwisselende kracht. )nze stormtroepen hebben uit vijande-ijke loopgraven bij het dorp Makovo )(Mlogsn;ateriaal gehaald. Ten Zuidwesten van Doiraa levendig artillenevuur. Op het front in de Dobroedzja weencT-iei gevechtswerkzaamheid. Sofia, Dinsdag 5 Februari. — Offi-:ieel : In de bocht van de Tserna, bij Mogie. !a» en op versche'den punten tusschen de Vardar en het DoiranmeSr was het ge-:hutvuur een poos leve'idiger. Overi-ens aan het front matig vuur. Beoosten e Wardar veidreven de Bulgaren eef iugelsche patroelje. m TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Konstantinope!, Maandag 4 Februari. - Offieieel : Op geen van de fronten is iets ge-eurd.VU?; FRANSCHE ZIJDE NESTEUJK GEVECHTSTERREIN ïarijs, Dinsdag 5 Februari. — Offieieel : in de streek van Corbeny hebben de «anschen een vijandelijke aanvalspo-Smgop hun. klejne posten afgeslagen en den aaivallers verliezen berokke'nd. Argonae hebben zij, bij de Fille Vïorie, een geslaagden overval gedaan en ;evangenen mec teruggebracht. De ge-chutstrijd i» vrij hevig geweest in de treek van heuvel 344 (reekter Maas-•ever).f usschenpoozend geschutvuur op het verige front. VII EKGELSCHE ZIJDE ^ESTELIJK GEVECHTSTERREIN londen, Dinsdag 5 Februari. — Offi-i«l : ,/n den afgeloopen nacht heeft de 'jand een Engelschen post in de buurt ai den weg van Bapaume naar Kame-]k overvallen. Eén man wordt vermist. in het laatste deel van den^ «achit eu foeg in den ochtend ontwikkelde het jandclijk geschut drukke bedrijvigheid -zuiden Marcoing en benoorden den eg Kamerijk—Bapaume. E>e vijand legde benoorden Lens en ; ® Noordoosten van Ieperen eveneen8 ^hoogde werkzaaraheid aan den dag. italiaansche zijde ! i ,tai.iaansch D GEVECHTSTERREIN %ne, Dinsdag 5 Februari. — Offi- ! •'CCI ; h«it front hier en daai1 af en toe i Hillfrie-akties. ; ji^'^dige bedrijvigheid in de lucht. ^ ,,..er®1 werden 13 vijandeliike vliegtui- t ^'•<•1(1 trî}F (Irvnt- bii Vaîstagna en acht door Britsche tusse h Piave en Livenz», btoesten den Rl0 tello. TELHGRA MMFI DE GEBEUÎRTENISSEF IN RUSLAND Een aansisg op Gorki Maxim Gorki is bij een overval op »traat *tig gewoad, maar het gevaar i« nu g«w»k»n. Nieuw staalseigendom Pe «Frf. Zeitimg» ontleent aa-n d« «Nowa Sjisn, dat Bu»!and 42.(XX) kerken telt an 10 yoosterg, raot een grondbezit vatii meer <lan di miljoen desjatin bij slkaar, welk grondb«zit t staatsaig#iidom wordt Yexklaaid. Ssmenzwering tegen Le»ia Het St-Pet. T#l. Ag. meldt, dat in d« koi nussie, die zich met de l/estrijdang ^an de tege revoiutie bezig houdt, besloten iï, om aile reda teun yan het blad « Wolja Naroda « in becht ni» te nemem, daar ze d« *amemzwering tegi T^enin op touw gezet en in d# ha-nd gewerkt he bon. Verder i» gebleken dat t» St-P^terabur^r ei bijssondero groep samonzweerder* zich toi ta; had gescteld om den eenen volkskommissari* i den anderan ajïmede de leden van het Srnoln insHtuut t« vermoorden. De Entente en de bolsj*wiUt Tolgeng een berieht in d» «Matin», dat i1e _« Voasische Zeitung » uit Genev» wordt g meld, i» de konferentie der geallieerden te P rij» het in beginsel eens geworden om voorlo pige diplomatieke betrekkingen met de rege r>Tijf d«» bolajewiki to St-Petersburg atui b« kno pen. RasUnd en Ftaland iîerlijn, 5 Februari. — De bols.iewikseha rege ting heeft gistsren h»t volg«nd« dra«dlooz« t J^gram gezonden : Aan allen. Dringend. Kameradeai' reiervisto: Niemand behoort naar de rrserve over ta gaaii zoo lang de biirgeriijke witte garde van Finlan niet veidelgd i». Een orerwinning van h*£.r een nadeel voor onze r«volutie. Zooveel wap« al* noodig ajjn zullen woideu gezond©». De Ponlsch» agitsti# Naar het St-P«ter»burg»ch« Tel. Ag. tneîd hebben 25.000 man Poolsch» ltgioenea R< gatajsf bezst eii er den sowjet ont bond en. Z l'ukken thans op Smoàen»k aan. Alg vergelddngi maatregel heeft dt maximaliatisch» regeennç i St Peterabnrg tal van bekende Polen, o. i priai Swiatopolk Miraki in h«cht®nig laten tu me>n Uit Stockholm wordt gemeld, d#t de Poolech troepen na een bloedigen strijd met de troep» dur bolsjewiki de stad Jlinsk hebben bezet Ile oppe^rste Poolsche àegeraanvoering heef te 1iet ijelieele Poolsche yolk een oproep te mobihî'itie gericht en aile Polen opgewekt or uit de UuM:^he regimenten te treden «n onde het eigen nationale vaandel te strijden. Zell \ roiuven en k.ideren worden opgero«pen om zic bij de Poolsche regimenten achter het front t voegen, in dienst der ambulance. Een gelijkluidende oproep is door de Polen i Kief verspreid. De Poolsche b'.aden in Moskor S: ''eteisliurg en Minsk maken dezen opro© onder aile in Rusland wonende Polen bekent De zetel va.n het mobilisatiek«niite« is llinali Uit de Oekralna Berlijn, S Februari. — Naar do «Vosdisch Zeitung » verneemt hebben de Oekrainsch troepen Charkof bezet. Staatssekretaris Hoiof bowitsj heeft een nieuiv ministerie gevormd, dal in tegenstelling met de tôt du»ver betoonde ne. ging der Oeh raine om met de maximalisteni te overeensternming te geiaken, geen «nkel boli jewiekscli lid bevat. Berlijn, 5 Februari. — Esn draadloo# b#rich uit Kiet, d.d. 2 Februari m»ldt, dat Mohilei, d zetel vah de Ru»*ische oppersto legeraanvoei-Jinj] door de Poolsche troepën i« bezet en dat d oppeî'bevelhebber Krylenko met zijn geheel «taf in hechtenis is genomen, Yolgens hetzelfde berieht werd het oproer de bolsjev/iki in. Kief door d« Oekrainers ondei drukt. Aile Oekrain»che troepe-n hebben zich aa de zijde der centrale Rada van Kief geschaare Troependeelen der bolsjewiki trekkn haastig ni de Oekraine iisar Rusland terug. Bij Kief zo een haif miljoen Oekrainsch© troepen ond^ leiding van officieren zijn gtikooicentreerd ; o» de biu'jerlijka bevolkiaig zoiu gow»pemd aija. UIT HET LAGERHUIS Jionden, 5 Februari. — Hat Lagerhuia heaf met 230 tegen 141 stemmen de voorstellen t« het treffen van een vergelijk verworpen, die he Hoogerhuis aan de hand had gedaan aangaand-evenredig kiesrecht. Men verwacht, dàt h« Hoogerhuis zich bij die beslissing zal neerleggei en dat het ontwerp tôt herziening van- hat kie» recht morgeaii voor goed zal worden aangenomeo DE AANSTAANDE KONFERENTIE DER ENTENTE-SOCIALISTEP Hamburg, 5 Februari. — Het « Hamb. Frem denblatt » vemeemt uit Bern : Parijsche bladea meldein dat deze week d« leiders van de Engel eche en de Fransche »rbeidei'spartijen een be spreking zullen houden ter voorbereiding van d< sanstaande konferentie der Entente-socialisten Henderson en twea andere vertegan woordiger; worden te Parijs vsrwacht. DE GEALLÎEERDE OORLOGSRAAD Londen, 5 Februari. — In het Dagerh'tni heeft Bonar Law in antwoord aan Aaquith ge-tegd : Met het oog op d© belangrijke militaire over-ivegingen, die daarbij betrokken zijn, acht men îet niet mogelijk zonder den vijand aan deug-lelijk inlichtingsmateriaal te helpen om verdero Dijzonderheden of toelichtingen bekend te ma-cen nopens de uitbreiding van de funkties ran ien raad van Versailles. Er is geen opperb«T«lhebber voor de geallieer-len aangesteld. DE STAK1NO IN DUITSCRLAND Berlijn, 5 Februari. -j- In aile bedrijvea der lewapeningsindustrie werd hedenochtend het verk eensgezind hervat. Eveneens inelden «lie mdere groote bedrijven en fabrieken, dat hun >ersoneel hedenmorgen voltallig is versche-len. Het wegblijven van enkele arbeiders ge-chiedde biikans uitsluitend om gezondheids-if persoonlijke redenen. Ordevorstorirtg had i^ryens plaats UIT AMERIKA Washington, 4 Februari. — Baker deelt ofl cieel mee, dat de Amerikaansche troepen « stuk van h-at slagfront bezet houden. UIT PORTUGAL Berlijn, 5 Februari. — Het Bernsche nieuw agentsehap verneemt uit Madrid, dat daar i den loop van den nacht gerucluen over niei 1 v.e, ernstige gebeurtenissen in loitugal ing: ■ komen zijn. Reizigers uit Vigo melden, cl; zij in grooten haast vertrekken moesten, on dat het treinverkeer als gevolg van onluste •top gezet werd. DS VREDESONDER3ANDEUNGEN Ber'ijn, 5 Februari. — Staatssekretaris ro: Kiiliimann en graaf Czernin vertrekken \ar avond ter voort/elting \an de oaderhandelir g«n naar Brest Litofsk. DUIKBOOT-OFFEJRS Berlijn, 6 Februari. — Officie*! : Een onzer duikbootkommandanten, kapitein ' lui tenant Menninger, heeft in het Weatelijk deel va;n. het Kanaal drie stoomschep»n, tvvei ' zflilachepen en vier Engeische vis»chersvaar ' tuigen met rond 20.000 br. reg, ton, spijt» aan zieniijk» tegenwerking vernietigd. Onder d< schepen bevondGn zich het groote Engelsche be wapsnde skiomachip « Manhattan », 3004 ton de Engelsohe aohoener « Perriton » «n da vis *cher«vaartuigen «General Léman», « P«r»év» ranc» » en c Idda X ». Berlijn, 6 Februari. — Aao den « Berlinei L-okaknzoiger » woi'dt uit den. Haag medegs-dseld : BriUch» yaai-tuigen die uit Weat-Afrika ir Engeland aangekomen zijn, signaleeren de aan-WBZigheid van Duitsche duikbooten van onge yeer 2000 ton, du» eehte duikbootkruisers, in d( seeëjt van da Kaspverdische eiianden, Kanai'i-sohs tilanden, in de nabijheid van Madedra «d ia de buurt van iiarokko. v.« 0SZ9 Irijppïinpiie Jsiips Een rnerkwaardige brief werd welwillenc tôt onze beschikking gesteld door de ouders Wij danken er hen over, en wenschen hur geluk met de flinke gevoelens yan hun zoon. Onze lezers zullen er met genoegen den voor nitgang der Vlaamsche gedachte in vervolgea Gôttingen, Kerslavond 1917. Beminde Ouder3, Hebt gij Dr. Borms (1) reed* jeziea î Neenî Dan hebt ge nooit iemand gezien. Want in de gansche vvereld is er zoo maar één man. Vol gloed, vol vuur voor wat recht is, veil houdena, en zijn goed en zijn bloed voor zijn vo.k, voor 't Vlaamsche volkl Wij, wij gevangenen, hebben hem hier is ons midden met Prof. ïack, den voorzitter van den Raad van Vlaanderen, met nog twee andere Vlaamsche sirijders. En ze » brachten on» eane b.ijde tijding»: \laanderen is vrij, iv ij zuilen met meer achteruit guzet worden, Wij ziju me-ster waar God ons mee.ster gehiep. Vailer, hadt ge dien Borms hcoren spreken, hadi ge zijn wijdsch gebaar ge^ien, gs zoudt ge.ijk in tranen van woede en tranen van vreugde hebben gestort : tranen yan vvoede bij 't hooren hue ons volk is bedrogen gewor-den, tranen van vreugde ait hij sprak over Vlaanderen'» toekomst. Ge hadt hier moeten zijn om te zien hoe die honderden en honderden gevangenen riepen en tierden en handen klatsten en met mutsen zwaaiden bij 't vernemen der poliûeke schei-dmg. Maar als er bijgevoegd werd dat daar-door de Vlamingen u eldra naar huis zouden mogen gaan, kende de vreugde geen païen en al meteens vloog iedereen recht, v. ijl kranig en fier, p^echtig als een end weerklonk : a Ze zullen hem niet temmen». Temmen? ?Jooit. Eenniaal ben ik ten oorlog gegaan en 'k wist niet waaroml Nu weet ik waarom ik mee vocht : Vechten, om het Fransch te doen ze-gevieren, het Germaansch (en de Vlamingen zijn Germanen) te .vernietigen. < Da Belgique sera latine ou ne sera pas». En ik zeg a elle ne sera pa»». Vlaanderen die Leu! En ik zeg ook dat ik, nu ik weet wat ik wil, en wat mijn plicht is, dat ik, als 't moet zijn, nevens Bonus op de barrikade de Deeuwenvaan ver-dedigen zal. Dat heb ik mezelven, heden in de Kerstmis gezvvoren ! Weg met de Fransche vui.blaad-jes, weg met geestelijk bederf van ons Volk, weg mcl diegenen die hun eigen volk verra-den, die laffe Vlamingen die tegen hun blotû-eigen volk werken. En nu, vader, kondig ik U aan dat ik bin-nen eenige maanden 't hui» zal zijn. Is dat geen «Gadium magnum», geen blijde tij-ding ? Ik vraag TJ, vader, of ge mijn handelwijze wel of niet goedkeurt. Ge zijt te verstandig om de Vlaamsche Beweging af te keuren, maar iedtreen kan misleid worden. Maar met Uwe goedkeuring zal ik blijer en vrijer dea goeden weg bevvandeleîi : Wees Vlammg wieaa. God Vlaming schiepi Eea dikken Nieuwjaarsk»» voor U «lien en Vlaanderen die De*. _ Uvr Jaa C. 1) Dr. August Borms, waarvaa hier ipraak, is de meuwe gevolmachtigde van Nationaal Verweer, in den Staat Vlaanderen. Met 3 andere leden van den Raad van Vlaanderen be-zoeht hij rond Kerstdag onze krijgigevangea broeders om hun voôr allen de goede tijding yaa Vlaanderen» zelfstandigheid te brengea. (De Bode van Limburg.) • VELERLEI , -Men meHt uit Genove dat de Ameri kaansche generaal Wood, zijn atafehef, beneveus twee Fransche officieren, zwaar gewond zijn geworden, ten gevolge van de ontploffing van een bom die in zijn hoofdkwartier in West-Frankrijk, ingesiagen is. De Amerikaansche minister van oorlog maakt bekend, dat ongeveer 30,000 inboorlin-gen van de Philippijnen in de Vereenigde Statej» zullen worden afgericht, ten einde in het Amerikaansche léger te wordea opgeno-men.——- Sinds Zat-erdagochtend is een afdeeling-geniesoidaten bezig, het Louvra met zandzakken tegen luchtaanvallen te bescliermen. Onder de personen, die een adre« aani lord Lansdowne hebben overhandigd, waarin zij instemming met diens denkbeelden over het siuiten van een vrede door vergelijk betnigen, bevindein zich o. a. lord Buckmnster, graaf Do-rebume {de voormalige lord-kanselier), lord Brayg; do bisschop van Lincoln, Massingham (de hoofdredakteur der «Nation») en de schrijver Jerome K. Jerome. Te MiVnchen is de staking na vier dagen te hebben geduurd geëindigd. In dien fcijd is de orde niet gestoord. Naar men weet hadden de «ioiaa.l-demokrat«n dasr dy» lo'diicr in b*nd»n. . l e veiligheid van den Staa Reeds vroeger wezen we er op dat d wereld geregeerd wordt door vvoorder door holle lcuzen, die dan nog verschi! .. Ien van beteekenis volgens de plaa' it waar ze worden uitgesproken. ^ Multatuli zei het eens op eigenaardig v.djzf. hoe de waarheid en de rechtvaat digheid een gansch andere beduideni kriigen volgeng de tijdrekening, de tt lengtegraad, de temperatuur en . de ge - laatskleur. 't Was toen hij den Hol'and r schen zakendooner hekeldé, die voo Atjeh misdadig geitook hcet en muiterij wat in de Hollandsche geschiedenis ge roemd wordt als een heilige kamp voo het recht en de vrijheid. - _ Nog on-langs toonde ook onze Luc aa' J hoe leuzen als zelfbesîen:mingsrecht ' vrijheid van de zee, militarisme enz., cei . heel andere bedoeling, krijgen in dei > mond van den vijand ! Vrijheid! Is er wel een woord, dat i' ; den loop der tijden meer werd misbruikt . dat meer werd ingeroepen om allerhandi achelmerijeu te omzwachtelen ? , Breydel, De Coninck, Artevelde en de Gemeentenaren vochten voor de vrijheid De Manchesterianen van « Le Matin j ■ zaliger heetten het gildenstelsel een r» giem van dwang. Als bescherming werd afgeëischt voo: vrouwen en kinderen in de ni j ver lieid werd de vrijheid van exploitatie be-dreigd ! Als men de doodende fosfoor-stekjesnijverheid wettelijk wilde regeler en de schrome'.ijke mtsbruiken verhinde-ren, schreeuwden de pitbuiters moord er brand. Hun vrijheid werd aangetast. . Tegenover het verpllcht onderwiji stond de vrijheid der onwetendheid. De vrijheid van het werkkontrakt i« «ynoniem van het recht op hongeren... De Vlaamsche jongens vechten aar den IJzer voor de... Vrijheid en terzelf-dertijd dre'gt men hun landaard vooi goed de keel af te steken en treft mei broodroof wie voor het Vlaamsche recht durft optreden ! De vrijheid van de talen is het recht voor den officier, den rechter, den be-ambte den Vlaming te tergen. te bespot. ten, te beleedigen, te ouderdrukken en te verstompen. Zien we thans niet, dat de grootste dweepers met de vrijheid van geweten, zij, die de Ferrerzaak tôt stokkepaardje namen, ook de fanatiekste bestrijders z'jn van de aktivisten, wier overtuiging toch minstens zoo eerbaar is als de hunne! En welk« T.'apen* bezlgen ze in- dien strijd ! Hoe graag zouden ze de mjddelceuw-sche pijnbank heiinvoeren. <> Aen den staeck met den ketter », huilden ze in hun vergaderingen, waar ' Augusteyns werd gewurgd. Ze beproeven thans — want ze gaan'met den vooruitgasg mee î — naast broodroof, de zedelijké pijnbank van den smaad, den laster, de beîeedi-ging. Waren hun oogen maar eens pisto-len ! Zij alleen hebben de onvervalschte waarheid aan hun kant. Zij alleen zien klaar, denken en handelen op ernstige wijze. De andersdenkenden zijn veikoch-ten, verraders, gekken en wat weet ik al. Het drijven van die heeren logiebroers was steeds en is nog, o, zoo onbaatzuch-tig ! Daar zijn er zelfs die als haaien het schip volgen, belust op de prooi die de regearing over boord werpen zal... indien ze eemnaal terugkeert met hnai tartend machtsvertoon ! » * * We zijn heel hard voor de vrijheid. Wij zelf zijn er het kind van, onder-scheidden ons overal door onzen weerzin voor dwang en tj'rann'j, verkozen te le-ven als wildelingen, liever dan te genie-ten van de voordeelen der knechtschap.. v Maar... als we de viijheid opeischen ons te doen... scheren door den barbier onzer vrije keuze... we vinden de vrijheid vain het scheermes te zwaaien verclerfe-lijk in de handen van den knaap of den misdadiger. In een goed georganiseerde gemeen^ schap moet de vrijheid beteugeld worden. van de leden, en moet in de eerste plaats ailes geweerd worden, wat de veiligheid van 't bestaan der gemeenschap hindeten kan. Daar is geen enkele maatschappij of zij voorziet in hare standregelen voor-zorgsbepalingen, die haar bestaan waar-borgen, die kuiperij en ondermijning van haar levenskracht tuchtigen. Elke politieke Staat heeft in zijn wet-geving bepalingen die het zelfde doel be-oogen. De monarchie, b.v., laat wel loe betuigingen van genegenheid voor haar regiem ; zij tuchtigt ten strengste een tegenovergesteld optreden. In den « Petit Catéchisme politique à l'usage des honnêtes gens », gednikt te Luik in 1838, dus toen pas het nieuw Belgisch bewind was ingesteld, treffen we het volgen de aan : « Depuis que la révolution est faite, les citoyens sont si peu libres, que l'on fait piller en assasiner, en présence de la force publique qui devrait les pro|éger, les personnes, dont les opinions ne sont pas favorables à la révolution; les citoyens sont si peu libres, que l'on met les villes en état de siège, pour avoir l'occasion de traduire Je» bourgeois devaift I«ss Conseil*: s, ? Jta . » . de Guerre et les faire fusiller par les soldats. » (1) t Vlaanderen is nu een, Zelfstandige Staat. Hij heeft te zorgen voor zijn bs-e staan. Hij heeft derzen plicht des te meer, ,i daar hij niet i'S een politieke natie, maar ' een Volkspersooniijkheid. Gelijk de af-:s zonderlijke persoom heeft die nationali-teit den plicht tôt zelfbehoud, tôt zelfver. dedigiug. Van nu af moeten de bepaiîn-gen vastgesteld worden, die de veiligheid van den Staat waarborgen. Daarmede a mag niet getalmd worden. Overal loopen er keicls rond, die door logen en laster de openbare meening pogen op .e ruien, ~r die pogen door lagen en listen, stemming te verwekken tegen den nieuwen Staat en zijn Bestuur. r Kan er langer geduld worden, dat in zekere kroegen en « bnrgercafés » booze , [ilannen betaamd worden om den Vlaam-schén Staat het leven lastig te maken? j Dat men de eigenaais verantwootdel!jk l sWle voor wat in hun lokaal geschiedt. Mag het langer dat in onderwijsgc-, stichten de lcerlingen opgeruid wordea . tegen 't Vlaamsch bestuur? Dat Vlamin-! gen beleedigd en gescholden worden op den openbaren weg, dat gelieime druk-se!s verspreid worden vol met de zinne-loosste beweringen, die enkel voor doel hebben onrust te stoken, op te hitsen? Daar zijn gentesheeren, d'e zich met dit edel werkje bezig houden en de arme be-volknig afschrikken met het honger-spook.Dat ailes moet ophouden, niet waar? « We hebben een minister van verweer, ! en... we zullen o"s verweren. » Zoo heeft . hij het zelf gezegd, en het is er de man niet naar om niet te handelen ! Levé de vrijheid ! Voor iedereen ! ; Maar in ons nieuw gezin gaat ons levensrecht voor ailes. De vrijheid van , den franskiljon om ons af te maken kan daar geen plaats vinden. Hij heeft daar ^al te. lang misbruik van gemaakt toen w© . weerloos aan hem waren overgeleverd Die tijd is nu beslist.uit. We begrijpen zi]n woede. Geen varken ol het keelt als het wordt afgemaakt. We verstaan dat de franskiljon en de patrio-tard ach ! en wee ! klaagt nu een emd wordt gesteld aan het regiem dat hem met ■ zijn Beulemans zoolang gekoesterd heeft als een u'tverkoren lieveling. 't ls ers» voor hem. Maar hij moet zijn verbittering en zijn vertwijfeling niet op ons kap vvil-len uitboeten. De veiligheid van onzen nienwein Staat Vlaanderen legt stren^e maatreeelen op tegein het gekuip van zijn vijanden. Isi'iet geaarzeld, noch getalmd! J. V. (1) Sind» de revolutie gemaakt werd zijn de buigers eoo weinig vrij, dat men laat berooven en vermoorden ln bijzijn van de openbare macht die hen moest be-■chermen, al de burgers wier meeningen niet gunstig zijn aan de omwenteling ; de burgers zijn zoo woinig ▼rij, dat men de steden in staat van beleg verklaarfc om de gelegenheid te hebben de burgers voor de krijgs-iaden te roepen »n hen te doen omverschieten door do aoldaten. Dlrèfiniscfi© Cttsîgnt^eîs De 1-ieer Frans Van Daar heeft Vrijdag 1.1. dit onderwerp in «Voor Vrede en Vrij Vlaanderen» behandeld met een kenr.is der toe-standen en een dorlieid-\\ereride_ humor die >e;n verouderd schijnende itof nieuw belang vermocht bij te zetten. Het is goed dat ons ^dft ware lijdensgeschiedenis van ons volk onder het zoo voorspoedige « Belgitche regiem * nltijd weer voor den geest wordt gebracht. Ook bij de aktivisten kau het er niet diep genoeg worden ingehamerd dat we nieuwe wegén op moeten, dat we te breken hebben met wat voorafging, dat we, onversaagd, zonder orn-zien naar wat ook, vooruit dienen te stappen JCn dat was wel de geest die in heel de voor-dr^cht van den heer Van Laar zich uitte. « Er kan niet genoeg op gedrukt worden da,t we de Rogiers', Gendebien's en konsoorten moeten verachten en vervloeken », luidde het ergens, onder luide toejuichingen... Prachtig! De heer Van Laar gaf eerst een historiek van onze taalbeweging, in breedf trekken ge-schetat, er op wijzende dat die niet is oat-staan, lijk wel beweerd wordt, in 1830. maar veel vroeger reeds, telkenmale te zeer in 't waardigheidsgevoel van ons op dat gebied nochtans zoo verdoofde volk werd ingegrepen. Breedvoerig wijdde hij uit ov-er de onder-wijstoestanden hier te lande : 't ware niet doenbaar van de menigte feiten die werden •angehaald ook maar een overzicht of een aaiiK'nvatting te geven. Hier v\e?e alleen de aandacht getrokken op het deel zijr.er uiteen-zetting, gewijd aan het allerrampzaligst nrti-kel 20, dat de beschikking over de voertaul bij 't onderwijs der kinderen aan de willekeur der ouders overlaat. Zoolang dat artike^ wordt toegepast, is een gezondmaking van de ver-basterde standen in Vlaanderen niet te ver-wachten. Evenmin als er op onderwijsgebied werkelijke resultaten zullen worden bereikt, zoolang de zoogezegde «vrijheid», die echter slechts anarchie is, van de « vrije » gestichten, niet wordt beperkt. Het weze toegelaten te onderwijzen wat men wil, maar de taaldwany dient ingevoerd. Daardoor wordt, aan geen grondwettelijke vrijheid getornd, « en ware 't nog zoo, de welvaart van on? volk is ons t meer waard dan heel de grondwèt!» Herhaaldelijk werd die kranige lezing door toejuichingen onderbroken. Er heerschte in de zaal een zekere woelige stemming ; de groote plechtigheid die den volgenden Zondag zou ; plaats griinen scherpte aller krachtdadigheid, aller dadenlust. De voordrachtgever besloot met een psycho- • logisch onderzoek naar wat aan die wantos-standen ah individneele oorzaken tôt grond-slag kan liggen, eindigend met een aan- ' maning tôt meer durf, meer vertrouwen, tneer ] moed « Alleen wanneer we dat bezitten, zullen wc onze zelfstandigheid waard zijn», luidde 't aan j 't slot. J De heer Augusteyns bedankte den spreker J lijk naar gewoonte, en kondigde voor Vrijdag i a.s. de voordracht aan van Juffrouw Anna Mortelmans, de welbekende vredespropagan-diste en aktivisti9che ijveraarster, over : De , vrede, eerste voorwaarde tôt h«r»tel. F. M hm foor ledarta dag HET FRANSKILJONSCHE SCHUIM ! Wij, Vlamingen, zijn sinds lang te lankmoedig, te gedoogzaam en, laten wij het zeggen zonder valsche nederigheid, veel te edeihartig ge-v/eest.Zeker, 't was grootmoedig, doch dat maakte onze belagers stouter en onbeschofter met den dag, nu zij voelden straffelooa te kunnen handelen.Honderdmaal waren wij, Vlamingen, -■— en wij kunnen menig persoonlijk geval aanhalen — in de gelegenheid om onze lasleraars t* treffen. Wij hebben het altijd ver-smaad ; nooit iemand aangeklaagd, hoewel ons meermaaîs werd ge-zege : (( Gij hebt ongenjfe ! Voor de zaak ze'i, die gij verdedigt, hebt gij het recht niet den laster vrij spel te laten en uw beschimpers te spa-ren ! » Wij haalden de schouders op ! 't Zou v/el koelen zonder bla ren I Laster heeft geen grond en moet du» vanzeîf wegzinken ! Wij deden çindsdien andere er-varingen op. 't ls verkeerd te denken dat laster geen grond hèeft : de grond van den laster is de bcosaar-digheid, is in dit geval, de Belgi-sche haat voor al wat Vlaamsch is : voor onze taal, ons recht, ons volk. En 't is al'ang bezig. Reeds op de begrafenis van sche-pen i" fans Van Kuyck wist het hoofd van een hoeger Onderwijs-gesticht aan zijn omstanders te. verte!Ien, dat een van zijn profés-soî9 verkocht was en voor zijn Via amschgezind streven door de Duitschers werd betaald. Ware er toen onmiddellijk ge-handeld, deze lasteraar, die docr het ambt hem toevertrouwd zijr prccessors tegen lester had moeten verdedigen en besenermen, zou nu niet meer bij elke gelegenheid zijn geniepigrçn en hatelijken invloed tegen al wie openlijk opkomt voor het Vlaamsche recht, doen gelden. Onze laksheid was oorzaak van veeî kwaad, van veel Vlaamsche tegenwerking ock in Vlaamsche middens. • ■ Cortelings daarop liep een kerel, ambtenaar bij de Antwerpsche godohuizen, zekere E. J..., zijn gewoon koffiehuizen af en wist aan zijn omgeving mede te deelen, dat we op de Duitsche Censuur een betrekkmg verwierven. Het werd ons doefr talrijke men-schen teruggezegd en 't was teîkens uit een ander koffiehuis ! i oen we eindelijk op den man afgingen en den lasteraar reken-schap vroegen, zakte hij door de mand en noemde dadelijk drie, vier andere zegslieden die het aan hem hadden verteld ! Hij deed de plo'cste verontschuldigingen, maar zoodra hij van zijn schrik bekomen was* begon hij opnieuw ! Deze/ twee geval î en, onder zoovele, omdat ze typisch zijn. Een andermaa! betrapten wij ojb heeterdaad verspreiders van de aller laagste schimpschriften. We lie-ten ze loopen. 't Schijnt dat het verkeerd was. Nog verleden week gingen we, op verzoek van de familie, naar het Kriegsgericht om genade en vrij-stelling te vragen voor een betrapten verspreider van smaadblaadjes. Verkeerd weeral ? Ja, die 't be-weren krijgen met den dag meer e» meer gelijk ! t Is zeer lofwaardig den laster e versmaden ; 't heet krisfelijk menschlievend te wezen, zelfs je-?ens uw belagers, maar als ge met zoo n bende wolven te doen hebt is let onnoozel schaap te wezen, want ze. vreten u op. Een mensch laat het ook om zijn ïigen levensblijheid en eigen ge-noedsrust niet te storen, doch het ranskiljonsche schuim kent zulke sezwaren niet, en, door 3traffelooa-îeid opgehitst. neemt het meer en Tieer zijn toevlucht tôt de schande-lijkste vervolgingen en laagste rnid-:!elen. Zelfs op de kinderen \an de V'Jaamschgezinden. tôt in de seno-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes