Het Vlaamsche nieuws

490279 0
19 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x5632r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ Vrijdag 19 October 1917. Derde jaargasg Kï 289 Prijs: O Centiem voor geheeî Beigiè Het Vlaamsche Nieuws . % ■ Verschîjnf *"7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN: foi «a maand 1 -7S far 3 maand 5— 6 maand ; 10—• foor één jaai 18— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 iHTWERPEN . >A DE OPSTELRA AD : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Dokter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktio. AANKONDIGINGEN: Tweed:© blad, den regel 2.50 Derd© id. jd. 1.— Vierde id. id» 0.50 Doodsbericlifc 5.— U\\ BOiTSCHE ZiJQE t< dussisch en roemeensch gevechtsterrein Berlijn, Woensdag- 17 Oktober. — Of-licieel : Na de batterijen zwaar geschut op de Zuidpunt van het eiland Eusel onder de knie te hebben gekregen, zijn de Duit-sche strijdkrachten ter zee in de golf van ftiga gedroingen. Vandaag zetten ze de Cl voonvaartsche beweging Oostwaarts voort en bcheerschen nu het zeegebied tôt 11 un de Moon Sund. a d DUITSCH avondbericht Berlijn, Woensdag 17 Dktoo:-. — Of- " ficieel : ' la Vlaanderen, ten Noordoosten van Soissons en op den Oostelijken oever vaa v de Maas Jevendige artilieriestrijd. " Uit het Oosten tôt dusver niets nâeuvvs i/AN ÛÛST/HÛNG. ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN VVeenen, Woensdag 17 Oktober. — Offioieel: .• ^ Op het Italiaansche gevechtsterrein leef-de de gevechtswerkzaamheid hier en daar op. In het vak van den Monte St-Gabriele * ^erden opnieuw Italiaansche aanvallen v îfgeslaoen. Op het Oostelijk front en in Albanie k [een nieuws. IU FlttHSCHE 2IJDE j westelijk gevechtsterrein t< Parijs, Woensdag 17 Oktober. — Of- */ liciee! : 15 Op versehillende punten levendig- go- schutvuur met narfie op de hoogvlakte v van Ailles en aan den rechteroever van de s Haas In de Argonne werden twee vnjan- P debjke overvallen gestuit. ï VAN RUSSSSCHE ZIJOE * d RUSSISCH- en roemeensch § gevechtsterrein d St-Petersburg, Woensdag 17 Oktober. f, - Officieel : - Den 14den 's tniddags om vier uut Wt een Duitsche dreadnought een Rus- «j. sische patroelje, bestaande uit vier tor-pedo- on twee kleine kanonneerbooten , lan de Westkust van de ... (? Red.) ^ faat besehoten. De Russische dorpedo-kot (LGrom » liep dadelijk ernstige averti op, daar ze geheel onder het vuur van , ie bedoelde dreadnought raakte. Twaalf moderne Duitsche tdrpedoboo- , forceerden, door andere gevolgd, den 'otgang tôt de Sôlosund. De Russische ' pa'.roclje bond den strijd aan, waarbij de b'onneerboot « Khrabry » <Ader het Wwoede vuur van den vijand twee maal Cl & torpedoboot « Grom » op sleeptouw ( ■am. Terwijl andere Russische torpédo- ^ ["otesn 7o bescliec.Tudeti, voerde het een 'aaien strijd met den vijand,"die vooral "P de « Kharbry » en « Grom » vuurde. S1 S»11 boord van de laatste waren aile ka- v' '"""en ontredderd. Ook bralc er ee,n 'T fend uit en door de deining knapten de 1 hbels. De « Khrabry » voer wederom, ?■ '■danks het felle vuur, op de u Grom » . On en trachtte ze opnieuw op sleeptouw v. I^aen, doch d't mislukte, waarna het -s Stootstc dtel der bemanning van de a' 'Grom » aan boord van de « Khrabry » Çgitig, terwijl de torpedoboot zonk. Tegçlijkertijd lostte de «Khrabry» "achtige schoten en bracht een vijande-/' -n torpedojager tôt zùikcn, Kwt «arop kwamen andere torpedojagers te J "lp en de vijandelijke schepen keerden si-""■g. Onze verliezcn aan andere sche-*» z'jn gering. De gezagvoerder der 1 J-°°t heeft zich kunne.n over'uigen van *' kracht van het geschut en den flinken « onzet kanonniers. Van onze torpe-*«s waren in het bijzonder de 'Khrabry », « Khumetz », <( Zabralca », in 'Pob'editel » en de « Konstan'in », die d; !tt Voile gewicht van den strijd tegeti v; nmncrick sterkeri vijand "hadden te si ®?en, Volgens getuigen. zijn twee vij- àr "delijke torpedojagers gezonken, *we« w Weren cmstig beschadigd. "p het eiland Euzel gaat de vijand te 'jottzich te versterken. Aangaande 4en !'a'van onze batterijen op het schier- « «and Sworbe, dat de ingang van de golf p S Riga afsluit, kômen onrustbarende <1 ^chten in ^ (De « Grom » behoort tôt een groep itpedojagers, die van 1280 tôt 1350 ton eten. — Red.) VAN IT'lliSNSCHE ZliOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 17 Oktober. — Offi-cel : Bezirïden Mori hebben vijandelijke pa-oeljes kleine wachtposten der Italianen ingevallen, die ze terugdreven en eenige aarvan ge.vangen namen. Van de streek van den Monte Negro af it aan zee was de.artillerie der tegenp-ar-j gisteren erg druk aan den gang, maar î Italiaansche batterijen hebben aller-'ege met uitstekend gevolg van bescheid ediend. TELEGRAMME!? ROND DE DUITSCHE LANDING OP EUZEL Naar men ons uit Keulen meldt, ver-eemt de « Secolo » uit Donden, dat tus-:hen de Duitsche en de Russische vloot lijkbaar een slag aan den gang is. Keransky heeft een telegram aan de .ussische vloot gezonden, waarin hij srklaart dat het oojenblik gekomen is, m de lioogste offers op het altaar van et vaderb.ind te.brengçn. Volgens berichten uit St-Petersburg m de Parijsche bladen, is de snellë be-ïtting van Oesel te verklaren uit. de imlendige houdi<ng van de Russische loot. Milita ire beoordeeiaars achten den >estand heel erns^ig. De volledige be-îtting van de eilanden Euzel en Dageu slechts een kwestie van korten tijd. De « Humanité » schrijft, dat men jor de angstwekkende mogelijkhcid :aat, dat de Duitsche zeemacht in de insche golf zal binnendringen om de .ussische vloot te vernietigen. Volgens de « Kôlnische Zeitung » :e!len de Russische bladen de gevolgen er bezetting van Euzel zoo soniber mo-elijk voor, met het klaarblijkelijke doel e ontruiming van St-Petersburg te be-joedigen. Zoo schrijft.de « Birsjewja /jedomosti » : « Rusland is nu gedwon-eni zijn verdedigingslinie in de richting eval—Hapsal—Pernau te verplaatsen. engevolge van het verlies van de heer-:happij in de Golf van Riga wordt het ■ont aanmerkelijk langer en St-Peters-urg rechtstreeks door vijandelijke aan-illen bedreigd ». Volgens hetzelfde blad is te St-Peters-nrg een paniek uitgebroken. De sta-ons worden bestormd en vewr plaats>-aarten worden ongehoorde bedragen be-ald.De « Frankf. Ztg. » schrijft — blijkens ;n mededeeling van Korresp. Nordeit — at de Euzelonderneming een der belang-ekkendste hoofdstukken in de geschie-:nis der Duitsche zeeoorlogvoering wor-;n zal. Weer is een der strategische voor-Jellingen, welke voor de Ententepoli'tiek 56r den oorlog van belang waren heele-aal niet uitgekomen. Wij kunnen er otsch op ziin, dat het voor de Duitsche arine weggelegd was als eerste voor-;eld in dezen oorlog een groot opgezette ootaktie tegen kustvestingen te doen agen. De operaties zijn volstrekt niet geloopen. doch een schitterend verloop van is gewaarborgd. De bemanning en ; leiding zijn opnieuw uitstekend geble-;n. Deze oorlog dient de politiek. De uitsche politieke toestand zal voor de >lossing van de Oostzeevraagstuklcen >or de verovering van deze zoowel defen-;-f als offensief waardevolle flankstel-ig op Euzel op beslissende wijze beves-ïd worden. E DUIKBOOT-~ËN MIJNOORLOG Berlijn, 17 Oktober. — Officieel : De « U 39 » heeft onder bevel van zijn 3 oorlogsjaren beproefden komman-mt kap:tein Fors.tmann voor de Straat in Gibraltar binnen. drie dagen vi-jf oomschepen van meer dan 20.000 ton houd in den grond geboord', t. w. de ge-apetide Engelsche stoomschepen « Nor-anton » (3862 ton), « Mersario » (3847 m), « Almora » (4385 ton), « Nuceria » 702 ton) en het Japansche stoomschip Nikosan Maroc » (3555 ton). De sche-;n hadden 31.500 ton steenkool als la-ng -waarvan meer dan 26.000 ton voor iinterprovisie bestemd waren. Anti=Vlaamsch geknoei te Gent V\ ij hebben de examens achter den rug. Examen in de meisjesnormaalschool, in de jongensnormaalschool, midden-jury, enz. Wat er al gewerkt en gewroet werd om deze te doen mislukken is ong"eloof-lijk ! Zoo b.v. het examen voor kandidaat- I Ieerares en leeraressen in de normaal- € school der Nieuwenboschstraat. De dag ^ dat de examen b«gonnen richt de bestuur-dér een « promenade » in, en zet al de £ meisjes aan mede te gaan. Waarschijnlijk c « pour faire le vide autour de l'ennemi » ? t En voegt er bij : « zet die examens uit c uwen kop. We zullen later zelf examen j-afnemen, deze zijn toch ongeldig » enz., j-enz. En als menheer de Bestuurder mid- s den de jury verschijnt, verklaart hij heel onnoozel weg dat hij de noodige stukken t niet heeft ontvangen, dat het examen dus ^ geen plaats kan grijpen. Dat pakte ech- ^ ter niet, en de bestuurder was verplicht de ^ papieren te voorschijn te halen en... voor ^ een leugenaarv te passeeren. c Natuurlijk werd op de meisjes die niet \ wilden deelnemen aan de « promenade » i en wel hun examen afleggen druk uk- \ geoefend, en dan klonk het oordeel van ( den bestuurder : « 't Is een sch-ande, gij j pleegt verraad jegens het vaderland, ]. schaam u » en dies meer. Bij de.meerder-heid der kandidaten pakte dit echter « niet, dit tôt groote woede van het school- \ hoofd. fl In de middelbare normaalschool voor \ jongens ging het er hem even goed naar- s toe. Hier speelde ook de bestuurder de ie t viool. Het wordt waarlijk tijd dat tegen. c dien menheer maatregelen getroffen. wor- A den. Als wanneer hij zich er publiek op beroemd « stokken in het wiel te steken » j en als hij op de goedzakkigheid en het -medelijden rekent van de Vlamingen die j-tegen hem niet handelend durven optre- r den omdat hij vader is van 8 of 10 kinde- j, ren, en die goedzakkigheid tegen ons uit- s buit, dan zou hij wel van een kale reis j kunnen terug komen. Hij doe zijn plicht, ^ zoo niet drage hij er de gevolgen van al hadde hij 10 maal zooveel kinderen! Het wordt tijd met een ijzeren hand — des-noods met een knoet — op te treden tegen hen die Vlaanderen in zijn herworden j willen dwarsboomen. Dit kan ons niet ( euvel geduid worden, wij zouden dan 5 nog maar op het iooste paart doen wat ( de franskiljons tegen ons doen zouden t moesten ze de macht An handen hebben. ] En als we wilskrachtig optreden dan zal j geen direkteur of geen leeraar aan nor- } maalschool en leden der jury schijnheilig < kunnen zeggen aan de studenten : « Wij ^ hopen dat uw examen geldig zijn zal. » Wat echter eigenaardig mag genoemd , worden is, dat die felle kleppers van jury- j leden niet weigeren onwettige examens af , te nemen... maar daar hangt geld aan . den sleutel en voor geld zouden zij hun , ziel verkoopen. Menschen die zoo hande- ] len bcstempelen wij op zijn minst als on~ eerlijke menschen. Wij kunnen nog "een ( leeraar noemen die weigerde lid te zijn ( van de jury op opstook van eenige kolie- ^ ga's die zelf aannamen Dat gebeurt maar in Vlaanderen alleen ! ; En dan het examen van de midden-jury voor onderwijzers ! Wat er rond geloopen en gewroet is om de jongens te ^ weerhouden aan het examen deeï te nemen ! Een staaltje maar, een enkel ! Schoolinspekteur D. Cl., verklaarde aan ' wien het hooren wilde, en wel meest aan 1 de kandidaten-onderwijzers, dat deze die c er aan deel namën bij de terugkeer der Belgische regeering met 2 jaar dwangar- ( beid zouden gestraft worden ! Dergelijke bewering kan effekt maken bij de gaaien in « De Kuip van Gent». Een ernstig mensch laat er zich echter niet aan stoo-ren.* * *■ ^ Deze enkele staaltjes uit honderden 2 toonen aan met welke hardnekkigheid er ^ gewerkt wordt tegen de Vlamingen. Aile ^ middeltjes zijn goer, de vuilste eerst : leu- t g'en, eerroof, bedreiging en laster! Een ^ Vlamiing mag zich niet roeren of 't zit er 1 op! Men hecht het grootste gewicht aan de minste zijner woorden en de minste ^ zijner daden, iets waarin 'onze vijanden î niet konsekwent zijn, aângezien de Via- t mingen toch maar een groep kwaê eerste- 1: broekjongens zijn, en men aan eerste- t broekventjes toch geen importance c hecht ! r Kijk een, E. P. Stracke zou eens voor 1 enkele jaren moeten gezegd hebben, dat wij, Vlamingen, ons recht zullen halen, £ al ware het bij den duivel. Zulks hoort c men ten minste d'ikwijls beweren op mee- f tings door Prof. Laipbrichts. Hier kan \ natuurlijk geen kwestie zij die woorden < in den ech ten zin op te nemen, maar wel c in den figuurlijken. Men ga het eens na, wat een groote roi de duivel in den c Haamschen volksmond speelt : « Bij den uivel te biechte^i gaan » ; « Spreekt ge in ar den duivel, ge ziet zijn steert » Een P: aarske voor den duivel aansteken » ; te 't ls alsof hij den duivel in zijn moer g< ezien heeft » ; « Hij loope naar den dui- hi cl ; « Hij hangt zijn duivels uit » ; te Duivelszak is nooit vol » ; « De duivel V alv hem » zijn spreuken die men honder- A er. keeren per dag hoort. Men zweert en d' lo^kt bij aile duivels en « ter duivel ». te Sn daar vindt niemand graten in, omdat d r .îiemand aan denkt werkelijk met den h uivel om te gaan. Alleenlijk maar als een ^ rk amschgezind pater zich van d'ie figuur ed"ent om door duivel « vijand » te be- d^ oelen — iets wat noehfrans zeer patrio-is-c h zou moeten schijnen — dan gaan e duivels aan- 't dansen dat het een aard -A eeft! Kwezels slaan hunne handen ten — ernel omdat ze vernamen dat een pater J2 preekt van met den duivel om te gaan ; u rwaadw'llige en Vlaamschvijandige pries- w ers interpreteeren en exploiteeren de -w worden in een slechten zin en brengen h 'odsdienstige middens in beroering als 9 rare een nieuwe Luther, Zwingel of Cal- zr ijn opgestaan om den eeredienst van den G [uivel te verbreiden! Laffe kwaadw:dig- A leid ! gemeene vuilsprekerij, die, ik kan V iet verzekeren op groOte schaal gepraf- % :e(.-rd wordt en E. P. Stracke reeds veel ri naangenaamheden heeft berokkend. ci len onderschatte die onderduimsche wer- tx :ing niet... Toen ik voor enkele dlagen pater eI îtracke ontmoette kon ik me niet weer-louden hem volgende vraag te stellen : sc "Weet ge wel, pater, dat er enorm over ^ J gesproken wordt en het U tôt schelm- ^ tuk aangerekend wordt gezegd te heb-en dat we desnoods ons recht van dèn ^ uivel zouden aannemen ? Wat is er daar-an aan? , En de goede Vlaamschgezinde pater achte 'ne keer en zegde : « Waarom toch 1 die herrie omtrent dien zin? Is de be-eekenis laakbaar? Men mag ze niet ne- ( -len natuurlijk als: « zelf s zijn ziel ver- ^ oopen aan den duivel », als Godes iasîer ^ preken. Die zin dook eerst op in de kl îoogeschoolkwestie. Op z:ch zelf is zij ;ansch onschuldig vermits « duivel » en- bi :el beteekenen kan « vijand », hetwelk bc heologisch oberispelijk is. Een recht & nag men van iedereen en altijd vergen, onder daardoor ooit de rechtvaard g- gi teid te kwetsen,en,indien men er de liefde ie loor kwetst — heel zelden of nooit —^ is ulke handelwijze dan ongeoorloofd juist n ►mdat het een recht is? Wat nu de kwes- y, ie betreft als zou ik in een gesprek met i'rof. Lambrichts die zinsnee gebruikt p îebben, kan ik u zeggen dat ik sedert Fe- ^ >ruari 1915 niet met genoemden heer ge- ^ iproken, en me niet herinner zoo iets dan ^ gezegd te hebben. Dan was er in aile ge-■ al nog geen kwestie van aktivisme. Ik noet terugklimmen tôt 1912 om me te ^ îerinneren met Prof. Lambrichts nog ge- ^ iproken te hebben. Heb ik dat dan ge-•egd? Ik durf niet zweren van neen. 't Is e lang geleden en in die omstandigheid ° îad die zin 'n heel andere beteekenis. » Zoo zegde pater Stracke. Hij hebbe nu ^ le zinssnede gebruikt of niet, een feit ;taat vast : ailes is goed genoeg om èen /laamschgezind pries cer te bekladden en ]S lesnoods te breken. Daaraar. helpenom S t liiefst volmaakt(?) kristene(?) zielen g nee, die tegenover een Vlaamschgezinde g ï-eestelijke aile besef van eerlijkheid, ^ n liefde verge ten. C Maar daaraan zal ook een einde komen, si il moest het zijn met hulp van den duivel. tfen neme <±lt nu figuurlijk of werkelijk h >p. < JO HILVE. a _ i STAD en LAND | le vlaamsch kunstfeest.— Wij e lerinneren onze lezers dat Zaterdag b vond i- de Feestzaal « Van Wezen- te ieke », Van Wezenbekestraat, 11, het d /laamsch Kunstfeest plaats heeft inge- t< icht door de « GroeSningerwacht van w Uitwerpen ». Begin te 8 1/2 uren (to- r< enuur) 's avonds. V: Dit feest zal bestaan uit een Kemcerto n /aar verschil'ende kunstenaars van fe iaam, zooals heer Jos. Van Kuyk, bary- 1< on,, en heej* Van Dooren, violist, hunne li îedcwerking aan verleenen. Het lieve il bjspel « De Vrijers van Betteken » ein- e< igt het programma. De heer Hooglee- C aar Albert Van den Brande heeft zich aet de feestrede willen gclasten. k Wie dus een aangename,n en gezelligen S] Vond in een door en door Vlaamsch mid- n en wil slijten, hopen wij op dit eerste n eest '"ngericht door onze « Vex>rwacht an Vlaanderen » aan te treffen. De keur P 1er V'.aamsche strijders zal er tegenwoor- sk lig zijn. 1 Algemeene inkom : 0.50 fr. Voorbehou- S len plaats : 1, fr. ^ 9 VAN DER MEULEN-FONDS. — De schrijvingen op den gouden kelk vex>r iester Van der Meulen komen in groo-n getale toe. Wij verzoeken echter de :achte inteekenaars dringend indien zij inné bijdrage per mandaat zenden, dit adresseeren aan het beheer van « Het laamsche Nieuws », Roooestraat, 44, ntwerpen ; dit om aile tijdverlies en noo-;looze onkosten te vermijden. Manda-■a die 't is gelijk weik onder adres -agen,ondergaan vertraging en moeilijk-■id in de bestelling. 't Is eveneens ge-enscht bij 't zenden van elk mandaat, ;n kaartje te sturen met vermelding- van : aan het geld te geven bestemming. VOLKSHOOGESCHOOL VAN HET LGEMEEN NEDERL. VERBOND. - De officieele opening van het school-ar en die tegclijkertijd het beg'n zal itmaken van de reeks voordracbten elke, zooals de vorige jaren, iedere eek zullen gehouden worden, zal plaats :bbcn op Zaterdag, 20 Oktober a.s.,- te 1/2 uur (T. U.) 's avonds, in de Feest-,al van het Koninklijk Athenseum, emeenteplaats. De vexirzitter van de fdeeljng Hooger Onderwijs voor het o'.k zal de ope"ingsrede u.tspreken, rw'jl Prof. Dr. J. Versluys. hooglee-,ar te Gent, de voordracht zal houden t handeleu « Over de verspreiding van smettclijke ziekten door insektan. » De toegang tôt deze voordracht is vrij i kosteloos. De lessen zelf van de Volkshooge-heœl zullen naar aile waarscbijnlijkheid ; week daarop een aanvang nemen en îgeven worden in de lokalen van het oninklijk Athenseum. Een nader be-;ht daaromtrent.volgt nog. De wekelijksche voordrach'en zullen ; :ginnen op Woensdag, 24 Oktober, te • 1/2 uur (T. U.) 's avonds. Zij zullen ihouden worden in de Stud ezaal van ■ • genœmde ondcrwijs-nstelling. Dr. : clg. Peetermans komt het eerst aan de lit* met aclit lessen over « Ontleed- 1 mde ». De bijwoning van deze voordrach'en : ijft zooals vroeger kosteloos; maar het istuur van de afdeeling heeft besloten, it ieder toehoorder in het bezit van een : egangskaart moet zijn, geldig voor het îheele seizociti, en die bij:het begin van dere les moet worden getoond. Het kantoor waar deze kaarten lain-;n woorden afgehaald zal eerstdaags orden bekendgemaakt. STUDENTENKOMITEIT VOOR ROPAGANDA EN INLICHTIN-EN. — Vooftàan w:ende mc,n zich voor le inlichtingen en propagandaschriften ;cr de Hoogeschexil, le Gent, recht-reeks tôt het Minisfaîe van We'.en-:happen e,n Kunsten, Afdeeling Hooger inderwijs, Watawerktuigstraat, 14, te russel. Inlichtingsboekjes en brosjures zijn og te bekomen : in de Belliardsraat, 41, • Brussel ; bij den heer Jacob, Beekstr., ? Turnhout, alsook in de Hemgstraat, 2, : Hasselt. GEDENKPENNING TER HERIN-lERING AAN DE VERVLAAM-CHING DER GENTSCHE HOOGE-CHOOL. — Wij vernemen met genoe-en dat de prachtige médaillé die ont-■orpen werd door beeldhouwer Jozef antré ter herinnering aan de vervlaam-:hing der Gentsche Hoogeschool en ■aarvan eene fotografie verscheen in et « Inlichtingsbe>ekje voor Studenten » Ltitgave n. 5 van den Hoogeschoo'.bond), ls gedenkpenning geslagen wordt. Vele lam ngen, vooral zij 'die aânwezig wa-:,n bij de plechtige opening. der Vlaam-:he Hoogesche>ol in Oktobei' 1916, zul-:n dien kostbaren gedenkpenning wil-n verkrijgen en bewaren. Een zilverciti xemplaar der médaille zal op 3 Novem-^r a.s. bij het eeuwfeest der Universi-:it door den algemeenen Voorzitter van Dn Hoogeschoo'.bond aan de Universi-;ït, in den persoon vain den Rektor, orden aangeboden. Bronzen exempla-in kan men verkrijgen, m% inschrij-ng en betaliug op voorhand. Er worden imelijk geslagen : 200 exemplaren groct irmaat (65 milim.) aan 25 frank, en XX) exemplaren klein formaat (26 mi-:n.) aan 6 frank. De gedenkpenning zal 1 doosjes ingepakt zijn, versierd met ■ne oorspronkelijke houtsnee van Jozef antré. Wie een zilveB-en exemplaar, groot of Sein formaat, zou verlangen, moet het jeciaal op de Anschrijvingslijsten ver-elden (250 frank voor het groot for-laat, 20 frank voor het klein formaat). Men kan inschrijven : te Antwerpcn : rinsesstraat, 16 (bureel van de.n Hooge-:hoolbond) ; te Brussel : in het Vlaamsch [uis, Groote Markt ; te Gent: op het ekiètariaat der Universiteit (Lange [eire). Iets voor hûnzm ââ% Vreesclijk gevecht met lotuwen ta Antwerpen 1 Neen, er is geen spraak van Vlaamscho eeuwen ; Breidels zijn niet met Leroux' aan slag geweeit, dezer dageu, tenminste aiet voor zooveel we weten. 't Is een lou-:er krantnieuwsje, dat zelis wat laat komt, want 't is Maandag 1.1 gebeurd. Maar we zijn de week niet uit en journa-Listiek gesproken, dunkt ons, is ex nog geen préscriptie. Maandag namiddag dus, om halfvier. Er kwam juist een geweldige donderslag en een kietterende hagelbui over de stad, alsof de orkestmeeescer van hierboven, die de maat slaat.over 's werelds klanken-krakeel en gekke gebaren, met 'n slag op de groote trom de gebeurtenis had willen onderlijnen. Het gevecht met loeuwen heeft niet plaats gehad in den Dierentuin — getie-raal Déguisé, roemrijker gedachtenis, heeft die dieren doen doodschie.cn in een t'iaag van onbetwistbare zorgzaaniheid, aog vôôr de eerste bom, begin Oktober L9l4, lo barstte. Ook in geen beestenspel van Bidel of Hagenbeck ; het draina speelde bij Tietz, op de tweede verdie-ping.Een heer met zijn yrouw kwam er een lankoop doen en hun gading viel op een prachtigen pleisteren leeuw die zijn 111a-len scheen te schudeleu met geweld (mu. dek van Jef van Hoof) en zijn s:aart :riomfantelijk in de lucht stak. Mijnheer ging er rond gelijk Tartarijn /an Taraskonje, bewonderend, keurend, iranig ook, zichzelf sterker en gespierder /oelen'd. Mevrouw keek er naar glorieoogend en jpgewondenl Wat '11 leeuw!... Dat was lu eens een leeuw!... Die van voor t Steen met hun heraldisch gegrinnik of le jankende kater, die op het gedenktee-sen van Frederik de,Merode te Berchem itaat te smaksmoelen, waren er echte ierstekiuderen tegen. En wat een staart ! Neen, dat was geen staart meer, dat was een vlaggestang, ^egerijk gebeurd ; die staart was een triomfzang, eeni brabançonne in de lioogste tonen door een ténor gezongen ! Mijnheer en Mevrouw raadpleegden ruekaar met den blik... — Hm ! zei meneer ! — Hm ! antwoordde mevrouw achter haar vooltje. Ze gingen nog eens rond het dier... Een vaderlandsch zinnebeeld zeio'n leeuw, met zoo'n staart !... 't Maakte huri hart warm, hun oogen vochtig. — In ons verandah ! fluisterde hij. Zij, een hooge borst zettend, daarna energisch hoofdschuddend, dan plechtig : — In onze vùrkamer, voor 't venster, neffen Albert ! Mijnheer wierp verteeelerd een vader-landschen blik op zijn wederkelft eu ging mannelijk beslist, doch ook minnelijk beleefd, naar de winkeldochter : — Mamzelle, combien pour le lion! — Trente-neuf francs, m'sieu ! — Godferdoesje Negen.en-dart'ig frank ! C'est beaucoup, savez-vous. Hed-der geen, wat kleinder? — Is dat veel, mijnheer!... Dat zal Madammeke niet zeggen!... 39 frank! G'et er nog maar ampër Jnen kilo boter voor !... Madam kent er iets van ; Maelam zal niet zeggen dat het veel is. 't Is 'uen echten euverdar! Madam zei onmiddellijk dat ze wel ge-dacht had dat hij 39 fr. zou gekost hebben ; 't was inderdaad niet overvraagd. — C'est un morceau artistique ! zei ze. Mijnheer voel'de zich vernederd om zijn eijen onartisticiteit. — 'k Zeg niet dat het te veel i-, uffra ; maar 'k zeg dat 39 fr. toch een sonnneken is in dezen tijd, als ailes al zoo eluur is. — 't Versiert een heel huis! vervolgde de winkeldochter tôt mevrouw en bijna den rug toekeerend aan mijnheer. Zie eens, madam, wat effekt dat bij maakt als hij alleen staat !... Ze tiltë hem uit de andere leeuwen en leeuwinnen, want er stonden er nog ver-scheidene in pleister en biskwiet,- in 't marmerwit en in zwartgroen brons, doch maar één die z66 viktori'e kraaide van voor en van achter, met zijn muil en zijn manen en met zijn beflosjten staart ! Ja, hij maakte effekt ! — Moi, je le trouve magnifiek ! zei madame. — Moi aussi beaucoup ! beaamde mijnheer.— Awel !... Keske dis? vroeg ze. — Pour moi c'est bien !... antwoordde hij. — Emballez le alors mammezel, en mok het briefken mor gereed I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie