Het Vlaamsche nieuws

762 0
16 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3f4kk95w73/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^^■oensdag 10 JHebruan z$w. Iweade J&arg. m 4 ... pu _«.! .. - t «..1 .. Het Vlaamsche Nieuws V W . — III m.M <**» — ^ -wes- «fe ^BF Tgsss^gwp Kifeist lncy«*1ir»Vif «n met ®? «re nr#>id fs i^nwehlarl tran » VftfSfh<l«f *1 m&ssJ n^« ' •' ■*•<*-—"' "" ABONNEMENTSPRIJZEN : H »er week 0.35 Par 3 maanden 3.1 Per maand 1.25 Par G maandan 7.: Siigs^B Par jaar 14.— —n— .L iwjmn ihii jr-MtfiMiUMmsxatnmmaemm-wémisse«mmsi—! "v -r. "-i . rr H»»r ., ^ * • t M <w, av u«r* w -i'ftwv. ^ Ar**. » v ® ^KX^^r^^^^akgycaa^^^aaraiMa ■■¥>rwwcrja*«-' <*■ mai n w i i imii iibii AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTKLRAAD : Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medswerking van Or A. JACOB OTTTïtîET CM . nAAnrtJTn* AT AA 4 WT«/Cm»CM Tfll IQ cmjot 7 om^i wesi | AANKONDItiïNGEN: Twaede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde bladz.. id. I.— Duodsbericht 5.— DE OORLOG schiB Briand's terugkeer sich |B . BaiijSi W Februari. — Briand .< Hjfoeo'is zijn hier vanavond terugg dp l;ri door de !;ulgaren bez ' '^'Bjthene, 14 Februari. — De Bulgare fschotHjjen Fieri (25 km. ten Noorden vi -; ,Mïona) bezet. J Italianen op Korfoe Pï 14 Februari. — De Duitsc •:s ,.MLle pers in Griekenland legt groo ^^■^Kiitwaardigiiig aan dén dag over i andij^Bchcpiiig van Italiaansche troepen < artqï Kl pîen ^Btussche,u is hier alleen maar spra: sse ecn afdeeling karabiniers, ter b s, ^Hktiiig van het Italiaansche gezar die overigens onder bevelen sta çx Franschen generaal, die met < , '^Romiing van het Servische leger ■ ■rrenwerking tusschen !^îB Engeland en îtaî ÏZIN(^Bom€) 12 Februari. — De openba mm Inmg in Italië heeft er met voldc . kennis van genomen, dat de eers ' "1 H vau de kommissie, door de Eng< m het^ft regeering ingesteld, onder voorz: ^gsg^Bhap van Lord Curzon, ter regelii sr ma^B i:et vracht-vraagstuk, is geweest h en d^Hn van afdoende maatregelen vo velml^Bvervoer van steenkool en graan lia n afçfli. î voor^a bestaat thans een volmaakte ve Verhu^Hdhouding tusschen de Engelsche < d, de^Btaliaansche regeering. Deze he< - Tele^Brzijtls maatregelen genome,n, wa£ :foon ^H- de koopvaardij zoo nuttig mogeli ^Rzaam zal zijn. ^.■Vliegeraanval op Milaan J^Rlaan, 14 Februari. — Vanochtei w^Bnegen uur zijn vijandelijke vlie 1 Is boven de stad verschenen. 5 _j^Hdcn dadelijk fel beschoten door " !:a^Hergeschut en aangevallen door on ■ «a^Btuigeskaders. De vijandelijke vlie ^Rdihebben zich verwijderd na enke VUrBien te hebben geworpen. De stc ^Bke schade is gering ; van de burge mm le bevolking zijn zes gedood en e gewond. 5) ^Bilaan, 14 Februari. — Bij den aa ^Bn'n 8 menschen gedood en ongeve 1* ^fcwond. Pe Ergelsche I kruiser « Arethusa » bt is ■ op een mijn geloope 14 Februari. — Officieel : kruiser « Arethusa » is op de Oo; van Engeland op een mijn geloope , Btr vreest dat het schip geheel verlor S Z'^n 10 °Pvaren(ien verdronken. arcun-1^®); lArethiisa», in 1913 van staj t zlî ^H®Pen, meet 3560 ton, de maximui en is 29 knoop, de bewapening t 2 kanonnen van 15 cm., 6 v; 1 îiajk^Hni., en 4 torpedolanceerbuizen. De fc l bestaat uit 400 koppen.) ^■ffi:«werking der Entente jware^B'nden, 14 Februari.- — De Romei iten, y' Correspondent van de « Daily Tel )lgd£:i^B)'1 » seint : e verii^Bjortaan zal geen der ententemogen \varc:,^Jn stappen op eigen ho-utje doen. Eli '°°r W1 za' 'n gemeen O'verleg moet^ ,ree(î««i goedgekeurd. De centrale gen uitk'i]'^Bstaf der geallieerden zal de volgen : Par'js bijeenkomen. JjJ*We Engelsche biokakde ,angziii^*nclen, 14 Februari. — In een hoof De admiraliteit en de blokkade versrj'^B1^' " Morning Post » de aandac atteD'^l n,Veigadering c''e vandaag te Lo ,en rij^^fe"|l0uden wordt, om te protesteen en |^V blokkade-politiek van de rege rpen * erder beschuldigt het blad de r met name het ministerie v; 1 R1 che zaken en het ministei B^ndel, dat zij de admiraliteit dwai :fgolA R ' en strijd met Grey's rede I B:agerhuis ^andelt of haar negeei 1 K')n en worden in grooten get£ ■P 'rijgelaten, zonder dat die vO' » f> sSerecht gebracht worden. Gi al 11 I * es _heeft verklaard, dat het aa icjfj vrijgelaten schepen meer dan 1 j^r het totaal opgebrachte schep H " Corning Post » heeft reden 0 aan te nemen, dat het nog zeer veel groo ter is. Een van de vele vragen, die d-:n regeering gedwongen moet worden te be e- antwoorden is, of het ministerie van bui tenlandsche zaken of het ministerie vai koophandel of de afdeeling van oorlogs handel of de kommissie voor contraband ! of een van de andere talrijke kommissies -n die ingesteld zijn om het belîoorlijk werl 'W van de admiraliteit te belemmeren en t niet te doen, bevelen tôt vrijlating vai opgebrachte schepen geeft. De « Morning Post » zegt stellig te we ten, dat het ministerie van buitenlandsch zaken en het ministerie van koophande |e maanden lang in rechtstreeksch kon flikt met de admiraliteit zijn geweest, eej P i omstandigheid, welke misschien ten deel de intrigue verklaart, om Lord Fishe ie weer in de regeering op te nemen. e" Diens inschikkelijkheid voor politiek overwegingen is in het verleden voor d regeering reeds zeer nuttig geweest. He blad zou willen vragen, met welk rech ls j deze departementen en amateur-kommis sies het ministerie van marine dwars zil ten. Het ministerie van buitenlandsch zaken heeft met den oorlog ter zee te ma ken, vooir zoover de internationale betrek ' kingen ermee gemoeid zijn en niet \er re der. De inmenging van het ministerie va: e- koophandel is echter eenvoudig af te keu te ren. Dat lichaam is een zuiver burger :1- lijke instelling en het moest alleen tôt d it- admiraliteit in zoover in betrekkinj ig staan, dat het hare orders gehoorzaamde et or De Amiral Charner verlorei ar Parijs, 14 Februari. — Het verbes va: r_ den kruiser « Amiral Charner » wordt be ,n vestigd. Op de Syrische kust is een vlo aangetroffen, met 15 matrozen, waarva: r_ er nog maar één in leven was, die ver jk klaarde dat het schip op 8 Februari, de ochtends om 7 uur, is getorpedeerd. D kruiser zonk binnen enkele minuten zon der booten te kunnen uitzetten. id Italië en Duitschland ;?• Naar de «Gazetta del Popolo» schrijft heeft de doorgaans welingelichte afge vaardigde Bevione verklaard dat Brianc in den loop zijner besprekingen met di Italiaansche staatslieden de Italiaansclu l~ | betrekking tôt Duitschland onaange ' " roerd heeft gelaten. Deze verhoudinj zou dus blijkbaar geene vvijziging on j dergaan. J Officiëele Legerb^richten er VAN DUITSC H E ZÏJHE Westelijk gevechtsterrein ! Berlijn, 15 Februari. — Officieel : Ten Zuidoosten van Ieperen 'namei onze troepen na langdurige voorberei ding door artillerie- en mijnvuur otîge ;t- veer 800 meter der Engelsche stelling n. Een groot deel der vijandelijke loopgra =n venbezetting sneuvelde, een officier er jeenige dozijnen manschappen werder ,.el gevangen genomen. n- Aan de baan Lens-Béthune beze'ter e- wij na succesvolle ontploffing den trech in terrand. De vijand zette de beschietin^ e- van I^ens en zijn voorgeborchten voort ; Ten Zuiden van de Somme sloten zicl ■ bij vruchtelooze handsrranatenaanvallen 'hevige, ,tot in den nacht voortdurend* artilleriegevechten aan. n- Ten Noordwesten van Reims blever e- Fransche aanvalsposrineen met gasbom- j men zonder uitwerksel. d- In Champagne gebeurde na sterke ge te schutsvoorbereiding een zwakke aanva ;n tegen onze nieuwe stellingr ten Noord: e- westen van Tahure ; hij werd gemakke ie lijk afgeslagen. ! Ten Oosten van de Maas, levendif | vuur tegen ons front, tusschen Floba: ien Ornes. Een nachtelijke tegenaanva i van Fransche troepen is vôôr de hur d- ontnomen stelling bij Obersept mislukt : » ht Russisch gevechtsterrein n-ï Berlijn, 15 Februari. — Officieel: m De toestand is in 't algemeen onver e- anderd. e- Aan het front van het leger van gen in gr. von Bothmer erepen levendige artil-ie leriegevechten plaats. Bij Gabla faar s- de Sereth, ten Noordwesten van Tarno-in pol) schoot een Duitsch strijdvlieger eer "t. Russisch vlie?' uifr omlaag. Stuurder er le verkenner zijn dood. or b- Balkanfront n- Berlijn, 15 Februari. — Officieel : le Niets nieuws. :n Zie vervolg « Ooriogstelegrammen > m op de 2de bkdzijde. I Het opheffen van het Moratorium Wij ontvangen onderstaand sclïr - ven : Autwerpen, 12 Februari 1916. ! Heeren Hoofdopstellers, ; Gij hebt in uw blad de inlichting t gegeven over het eindigen van het m c ratorium, doch zonder beden kingen ; over te maken. 1 Ik hoop wel dat gij, na kennisnemi: van wat volgt, 00k zult oordeelen dat - wel iets over gezegd mag worden. 2 Een re.chter aan wien ik, bij het ' 1 zen der verordeningen er over spra - gaf mij als eenig antwoord : h Ik zie n: 1 waar de menschen hier daartoe het ge s zullen halen ». r Waarschijnlijk is er voortgegaan toestanden te Brussel waargenomen e adviezen aldaar gegeven. Te Bruss s echter, is de vijand zonder geweld bi t nengekomen. Bijna iedereen is er geb t ven en de gewone handel vau Brus: - heeft er voordeel bij gehad. Te Brus; - (omliggende gemeenten inbegrepen) v* 2 nen de helft der renteniers van gans - het land ; talrijke gepensioenneerd - en staatsbeambten leven er; de handel - er wel geschokt doch niet zooals hii 1 Dit ailes brengt iets bij. In Antwerpc . integendeel, zijn er nog meer dan 1 - duizend inwoners afwezig. De have e de bijzonderste bronader, ligt sed< r maanden en maanden stil en met haar . de daaraan verbonden nijverlieidsta ken, van de voor den oorlog zoo bloeie j de bouwnijverheid hoort men omtre niet meer spreken ; fabrie.ken staan zc 1 der materieel of zonder grondstoffen ; - handel is bijna totaal nul; houderd t ; huizen en kwartieren staan ledig ijevenveel honderden van de nog bewoe -'de worden niet meer betaakl ; hondord s ' nog moeten tegen spotprijzen verhuu e worden; de patronen moeten gedui - klerken e.n werklieden afdankc-n. ï De teestand is zoo erg dat op ein I Dccember 1.1. van de 225,000 aanwe: sge personen er 116,447 officieel ondi ! steund moete.n worden. Ik mag u t ' vestigen dat het getal ondersteund dagelijks toeneemt, dat men al 118,000 lieden mag rekenen, en dat v< ^ Antwerpenaren hunne laatste spaarpe " ningen aan 't opeten zijn. Neem nu nog van de 107,000 ov< ' schietende aanwezigen de 30,00 pen nen aftrekt die de huisge^innen c staats- stads- en provinciebedienden u maken, de gepensioenneerden der ope bare en private besturen, de duizend van de huisgezinnen der beambten v Nationale Bank en andere Bankhuize alsook van de groote verzekeringsma; schappijen en de weer duize.nden kinc ren en vrouwen, het kroost uitmaken van de in de Hulp- en Voedingskon teiten gebezigde manne.n, zal men t kennen dat van de vroeger van hanc of nijverheid levende peîsonen er gee massa meer overblijft, die niet gesteu: moet worden. De eene mensch hangt van den anc ren af. Die niets intrekt kan,zelf niet t talen. Het is dus ten zeerste te vreez dat er onhçilen boven het hoofd der 1: ringdoeners hangen. Wel is waar mogen de rechtbanken maanden uitstel verleenen, doch da binnen 3 maanden de toestand nog slec . ter zal zijn dan nu, zal dit weinig t ! ten. Daarenboven, wanneer een getc kenden wissel geprotesteerd wordt, 2 1 de wanbetaler in den « Moniteur » t ■ kend geaakt wordeji, en zal zijn ong lukkigen toestand daardoor nog ver< ■ gerd worden. ZeL's indien de rechtbai ^ verlengems toestaat zal toch de naa • in den «Moniteur » verschijnen, wa ■ wij denken niet dat de rechtbank be\ len aan den antvanger daarover kan g ' ven. Nog een ander Damocleszwaa > hangt over het hoofd van velen. ' Er was besloten dat de verzekering 1 maatschappijen geen recht hadden < • ; verbreking van kontrakt, wanneer ged ; rende clezen oorlog de belanghebbendi ' niet betaalden. Dit is nu 00k uit. : Wie dus zijne levens- of brandverz j kering niet betaald heeft verliest al | recht, niet^egenstaande de honderden < ; zelfs duizenden frank welke hij ged | rende jaren zou betaald hebben ! i De 3 maanden uitstel die de rechtbai ■ hem verleenen helpen hier weer niet binnen 3 maanden kunnen nog mind | menschen betalen dan nu. Het schijnt mij de taak der bondi j van Nijverheidsbazen, Kleine Bur?( Kringr der Nerinardoeners, enz., de kwesties va,n nabij te onderzoeken, e in voorkomend geval, desnoods, ee: , gezamenlijke werking aan te gaan. Wat wij zeggen voor Antwerpen 00k waar voor Mechelen en Lier, twee andere steden onzer provincie. In die steden is er zelfs niet alleen veel vernield maar veel geplunderd. Ik denk dus wel te doen de aandacht te vestigen op die gewichtige zaak en ij- hoop dat gij, op uwe beurt, de bespre-king in uw blad zult heropenen. Aanvaardt, Heeren, de verzekering mijner hoogachting. E. D. G. Vlaamsche Benamingen er Het zal velen reeds zijn opgevallen, dat op landkaarten en illustraties de be-^ namingen onzer Vlaamsche steden stel-Î".L selmatig worden aangeduid met de c Fransche vertaling. Men herleze maai eens de eerste nummers van « Panora-31:) ma'», «-het Hollandsch illustratieblad, dat tijdens de eerste dagen van den " ' oorlog, tôt het bespottelijke toe de na-men onzer Vlaamsche dorpen en steden vermink'-e. Moedwil is dat echter niet, ^ maar veeleer onkunde, waarvan weei ' cens al de schuld moet worden toegewe^ ten aan onze verfranschers die overal hun leugenleer schijnen binnengedron-'. en te hebben. 1S Het Vlaamschgezind studentenblac ( De Goedendag » doet de volgende be-qq merking naar aanleiding van « Flem-linlhgnkarte des General-Gouvernements ^ ! Belgiën » : aj « Een zeer mooi uitgevœrde kaart, :<ie ,naast de grenzen van het General-n" Gouvernement, de taalgrens zeer duide ^ \ lijk aanduidt. Het Vlaamsche land is î uamelijk roze gekleurd.- Het Waalschc blauw, het Duitsche licht-bruin. Wat de plaatsnamen be^reft, wordl 1,csr altijd de onde spelling met ck, ae, n x, enz. srevolgd. Maar dat is het ergste niet : vele plàasen, zelfs in het hartje r,| Van Vlaanderen, worden met de Fran-sche naam aaneeduid. met in kleinerc 0 le*ter de Vlaamsche benaming eronder, c-,e Zoo : Eéau (Zoutleeuw), Tirlemonl (Tienen), Furnes (Veurne) en andere. Langshéen de taalçrens worden in he' ~c_ Vlaamsche land Vlaamsche dorpen al rn léén met de Fransche benaming aange-" duid. Zoo : Messine.s (Meessen) ir •le ^est-'Vlaanderen, Bièviène (Bever) in Henegouwen, Gammerages (Galmaar-den) . Hérrnnes (Heerne), Haute-Crois SJ._ (Hei-I-Cruis), Brages (Beert). Tournep-^0_ ne (Dworp) in Brabant ; Heure-le-er Tiexhe (Dietsche Heur), Looz (Borg-jt_ loon) in Limburg; Mouland (Moelin-n_ gen), Fouron St-Pierre en Fouron en '"^■-dartin (St-Piters en St-Martens an ^°'eren) in Luik. n Wat de taalgrens zelf betreft, een fout is het zeker van rondom Brussel l€_ ecn blauwe — dus Waalsche — band te rïe 1 leggen. De verfransching is er wel zeei n_ sterk, doch het Vlaamsche elemenl ie_ blîift in meerderHêid. De Fransche be-jej namingen : Ixelles, Uccle, Foresf zijr a€ dus te vervangen door de Vlaamsche 1(j Elsene, Ukkel, Vorst. Dat blauw vlekj( m;'dde,n al het roze maakt echter duide-[e. lijk zichtbaar hoe de verfransehte kan-ie_ ker ons schoone Vlaanderen naar de ziel ,n tast, en in dat opzicht mag het voor ons e_ een vingerwijzing heeten. De eigenliike t^alerens zelf lijkt me g niet al te juist : Waasten en Moeskroen ar worden namélijk nos: tof het Fransche -"cdeelte eerekend ; terwiil daar feitelijk ,a. het Vîaamsch sterk in vooruitgang i; :e_ door de groote inwijking. Ook Russeig-aj nies (Rozenaken) in Oost-Vlaanderen ,e_ is reeds weer tôt het Vlaamsche land te e_ rekenen. ,r_ De kaart geeft ook niet overal — zoo-jjj als het prospektus meldt — de Germaan-m sche naam voor Waalsche plaatsen, zelfs nt algemeen verspreide Vlaamsche bena-•e. mingen als : Eigen-Brakel, Nijvel, enz.. -e. vinden we er niet. Maar dit is toch var rcl ondergeschikt belang. Hopen we dat de teeke.naar, bij eer s. nieuwe uitgave, de kaart aan een nieuw ■jp onderzoek zal onderwerpen, en verbete-u. ring aanbrenge.n daar waar het volstreld DAGELIJKSCH NIEUWS -n. u- \ LASTER. — Wat zijn we dan toch ik voor een volk en voor een stad? Of is s; lasterverspreiding ook een va,n de nood-er loHge en onvermijdelijke gruwelen van den oorlog? m Om onregelmatigheden in zekere ko-•r, mîteiten zijn nu de toneen op vreeselii-7.e ke wijze aan 't beschuldigen en kwaad-n, spreken gegaan. Aile looze en booze ge-îe rûchtc-n worden op onverantXvoordelijke wijze in omloop gebracht, en achtbarc is î personen, boven aile verdenking ver- heven. worden zoo maar losweg ge-noemd.Wij kennen de wreedlieid, onmeedoo-gendheid en domheid van den laster, doch ook zijn onmacht. Eaten de brave en edelmocdige menschen daar niet aan mee doen. HUN STRAF. — Ot> gi-oote schaal wordt het « smeekschrift » van Oud-Vlaenderen verspreid... doch in '1 Fransch vertaald. Wij kregen er eer exemplaar van in onze briev-enbus mel andere domme Fransche tevens fransch-gezinde pamfletten. De vertaling is voorafgegaan van eer ■ artikel uit « Le XXe Siècle » over sport, jgeteekend Sadi Davignon, en met ten-denz tegen eenige Vlaamsche sportlief-S hebbers. Dit als loutere eenvelvigheids-aanduiding over het stuk. De franskil-ions vinden dus het « smeekschrift >: koren op- hun molen. j Voelen de oprechten onder de onder-|+eekenaairs niet dat het hun straf is? EEN PROGRESSIST... CHEF VAIS HET BELGISCH KABINET! — On der de vele anverwachte dingen, waar-mee de oorlog ons verrast heeft, is voor-zeker het volgende : De heer Maurice Féron, de progrès-sistische afgevaardigde van Brussel. za^ de directie van het Kabinet van den heei . Goble' d'Alviella aanvaarden en de ge wichtige kwesties van economisch< [ orde, welke tôt het Département var Buitenlandsche Zaken behooren, te be handelen hebben. Maurice Féron zal tegelijkertijd hei kabinet van Paul Hymans dien hij t< Hâvre zal vertegenwoordigen, besturen C. B. HAWLEY OVERLEDEN. -' De bekende Amerikaansche komponis 1 C. B. Hawley is tijdens de uitvoering vai i een Christus-cantate plotseling overle S den. Hij werd in 1858 te Broo-kfield gebo ren, kwam in '75 naar New-York, waa i hij bij James Webb, Rivarde en Fe&er I lein studeerde .en werd later solo-zange 1 ] en organist in verschillende ^erken.. 1 Als kornponist had Hawley het mees succès met geestelijke liederen. DE HEER GAUMONT, GENTLE MAN-INBREKER. — Men bericht d< - aanhouding, te Mascaras (Gers) var een rijk grondeigenaar, het gemeente-raadslid Henri Gaumont, oud 35 jaar [ beschuldigd van vele diefstallen ge-pleeed te hebben in het arrondissemeni an Mirande, alvvaar hii in vele huizer had ingebroken. Het is aan het geduldig beleid dei agenten der mobiele brigade van Toulouse, da* het Parket de aanhoudinp van den dader deir gi,heimzinnige inbre-kerijen verschuldi?d is, welke sedert f •' ar «chrik en ontsteltenis onder de landeliike bevolking vcrsnreid hadden Henri Gaumont, eigenaar van de boe renhofstede van Martelis, bezit 4( hectaren gronds. Bedrijvig en schran-der, verving hij den burgemeester ir een gedoelte van zijne administratiev* bezigheden en verwachtte zelfs, wan' zoodanig was het vertrouwen dat hi; ziine medeburgers had weten in te boe-' zemen, van den eersten magis-traa' in dt aanstaande verkiezinge.n te zullen vervangen.Ziehi-er eenige der voornaamste mis-drijven, waarvan hij beticht wordt : var in Augustus 1912, fr. 2000 in de boerde-rij Duraigne, te Bassoues, gestolen t< hebben; in Novembér 19T2, fr. 1712 ir de boerderij Beth te Sanset ; in Februari 1913, fr. 1900 in de boerderij Lascom-bes, te Mascaras ; in Deccmber 1915, tweede diefstal van fr. 3200 in de boerderij Beth ; ten slo' te, in 1916 zeer loo-nende expedities als volgt : boerderi; Forgues, te Laoucaou, fr. 3800; boerderij Dumont, in Moutet, fr. 7200 : boerderij Villas, te Lapèze fr. 10,400 Bij zijn laatste diefstal, was de boos-eloener bijna gevat geworden. Op hei gerucht dat hij inaakte door onder der i trap van het huis een eikenhouten be-schot weg te nemen, waarachter de be geerde schat zich bevond, kwamen d< boeren aangeloopen. Daar echter d< 'noofddeur van de boerderij, welke aar den binnenkant versperd was, weer-stand bood, had Henri Gaumont der tijd om door een uitgang, welke naai achter leidde, te ontsnappen. Mer had Gaumont evenwel bij de boerderi; gezien wat zijne gevangenisneming ver-oorzaakte. Toen hij voomemens wa; zijn schuld te bekennen voerde hij zel: | de polifie op een onbebouwd land ! welk 500 m. van zijne hofstede verwij-! derd is. Hij had hier aan den voet var jeen jeneverbessen-boom al het gestolen £ ' verborgen. Men vond er vier glazer bokalen, een linnenzak en een ijzerer jkistie, met onp-eveer fr. 27,000 in gond "ilver en biljetten. Het kan niet uitblijven of het rechfer-lijk verhoor zal nog eenige i,nteressantf stukjes aan hst licht brengen. IpIv l'fHlP ÎPsfltPM» llîlO Een pijnlijk geval Te Borgerhout, in ele Schildstraat, ;nr 1.0, woont Mevr. P... Zij is een Vlaamsche vrouw, die slechts haar moedertaal kent. Dus in dat opzicht is zij zoo gele.crd als de Engelsche en Fransche ministers, die, zooals wij onlangs lazen, een taalman noodig hebben om elkander te verstaan. De man van Mevr. P... is aan 't front. Daar zij sinds langen tijd geen nieuws van haar echtge.noot kon ontvangen, schreef zij naar het Ambtelijk Inlich-tingskantoor nopens Belgische soïdaten, in Den Haag gevestigd. Haar brief was natuurlijk in het Vîaamsch. Als antwoord ontving zij een gedrukt kaartje. zonder een enkel geschreven woord. Het was alleen in de Fransche ' taal opgesteld en luidde aldus : OFFICE DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE MILITAIRES BELGES Lange Voor,uit, 17, La Haye. M..., i * ■ Nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous ne possédons aucune information au sujet du militaire dont le sort vous intéresse. Nous continuons nos ■ recherches et vous aviserons du résultat. Agréez, M..., nos civilités empressées. Date de la poste (23-12-15). Voor onze lezers verdietscht : Wij hobben d,e ear u te mekim dlat wij geen enkeie inlichting bezitten omtrfmt dien soldaat - wi-ens lot u aambelaoïgt. Wij zullen onze opzoe-j- kingen voortze-tten en u den uitslag med,ede«lein. Onitva.ng, M..., onze beleefde groeten. Posidat-uim Mevr. P... kon met het papiertje in r de buurt rondloopen tôt er iemanel was - die het haar vertalen kon. r Een maand later, onvingt Mevr. P... het volgen d schrijven : t OFFICE DE RENSEIGNEMENTS enz. (Zie hierboveai.) : La Haye, 26-1-16. 1 Madame L. P... Schildstraat, 10 Borgerhout-A nvers. Suite à votre demande du 9-12-15 nous avons le regret de vous informer que votre époux M. Henri P..., ll^e rég. de . ligne, 2e bataillon, Ire compagnie, Se D. s., né à Deurne le 25-11-87, demeu-. rant à Borgerhout, matricule 2Jf826, est tombe au champ d'honneur à Caeskerke, i le 19-7-15. Avec nos sincères compliments de condoléance, veuillez agréer, Madame, l'assurance de notre haute considération. ^ Pour l'Office de Renseignements : (get.) Van Aalter. Wij vertalen : Mevrouw, Als gev-olg op uw vraag van 9 12-15, moeten ■ wij U met leedwezsm beric-hten dat uw echtge-, noot M. Hetwiiriik P..., 14e liinieregiimteTit, enz... te Deurne geboren den 25-11-87, op het eereveld is gesneuveld te Kaaskerke, den 19-7-15. Met ons oprecht rouwbeklag, Mevrouw, bi#-. den wij u de verzekering onzer hoogachting. Voot het„Inlichtingskaratoor : (get.) Vain Aalter. ' Mevr. P... keek het stuk in, zag wel i dat zij inlichtingen kreeg over haar eeht-genoot die voor 't vaderland streecï aan • den IJzer, doch begreep er niets van, Alleen het woord compliments stelde ' haar gerust ! De Fransche taal gebruikt de voor ons potsierlijke uitdrukking compliments de condoléance voor deelneming. In Vlaamsche ooren is dit woord onaf-scheidbaar van gelukwenschen ! Arme vrouw ! Zij ging weer iemand : opzoeken die het haar vertalen zou en i vernam het verpletterend nieuws. Wij hebben er niets aan toe te voe- ■ gen. Wij bieden alleen aan Mevr. P... ' onze innige deelneming, ook voor de : toemaat van smart die haar werd aang»-: daan. Als de onmenschelijkheid en ploertig-lieid jege.ns de nabestaanden van Vlaam- ■ sche helden, die hun jong en schoon leven gaven voor het vaderland, zoo ver wordt gedreven, voelt ge nog slechts ein-deloos wee en bitterheid in het hart eu ! een groote deernis met het Vlaamsche : volk. De onderte-ekenaars van het Smeek- ■ schrift, die een onrechtstreekschen weg zochten en vonde.n om een Vîaamsch ■ recht te weigeren, zullen, uit hetzelfde gevoel dat hen het jammerlijk stuk in-gaf, zich. thans onbetuigd laten. Meest al de onderteekenaars moeten weten hoe het Haagsche Inlichtingskan- • tcor van de Belrisehe Regeering han-: de't. Waarom kan hun Vlaamschgezind- iheid daarmee zoo'n vree hebben?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes