Het Vlaamsche nieuws

187 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sf2m61dd2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I ABONNBMENTSPRIJZBN i Voae één 0M«id 1,75 Vooir 3 masnd 5— yggr 6 maand ,0-~ Vof>t één jaar '8— ^ klachten nopens onregelmatig-heden in de besteUing deor poatabonne-Sn zijn UITSLUITEND te rioh-STaan het BESTELEEND POST-gUREEL en niet aan het beheei van het blad. Vrijdag 7 Juni1 1918 - dA* j&turg;. *• 153 Prijs 6 Centiem voor België Het Vlaamsche Nieuws Verm hijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsieller Raf VERHULST, Dr. Autf. BORMS, Hoogleeraar AH>. VAN DEN BRAN DE AANKONDIGINGENi ïwô#de blad, dan ngal 2.50 Darde id. id. 1 — Vierda id. id. 8.50 Doodshericût , â.— j Elke medewerkar is peraootiitijk veramtwùartUlijk voor zijn aehrijveu, «a ùmdt met he«l de redaktie. Redaktie, Belieer en Aankondigingen : 73, ST-JACOIiSMARKX, 7à AJS i VV •fc.iU'Jî.iN IEen rede van Clemenceau over den toestand I Frankrijk's redding hangt af van Amerika's hi j In de Kajnervergadering van Dicedag 4 Jui ^ilde socialiat Cftchii de ragearing over den m. italien toe*tand interpelleeren. Dat ia voor ee jiigearing op eec. oogenbiik ala het huidige natu-u ûjk 2eer moailijk aan te nemen, maar vanweg de gpannjog en de «oharpe ontevredenheid, di a in een toenemend gedeelte van de Kaine JUgersoht, i» het ook gevaarlijk voor Clemencea bptweg een antwoord t* weigeren. Hij schijn luar echter reed» ean uitweg op gevonden te heb bm, Hij heeft n.L aan een d-elegati» van de se cabstuche Kam^rgroep verkiaard, dat hij on i mojjaujk d« mterp<slj!atie kan aannemen, maa j fo hij '*«1 bereid .» voor de Kamer eenige ver I kinnge» omirent den toestand ai te leggen. Set is du» ze«r wal mogelijk, dat het regien I Htaienc«an ook dese nieuwe veraiechttwinig vai I jm reedji »edert geiruunen tijd tragiach gewordei | loentand van Fxanknjk nog eein tijd overievei [ kan. > Zoo fcchreef het ochtenblad van eergiateren vai H d« « N. R. C. », bij de aanKonûiging van ho [ dtbtt, dat eergiateren m <ie Dranaone kanie; I plaats liad. Nu heeft Clemenceau mderdaad in de Kame» | i<m, leioar de meest poiiueive, nouduig aangd [ nomen, eenige veriuarmgen aigenegd en na nei I (Uken <iex veruouweiui*.weitie het uilstei dei I inurpeilatie zondar Oagoepanug, < «x.e die», I sooa«» de geijKtie tsrm zegt, vej-Kregàn, Wat ae regeeringaveriuarang Detreft, ze be-I b«ljt <tan van <tie miaacùien meer -trefiend set I «ationeele, dan poutiek bei'eidvoue Uiemeuic^u woorden. i Het f rai^ciie en i.ngeiache troopen-[ matenaai slinkt weg, genjk dat <ler Uuitsciuer». I Zoo wordt de paruj ge»peeld op de Amei-ikaan- I seba lirnp. » IXexta zin nat zijn rede vaji gisteren doet den-j kaa aan een oit zijn eerste groote rede, waajin [ hij lidi aeze woorden iiet ontvailec : «Mijne Heeren, imjn geheele politiek heeft I dit simoie doei ; de atemimng van het i'ranâchs I voù opiiouaan m een kxisis, die de ergste le van [ E;n ^eiioe.e geacmedeni». Oi'.ze uiannen zijn bij ■ mujtiwioa gevauen. VVie heeft ooit zoo leta ge-[ kena 1 » Het ' Journal Officiel » nam deze woorden op, I maar ze liaxMen het zonderiuige tôt oniang» nog, M totu een ouad 2e aan wude halen, door LAtmen-H iwug eagen cenauur verooden te wordem. Panjj, 4 Juni. — De Kamervergadering van I heden nad piaata voor voile tribune». Clemen-I ixm veiiuaarae dadelijk bij den aanvang dex I Tergaaering, dat hij met op <le iriterpeli*tie# om. I treut den nuutairen toestand kon antwoorden. I Sisteren dleeiden wij meae, dat de sociaiist Aiai I tel Cachin over den ini.iiiii.irnn toestand wuo I iiterpeiiieeren, maar dat Oiemenceau te vort I rwds verniaard had, dat haj de openbaire bahau-I dwrng van zuiik een interpeJoatie thang niet mo-I geujic àohttf», maar wel eenige verkjkrmgen af I kii ieggen. Hij zeide, dat hij aan de Hamer-I toaiioAue voor de legeorzaken aile gevraagde I to»e>ggnigefa geven zou, maar het op d't oogen-I biiK m nat, puoifdk met doen kon. Hij was ook I tegen dtu tnana behandeien der iinterpeilatie in I komitee-ganeiaaL Lut naam der sociaisten I kw»m aaarop (^achiCi met aandraug demonoeau I Teraoeten -uiUeggmgen te gev'en. Hij verkiaairt I dat hij bij dit vei-zoek met gaieid wordt door I vi^uiaigiieid tegen de regeering, maar door de ■ gedaciue van Het weizijn van net vader^and. U«menceau neemt daai weder het woord e«i na. I krhiaJd M heboen, dat hij het onmogdlijk acht I om ua ze» dagen strijda een dukuaaie te gaan I houden orer o«n miiitairen toiatand, legt hij de I Wjende verklarmgen ai : Er is een aukweat R |«t«iid over de verantwoordeiijkheid voor het I Jousurd». Zij ia aan den gang, maar heeft m»ta I aan îiei iiciii; georacht. Ik zaï met de lafiieid be-I !un «ti'atfan toe te pas3en op clrefs, die de dank-I Wbfud vagi het iuud veixiieneu. JJooraat Kus-I il iand ona in den steek heeft gelaten, heeft i- Duitschland 200 division tegen ona in het vuur n kunnen breugec. Wij maken een geducht oogen-r blik door, maar da moed en de heldhaftigheid e van onze soldaten zijn tegen den toestand opge-e wasaen. Onze soldateoi stredeD' één tegen vijf. r (De Kamon'jden ataan van hun zeteia op en jui-a ciien het léger tœ.) t Clemenceau zwaait dan lof toe fuui die m.ili-_ taire chefs en vervolgt zijna verklaringeo. aldus : - Foch en Pétain hebben het voile vertrouvren der . geallieerden. L\ oorlogsraad van Versailles heaft r het besluit genomen hun openbaar hnlde te bran . gen. (Appl*us.) De Duitschiers hebbeu> een avontuuriijken zet gedaan. Wij wijken, dat is i waar, Maar wij znilen nooit kapituleeren. In-j dien gij besloten zijt tôt het eindie vol te hon-! de®, is de overwinnkig aan ona. De Duitsche ! taktiek, die er toe stnekt ons te terroriseeren, zaï niet gelukken. i De Amerikanen komen aa.n» Het Fransche en ; Engelscbe troepenmateriaal flinkt weg, gelijk ■ dat der Duitschert. Zoo wordt de partij gespeeld op de Amerikaansche huip. (Lis effectifs français • et anglais s'épuiâent comme ceux des Allemaaid». . La partie se joue sur le concours américain.) , Onze bondgenooten zijn vast basloteC' den oor- • iog tôt het einde door te zetten. Wij zuli'en de oveu'winçu'ng behalian, indien de openbare mach-U*i op de hoogte van hun taak zijn. Qemenoeau besiuit uidu» ; Lidieu ik niet mijn , plicht gedaan heb, jaag nnj dan weg. Indian ik uw v^drtrouwen heo, laat nuj daji het werk der dooden tôt een einde brengtn. (De Kivmer juicht den miiuster-preaident iuide toe.) Aan het einde van de vergaderin<{ (Reuter meld; mjeta vaji het débat zenve, maar de korres-pondent vajrn de « N. R. C. j te l'arijt n>«ndt, dat er op de verkiaringen vaai Clemenceau een débat voigde) had du stoimuuig pinats over h»t voorstel (d)er socialisten) om op een omniddel-lijk te bepaien dag de mter.peikatie te houdea. Clemenceau verkiaarde zich hier tegen, verzocht uiistel der interpeilatis zonder dagbepaliiig en stelde de kweetae van vartrouwen. Met 077 teg>n 110 stenuneu beaioot de Jtuimer tôt uitstei zonder dagbopaiing. Wejenen, 5 Juni. — De hladen inoumen de mo-tie .va» vertrouwen, die Ci'emeiiceau m de Kamer heeft gekiregen, eeu twijteiaoliligo over-winning, wente hij aan de omstandigheid heeft te danicen dat hij dieu juisten vorin voor d» voc dedigmg der miiita.re «udei» en voor den lof der i'rai.eche solaaton, aismeae leientristerende wvcsr-i ' den over den kracntaadigen steun van Amerika W ieeft gevoiiden. g Lie t Neue Ereie Pressa » zegt : De rede vain 8 .emenceau maant den ondruk van bezargdheid ■ .egons den ontzettoi.den toestand. Clemenceau ia (een spe.er, die den înzet bij zijn vernezen steeds vermeer<J«rt. Zij is niets anders dan een reeks van sentimentaliteiU». veu-metigd met de eterste bekantemssen en met de hui'^itreton tôt de Veireenigde btaten. De Kamer wude met het oog op een tegenotfenaief der Entieuite eike be-moeilijkiiig van den ar^. „jr xeidende militaire peisooiUijkhedien vea-.iL.j<4eii. i/at is geen over-winmng vaai Gleme>n«tau Het «Neues Wiener i'ageblatt» schxijft: Wan-neer men de zaak uauwA.euug beacnouwt, heeft met UlemeiLceau maar de soxdaat in de Kamer overwonuen. Uwt suksea ba^ance^rt- op deai top van de bajonet. Uiemenceau acht het oogenbiik voor gekomen om een vertLrag midi de goneraren te t».n.Leu tu voonaan op ue J)ransciie oajoneU ten te iteunen. U» Kamer staan nog erger din-gen ta wacnien, wann«er zij met gehooizaamt. l>e « Reicnspost » herinnert 'er aan dat, ook ig 1870 de îeiten sie^ker waren dan den kjank van Uamoetta s woorden. VVannek»- Clemenceau het werk der dooden wil voltooienj zal luj de dood-graver van zijn voik wordem. —. n n nniVin M>-iYr«nrnr -r OFFICIEELE BERICHTEN I UR DUITSCHE'- 2IJPr' 1>uitsch avondbericht J Berlijn, Woensdag 5 Juni. — Offi- Aari het slagfront ia de toestand on- veranderd. I I)ebuit van het offensitf aan de Aisne 55.000 gevangenen, 650 kanonnen, meer dan 2000 machiengeweren duitsch legerbericht , Berlijn, Donderdag 6 Juni. — Offi- Westeljk gevechtsterrein Leçergroep Kroonprins Rupprecht : 1 1 j vigheid van afwisse- ,eiiae kracht. Meermaals maakten wij : ^.^rkenningsgevechten gevangenen. j^ergToep Duitschen Kroonprins : net gevechtsfront is de toestand onveranderd. Plaatselijke gevechts-handelingen beoosten Pontoise, be-noorden de Aisne en in het dal van de Savière brachten ons in het bezit vari vijandelijke aardewerken en loopgra-ven. De artil'.eriestrijd was herhaalde-lijk levendiger. Château-Thierry lag onder voortdu-rend Fransch vernielingsvuur. De buit van de legergroep Duitschen Kroonprins sinds 7 Mei bedraagt, vol-gens de totdusver gedane vaststellin-gen 55.000 gevangenen, daaronder 1500 officieren. meer dan 650 kanon-nen en ver over de 2000 machiengeweren.In de laatste twee dagen werden 46 vijandelijke vliegtuigen en 4 kab i ballons neergeschoten. Het jachteskader Richthofen schoot gisteren 15 vijandelijke vliegtuigen neer. Kapitem Ber-thold en luitenant Wenckhoff behaal-den hun 31e, luitenant Lôwenhardt behaalde zijn 27e, luitenant Udet zijn 26e, en luitenant Kirstheim zijn 21e en 22e overwinning in de lucht. m FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERRE1 Parijs, Woensdag 5 Juni. — Of cieel : Gisteren avond en vannacbt hebb< de plaatselijke aanvallen aaa de Nocrd lijke zoomen vaiv het bosch van Cari po*i£ voortgeduurd. De Praiische macb negeweren hebben twee vijandelijke ai»,; vallon tôt stilstand gebraeùt. An<J'-*r«' g agen in d-e streek van Autreches (te Zuidoosten van Moulin-soui-Touvenl beoosten Dommiers en in de rich.i:i van Corcy zijn iiisgelijks misgeloopei Ten Noorden van Corcy heeft een afde< ling infanterie met steun van aauval: wagens de Fransehen in de gelegenhei gesteld om hun lin:e aan de bosehrandc af te rondoa. Zuidelijk van de Ourcq hebben d Duitscheis verwoede aanvallen tege Chezy en ten Zuidoosten van die plaa' gericht. De Fransche troepen fnuikte aile aanvallen en teisfccrden den tegci: stander ernstig. Het geschut blijft benoorden d Aisne en ki de streek van Relm« zcc levendig aan het woord. VAN OGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREII Donden, Woensdag 5 Juni, — Offi cieel : Tengevolge van een overval, dien d vijand hed jaochtcnd vroeg in de nabij heid van Morlancourt jxjogde te onder enemen, hebben wij 21 gevangenen gc maakt en drie machioegeweren vcîmces te:d. Behalve de gevvone wedcrzijdschi geschutwcTkzaamheid, valt er verde nietg van het Britsche front te melden. m iîâiiâÂN^cHE ZiJût ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 5 Juni. — Offic eel Over geheel het front bepcrkte artil lerie-bedrijvigheid. Nauwkeurig gerich te sehoton <>nzer batterij en veroorzaaktei hieir en daar in de vijandelijke linie; branden en ontploff:ngen en brachten o{ den linkeroever van de Piave een kabel-bal!on in vlammen naar omlaag, In de streek van den Grappa voor ons gunstig* patroeljebotsinge^ ; bij Cortellazo werc een vijandelijk detachement met geweer vuur van de voorposten verdrevert, TELEGhÂillEN Het Kriigsbedrijf in het Westen Znilea de Fransehen nog eldsns terugtrekkenî Hamburg, 5 Juni. — Naar het « Hamburgei Fremdenbiatt » nit Bern verneemt, melden d< Zwitaersoh» bladen, dat de opmarsch der Duit sellera, al is het. langzaam, voortduurt. Vo'-genj het « Berner Tagblatt « moet men verwachten dat de Fransch'en hun front tnsschen Reim* en Verdun -tarug zulien trekken. Het belang van het veroverde terreln Berlijn, 5 Juni. — Dr. Kôster, de oorlogs-kprrespor.deTit van de tVorwàrts», meldt: Of schcon voor do Frnnsohlon de politieke beteeke nis van het terreinveirlies wollicht nog frooter îc dan de militaire, toch belooft het door on» be-Bette gebied tusschen Ailette en Marne voor d« oorlogvoering zeer bîlangrijk te worden. He1 heale troepci transport tusschen htet Oostei'ijki en het Noordjlijke front der Fransehen wordl teng'evolg** van onze doorbraak tf-n zeersU b<* moeiiijkt, daar het varkeer lang» de «potvrwe gen ReimS'Soàssnns^Gpnipiègne, Nesle-Meaux Pn.riis en Chalons-C-hâteau Thierry-Meaui-Pariji geheel is aigesneden. Bovetidien is de oorlogs unie tôt. dittit bij het liait, des landa voortutge schoVea. De verwarring in de Fransche reservea Berlijn, 4 J uni, — Rceds in den sîag tnsschei Xoyon en Roye wierpen de Frarschen hun re serv'es 3tuk vsor stuk in den strijd. Evenwe badden wij toen nog to vecbten tegen bepaai'd verbanden. In den tegeciwoordigen slae evenwe hebben de troepen van genaraal von Conta dit maal te doen gehad met !een bcr.te mîngeling vai verschilkirde divisi?s. De Fransche "evangenei geven niet — zooals de Enge^schen dat altij< doen — hun generaal» de schuld, maar wijtîi hun tegenâiag aieen aan de groote snelheid vai de Duitschers. polen en het vatikaan Het Poolsch Korrespondentiebureau meldt ons : . Op 29 Mei is de pauselijke protonotartua Mgr. Achilles Ratti. te Warschau aangeko men. Hij werd nan het station door aarts bisschcrp Kakowski ontvangen, die \-ergeze'< was door vertegenwoordigers der Poolsch geestelijkheid. De pauselijke protonotarius 7.al zlen t Warschau vestigen. Voorloonig heeft hii ziy. intrek genomen in het aartsbisschoppelijk pa leis. . On 30 Mei hield de pauselijke visitator z!]: plechtige intrede in de kathedraal van Waj schau. terwii! de Warschausohe geesteliikhei den volgenden dag hem hare opwachtin maakte. Daar het Vatikaan tôt du s verre de Poolsch regeering niet officieel erkend feeft. Kokle.ec M<*r. Ratti niet den post vnn pauselijk nur tius, doch slechts van visitator. gener/val robertson Londen, 5 Tuni. (Officieel.) — A's tiid« lïjke maatregel is generaal Robert «on tx noemd tôt generaal-opperbovelhehber t Groot-Brittanje. Vlaanderen en 't LuctilveticeE N Ondier de titell « Nederland en h> fi_ Luchtverkeer vain nu en in de -Ta komst », schrijft de heerE. Fuld volger >n waarschuwend artikel in de « Amate c. dammer », weekblad voor Nederland : e- Vv anneer de oorlog voorbij is en h< i. wereld-tekort aan grondstoffen moet wo; L. den ingehaaJd, zaJ men op menig geh:e y. zijn toev'lucht nemen tôt machines om i si den kort&ten tijd he^ meeste te kunne ;) voor^brengen. Motorploegen zulien h< g land bewerken, massaprodukten zulien o i, de markt komen in ongekende mate, vluj en goedkoop moet voortgebracht worden i. « tirpe is money » wordt meer dan ooi d het parool. En te rnidden van dit haastei n en reppen zal het snel verkeer te wate en te land een groote roi spelen, Waa f het t ra n s port v ermogen sterk achteruitge ti gaan is, gedeeltelijk door gezonken sche s pen, gedeeltelijk ook door verhoogde slij. n t-age van het spoorwegrnateriaal zonde; - voldoende aanbouw, zial men door snelle: vervoer en daardoor gewonnen tijd di e euve' trachten te verhelpen. r Doch er is meer : talrijke fabrieken hebben zich op « en gros «-produktie var vliegtuigen of onderdeelen daarvan toe gelegd. Deze zulien, waraneer hun eenigt afnemer, de Staat, door het ophouden dei vij andel i j kheden minder vliegtuigen ge-bruikt, een ander afzetgebied moeten vin- - den, of beter scheppen. Zij zulien zelf de luch tver keersl i j nen mede oprichten er » meewerken om die n'euwe instellinger - over de kinderziekten heen te helpen. Ui| - weloverwogen eigenbelang! En waar de- - ze nijverheden door den oorlog schatteri . hebben verdiend, zulien zij groote som-? men hicrvoor kunnen besteden. Ook bel r luchtverkeer kii na den ootlog een be- langrijke roi spelen. Hierbij zal ieder Staat het volgende belang hebben : een vliegtuig heeft slechts een meer of minder beperkten le-vensduur, zoodat telkens nieawe toesteil-len zulien moeten worden aangeschaft. Ik heb hierbij het oog op het aantal toe-: stellen dat iedere Staat voor z jn leger • zal willen bezitten. Ook door het vlugge • vooruitgaan der aviatiek zal het noodig 1 blijken steeds weer nieuwe typen aan te > schaffen. Kan men nu die toestellen doen » opbrengen (gedeeltelijk ten mi.ns.te) door ■ ze te gebruiken voor nuttig werk, dan ' zal al dit geld niet weggeworpen zijn en ! de afschrijviiig minder drukkend. 1 Wanneer het legerbestuur en de poste- ■ riien samenwerken konden, zou de uitba-ting van luchtlijnen er geldelijk veel gun-stiger komen voor te staan. Beiden zou-den ervan profiteeren en de handel als derde -wordt ermede gebaat. Het leger schrijft in korteren tijd de toestellen af en kan modernere aanschaffen. De post krijgt materieel en personeel zonder kos-ten, ris ko en beheer. Er zulien aan een dergelîjke kombinatie ook nadee'en ver-bonden zijn, doch ont die te kunnen be-oordeelen, zou men nauwkeurig op de hoogte moeten zrjn van de inrichting der betrokken diensten en administraties. Wij mogen echter wel als vaststaand aannemen dat er een luchtverkeer zal ontstaan, doeh daarbij zal het niet blijven ! En nu hangt het vain ons zelf af, In hoeverre wij mede zulien gaan, of in trage afwachting reed's in het eerste stadium achter zulien fgeraken. Eigenlijk zijn wij reeds jaren (ten achter. Bijna. geheel van het buiten-!and afhankelijk wat produktie betreft, zal het ons groote moeite kosten dien aeh-terstand eenigszins in te haien. En aan de toekomst wordt slechts door enkelen gedacht. Nog in 1917 werd door den Amsterdammer Gerrreenteraad niet ingeiien. dat de hoofdstad een luchtvaia.rt-haven, d.w.z. een uitgebrcid landingster-rein moet bezitten. Het voorstel Manas-sen werd lirhtelijk van de humoristische zijde betracht, Toekomstdroomen 1 Maar die toekomst is nabij, hee* nabij. j Moet een andere stad voorgaan ? Wil . men te Amsterdam achteraan hinken? 1 Zeker, talrijke steden zulien een terrein j moeten krijgen, wiî een nationaal verkeer mogelijk worden, maar één centrale grotv , te h aven, gereed voor interruationaal ver-i keer, Ln staat internationale toestellen tr ' herbergen, is vooreerst voldoende. Wo-| ten de heeren wat dat voor toestellen zijn ? Kolossen van meer dan dertig me ter breedte, hooge gevaarten, waarnaast de menschen kaboutertjes lijken. Weg met . de verouderde ideeën, herinneringen aan de oude toestellen van Wynmalen, van , Meel, Pégoud Chanteloup en wat wij ' hier zagen. 't Zijn kleine huties naast de j paleizen van moderne Handley Pagee». e Gotha's en andereni. Het ranke, teere tœ-stel van voor heen was niet im staat den B leek het noodïge vertrouwen in te boeze. I men ; de reuzenvliegtuîsren van thans ge-ven moed. Zonder aarzelen zal mer.ig i twijfelaar van nu binnen afzienbaren tijd ^ zulk een voertuig gebruiken : Amsterdam, ^ Nederland, ontwaak! Wil men uitreke nen in hoeveel tiid men dem afstand tus-e schen het moederland en de koloniën kan { afl°ggen? De moderne toestellen zijn tôt SSulke vlucht in staat. Er moeten, er zulien de nood'ge tusschensrations komen. en wat vol en nu voor fantaz'i bonden, /al binnen enkele jaren werkel'jkhetd zijn. Wij moeten niet stilzitten. Er moet hui-^ ten de stad, buîten de uitbreid'ngsplan-nen, terreîn gekocht worden, Eea optie I r op die daaromliggemde landerijeirv, waa; il door een latere uitbreiding mogelij worot, ware wenschelijk, ook omdat da ;t op kleinere schaal begonr.en kan worder j. Biininenlandsche zaken en Oorlog" moete d om steun gevrjagd worden : beiden het r- ben belang bij het tôt stand komen va. een dergelijk plan. De gemeente, me ^ Rijks- en ?ooveel mc^-elijk met partiku .. ljeren steun, kan dien eersten stap doei d om Nederland in het luchtverkeer niet t n doen achterblijven. Maar het is t jd, ni n is het morpent, dat er mede begonnei t moet worden. » p lot zoo ver het artikeL Het wetrd dooi r een Noord-Nederlander speciaal voor on ' ze Noorderbroeders geschreven. Maar cl* t Vlaamsche belangen zijn in dezen gelijt î aan die van Nederland. Op het oogenbiik r dat tusschen Oostenrijk en de Oekrajina r het luchtverkeer reeds werd opengezet ; . dat in Skandinavië groote luchtverkeeis. . weg en werden ingericht, mogen boven-. staande woorden evenzeer een waarschu- - wing voor ons bevatten. Vlaanderen ligt - te midden groote landen, die het meest te : zeggen hebben op gebied van luchtvaart ; wil het niet volledig van hen afhangen, of door hen iin, deze zaak vergeren wor-! den, dan mogen vain nu af maatregelen . getroffen worden^ Een deel van den we-. deropbouw van ons land zal ook zijn: . regeling van de luchtvaart, wat van het . hoogste belang iis voor da nabije toe-. komst! — V- K. B. 1 &TAD LAMD M1NISTERJE VAN WETENS€HAP-PEN EN KUNSTEN. — OnU«rwijzerv examen, — De e.k. zitting voor de jury bclast met het af-nemen van het onder-wtjzersexamen in uitvoer.ng Van art. 24 van de schoolvvet, zal aauvang uemen op 24 Juni e.k. te Brussel, voor de kaudi-daton-onderwijzers en ond'érwijzercssen van het G en er aa 1 - Gou ver n em e ut, en te Gent vooir de kand daten- van het Etap-pengebied.De belanghebbenden, die hunne stuk-keu nog niet ingezonden hebben (uit-treksel uit de giboorteakte, getuigschrift van goed gedrag en zedelijkheid, ge- neeskvmdig getuigschrift.bekwaamheids- getuigscbriften) wordem verzocht deze vôôr 15 Juni aan het Middenbestuur te laten geworden. VLAANDEREN'S NATIONALE EENHEID. — lu « Onze Taal », u, 144-146, vinden we deze prachuge regelen vam den Vlaamschea Uational st, Euit©. nant P. v. Rossem : « Nu de dag van dç kleine volkeien en dus de dag van V.aanderen vervula is, zija ook wij, Vlamingvm, ailen een-drachtelijk bijeen. Op îedei van ons w de Heilige Geest van lietde voor ona Vlaandeien, tle Heilige Gkest van het blijde Geloof m de Vrijheid meergedaald. In oins heeft de gedachte van Vlaande-rens vrjwording al het vroteger-geschei-deue, àl het vi oeger-vij a«deli j kc, àl het VToeger-onvereenigbare door eon mirakex .van den nationaal- Vlaainsctien gtesi saamgebracht in ééne geciachte, in eénen wil, die heerscht over ééne ksacht, eu toch àl de schoonheid van het veelzijdige leven i,n zich blijft besluiten gelijk een zonnestraal in zich besluit àl de kieuien vani straks, de zachte eu harde, van het sneeuwwit tôt bet gloeiend-rood en het zware purper. Omdat we eendraçhtelijk stoan m h<ft nieuwe leven van Europa ; omdat we wel weten dat ook wij den tijdgeest zoo diep gevat hebben als de kleine volkeren in het Oosten, als de leren, als de Boeren ; omdat we rotsvast staan in onzen wil maar een Vrij Vlaandeien ; omdat iu on« durvtn Gedachte en Daad tôt één Moment vergroeid zijn ; om aat ailes mogen ook wij, Vlamingen, in de Lente-lucht ons blijlied doen galmen, en ziugen met dichter R. De Clercq : Het klare rijke Rijk bcgl.rvt Omdat ge hebt bcir.ind, omdat ge hebt geloof d. DE PAUS EN HET AKTIVTSME. — Mon deelt ons uit goede bron een uitla-> tLng mede van Mgr Heylen, bisschop van Namen, over zijn onderhoud met den Paus. « De Paus, zoo «ou Zijn Eminentie ver-klaard hebben, begon, vooraleer ik een woord uitre, over de Vlaamsche kwestie. Met heit Aktivisme bemoeit hij zich n et. Het onderwijs in Vlaanderen moet in de volkstaal geschieden, van laag tôt hoog. » Wij weten best in Mgr Heylen, die ova-rigens de Vlamingen en. hun strijd niet ongenegen is, geen verdediger te vind-en. Dat de Paus zich dan met het Aktivisme niet inlaat verwondert ons niet, omdat elke voorlichting van niet-anti-aktivisti-sche zijde tobnogtoe zal acbterwege ge-bleven zijn. Het fert mag echter met vreaifrde worden vastgesteld dat, tôt in het Vatikaan, de nood van Vlaanderen bekend is tre-raakt, en dat de hoogste r>ersoonlijkhe!d u;t de katholieke wereld zich inziet voor d'e inw:Jli<rin;e der Vlaamsche eischen, die hem voldoende schijnt voor de opbeu-mo"ite ntimschoots zou loonen.. Hier ligt weer een taak voor de ak+î-vistische r>ronao-anda, die de gedane moeite ruWschots zou loonen. k Iels voor iedereo dag Het Beigisch Kabinetshoofd 11 COOR£MAN J _ Indien er menschen zijn die meenen dat het Aktivism te rnacht.g wordt, aan kunnen ze nu de hoep koesteren dût de Vlaamsche strooming in een Beigisch geultje gekanahzeerd zal wor-1 den. 1 Om het in een rijmpje vast te leg- 5en, gelijk onze yoorouders dit gaarne eden : Haver dreej Vlaanderen, Van de biezen naar de k_laoer; Maar Sainte-Adresse troli het op de jleschl Wij zeggen dat niet om de Aktivis-ten te ontmoedigen, integendeei, 't is opdat zij op hun hoede zouden zijn. De hr Cooreman kan een man zijn van rond de zestig. Hij is advokaat, mild met aardsche goederen en met gaven des geestes bedeeld. Hij was eerst senator, terwille van zijn geld, doch toen hij te goed bleek voor onze ingedoezelde Eer3te-Kamer en een te bruikbaar politieker bieek, werd hij tôt lid van de 1 weede Kamer bevorderd. Minister van Arbeid na wijlen Nijs-sens. Verscheidene jaren voorzitter van de Kamer. In deze hoedanigheid moest hij, bij aanvang van elken zittijd, een toe-spraak bouden : 't was telkens iets keungs. iets voor fijnproevers, een bladzijde letterkunde om als toonbeeld van een parlementstoéspraak in een bloemlezmg te worden opgenomen. Hij is een Gentenaar op-en-top,maar kan Nederlandsch spreken zonder zijn herkomst te verraden, wat voor een stropdrager nog moeilijker is, dan in Frankrijk voor een kind van de Can-nebière i assent te verdui_ken. Een eerste kracht in aile opzichten, vooral om u te zakken en te verkoo-pen waar ge bij staat. Hoe hij met de 1 entoonstelling van Gent, in 1910, de Vlamingen wist te ver3chalken, zou iemand, die de on-derhandelingen meemaakte, eens in Het Vlaamsche Nieuws moeten ver-tellen : t zou leerzaam, nuttig en waarschuwend wezen. De nood moet nijpend wezen in Ha-vere, dat Cooreman nu reeds wordt uitgespeeld, want hij was de man om naar de Vredeskonferentie le sturen, die toch eens haar werkzaamheden zal aanvatten Of worden de eerste onderheindelin-gen aangeknoopt ? Zoo min als een Lloyd George of een Clemenceau, kon de Broqueville daar nog voor dienen. Paul Hijmans, een persoontje dat stralen zou van zelfgenoegzaarnheid, indien het niet verduisterde door on-verzadigde eergierigheid, en die zijn naam Immense uitspreekt, vast over-tuigd dat h.j het is, bezit noch het ge-zag, noch de bevoegdheid, noch de lenigheid om op dipiomatische ver-kenningen te worden uitgezonden. Hij ia minister van buitenlandsche zaken, in partibus injidelium, op een oogenbiik dat de Entente onze belangen toch liever zelve waarneemt. Ze hebben hem in Londen gewikt en gewogen, {felijk den Afrikaanschen Smuts, en aten Hijmans maar druk doen. De eerste taak van Cooreman zal het Beigisch leger wezen. Ons leger heeft geen de minste ach-ting voor de Haversche regeering : de Broquevilîe werd gehaat, generaal de Ceuninck wordt verfoeid, Hijmans uit-gelachen en Vandervelde uitgefloten. Misschien zijn er lezers die denken dat we deze beweringen maar lichtvaardig of op losse vermoedens uitspreken. De komende gebeurteni3-*en zulien aantoonen dat we hier slecht3 de waarheid schrijven. Tenzij... Cooreman, het Jaakske-met-zijn-fluitje van 't sprookje, aan het pijpen gaat en de Vlamingen naar zijn pijoen zou kunnen doen dansen. GeHjk Ulysses moeten onze jongens z^ch laten vastbinden aan de stang van den Vlaamschen standaard en zich door geen Sirenenzang laten verlok-ken.Indien iemand ons nu verwijt zoo oneerlijk te zijn als de Entente door op voorhand aile toegevingen als be-drieglijke. onoprechte pogingen, te bestemnelen, dan antwoorden wij : De vergelijking houdt geen stand,wart de Entente spreekt aprioristisch. wij uit ervaring. Geen enkele Belgisrhe reefeering h^eft ooit c-»rerht pehand^M rret Vlaanderen. Geen enkele belofte. nW één, werd ooit gehouden r geen enVp'e Vlaamsche wet, gestemd, geteeVend, -U1V ""■Parr,:-"' w=-rrl 00:t to°rr«»r-,?st. Elke Belwische toegev^o* Vlaamsch geb^d wrag een n^oî-rr,-J-^el, ef" fnr)r)0r.-j Dit reeds zou voldoer^0 wezen om ons wantrouwen te wett'cren, orn te veralçy«rneen,7r>rne'n en onbeken^^n in arcfwaan te b-'trekken, maar C^ore-man —■ te goed om te deugen — heeft

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes