Het Vlaamsche nieuws

1867 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm16x2c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ninsHa.* T2 Tuni ïoi7. Derde îa.»rqamt Nr. 16^ Prijs 1 O Ceatiem voor geheeî België Het Vlaamsche Nieuws Verschiint *7 maal in de waek ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand 1.75 Voor 3 maand 5.— Voor 6 maand 10— Voor één jaar 18.— Redalitie, Beheer en Aankondigingen : ROODESTRAAT, 44 A VTU'CDDPV DE 0PSTEL.RA AI) : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORiMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste roedewerking wtn Hoogleeraar Docter Antoon JACOU Elke niedewërker is pcrsoonlijk ver-anfwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet hee! de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede Mad, den regel 2 60 Derde id. id. I.— Vierde id. id 0 50 Dciodsbericht 5 — OFFICIEELE BERICHTEN L ——■ UN DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Zondag 10 Juni, 's avouds. -j Officieel : Op aile front en, ook in de bocht va Wytschaete, over 't algemeen een rustiç dag Berlijn, Maandag 11 Juni, — Officieel WESTELIJK GEVECHTSTERREI Front g^n. veldm. kromiprins Rupp van Beieren : In den IJzer-scktor bij Nieuwpoort e hsnoordcji Ieperen nam gisteren tijdelij de vuurbedrijvigheid aa»zienlijk aa kracht toe. Op het vechtgebied van Wy schaete en Meessen steeg het vunr tege I den avond aan; 's nachts gingen n I hevige vuurovervallen Engelsche kon I pagnieën tegen onze linie bewesten Ho I iebeke enWembeke tôt den aan val ove I Zij vverden teruggeslagen. Bezuidc I Douve mislukte 's avonds aanvallen d< I Engelschen tegen de pottenbakkerij lx I ooston Waaisten, I Aan weerszijdeu van het Kanaal va I La Bassée en op den Zuidelijketfi oevi I van de Scarpe onderdrukte ons ver niet I gingsvuur b'j St-Hubert, Loos, en Moi I chy de doorvoering van zieh voorbere I (tende Etigelsche aanvallen. Benoon 1 oosten Vermelles en bij Hulluch zij vijandelijke verkenningsaanvallen teru; geslagen. Front van den Duitsehen Krooaprih.' ! Aan de Chemin des Dames braken I verrassenden overval bewesten Cerii ; aanvalstroepen van Oost-Pruisische < Westfaalsche reg.ime.nten binnen de Frai [sclie loopgraven,zij ma,aiden de bezettin; [voor zoover ze niet wegvluchtte, neer, t keerden met gevangenen terng. Het liii inzettende levendige vuur breidde zic ook uit op de aanpalende vakken, ma: ! bleef overigens gering. Front gen. veld. hertog Albreeht va Wurtemberg : N'iets nieiuvs. RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREI Toestand onveranderd. BALKANFRONT Op de beide oevers van de Wardar ( aan het Doîran-meer, succesvolle gevecl t«n van Bulgaarsche posfren. VAN 00ST.-H0NG. ZIJOE Weenen, Zondag l'O Juni. — Officiel RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN I In Oost-Galicië, op meerdere puutc I verhoogde Rmssische gevechtsbedrijvi; I h«id. I rrALIAANSCH GEVECHTSTERREIN I Bij het Isonzo-leger niets nieuws. 1 d het Sugana=dal en op de hoogvlakte d I Zeven Gemeenten ontwikkelde zich gi I teren namiddag een hevige geschutstrij II die ook hedenochtend met de groots I kracht werd voortgezet. Bij den vijat I heerscht levendige beweging. ir BALKANFRONT I Onveranderd. VAS ENGELSCHE ZIJOE I I WESTELIJK GEVECHTSTERREI I Het Engelsche naehtbericht is niet o I genomen geworden. VAN FRANSCHE ZIJOE ■ WESTELIJK GEVECHTSTERREI I Parijs, Zondag 10 Juni. — Officieel : I In België heeft een levendige geschul I aktie der Franschen in den sektor v; I Nieuwpoort-Baden b«langriike schai ——- i/—- aan de Duitsche loopgraven toegebracht Op den Chemin des Daines werdei Duitsche afdeelingen, die, da'nk zij eei overrompeling, dezen morgen voet had _ den gekregen in een kleinen uitspron; van de Fransche linie bewesten Cerny u •nunidellijk tsruggcwo pen. Vijftien ge « vangeneu, onder wîe eei. officier, zijn ii de handen der Franschen achtergebleveu Geen ge1>eurteiiissen ta v«rmelden o : het overige front. TELEGRAMMEN " DE TUNNEL ONDER HET KANAAI K n Berlijn, 11 Juni. — Naar aan het « Bel t- liner Tageblatt » uit Bazel wordt bericht n niellât de « Matin » uit Londen dat in d a algemeene vergadering voor den tunnel î- boiuv onder het Ka-naal, de voorzitter Et 1- langer verklaard heeft dat de Britsch r. regeeriug een definitief besluit zal ne n me n, oui in de naas'.e toekomst met he :r werk te kunnen beginnen. DE SPAANSCHE MINISTERKRISI! n Madrid, ro Juni. De koning heef ■.r aan Pietro zijn vertrouwen bevest-ige Pieti'o heeft verzocht om bedenktijd, or met de ministers te beraadslagen en zal t 8 uur 's avonds een beslissend antwoor 'mededeelen. n- ï- GRIEKENLAND EN ITALIE Londen, io Juni Naar Renier ui n Athene meldt heeit Griekenland het ii: y zicht tegen de bez-etting van Janina doo J, Italie verzet aan té teekenen. !" ANTI-JOODSCHE BETOOGING 'h TE LE El) 'r Bern, 10 [uni. - De" « Times » ver neemt uit Leeds : den 411 Juni kwam he 11 tôt anti-Semietische geweldenarijer waarbij een menigte van duizenden he 11 Jodenkwartier doortrok en de winkel vensters der Joden vernietigde. DE RUSSISCHE KONSTITUANTE Berlijn, 1 1 Juni. — In het te St-Peter-burg gevormde speciaal komiteit ter vooi hereiding' van de Konstitueerende Natir nale Vergadering, zegde ministerpres denty Lwof, dat de algemeene stemmini n ten gunste is van een zoo spoedig moge lijke bijeenroeping der nationale Konst tuante. INTERNAT ION A AL VAKVEREENIGINGSKONGRES Stockholm, 9 Juni. — Het iniernatk I : naal vakvereeuigingskongres.waarop Ne derland, Deneinarken, Noorwegen, Zw< den, Finjand, Duitschland. Oostenrijl- II Hongarije en Bulgarije vertegenwooi j- digd zijn, is geopend. Het noodigt de g< organiseei'de arbeidersklasse van aile lai den uit tôt een nieuwe konferentie i Zwitserlatid in Septeinber 1917. Elk lati kan toi tien afgevaardigden daarhee zenden. Flet kongres heeft voorts besloten ee -1 telegram te zenden aan Jouhaux, voo1 T zj'tter van het hoofdbestuur van het Fiai . ' sche vakvereenigingsverboud, waarin < j besluiteu van I^eds, Juli 1916, a ' gunstig' teeketi van goeden wil worde begroet, oni hetgeen sedert den oorlog cl arbeiders scheidt, uit den weg te ruimex Het kongres heeft op voorstel yan L< gien besloten den Raacl van Arbeiders e Soldaten te St-Pdersburg telegrafisc den wensch over te brengen, dat hij zic op de bijeenkomst in Zwitserland v. do«n vfl'tegenwoordigen. P- - TEGEN MAC^DONALD Londen, 10 Juni. Na een protestb< toon op Trafalgare Square tegen de re van Mac Donald naar St-Petersburg, h de voorzitter, onder algemeene- geestdrif _ een telegram voor van den vertegenwoo diger van het Verbond der Matrozen e Stokers, beîielzend dat het Mac Donal s- en Jotvitt gevangen ho-udt. De bemannin tn weigerde met hen te varen. ie -r-r*- "John Bull „ en de Belgische soldatei De in zekere Engelsche bladen tege ■ de Belgeri te Londen gevoérdc veldtocl 1 en de kwaadaardige aardigheden van h( 1 periodieke blad « John Bull » aan ht adres van het Belgische leger en de ' Koning, hebben levendige ontroerin ' verwekt onder de Belgische soldaten. De « XXe Siècle » drukt één der brit 1 ven af, welke hij ontvangen heeft e • dien hij uitgekozen heeft « voor de maa 3 met welke dit schrijven uitdrukkin geeft aan de gevoelens, onzeni goldate do or zulke ongelukkige lichtzinnigh< den ingeboezegd » : « Hetgeen ons, soldaten, het mee: ontroerd, is het vcvwijt gedaan met ee v ernstig, zooniet 'onbegrijpelijk gebre _ aan takt, \an de zijde van een zoo vei spreid blad als « John Bull » in Engi é land, betreffend Koning Albert en zij . soldaten. Ik moet zeggen dat het in ci . blad gesch even tusschenartikel, doc e Gutt 111 de « XXe Siècle » gesignaleerc . in mijn omgeving, en waarschijnlij t overal op het Belgische front, c-en piji lijken indruk verwekt heeft, veel harte ontroerende en c>ns krenkende in ons kostbaarste ge\-oekn~ van eer en van e genliefde. Het is slecht, zeer slecht, te schrijve zooàls « John Bull » het, in dit geval, gi daan heeft. I Gij wilt van 011s berichten hebben. Welnu dan... komt ze halen... Gij zu ze nauwkeurig, juist hebben. Komt, c gij zult daarna zeggen hetgeen gij loya; denk't van de manneti, die sedert f t maanden waken en dàt in welke mi< " dc-ns, omringd cloor welke verwoestii r gen en gefolterd door welke kwellingei Komt, en men zal u voeren langs wegei waar zwaar gewcrkt wordt, waar'me iedereu dag sterft in de schooue ]\Ieizo > of op zachte lénteavonden... Komt, e gij zult zieri of ge, 11a uw bezoek, 110 t de kracht hebt onzen dooden, onzen g< kwetsten a van iederen dag » 110g uw t wreedaardige, bedriegelijke ironieën te . te werpen... Hebben wij berichten van u gevraagi toen «''j ter Namen of te Abitxeerpen wt ren ? In die booze dagen h[adden wij 1 11 het vertrouwen, dat wij nu nog hel ben. Waarom wilt gij aan het onze twi ^ feleu ? Flebben wij niet altijd gehandel i.11 de mate onzer zwakke middelen, e " zeer dikwijls daarboven. zelfs? Doen w ; het niet nog? 01 is veiieden, staat lu niet voor onze toekomsit in?1 Terwijl men tôt dit gebirek aani hoffi lijkheid .gekonien is, waarom niet g' vraagd naar nieuws van den armen 01 den koning van Servië en waar zicli c koning van Monténégro bevindt? Zij oc zijn uw bondgenooten, meen ik. Ma; neen, zoo ik gewag \'an hen maak, w ik u alleen herinneren dat zij dgen W; > xi i kunnen, evenals de « onze ». En c onze staat aan het hoofd van zijn lege Ik zal niet sprekeu van de dichthe; 1- der Belgische en Engelsche legers-; g n weet dat het uwe sterker is. Als il d weet: gij, dat uw soldaten liet voor h II meereiideel sedert kort zijn, in vergeli king met de onze, waarv an velen teru; u gekomen zijn van Luik, van Atitwerpc of van den IJzer en /.ulks 11a hoeve 1- maandeiî? En zoo gij u herinnert, n e hebben gedurende maanden een front b s zet, waarvan het uwe zelf~ het dubbe n nog niet was, eu noehtans altijd 111 e hctzelfde kkine, tnimiskule leger d i. wij vormen. Tk ga niet verder... Ile vraag echt n aan « John Bull » en flan de andere bl h den, die geneigd zouden zijn het te doe h niet meer ons leger en onzen koning d verdenken. Ik" vraag, dat zij niet me degencn bespotten die îijden en sterve Dat zij manen, dat zij schrijven na aanleiding der Belgcn, hun gasten," ■- neem het aan, en nog moet men di s voorzichtig, toegevend zijn voor al c s burgerlijke volk, vreemdelingen in < i. zeden en gcwoonten van Groot-Brita > nie. Dat de himior zijn gang ga, ov n onze gebreken, oiw.e manieren van ha d delen of andere, en wij zulleu er alh g om lachen ; maar om der liefde will geen bittere ironieën over ons leger, wa: daaraan "do«t gij onnoemlijk sl»cht1 STAD en LAND ' (iEI-N WEfiVOERINOEN MF.F.I - Door de neutrale pers is kort geledc 11 een mededeeling gedaan van de Belg it sche regeering, behelzend dat sedert b -t gin Mei uit Brussel en omgeving 30( ■t persoiicn. tnet. gcweld naar Duitschlar n zijn weggevoerd geworden. Hiért g merkt het W. T. B. op : Flet wordt no: maals nadrukkelijk bevestigd dat de g dwongen wegvoermgen naar Duitse 11 land sedert 10 Februari 191? geheel g s staakt werden. g Daarmce 's boveUstaand bericht voi n goecl tegengesproken. Spijtig voor de « Echo Belge », die a 'dus weerom een harer meest gelieflcoost ;t argujnenten verliest. » GOED INGELICHT. — Volgois c « XXe vSièele » niogcn de Belgische se d.iten de volgende couranten lez eu : 1°) Aile Belgische bladen, in Pranl 11 ri j k, Engeland en Holland uitgegevei '*• e.n door het groot hoofdkwartier mits cei j1 cttur toegelaten ; > 2°) De Engelsche, Fransche, -Laliaa' sche en Russische bladen, door de eei " suur der Verbondenen nagezien ; 11 :>"l Het XederViudsche blad « De Tel ;e graaf », de Zwitsersche bladen « La G z.ette de Lausanne » ai « Journal de G nève ». 11 Onze soldaten Word eu goed ingelich vooral het lasterblad « De Tclegraaf » z hun zeer welkom zijn. O, LOGIKA ! \'6or eenigen ti schi-eef « De Belgische Socialist » dat ( aktivisten theoretisch kunnen gelijk he ^ ben maar dat hij de Bestuurlijke Sche I ding afkeurde, daar deze aan den ekon ^ mischeh bloei van Belgiè zou schaden, ^ In «Ons Land» werd reeds terdege aa ' getoond dat dit geenszins het geval zc u ziin- Doch aangenomen dat voor den hero bloei van Vlaanderen België -—■ dat dr toch maar een in 1830, door diplom ® tisch geknoei en gekuip, aaneiengekot kelde driehoek is, — ekonomiseh eenio' 'C • • zins zou te Hjden hebben, moeten daa voor de aktivisten liunne werking- st , ken? En de Algemeene W'erkstakingen v; 1893, 1902 en 1912, — welke georgar n seerd werden voor het veroveren \ an e( !" rechtvaardiger kiesstelsel, hebben d geen schade berokkend aan het ekon. mische le\en van België? Toen de libèralen en katholieke blàdi !1 daar op wezen en dientengevolge de '*• eialisten scholden voor... « slechte vade lanciers », antwoordden de soeialistiscl bladen : « Wij hebben reeds geduld g noeg gehacl... een vaderland, waar ( eenen rechten zonder plichten en de a 'e cleren plichten zonder rechten hebben, k geen vaderland... er kome van w.at w lr maar wij willen dat er recht geschiede. » ^ Nou, toen ging het toch maar ter vc overing- van meer politieke. gelijkheicl. I'" en nu het gaat om de ©ntslaving, om 1 r- stoTfelijke en kultureele heropstandrf van een hecl volk, nu komt « De Belg 'J sche Socialist » af en roept ons toe : « gaat ge toch doen... Ge kunt theoretisi -t gelijk hebben... maar... maar... Belg J- zal er ekonomiseh onder Iijden, zoo ge < ?- Bestuurlijke Scheiding doorvoert ! » II \'u is het nog- de vraag of dit laats el waar is, want de Bestuurlijke Scheidii ij siuit niet in zich dat er een tolbareel tu e- schen N'iaanderen en Wallonie moet o le gericht worden. et Maar het zal niet langer wa it /ijn dat de Vlamingen meer hela tingen dan de Walen zuflèn op ?r brengen hebben en dat zij in zake opric a- ten van openbare gebouwen, aanlegg 1. van spoorwegen, inrichting van Lage te beroeps- en Hooger onderwijs, zullen t er nadeeld worden. 1. \"laanderen zal niet langer de melkkc il' zijn van het Walenland. ik De belastingen, opgebracht door III N'iamingen zullen niet meer aangewen it worden om de W'aalsche nijverheidso le dernemingen te bevoordeeligen, terwijl .1- niet de nOodige fondsen konden gevo ît den worden, tôt ontwikkeling van 1- Vlaamsehe zeevisscherij, en zooveel a ■il dere instellingen, die er zouden toe b e, drageti dat niet langer elk jaar 60.o< if > Franschmans » naar Frankrijk zoud » moet«n trekken om «r het slavenwerk verrichten, — zonder te spreken van he koeliewerk verrictit door de Ylaminge in de Waalsche koolmijnen ! De Bestuurlijke Scheiding, moet c n smet « het land der lage loonen en lang 1- werkuren > van Vlaanderen doen ve e- dwijnen. X) De Raad van Vlaanderen zal teven td zoohaast het in zijne bevoegdheid ligt, c 'j koolmijnen der Kempen uit de handen va ?- de Fransche kapitalisten moeten rukkei e om ze uit te baten ten voordeele van he 1- h« 1 \'Jaamsche volk ! e- Wij spreken nog niet eens van het ii voeren. van de stijgende belasting op hi 31' inkomen, enz. « Belgische Socialist », we zijn h 1- nieuwd uwe meening over dat ailes 1 le kennen. DE VERJAARDAG VAN PRINSE le CHARLOTTE. — Prinses Charlott 1- dochter van Tveopold I en tante van K< •niiig Albreeht, komt haar TTste jaar 1 bereiken. 1, Maria, Charlotte, Atnalia, Auguste !- \'ictoria, Clémentine, Leopoldine, prit ses va".i België, hertogin van Sakseï ri- pri.nsesi van Saksen-Koburg-Gotha, is it derdaad den 3 Juni 1840 op het kaste van Lalcen geboren. Zij huwde, den S e- Juli 1857, te Brussel, aartshertog Max a- miliaan van Oostenrijk, die keizer wet vain Mexikp. De staat van gczoudheid van keizer 1 ; Charlotte, die nog stçeds verblijf houi al op het kasteel van Bouehout, heeft d< laatsten tijd geen verandering onde jd gaan. le ZIJ TELLEN NIET MEE... — W t>- vernemen door « Vrij België » dat et i- luitenant voor een groep soldaten, b >- staande uit 60 Vlamingen en 15 Wafe een miuistersbesluit Icwam aflezen . 1- 't... Fransch alleen, en op 't geroe]: 111 « Voor de Vlamingen hctzelfde », ni-ce'-is omzag ! 't Is duidelijk clat de VI ?- mingon niet meetellen... n WAAR ZITTEN EIGENHJK D ^ AKTIVISTEN. — Wij ontvangen im iunige voldoening dezen btief vain ec Maamsehen krijgsgevangene uit Gô r" tingen ; « lu uw nummer van '22 Mei 1.1. von ik oticler de rubriek « Stad en Land )> hi n kleine telaas : « Waar zJtten eigenlijk c Aktivisten? » Het bondige antwoord d. ■ de schrijver daarop geeft ]eek me toc W-el wat al t-ç bondig- Ik heb de vas overtuigingj ja de zekerheid, dat er ne heel wat meer gToepeu van aktivisten ' vinden zijn, en ik vrees dat zulke onvc r leclige antwoord en een te kleine gedach geven van de kracht, waarmeê thans c c_ wil van ons Vlaamsehe volk tôt uitir 1(. komt. Ik \v't er hier maar enkel op wi v zen, da'. de kiijgsgevajngeneu in de; js aangclegc.nheicl niet mogen of niet willc ] als onbeduielcnde groep aangezien wo den, en er dus op staan in het groot d r. bat een woordje mee te spreken. Of < hier in de Duitsche ge v angeP enka 111 p< |c aktivisten zijn, of ze sterk en eetldraclit |C, zijn, daarvan zullen de heereu Bonn •f. Vcrhulst en Rousseau getuigen. In cet ;,i vergadering, vôôr veert'en dagen, wa -1, aile standen en richtingen vertegenwoo ië digd waren, sprak een onzer makker 1p u îlct is 1111 toeh klaar, en algenieen aa" genomen, clat geen c-nkele van ens ni te bereid is om aktivistisch op te treden. ig We houden er dus van bij de aktivist s- sche optelliug ook te worden meeger p- kend. Wij, die dagen slijteu in ballingseha ar kennen geen grooter ongeluk dan s- moeten stil zitten, waar Vlaanderen zo te veel krach ten gebruiketi kan. Maar d h- te barder zullen we doorslaan, indien 1 ?n den oorlog het recht, dat ons heilig i gekrenkt, of één steen worcle losgebrob e- aan het Vlaamsehe huis dat ons nu < aktivisten optrekkeu. Eu ik kan er oe >ei nog aan toevoegen dat hier ook dikwi; de gedach te verder reikt dan de moncl w rie spreken mag. Wat we in aile geval mog< d zeggen : de aktivistische krijgsgevang n- tien hebben sleehts één cloel, eve'i: er huntie vrienden in Vlaanderen, de alg n- hcele otitvoogding vàn hun volk, logisi -le doorgedacht en konsekwent doorgevoet n- Ile wil ten andere niet betwijfelen, d »j- wij bij u als aktivisten aangeschrev< "|Q staan, maar ge zult het, hex>p ik, niet ti -n kwade duiden dat ik deze kle;ne verget< te heid terecht wijs » Iets voor iederen dag c: Stem ni in gen en BriefwisseRugen e Een Posikaart van M inaster Segers aan de Vlaamsehe Aktivisteri van Gottingen le 1, ^ °Pvallend werktj is de \rijmoedig-»1 heid, helderheid en breedgeestigheid waarmede de Belgische officieren en 90I-j. daten den algetnceUen oorlogstoestand ■t beoordeelen en bespreken. Dat steekt gril en schril af bij de bene-v veliug waarmede een deel van onze bur-P gerlijke bevolking en van de smalle ge-meente ilbg behept is of bij de aamborsti--g gc aiigst\ alligheid waarmede sommige ^ reeds klaarzienden zich nog uiten. ^ Oorzaak en reden van dit verschil zijn louter een kwestie van meer moed en van een oprcchte vaderlandsliefde die geen ^ persoonlijke beîrekeningen kent. ^ Een soldaat die op het slagveld gestaan heeft, den 3ood van dichtbij in 't gelaat > heeft gekeken ; die dan ook veel iveet omdat hij gehoord eu gezien heeft, houdt - geen hand voor den moud en praat niet meer met naar algemeen vardwazing ge-" ijkte zinnen, c Toen we \ au de reis terugkecTden ver-, namert we hoe iemand uit de rechterlijke , wereld — het was reeds de tweede — op-^ nieuvv verklaard zou hebben : « Na den oorlog zullen wij de flaminganten niet 1 kunnen be.-chertnen tegen de ontketende , volkswoede ! » L Wij kunnen niet nagoan hoevei" die ''' mededeeling, noehtans uit goede bron, " betrouwbaar is. Wij weteu hoeveel er gepraat en ge-" waweld wordt ; hoc woorden en daden ' verdraaid en ve'.'keerd uitgelegd worden ; doch indien het waar is, moget> die hee-ren van ons Belgisch gerecht hun he-zorgdheid gerust laten varen. L H et volk is reeds verstandig genoeg om :>t zijn ware vrienden en de oprechte verde-n digers van zijn goed reeht te- herkennen. t- Betaalde opruiers om standjes te verwek-ken, wilde daden te plegen en spontané d uitbai-tingen van volkswoede op touw te -t zetten, zouden de kans niet hebben voor le dat van lang bekend en zoo dikwijls ge-ït wraakt Belgisch middeltje uit stormige h politieke tijden. :c 't Is toch zonderling hoe de vijanden g van den Vlaming en van Vlaanderen nog e sleehts heil zoeken in eeti verdwazing van 1- de \"latningen zelven ; in de domme-le kracht van de heffe des volks, en 't moet le de zoogenaamde passieven doen naden-g ken hoc zij on voorwa ardeli j k aan de zijde j- staan van al de vcrklaarde cm gekende •e vijanden van onzen landaard, en hoe zij n meer en meer de handlangers en vrienden r- worden van fratiskiljons en in Vlaande--- ren wouende Waalsche drijvers. 'i Passieven ! zijn er nog wel veel in de 'n ziuvôre beteekenis van het woord? ig De goede passieven zijn metterdaad, s, stilaan, zondet- dat zij het wisten, uit ie aandrang van 't gemoed, uit genegenheid u' voor onzen schoonen en edelen strijd, tôt r- een min of meer. werlcdadige„en hande--• lende Vlaamschgezindheid — dus akti-}■ vism—overgegaan et Andere passieven zijn ook bijzonckr » bedrijvig doch in tegenovergestelden zin. i- Uit Willebroek kwamen ons gisteren e- berichten toc clic een klaren dag laten sehijnen op een beweging die van Meche-P, lc-n uitgaat en lec-rlingen van het Me-te chelsch Atheneum tôt propagandisten o- neemt en tôt sabotteerders van elke es Vlaamsehe werking. la Aile politieke gesehillen zijn er tôt s, zwijgen gcb'acht om het Vlaamsch voe-;ti len te vrer.-machten. \rrijmetr:elaarstru-:1e weel en wi,\waterkwispel kunnen naast >k c-lkaar in het blazoen der bestrijding van ls het Vlaamsehe recht prijken. \Haamseh-cl gezindeu van vroegeren datum — waren m zij het sleehts uit opportuuiteit of beZwij-e- ken ze nu uit aangeboren laksheid en lam-ls heid, uit ijdelheid voor 't zalvend gevlei e- van purperen meesters? — beuren de taak -h tif van al te gekende franskiljons. d. Bezie de lijst der 77 Stoofhaken ! Er at staan daar namen op van Vlamingen, die yt) vroeger een schoonen klank hadden, ?n naast de name-n van de hevigste, de û- schier offieicele1 bevechters van elk Vlaam :'che recht Allen hebben gevoeld

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes