Het volk: antisocialistisch dagblad

575 0
29 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 December. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 28 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fb4wh2g277/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yier-en-Twintigste Jaar, - J. 304 Eoêsfast — Hnîspzln — EiSBnâom Diasdag, 29 December 1014M ABe briefvTisseîingen vracht-♦rij te zenden aan Aug. Van îseghem, uitgever voor de naaml. knaatscïb « Drukkerij Het Volk % Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s ©aston Bossuyt, Gilde der A m. wa-chten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Eratant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvea HET VOLK Men schrljît ia : ■ Op aile postkantorcn aan 10 ftk 5per jaar. Zes maanden fr, 6.00i M Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. ■ Prijs volgens tarief. Voorop ta H betalen. Bechterlijke herstelling. 2 te H per regel. H Ongeteekende brieven worden H , geweigerd. I TELEEOON N" 137, Genfc. ^ Verschîfnl 6 maal per week» CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NOMMER [DaitscheMedeieellngen.) BSLANGWM WWZIfiSNfiEN der Bepaîingen voor het verkeer in het gebied der Elappe. De tôt dus er geldige bepalingen worden hiermede opgeheven. 1) Het geheele verkeer per auto of motor-îiets is in het gansche gebied van het duitsche leger voor de burgerlijke bevolking Dnvoorwaardelijk verboden. 2) Voor het gebruik van rijwielen, paar-£en en voertuigen (uitgezonderd hand-?wagens), buurtspoorwegen, tram- en spoor-;Wegen buiten de woonplaats is in elk geval voor het geheele gebied van het leger een .paspoort vereischt. 3) In het etappe-gebied van het leger is liet verkeer te voet buiten de woonplaats jVan 6 uur 's morgens tôt 8 uur 's avonds [(duitsche tijd) ook zonder paspoort geoor-loofd.De plaatselijke besturen moeten zich, door het inwinnen van inlichtingen bij de naast-bijgelegen duitsche militaire overheid, er steeds van op de hoogte houden, welke op het oogenblik de grenzen van het etappen-gebied zijn. 4) Paspoorten worden verstrekt door s a) de Etappen-inspectie Gent; b) de Etappen-commandanturen Sint-Nikolaas, Lokeren, Dendermonde, Aalst, Geeraerdsbergen, Audenaerde, Gent, Ert-ivelde, Eecloo, Beernem, Thielt, Deinze, Kortrijk, Havencommandantuur Gent; ■ c) De Grens-commandos Kemseke, Sel-zaete, Watervliet. t 5) Paspoorten moeten steeds bij de Etap-pen-commandantuur resp. bij het grenscom-.mando aangevraagd worden. ' 6) De aanvrager moet te dien einde tel-kens een identiteitspapier, door het bestuur J^an zijne woonplaats verstrekt en van eene photographie voorzien, aan de militaire overheid, welke hij om een paspoort verzoekt, ;overleggen. ! Op dit identiteitspapier moet de burgemeester of plaatselijke bestuurder door eigen-handige onderteekening en dienststempel oevestigen, dat de aanvrager in elk opzicht j Detrouwbaar is en dat het doel, waarvoor het » paspoort verzocht wordt, aan den werkelij- fopcsf.j-nrï vrtr» 7) Paspoorten zijn can alleen geldig, ^fcinneer de bouder in het bezit van het bo-^■ngenoemde identiteitsstuk is. Paspoorten ^■n identiteitspapîeren moeten buiten de ■^voonplaats steeds meegedragen worden. ^ In het paspoort moet door de militaire r bverheid, die het verstrekt, nauwkeurig » het doel der reis, de duur der geldigheid, de te volgen reisroute en de plaats van bestem-ming aangeduid worden. f 8 ) Binnen het Etappe-gebied knnnen voor de volgende personen, die geregeld van rijwieL iniurtspoorweg of tram, (niet spoortrein); gebruik maken, maandkaarten (geldig voor een kalendermaand) verstrekt worden. a) voor arbeiders en beambten in stede-lijken of nijverheidsdienst voor het geregeld verkeer tusschen woon- en werkplaats ; b) voor landlieden en kleine neringdoen--den, voor zoover zij hunne waren of inkoopen geregeld in de week naar de stad of op 't land brengen; e) voor hen die een vrij beroep uitoefenen,. als doktoren, notarissen, enz., voor de ge-" regelde uitoefening hiervan; 9) voor maandkaarten moet de noodzake-lijkheid van het geregeld gebruik van rijwiel,» buurtspoorweg en tram door den gemeente-lijken bestuurder bevestigd worden. 10) Voor elk paspoort en elk persoon 10 centiemen te betalen. 11) Zonder paspoort is het verkeer op de van Gent uitloopende buurtspoorwegen en trams (niet spoorwegen) heen en weer ge-oorloofd in het gebied der plaatsen : Wondelgem, Meulestede, Slootendries, Vo-gelzang, Achtendriesch, Visschershoek, Des-telbergen, Heusden, Vaeringstraat, Meersch-wijk, Meirelbeke, Zwijnaerde, Bewissche Slot, Westrem, Afsné, Drongen, Mariakerke, Majâakerkbrug. 12) Ilet paspoort moet na gebruik aan de overheid teruggegeven worden, die het heeft verstrekt. Alwie 10 dagen naafloop van zijne reis zijn paspoort nog niet heeft teruggegeven, is strafbaar. 13) De gemeente (plaatselijke) besturen tnoeten in de gansche gemeente bekend maken, dat zonder onderscheid de uitgifte van paspoorten voor de geheele gemeente gestaakt wordt, indien een enkel lid der gemeente zonder het vereischte paspoort buiten die plaatsen aangetroffen wordt of van de hem in zijn paspoort voorgeschreven reisroute, tijd en bestemming afwijkt of de hem verleende vrijheid te reizen voor het over-brengen van militaire berichten misbruikt, of het paspoort niet binnen 10 dagen na gebruik teruggeeft. Bovendien hebben de gemeenten evenals cle overtreders nog andere straffen te duch-ten.Daarentegen kunnen de inwoners van België er van verzekerd zijn, dat van duit-schen kant ailes zal gedaan worden, om den hylgischen handel weer op streek te brengen, het gebrek aan levensmiddelen en de alge-meene werkloosheid tegen te gaan. Bovenstaande kennisgeving moet dadelijk aan aile leden der gemeente op de geschikste wijze bekend gemaakt worden. Onbekendheid met deze kennisgeving •wijwaart nier van straf. Gent, den 20 December 1014. De Inspecteur der Etappen. Met Verkeer ln fle Etappe. Etap penins pektie. Gent, 26 Dzcember 1914. BERICHT. Ingevolge de maatregelen genomen betrekkelijk het verkeer in de étappe over het afleveren van vrijgeleiden van den 15, 20, 21, beveel ik, volgens de ter-men van paragraaf 3 van het keizcrlijk bevel over de buitengewone militaire rechtspleging tegen de vreemdelingen van 28 December 18,99, dat d^^ecmdelingei^ die aan deze maatregelen te kort komen en zullen ontmoet worden op de wegen 1 en in andere lokaliteiten dan deze die hen toegelaten zijn en voor welks bezoek zij geene toelating kregen zullen gestraft worden met eene boete van 1000 marks J met lijfsdwang tôt zes weken gaande of met eene gevangzitting tôt een jaar j gaande. I Freiherr von SECKENDORFF, Luitenant-generaal. Ofticieele Mededeelingen : Op de beide Ooplogstoooeelen. (Duitsche Melding.) aan Ce Post (Zuidstatie) te Gent aange- ] plakt : : 26 December, 7 uur 's avonds. — Uit , het groote hoofdkwartier : 1 De aanval der Franschen en Engel-schen in de streek van Niemvpoort werd afgeslagen. Bij St-Hubert hebben wij 190 officieren en 819 man (kleurlingen en ] Engels chen) gevangen genomen en veel ( krijgsmateriaal buitgemaakt. De vijand ] liet 3000 dooden ter plaats. On«e verlie- | zen waren gering. In de Vogezen blijft de toestand on- j veranderd. , Nabij Lotzen werden Russische aan- « vallen afgeslagen ; wij maakten 1000 gevangenen. j In Noord-Polen bleef de toestand on- , g'ewijzigd. Ten Zuiden der Weichsel deden ( ■wij vooruitgang. Ten Zuidoosten van Tonazow wordt - ( onze aanvalsbewesing voortffe.zet. Van het groote hoofdkwartier — 27 De- < cember om 6.15 ure 's avonds : t Ten noord-oosten van Albert ontmoet ,-de vijandelijke vooruitgang naar La sBoiselle gevoeligen Duitsch'en tegenstand. In Argonne, zuid-oostelijk van Verdun, -en in den Opper-Elzas zijnFransche aan-1 vallen afgeslagen. Op de Bzoera-Rawka vorderen onze iaanvallen langzaam. Ten zuid-oosten van Tomasow hebben "Wij opnieuw de verdedigende houding ge- \ rnomen, met goed gevolg. \ Russische aanvallen op Inlowoclz wer- j ïden teruggeslagen. -la Vlaaoderen en Fransch-Noorden \ (Duitsche Melding.) 1 BERLIJN, 24 December. (Wolff.) — [ "Uit het groote hoofdkwartier : ^ In Vlaanderen was het gisteren om- j M;rent rustig. j In verband met de stelling die wij op \ -20 December veroverden, werd den En- % gelschen nog een stuk van hunne ver- t sterkingen ontnomen ten Oosten van 1 St-Hubert. c Ten Noordoosten van Vaille, bij Chivi, verdreven de Duitschers eene Fransche li compagnie, die zich hier voor - V- Duitsche \ stelling had ingericht. 171 Franschen p werden daarbij krijgsgevangen semaakt a Bij eene poging om deze stelïîûg weer d aan de Duitschers te ontnemen, leden de ii Bondgenoten sterke verliezen. \ De Fransche aanvollen bij Souain en v Perthes, evenals kleine aanvallen Noord- L westelijk van Verdun en ten Westen van z Apreinont, werden afgeslagen. (Fransche Melding.) PARUS, 25 December. (Reuter.) — Officieel : s Ten Noorden der Leie hebben de Duitschers clen omtrek van den weg van Yper S naar Komen en de baan van Langemarclc ' nogal hevig met kanonnen beschoten, § doch zij hebben geen aanval beproefd. d Ten Noordoosten van Albert, vôôr I3 La Boiselle, zijn de Franschen een weinig " vooi'uitgegaan. P Ten Oosten van Tracy-le-Val, op het bosch van St-Imard, deden de Duitschers ri verleden nacht een aanval, die afgeslagen S werd. s1 De Franschen richten de loopgraven t( in, welke eergisteren bij Puiselaine be- I machtigd werden. Wij behielden het ter- d rein, dat bij Launois ten Noorden vàn St-Dié gewonnen werd. ^ Ander nieuws van het front is er niet. P PARUS, 25 December. (Reuter.) — Avondbericht : Er werden lichte vorderingen gemaakt y op het front bij Nieuwpoort- st De Bondgenoten sloegen een Duitsche] aanval af ten Noorden van Lens. Zij namen nog een loopgraaf bij Sui saleine en behielden hun terrein niet tegenstaande verscheidene tegenaanval [en. Een hevige nachtelijke aanval de Duitschers in de Vogezen werd afgeweerd dp M Ooslelijk levechlsterrein (Duitsche Melding.) BERLIJN, 25 December. (Wolff.) Il tiet Oosten bleef gisteren de toestan< înverandei'd. lia de iîa©ist« LONDEN, 25 December. (Reuter.) He hinisterie van oorlog deelt mede, dat eei luitsch vliegtuig heden om half een wert lesignaleerd. Het vloog hoog bovei bheerness. De Britsche luchtschepen vervolgdei îet en noodzaakten het tôt een strijd STadat het Duitsche vliegtuig drie o àermaal was getroffen, dreef het zee ivaarts af. Àlbaaeesehe stad bezet, ROME, 25 December. (Reuter.) Ui Valona wordt gemeld, dat Italiaansch< nariniers daar vandaag landden en vreed :aam bezit namen van de stad. Er had geen incident plaats en e îeerscht volmaakte orde. Pauzelijke Keijstweaschea. ROME, 25 December. (Reuter.) D< 3aus heeft den Kerstgroet van het Heilij Collège ontvangen. Bij deze gelegenhei( îield hij eene rede, waarin hij zegde lie e betreuren, dat zijne pogingen om me Çerstmis een wapenstilstand te doei îouden en om tôt eene uitwisseling vai ;evangenen te komen, niet waren ge laagd. Hij had den moed echter niet verloren naar zou het uiterste doen om het eindi ran dezen vreeselijken oorlog te bespoe iigen. Hij sprak in lioopvolle bewoordingei >ver de moffelijkheid cm tôt eene uitwis cKiig to hÀbfi-0iX vaji L,; vaiigenen, die voo: 'en krijgsdicusît niet ^eer konden wordei jcbruikt. IN BELGIE. Vrouw- en Kinderarbeid, De algemeene Duitsche Gouverneui ran België heeft eene wet uitgevaardigc letrekkelijk den arbeid van vrouwen er linderen, welke wet den 1 Januari 191f n voege zal treden. Deze Wet, zegt een officieel bericht al in de Belgische nijverheid en in de îqlgische werkerswereld geene onbekende lieuwigheid aanbrengen. Zij is veelees Le samenvatting van de wet van 13 De-ember 1889 betrekkelijk den arbeid var rrouwen, jongelieden en kinderen in de lijverheidsgestichten, en van de wet van 0 Augustus 1911, betrekkelijk het verbod ran nachtwerk voor vrouwen in de nij-'erheden, met bijvoeging der nog niet oegepaste voorschriften der wet van 6 Mei 1914 betrekkelijk de wijziging aan !e wet van 13 December 1889. De wettelijlce boekstaving was nadruk-eiijk voorzien in de derde van gemelde /etten, van wier uitvaardiging de toe-asselijkheid der nieuwe voorschriften fhing. De gang der gebeurtenissen heeft e Belgische regeering belet aan hare îzichten gevolg te geven. Daarom ver-ult het Duitsch bestuur de noodige voor-raarden opdat die maatregels van ver-mgden socialen vooruitgang in voege ouden treden. ©p Hnsfa In de Patrie, van Brugge, wordt ge-îhreven : Behalve Zeebrugge, waar de dijk licht eschonden werd, is er van Westende tôt lostende geen andere schade dan een at in het Majestic-hotel, veroorzaakt oor eene Engelsche bom. De schade edraagt geen 1500 fr.gEen officier die î het hôtel dinaerde, werd gedood en de oortier licht aan den arm gekwetst. M. Liebaert, burgemeester, MM. Ser-lys en Hamman, volksvertegenwoordi-;rs, alsook de geestelijkheid hebben de ad niet verlaten. Alleen de E. H. Pas->or-deken M. Camerlynck, is cens naar onden om hulp geweest en heeft meer an 100.000 frank meêgebracht. Voor het overige der zeekust, van /estende tôt aan de Panne, is ailes in iiin. 03T EXAERDE. In het Godshuis alhier heeft men een irken van ongeveer 100 kilos uit den al gestolen en aldaar afgemaakt. UIT 11! ELLE. MOEILIJKHEDEN. — De kwestie van 't wit brood heeft hier al wederom een heelen hoop gebabbel teweeggebracht. Er was geen te krijgen ! 't Is toch onge-loofelijk 'lijk de moeilijkheden hier ge-makkelijk ontstaan en verwekt worden ! Waarom toch kan zulks niet vermeden worden? Wat meer toegevendheid langs • aller kanten en ailes zou tôt ieders ge- noegen gaan 1 j Soms ware wat minder teergevoeligheid j ook gepaster. Ieder toch heeft het recht zijn gedacht over voorkomende hande-lingen vrank en vrij uit te drukken, vooral als het strekken kan tôt verbete-f ring. De kleinste raad is soms goud waard. De dagbladen ook beschikken in breeden zin over de vrijheid. Zulke gedachten mede te deelen en ze zelfs, na goeddunken, te bespreken. Wij hebben ons daar eventwel grootelijks van weerhouden en immer den VREDE gepredikt en TOCH valt men . met zekere voorliefde OP ONS, zelfs diegenen, welke ons moesten steunen en helpen I D. UIT £2fgj3Slû£if. In ons laatste schrijven over de « brood-regéling » zegden wij, dat sommige bezwa-: ren, tegen deze regeling geopperd, ernstig > waren en bespreking verdienden. ^ Eerst en vooral wordt er over geklaagd, dat alleen masteluin- en roggebrood mag gebakken worden. Vele magen verteren het r roggebrood niet en sommige personen lijden veel, als zij geen wit brood kunnen eten. Ofschoon er soms wel wat vei'beelding bij is, valt het niet te ontkennen, dat in dfeze bewering veel waarheid is ; daarom heeft > het gemeentebestuur onmiddellijk een maat->• regel genomen om dit bezwaar te keer te J gaan. Bij een bakker van de Dorpplaats , kunnen ziekelijke en oude personen, mits L eene bijzondere toela.ting, op vastgestelde L dagen een tarwebrood bekomen ; eerst was 1 dit wit, maar de voorraad bloem is uitge-i put en nu is het grijs brood. Eene tweede klacht heeft betrekking op het gebrek aan bloem om pap te maken ; voor kinderen bijzonderlijk is de pap, met \ roggemeel vervaardigd, verre van goed. Om [ daarin verbetering te brengen, heeft het gemeentebestuur a^in talrijke winkeliers eene zekere hoeveelheid bloem bezorgd, die 1 maar per halven kilo mocht uitverkocht - worden. Ongelukkigiijk hebben kleine mis-oruiken, hier en daar gépleegd, belet dat l deze maatregel zijn volledig-goeden uitslag gaf. In aile geval ware het zeer wensch»lijlc kon het Provinciaal Bevoorradingskomiteit nu en dan zekere zakken bloem ter besehik-king der gemeenten stellen, niet om tôt brood verbakken te worden, maar voor de kleine noodwendigheden der huisgezinnen. Verder wordt door sommige personen, die wat van de dorpplaats verwijderd wonen, geklaagd dat zij zelden of nooit aan een tarwe- of masteluinbrood geraken en altijd moeten rogge eten. Zulks ligt niet aan de [ regeling, maar wel aan de schaarschheid van l het brood. Een goed middel om daar ver-i betering in te brengen, zou zijn dat de be-woners van eene zeifde wijk elkander ver-staan 6m een bakker er toe te brengen een-! of tweemaal per week een toertje in hunne bnurt te maken. | Eindelijk meenen sommige landbouwers, die zelf hun roggebrood bàkken, dat het niet billijk is hun te dwingen nog een roggebrood bij te nem -n, telkens zij een tarwe- of masteluinbrood koopen. Het is moeilijk om uitzonderingen te maken, want deze leiden gewoonlijk tôt misbruiken. Misschien échter kan er voor deze landbouwers, die de ver-plichting zouden aangaan hun roggebrood zelf te bakken, iets gedaan en eens van deu regel afg'eweken worden. Dat zij zich tôt het gemeentebestuur wenden ; wellicht kan er een middel ge von den worden, dat hun voldoening verschaft zonder tôt misbruik aanleiding- te geven. J. G. MIT LEDEBE^G. De gemeente Ledeberg ondersteunt ongeveer 4000 personen, met soep en brood of patatten, dit in dezelfde hoeveelheid als te Gent. Aan de kinderen onder de twee jaar wordt hier ook melk gegeven en met begin van Nieuwjaar zullen kleederen en kolen gedeeld worden. De ondersteuning, militievergoedingen inbegrepen, kosten aan de gemeente rond de 10.000 frank per week. Ledeberg g 000 marks boet. Ledeberg is eene der drie voorname gemeenten aan de stad Gent palende. Verleden zaterdag, rond 5 ure 's avonds, ontving den heer Gemeentesekretaris Van Meuter het bezoek van een officier en twee gendarmen. Hij werd aanzocht in het rijtuig met twee paarden te stappen en het huis van den heer Burgemeester aan te wijzen. Beiden werden gevoerd naar de Kommandantuur op den Kouter, te Gent, waar hun werd medegedeeld dat z'eene halve uur tijds hadden om eene boete van 5000 marks te Detalen. Ingevolge de onderrichtingen der duitsche overheid dat Gent, Gentbrugge, S' Amandsberg en Ledeberg maar één gebied vormen, zoo is de heer Van Meuter onmiddellijk den heer burgemeester Braun van Gent gaan verwittigen. Daarna is hij naar Ledeberg het geld gaan halen en te 7 ure was de som, in belgische bank-briefjes, aan de Kommandantuur over- handigd. Op dit oogenblik was de heer burgemeester Braun aanwezig. De boetj voldaan zijnde, zoo werden burgemeester; en secretaris van Ledeberg in vrijheid; gelaten. De reden der boet aan Ledeberg op-' gelegd is de volgende : ; Op Kerstdagavond werd een duitsch' statiebediende binnen de omheining der statie- en ateliergebouwen op het grond-gebied Ledeberg door een schot aan de bil gekwetst. Dat schot moet door een civiel gelost zijn. Burgemeester en schepenen deden op-merken dat zij geen toezicht hebben binnen de statiegebouwen, deze doof duitsche schildwachten bezet zijnde, maai zulks werd niet in acht genomen, daai de gemeenten verantwoordelijk zijn voo* aile verboden handeling op haar gebied gepleegd. Verbond der ZiekenS)earzeii en Herver« zekeringsks van het arrondissement Gent. Bomjerdag 31e December, om 11 ure (Belgisch uur) Vergadering der Afgevaar-digden, in het Landbouwershuis, Goudcfi Leeuwplaats, 12, te Gent. Na de vergadering betaling der veiv goeding voor zieke leden en ontvangst der bijdragen van den vierden trimes ter, . Ook de formulen voor het opmp.ken der rekening en ledenlijst van 1914 zullen aan de maatschappijen overhandigd wor< den. De Voorzitters, J. LIBBRECHT, J. MAENHAUT, senator, volksvertegenw, De Schrljver, ET. LEFEVBE, ado. TE GEHT. Er werd verteld dat ook te Gent de inwoners te 7 uur 's avonds in huis zouden moeten blijven. Dat is een valsch gerucht, ©gîtgfawess. — In de laatste dagen werden nogal ge-sneuvelde belgische soldaten ontgraveh en naar hunne geDoorteplaat» oveaHBk|gMH De soldaat August Pesse, fl Rabotlaan, 46, Gent, kanonnjB 16° batterij, deed den 3 Octo^B als telefonist op den toren van^|H Hij werd door vijandelijke shrapncH ken in de zi]de en in de bil getrofi^B brigadier, die met hem van diens^H ging onmiddellijk hulp halen, maar V hij met een geneesheer terugkeerdeJJ Pesse overleden. Hij werd op het kerkho^B van Rumpst begraven, verleden week^^ ontgraven en zondag te Gent op het gemeentekerkhof ter aarde besteld. Een niet aa te volgen voorbeeld. Inde Filature du Rabot (beide fabrieken komt een bericht uitg'ehangen te worden dat zegt, dat de fabrieken binnen een drietal weken gaan gesloten worden en dat de werklieden naar de vlasfabrieken naar werk kunnen gaan zien. Ongeveer 400 werklieden worden dus wederom bedreigd, totaal zonder brood-winning te worden gezet. Over enkele weken had de bestuurder nochtans laten hooren, dat, ingeval de fabrieken zouden moeten sluiten hebben, de werklieden op eenige vergoeding konden rekenen. Men schijnt dit nu vergeten te bebben. Wij durven verhopen dat de heeren der Filature du Rabot het als een groote pliclit zullen aanzien hunne werklieden in dezen benarden tijd niet aan den hongei prijs te geven. Erkende Vlas-en Julebewerkersvereeniging, GEilT-BRUSSEL. Het huis G. C. DE BAEBDEMAECKES brengt ter kennis aan het publiek dat hei zijn beurtdienst tusschen GENT en BBUS< SEL, en vice-versa, hernomen heeft. Voor condities en vertrekdagen zich ts wenden te Gent, tôt Wed. Oassauwersi Schoolkaai, 2, te Brussel, tôt De Baerde-maecker, Bue Ulens, 0. * (38s) Verklarlng dsr VrBemdeîtagsn. Om de bewaking der vreemdelingen te verzekeren, is tusschen den Bevelhebbei der Stad en den Burgemeester de volgende overeenkomst tôt stand gekomen : 1. Al de hôtels, gegarnierde hôtels en andere huizen bestemd om personen vreemd aan de stad te herbergen, zijn onder het toezicht der policie geplaatst. Te dien einde moet ieder persoon te Gent aankomende, onmiddellijk de verklaring doen van zijn naam, bedrijf en nationaliteit,' de plaats waar hij gewoonlijk verblijft, het doel zijner reis, den vermoedelijken duur van zijn verblijf te Gent, alsmede het uuri zijner aankomst. Deze opgaven der registers moeten iederen j dag, vôôr 8 ure 's morgens, door de eigenaara en houders der logementshuizen besteld' worden aan de politieafdecling, waarin hun.1 hôtel of gasthuis gelegen is. D'iarenboven raoeten de VTcemdelingen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes