Het volk: antisocialistisch dagblad

649 0
03 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Augustus. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 14 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8s745/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V'ier-en-Twinligsle Jaai ■N. 179 Eodsdisnst — Huisgeziu — Eigendom Maasidag, 3 Augusli {914 Alla briefwisselingen vrachi-*rij te zendun aan Aug. Van Ifiegliem, uitgever voor de naaml. xnaatsch. « Drulckerij Hefc Volk », Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-VIaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-baehten, Kortrijk Telei'Oj.^ 523 Bureel van Antwerpen, Bra-banfc en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvea HET VOLK Men scferîjft în s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondiglngen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Reclitorlijke herstelling, 2 fr. per regel. _ • Ongeteekende hrieven wordoa geweigerd. TELEFOON N« 137, Gent. Vea'seiaifnt G maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUIuMBR 3 CENTIEMES MET BIJVOEGSEÎi De Verantwoordeliikheid. In eenc bijzondere uitgave kondigde de Norddeutsche Allgemeine Zeitung za-terdag cen bijzonder artikel af, dat begon met de ontwikkcling van het oosten-rijksch-serviscli konflikt. Het slot der geschiedenis van Servie, die wij gisteren hebben samengevat in 't artikel 't Zwarte Moordland, laat die ontwikkeling voldoendc kennen. Het duitsch artikel zegt dan dat, indien Rusland de roi moest opnemen van bescliermer der zuid-slavisclie beweging die de verscheuring der oostenrijksch-liongaarsclic monarchie beoogt, het Duitschlands levensbelang zou zijn 't on-geschonden belioud te verzekeren der oostenrijksch - hongaarsche monarchie, welke Duitschland noodig heeft om zijne eigene kracht midden zijne tegenstrevers van Oosten en Westen te bewaren. Duitschland heeft met de grootste toewijding deelgenomen aan al de pogin-gen die het behoud van den europeeschen vrede voor doel hadden, en inzonderlieid aan al de pogingen door Engeland be-proefd om bij Weenen en Sint-Petersburg tussclien te komen. Reeds den 26 Juli hadden gansch ge-loofwaardige berichten aan de regeering van Bcrlijn 't recht gegeven te oordeelen dat Ruslands militaire voorbereidsels Duitschland tôt dezelfde voorzorgen machtigden. Die voorbereidsels beston-pen in de legermobilisatie, maar mobi-lisatie wil zeggen oorlog en Duitschland Wilde hem niet. De russische minister van oorlog heeft dan aan den duitschen krijgsgehechte te Sint-Petersburg verklaard, dat de bevelen tôt mobilisatie nog niet rondgestuurd waren : geen enkel paard was opge-eisclit, geen enkel reservist binnengeroe-pen.Die zelfde verklaringen heeft de overste van den russischen legerstaf den 29 Juli îogmaals bevestiad..jiiettegenslnnndi, ov^ betwistbarC berichten geen twijfel over-lieten nopens het feit, dat de russische militaire toebereidsels in voile werking waren op de duitsche grens. De russische regeering liandelde dus valsch. Den 29 Juli kwam van den Tsaar een snelbericht toe, den Keizer smeekend hem in dit moeilijk oogenblik te helpen. Hij bad hem, om eenen europeeschen oorlog te vermijden, al het mogelijke te doen|opdat Oostenrijkniette ver zou gaan. Denzelfden dag antwoordde de Keizer in een lang telegram, dat hij aanvaardde de roi te vervullen -welke de Tsaar hem voorstelde, en dat hij namens hunne vriendschap bereid was hem te helpen. Dien tengcvolge werd onmiddellijk eene diplomatische werking aangegaan te Weenen. Terwijl deze werking aan den gang was, kwam het officieel bericht dat Rusland mobiliseerde tegen Oostenrijk-Hongarije I Dadelijlc verkîaarde Keizer Willielm aan den Tsaar, bij middel van een snelbericht, dat die mobilisatie hinderlijk was voor de roi van bemiddelaar, welke hij op de smeekingen van den Tsaar had aanvaard, en ze zelfs onmogelijk maakte. Niettegenstaande dat, ging de te Weenen aangevangen werking voort. En te gelijker tijd steunde de duitsche regeering de engelsclie voorstellen die hetzelfde doel beoogden. Heden (zaterdag 1 Augustus) moest eene beslissing genomen worden aan-gaande die bemidcielingsvoorstellen. Maar vôôr die beslissing er kon zijn, kwam bij de duitsche regeering het officieel bericht toe, dat bevel tôt mobilisatie voor gansch het russisch leger rondgestuurd was. De Keizer stuurde aan den Tsaar een laatste snelbericht, waarin hij aantoonde dat zijne verantwoordelijkheid hem ver- plichtte besliste maatregels te nemen voo de veiligheid van het Keizerrijk. Om de algemeenen vrede te behouden, zou h tôt de uiterste grens mogelijk gegaan zijr 't Is hij niet die de verantwoordelijkhei zal dragen voor de ramp welke thans d werekl bedreigt. 't Is hij die altijd een trouwe vriendschap zal behouden liebbe jegens den Tsaar en het russische voll De europeesche vrede zou nu nog kunne. hervestigd worden, indien Rusland oi hicld Duitschland en Oostenrijk-Hongf rije te bedreigen. Het artikel der Norddeutsche Allgemeir Zeitung eindigt met te zeggen : Terwi de duitsche regeering op verzoek van Ru: land tusschenkwam, mobiliseerde Ru; land zijne strijdkrachten en bedreigd daardoor de veiligheid van het duitscl Keizerrijk, dat tôt op dat oogenbli geen enlcelen militairen maatregel ha genomen. 't Is dus niet door de schul van Duitschland maar wel tegen zijn wi zooals de opeenvolging der feiten bcwijs dat het oogenblik gekomen is om de ve: dedigingskrachten op te roepen. * ♦ * In een groot brusselsch blad lezen v nog : « In den nacht van vrijdag op zaterde duurden de onderhandelingen te Weent nog voort. Dan kwamen de onrustbareiu berichten der algcmeene russische mobil satie, wat beteekende dat Rusland vier mi lioen soldaten op oorlogsvoet bracht. » Duitschland, dat binnenlands de oo logswet had uitgeroepen, verkîaarde de zoo de russische beweging niet binnen < 12 uren geschorst werd, de duitsche krachtt ook zouden gemobiliseerd worden. Zondc zal de mobilisatie in Frankrijk algeinee zijn. » Wie stelt aldus de feiten voor? W IsH* olflny. Jp volging de voorhandnemingen vast, be stenul om op de verschrikkelijlcste de: botsingen uit te loopen? 't Is de bijzon derste engelsclie tolk der Drievoudigi Verstandhouding (Engeland-Frankrijk Rusland). We wisten uit rechtstreeksche bron da vier dagen geleden, te Weenen zelceri hoop had gellikkerd dank aan de po gingen der duitsche diplomatie, terwij men van russische zijde ailes verlorei achtte. Die lichtstralen zouden van bi moeten kunnen nagezien worden bij mid del van bepaalde dokumenten. Later za men weten of er rechtzinniglieid of arg list bij was. In aile geval, thans naakt het plechti; oogenblik. M. Hanoteaux zeg'de deze: dagen dat het gaat om wie de overmach zal hebben : de Slavonen of de Germanen De Times, vriend van Rusland, heefl herhaaldelijk aangewezen dat het Tza renrijk uit godsdienstig belang de hanc moet hebben op de Serviërs, de Klein Russen, de Croaten, enz. Een voorbeeld onder de russische overheersching wordei millioenen Klein-Russen, katholieken vai den griekschen ritus, naar het schisma tism gedreven. Anders gezegd : Rusland vertegen woordigt het schismatism, Oostenrijl het katholicism. Ruslands politiek be oogt Oostenrijk en het katholicism be paald te verdringen. Die berekeningen zijn, volgens eci vriend van Rusland bekent, verscholei achter het edele uiterlijk van belangloozi bescherming voor eene ldeine zusternati (Servie), die vergeet dat zijin de XVIII en in de XIXe eeuw het behoud van haa: bestaan, tegen de Turken en tegen d< Russen, aan Oostenrijk te danken had Vakvereenigingen-ooiiog. Aasn de sociale «jer-lcers. Het bureel van het Christen Vakver-bond, bij hoogdringendheid bijeengeroe-pen ten einde den toestand te bespreken, verwekt door de mobilisatie, nam de volgende besluiten : De valcvereenigingen worden aange-spoord aanstonds te onderzoeken wat er kan gedaan worden om ds'fanaliën der le-den, gctroffen door het oproepingsbevel, te helpen. Het Bureel opgeroepen wenscht dat de Verbonden en valcvereenigingen de hoof-den van familie zouden ontslaan van de betaling der bijdragen met voile behoud der verworven rcchten. Het koestert de hoop dat ook de cliris-tene mutualiteiten dergelijke maatrege-len zullen nemen. En noodigt de vereenigingen uit, elk in hunne onderscheiden plaats, tijdelijke volkssecretariaten te openen met doel de bijzondere nooden in de arbeidende klas na te gaan eu in de maat .van het mogeliike. te lenigen. Wie inlichtingen verlangt voo het inrichten van zulke secretariaten, wen de zicli tôt het Algemeen Secretariaa Holstraat, 65, Gent. * * * Het Bureel van het Algemeen Christel Vakverbond, aangesloten bij den Boni der Belgische Katholieken voor dei Vrede, is diep ontroerd door het vooruit zicht der rampen en wreedheden welk de uitbreiding van den droevigen Oosten rijkschen-Servischen oorlog zou ophoopen Het Bureel drukt den vurigen wenscl ult aile werkliedenorganisaties krachtij de pogingen te zien ondersteunen van liei die willen, dat, niettegenstaande ailes de zoo diep christene gedachte vai sclieidsgerecht op het brutale geweld de wapenen zou zegevieren. Het Bureel hoopt dat de wederlandschi pers van aile partijen de pogingen de werklieden, die nog wreeder dan andere] getroffen worden, zal ondersteunen. Isest es versprsWt HET ?0LS. DE OORLOG TUSSCHEN ■ OOSTENRIJK ES SERVIE, ij j DE OOSTENRIiKSCHE TROEPEN e RUKKEÎ* IN SERVIE, e De werkingen dér twee vijandelijke le-gers waren tôt hiertoe enkel deze van :■ voorbereidingen. '1 Volgens ontvangen telegrammen heb-ben de Oostenrijkers den Donau op drie i- verschillige plaatsen overschreden. De Serviërs hehben flauwen weerstand ge-e boden en zijn naar het binnenland afge-jl zakt. ■- De oostenrijksehe troepen verdeelen zich in drie groepen. De eerste groep heeft e zijne voorwacht te Semendria, tusschen e Bulgarije en de bulgaarsch-rumeensche k grens. De bezetting van Semendria laat d het Etappenbureel (het gemeenschaps-d bureel van Oostenrijk-Hongarije, inge-1) riclit door den vermoorden kroonprins) t, toe op den Donau, die de grenslijn is tus- ■ - sclien Oostenrijk-Hongarije en Scrvië, bruggen op te bouwen. De tweede groep, deze van het midden, rukt op naar Bosnia, ten noord-oosten :c van Servië. Het hoofd dezer kolon heeft reeds de grens overschreden te Ratpa en ,g Loznitza, servische steden op den Drina, n op 110 kilometers vogelvlucht ten oosten le van Belgrado. i- De derde kolon van het oostenrijksch l- leger, de rechtervleugel, gaat vooruit langs den Servisch-Montencgrijnschen r_ kant, gerugsteund door de vloot der ;; Adriatische Zee, wiéns kanonnen de Mon-l'e tenegrijnsche troeppn in bedwang zullen n hc-uden, zoo deze hunne onzijdigheid ,g zouden schenden, om Servie bij te sprin-n gen. MANIFEST VAN DEN KROONPRINS ic VAN ' ERVIE. . legcncîieid der oorpgsverklaring, zegt de - Kroonprins van Scfrvie : Ik breng ter kennis mijner geliefde en » moedige Serviërs het groote ongeluk, dat . ons Servië treft. Oostenrijk-Hongariê heeft ons den oorlog verklaard. Thnas dienen we allen eendraclitig te ; wezen omte toonen datiedermaalwanneer ! Weenen er belang bij had, het den Ser-1 viër plechtige beloften deed om hen met l billijkheid te behandelen, doch Oostenrijk j vervulde zijne beloften niet. Nutteloos hebben op de grenzen van 1 Servië en Kioatië zoovele Servische helden voor Kroatië zoovele helden voor Eui-opa's roem en de belangen van het t Hof van Weenen hun bloed vergoten. ' Nutteloos zijn de opofferingen geweest door Servië tijdens de regeering van mijn grootvader gedaan. Vrucliteloos heeft Servië gepoogd in . vrede te leven met de naburige monarchie. I Dit is verloren moeite geweest. De Ser-. viërs werden verdacht als Staat en als volk, en ze zijn dieu tengevolge tegenover ! de andere natién vernederd. Zes-en-dertig t jaar geleden heeft Oostenrijk de Servische . grondgebieden van Bosnia en Herzegowina bezet. Zes jaar geleden heeft het deze . in bezit genomen, zonder eenig recht te : hebben hun de grondwetteliike vrijheden . te ontnemen. Dit ailes heeft bij het volk groote ontevredeiiheid doen ontstaan, voornamelijk bij de vurige jeugd, en ten ( slotte geleid tôt weerstand en den moord i van Serajewo. > Servië heeft deze rampspoedige misdaad ; oprecht betreurd en die veroordeeld. Het 5 heeft zich bereid verklaard voor het r gerecht te brengen elken medeplichtige, » maar weldra heeft Servië met verbazing gezieii dat de Oostenrijkers de verantwoordelijkheid der misdaad wierpen, niet op een siecht bestuur, doch op gansch het r koninkrijk. Niettegenstaande deze misdaad door L een enkel man, Oostenrijksch (geworden) onderdaan, bedreven wérd, hebben de Oostenrijksch overheden daarvan be-schuldigd, de officieren, de regeering en geheel het koninkrijk. J Eene dergelijke beschuldiging, inge-bracht tegen een onafhankelijken staat, 1 welke men den moord ten laste legt door een buitenlandschen onderdaan bedreven, 2 is in de geschiedenis van Europa zonder voorbeeld. Oortenrijlc heeft ons den oorlog ver-1 klaard zonder in aanmerking te nemen ' de omnetelijke gevolgen van eene alge-1 meene beroering, welke het, vertrouwende ' op verwikkelingen, scheen uit te lokken, 1 en dit op een oogenblik waarin Servië, 1 na twee oorlog'en, de vruchten van zijn inspanning ging inoogsten. 1k ben gedwongen mijne moedige en 1 goede Serviërs onder de Servische drie-1 kleur op te roepen. Ik ben overtuigd dat ze zich in dat geval, evenals altoos, hunne i glorierijke voorvaderen waardig zullen toonen, met voile vertrouwen in de eind-zegepraal van ons zoo rechtzinnig werk. zich steunende op de symphatie van geheel de beschaafde wereld, en rekenende op de hulp onzer vrienden. Wij aanvaarden met onze kloeke broe-dere van Monténégro den strijd, die ons met zooveel woestheid opgedrongen wordt In onze roemrijke oude en hedendaag-sche geschiedenis bewijzen talrijke feiten, dat wanneer de Serviërs eendrachtig waren, zij de maclitigste vijanden overwo-nen hebben. Toonen wij nogmaais dat wij ons voor het vaderland weten op te offe-ren.Serviërs verdedigt uit al uwckrachtcn uwe haardsteden en de Servische natie IN SSUiTSCHLftND DE DUITSCHE STOOMERS VER-TREKKEN.Een bijzondere van Ymuiden (Holland) die ten zijnent eene instelling heeft van telegraaf zonder draad, heeft bij toeval een seinbericht opgevangen, uit de statie-van Norderich dat zegt : Duitschland telegrafieert aan al de duitsche stoomers die zich in zee bevinden, dat zij zich on-verwijld naar de dichtste onzijdige haven moeten begeven. HET DUITSCH LEGER TREKT DOOR HET GROOT HERTOGDOM-LUXEM- BURG. Zaterdag werd het nicuws verspreid dat de duitsche troepen in het Groot-Hertogdom Luxemburg zijn gedrongen. Men verzelcert dat het Duitsch legei langs Luxemburg en Metz de fransch-duitsche grens zullen genaken. De fransclie troepen zijn bijeenge- komen tegen de duitsche grens te Nancy. * * * Een detachement van het 113e regi-ment pruisisch voetvolk heeft te Hunin-gen de ijzerenwegbruggen en bootenbrug-gen bezet. Voor de brug te Neudorff, op de grens van Elzas-Lotharingen, ligt ooli eene afdeeling soldaten. De spoorbaan Sint-Ludwich-Lorrach woqL-' eveneens ... ^ Ar, '1 ::\L cri '1 e\i r.11 ^ Q^r ^ u — Het treinverkeer met Zwitscrlà?i*f?' is' volkomen onmogelijk geworden. De duitsche soldaten laten ten andere geen en-kelen trein uit Zwitserland meer over de grens. Te Huningen is het verboden met ka -ren of rijtuigen over de straat te gaan. In al de straten heeft men barrikaden opge-worpen.IN ZWITSERLAND. ALGEMEENE MOBILISATIE IN T FEDERAAL LEGER. De Federale raad heeft de Kamers voor heden maandag, in buitengewone zitting bijeengeroepen, om kennis te geven van de maatregelen die genomen zijn voor het behoud der onafhankelijkheid van het land, voor de benoeming van een gencraal-kommandant van het leger en de uitgave van biljetten van 5 frank. De algemeene mobilisatie van het fede-raal leger is zaterdagmorgen bevolen. m j&FMi, JAPAN VERKLAART MET ENGELAND SAMEN TE GAAN. De briefwisselaar van den Times te Tokio heeft den baron Kato, minister van buitenlandsche zaken ondervraagd en deze heeft hem gezegd : Moesten onge-lukkiglijk moeilijkheden ontstaan tusschen Engeland en ander mogendheden, dan zijn wij bereid om onzen plicht te doen, volgens onze overeenkomst. Ik hoop rechtzinnig dat zich niets voordoet in dit deel van de landen, doch moesten onze bond-genoten in een oorlog gemengd worden, wij zouden onzen plicht doen. IN DE VEREENîGOE-STATEM ZEEDIENST OPGESCHORST De diensten tusschen New-York en Europa zijn opgeschorst geworden door de compagnies Cunard, While Star, Red ■ Star, American Leijland en Dominion Atlantic. Enkel met Engeland blijven zij in ver-binding.IN BELGIË BIJEENROEPING VAN DE WETGEVEN- DE KAMERS IN BUITENGEWONE ZITTING. ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen tegenwoordigen en toeko-menden, Heil. Gezien art. 70 van de Grondwct ; Op voorstel van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en naar het advies van Onzen Ministerraad ; Wij hebben besloten en Wij besluiten ; Art. 1. — De Kamer der volksvertegen-woordigers en de Senaat worden, in buitengewone zitting, bijeengeroepen tegen 6 Augustus aanstaande. Art. 2. ■— Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoe-ring van dit besluit. Gegeven te Laken, den 1 Oogst 1914. NATIONALE BANK VAN BELGIE. i Vervaardiging en uitgifte van bankbrîefjes van vijf frank. ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toeko-menden, Heil. Gezien art. 13 van de organieke wetten der Nationale Bank van België en art. 28 der statuten dezer instelling ; Op do voordracht van Onzen Minister van Financiën, Wij hebben besloten en Wij besluiten : De nationale Bank van België is ge-maclitigd banlcbriefjcs van vijf frank, gedagteekend van 1 Juli 1914 en voorzien van den naamstempel van den gouverneur en den schatbewaarder thans in bediening, tôt een beloop van honderd millioen frank, te vervaardigen. f. De uitgifte van deze bankbriefjes mag slechts gedaan worden krachtens een nieuw koninklijk besluit. Art. 2. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Oostende, den 11e J61i 1914. * * * ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen tegenwoordigen en toekomen* den, Heil. Gezien de aanvragen der Kamers van koophandel en van talrijke handelsinrich-tingen.Op de voordracht van Onzen Minister van Finantiën, Wij hebben besloten en Wij besluiten.' De uitgifte der bankbriefjes van vijf frank waarvan de totstandbrenging het-voorwerp uitmaakt van Ons besluit van' 11 Juli 1914 wordt toege.laten. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk daags na zijne bekendmaking in werking zal treden. j Gegeven te Brussel, den 1 Augustus 1914. Hsrderlljke Brlsf. Hunne Hoogwaardigheden de Bisschop-'. pen van België lic^m^tn gis t a; en in de ker- den herderlijken brief doen affe/'en . « Onze Welbeminde Broeders, » Het uur is gevaarlijk. De angst be-nijpt de harten. Kinderen, echtgenoten. moeders weenen. Nochtans vertrekken onze soldaten, met vasten stap, naar de grenzen, vast besloten, zoo de onafhankelijkheid van onzen vadergrond het ver-eischt, te verdedigen. » Groeten wij met eerbied deze dapperen » Dat ons woord, dat het uwe is, hun onze broederlijke genegenheid overbrenge. Dat het hun, in de onzekerheden, eenen steun weze. » Heden zondag, 2 Augustus, zal in aile kerken een lof gezongen worden, tôt hetwelk de openbare machten en de huis-gezinnen, op eene bijzondere wijze, uit-genoodigd worden, opdat het God behage van België en Europa het gevaar af te keeren, die het bedreigen. » De priesters zullen van heden af aile dagen de gebeden der mis « Pro Pace » lezen. . » O God, opperste Meester der Koning-dommen en Koningen, Gij die slaat om te genezen en ons door goedheid spaart, wees ons bermhartig ; behoud ons, door, Uwe macht, den vrede en geef ons de gunst er van te genieten tôt uitboeting van ons leven. Wij vragen het U door Onzen Heer Jezus-Christus. » Die lierderlijke brief is geteekend door al de Bisschoppen van België. DE MILITAIRE LUCHTVLIEGERS. • De Aéro-Club van België zou verschillige vliegtoestellen, ter beschikking van het leger gesteld hebben. Door zijne' tusschenkomst zou de Minister van Oorlog, de verbintenis ontvangen hebben der luchtvliegers Olieslagers en Tliijs. TREINEN GESCHORSCHT. Het beheer der ijzerenwegen ziet zich verplicht een zelcer getal reizigerstreinen te schorwen, gedurende eenen zekeren tijd, ter oorzake der moeilijkheden van de mobilisatie. Het publiek wordt verzocht daags voor hun vertrek, te dien einde de noodige maatregelen te nemen en er rekening van' te houden dat eene volledig'e regelmatig-heid in den gang der treinen niet kan ge-waarborgd worden, tijdens de dagen dat-de troepenbeweging zal duren. r Het beheer verzocht tevens de verzen-dingen van koopwaren in de mate van het mogelijke te beperken of uit te stel-len, gedurende het tijdstip van overlast door de mobilisatie veroorzaakt. DE TELEFONISCHE MEDEDEELINGEN'. Men deelt mede dat alleen de minister van buitenlandsche zaken met België en de minister van Frankrijk met Parijs verbinding kunnen krijgen. Van den anderen kant laat men weten dat voor de telegrammen, zelfs dringend,' minstens acht uren gesteld wordeu ©m! te Pariis aan te komen. -4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes