Het volk: christen werkmansblad

1730 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b56d21st3m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Yier-ca-TiviiîipSe Jaar, - N. 7 0 Gûilsfiisast - Huisgezin - ElpnSom • 1 - —"V " ~ Woensdag, Maari 1944 ^ '■ 1 ■ 1 -S Aile briefwisselingen vracîit-trij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de na-aral. piaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gont. Bureol van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van An.twerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, ftlindei-broederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrîjft in : Op aile postkantoren aan 10 fft pcr jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop^o betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brievcn worden , geweigerd. I TliLEFOON N° 137, GenU Terscliijnt G maal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL REVOLUTIONAIRE TOESTAND IN IERLAND. Er dreigt feitelijk burgeroorlog bij een fleel van Engelands onderdanen. Ierland zucht sinds de zesliende eeuw Dnder ccn tiranniek j uk vanwege Engeland, dat het menigmaal te vuur en te Ewaard zette. De eigenlijke leren werden tôt armoede feedreven omdat zij katholiek zijn en de grondeigendommen kwatnen meestal in nandcn der engelsche, protestantsche landlords, die er ais willekeurige meesters over heerschten. Langzamex-hand veranderde die toestand min of meer en in de negentiende eeuw begon er spraak te worden van aan de leren macht te geven om hun land z;elfstandig te besturen. Wijien de groote engelsche staatsman Gladstone werkte daartoe tôt aan zijn dood. Het gedacht van zelfbestuur of Home-rule voor Ierland heeft sindsdien veel veld gewonnen en is nu ten slotte wet gewor-den ; doch tusschen de stemming en de toepassing eener wet is er soms nog heel Wat afstand. Dit ondervinden nu Engel-schen en leren samen. De Ulster, de noorderlijkste der vier iersche provinciën, is omtrent gelieel onderworpen aan de familiën der oran-gisten van de zeventiende eeuw, die Willem van Oranje steunden in zijne aanspraken op de engelsche kroon. Die orangisten zijn zoo fanatiek protestant, dat zij bij 't katholieke Ierland niet willen gerekend worden en het Home-rule wei-geren.Nu dit ging toegepast worden, hebben zij zicli tôt een waar militair leger inge-richt en beschikken thans over meer dan 100.000 man goed gewapende en inge-riehte troepen om zich tegen het Home-raie te verzetten. De toestand is zoo dreigend geworden, dat de engelsche regeering bijzondcre troepenmacht naar de Ulsterprovincie heeft moeten sturen, doch het leger gehoorzaamt niet en er schijnt eene samenzwering van engelsche Dfficieren te bestaan tôt steun der loya-listen of unionisten, gelijk de orangisten van Ulster zich noemen. Ziehier de nieuwstijdingen daarover, in 3e volgorde waarin zij overgeseind werden.* * * Generaal Paget, opperbevelhebber in Ierland, is te Curragh aangekomen. Er £ijn onderhandelingen gaande tusschen de militaire overheid en de officieren die hun ontslag hebben genomen. De schildwaclit, die voor de opslag-plaatsen té Newbridge op post stond, heeft een soldaat die te laat kwam voor 't appel en trachtte over den nraur te kh'mmen, doodgesclioten. Eene officieele mededeeling, te Londen bekend gemaakt, zegt dat de troepenbewegingen in Ulster uitslui-tend geschieden als maatregel van orde en om de eigelidominen van den Staat te beschernfen. .Zaterdagavond heeft de koning generaal French bij zich in het paleis ont-boden.M. Lloyd George heeft in eene te Hud-âersfield gehouden rede gezegd dat de toestand te Ulster de ernstigste gebeur-lenis is sedert de dagen der Stuart's. Als de ministers tlians toegaven, zou het gezag der regeering weg zijn en zij zelf ïouden blijk geven een gtoot rijk niet langer te kunnen besturen. Spreker zegde te betwijfelen dat de unionisten werkelijk eene sclïikking der Iersche lcwestie wenschen. Volgens eene officieele meedeeling uit Belfast, is de extra-trein, bestemd om troepen van Curragh naar Belfast te ver-voeren, afgclast. Eene reden voor dezen maatregel wordt niet opgegeven. De Zuid-Wester spoor heeft last ge-fcregen, treinen ter beschikking te houden om 10.000 man troepen naar Glasgow en andere liavens te vervoeren, van waar zij jnisscliien met stoomschepen naar Ierland ZUllen gaan. Lord Roberts heeft zatcrdag een onder-ftoud met den koning gehad en daarna in het ministerie van oorlog met veld-piaarschalk French. Bnitenlandsche Politiek DE MISDADIGE PROFESSOR. In de Aurore is een open brief versche-pen van M. Gustave Théry aan M. Lavisse, Voorzitter van den hoogeren raad voor 6penbaar onderwijs. Door dien brief verzoekt M. Théry den yoorzitter, M. Thalamas, hoogleeraar in Verlof, voor den universiteitsraad te dagen om reden van den brief, waarin hij Mad. Caillaux geluk wenschte over den door fcaar gepleegden moord op M. Calmette. Die brief was eene verheerlijking der misdaad en eene aanhitsing tôt moord. Volgens een telegram uit Curragh, is het bevel tôt vertrek der bereden troepen naar Ulster ingetrokken, ten gevolge van de ontslkgneming der officieren. Kolonel Seely (de minister van oorlog), was voornemens zaterdagavond te Heanor in Derbyshire eene rede te houden. Hij is echter te Londen gebleven. In zijne plaats heeft zijn secretaris Godfrey Collins, lid van het Lagerhuis, gesproken. Deze ver-klaarde dat het aller plicht was de bur-gerlijke overheid te stcunen in de ver-vulling van hare taak. Al wie dien plicht verzaakte zou streng gestraft worden. Ik ben, zegde spreker, dezen morgen op het département van oorlog geweest en kan tôt mijne voldoening zeggen dat elk bevel stipt is uitgevoerd. * * * Zondagmorgen heeft M. Asquith lange samenspraken gehad met MM. Winston Churchill, eersten zeelord, en Birrell, minister van Ierland. Na het bezoek van den aartsbisschop van Canterbury is M. Asquith in auto naar Buckingham-paleis gereden, waar hij een uur lang met den koning onderhandelde, samen met sir John French. Daarna werd de minister van oorlog door den koning- ontvangen. Men schat dat er maandagmorgen 3000 man troepen met twee batteiijen veld-artillerie in de steden van Ulster zullen geconcentreerd zijn. De conservatieve bladen gaan voort met allerlei alarmberichten over den gees-testoestand in het leger te verspreiclen. Zoo houden zij staande dat het Dorsets-hire-regiment in opstand is gekomen en aan gansch het regiment arrest is opge-legd. Dat is echter overdreven, doch aile regimenten zijn geconsigneerd. De Observer meent uit gezaghebbende bron te weten dat generaal Paget vrijdag generaal Gouch, bevelhebber der derde brigaderuiteiij, ontbood en hem twee uren tijd gaf om te kiezen tusschen naar Ulster vertrekken en zijn ontslag. Volgens Observer gâf Gouch zijn ontslag. Het blad doet een beroep op al de officieren van het Britsche leger om hun ontslag te geven. * * * Men bevestigt dat generaal Gouch en 70 officieren van de 76 der derde brigade ruiterij hun ontslag hebben gegeven, liever dan naar Ulster te vertrekken. De minister van oorlog weigerde dit ontslag en liet weten dat zij in Ulster enkel moesten optreden tôt bescherming der kroondomeinen en bewaring der orde. De officieren stemden dan toe naar Ulster te gaan, maar terzelvertijd ver-klaarden zij geen deel te zullen nemen aan vijandelijkheden tegen de loyalisten in Ulster. Dit besluit werd naar Londen geseind en 't is op ontvangst van dit telegram dat de minister van oorlog generaal Gouch en de bevelhebbers der twee regimenten lansiers naar Londen ontbood. Men zegt dat het gouvernement het ontslag der officieren weigerde, omdat zij anders in staat zouden wezen dienst te nemen bij de Ulstervrijwilligers. Men beweert dat talrijke officieren van ruiterij en voetvolk eveneens hun voor-waardelijk ontslag gaven, maar tôt hiertoe zijn aile detachementen dezèr wapens, die orders ontvingen naar Ulster te vertrekken, met de meeste gehoorzaamheid ver-trokken.♦ ♦ * De Unionistische bladen juichen het ontslag der ruiterij-officiertn in Ieiland toe en zeggen dat er maatregelen dienen genomen te worden opdat die officieren niet te veel lijden van hunne toewij'ding. De regeeringsbladen schrijven die ontslag-gevingen toe aan politieken invloed en vragen strenge straffen, zonder dewelke het zou blijken dat het leger meester is over de regeering. De Daily News verklaart dat in geen geval de militaire samenzweerders in het leger mogen terugkeeren en dat zij moeten afgesteld worden. Het leger dient gedemocratiseerd. M. Théry herinnert dat hij zelf van zijne universiteitsambten beroofd werd om eene spotternij op den baard van président Faillières, waarin men veinsde eene uit-daging tôt misdaad te willen zien. Tôt slot drukt M. Théry de hoop uit, dat de terecht verontwaardigde liuisva-ders niet zullen gedwongen zijn zich zelven recht te verscliaffen volgens de wijze welke M. Thalamas aanbevool tege^ de dagbladschrijvers. BULGAARSCHE KIEZIKÔEN. De wetgevende verkiezingen zijn zeer gunstig geweest voor de bulgaarsche regeering.Verleden jaar in November, kregen de regeeringsgezinde kandidaten samen 205 duizend stemmen. Ten gevolge van den oorlog is het land vergroot en hebben algemeene nieuwe verkiezingen moeten plaats grijpen. Nu heeft de regeering 345.000- stemmen bekomen. Trekt men daarvan af de 78.000 stemmen, welke het nieuw grondgebied aan de regeering gegeven heel't, dan heeft deze toch nog 62.000 stemmen bijgewonnen in het oude bulgaarsche gebied. 't Is de volkomene goedlteuring van de politiek der regeering. Den 24 Mei aanstaande zal 't in België ook zoo zijn. ZWEEDSCHE ZUIDPOOLEXPEDITIE. In Antropologiska Sallskapet heeft de voorzitter van het Zuidpooi-comiteit, ad-miraal Polander, van de Vega-expeditie, verslag uitgebraclit over de nieuwe ex-peditie in de Zuidpoolstrelcen. Onmiddel-lijk na den terugkeer der expeditie van Nordenskjold, ondernoinen in 1901 met de Antarlic, die gezonken was, had men eene nieuwe expeditie ontworpen, die moet verlrekken in 1915. , Men zal eene haven zoeken op de Oost-kust. De werden zullen vijf jaar eischen. Zes geleerden, waarvan twee engelschen, moeten de expeditie vergezellen. De totale uitgaven zullen denkelijk 27.000 kro-nen bedragen. De helft zou door Zweden gedragen worden. Men hoopt dat Engeland de andere helft zal dragen bij middel van toe-lagen van het British Muséum en het aardrijkskundige genootschap. De ver-zamelingen, die de expeditie meebrengt, zullen gedeeld woiden door Engeland en Zweden. NIEUWE DUITSCHE KARDINAAL. Sedert het overlijden van kardinaal Kopp is Duitschland niet meer vertegen-woordigd in het H. Collegie. Sedertdien zijn er ondeihandelingen aangeknoopt door Berlijn en door Munchen met het Vatikaan, met het oog op het consistorie, dat toekomende ïnaand moet plaats hebben.De Beiersche regeering heel't dezer dagen onderhandelci over de hierarchische positie van eenen kardinaal aan het hof, want dat punt was niet duidelijk om-schrevcn. Koning Ludwig III heeft dit punt nu geregeld volgens de nieuwe schikkingen ; de kardinaal komt onmid-dellijk achtcr den jongsten prins van de koninklijke familie en vôôr den hoofd-minister.Het is zeer waarschijnlijk dat Mgr von Bettingen, aartsbisschop van Munchen, tôt kardinaal zal verhev'erï worden. VAN ALLES WâT. VERGOEDING. — Het raadplegend comiteit van het personeel der spoor-wegen heeft de volgende nieuwe regelen bepaald, met betrek op de vergoeding wegens familielast : 1° Toekenning aan elken agent, een loon of jaarwedde genietende van 1400 fr. en "daaronder, van de vei-goeding thans verleend voor meer dan drie kinderen, min dan veertien jarcn oud. 2° Gelijkstclling met de kinderen van min dan 14 jarcn, de gebrekkelijke kinderen boven dezen ouderdom 'T VROUWENSTEMRECHT. — De ultra-anti-papislische Dernière Heure schrijft over 't vrouwenstemrecht : « Zoo 't Icari schijncn dat de huidige vrouwen slecht den politieken strijd ver-siaan, 't is juist omdat zij er altijd van ver-wijderd zijn gehouden. » Dus om haar den politieken strijd goed te doen verstaan, moeten zij er bij wezen, dus het stemrecht genieten, zoudt ge den-ken ? — Ha neen, de Dernière Heure heeft het zoo niet op. In 't zelf de artikel schrijft zij namelijk tôt besluit : « Men kan zich op honderd manieren bekommeren met den maatschappelijken toestand der vrouw, zonder haar een stemrecht toe le kennen, lot het gebruik waarvan zij niet voorbereid is. » Tegenwoordig in België het stemrecht aan de vrouwen geVen, dat is niet het alge-meen vrouwenstemrecht verwezenlijken, 't is op breede schaal het meervoudig ldesrecht der pastoors inrichten. » Klaarder kon de Dernière Heure niet zeggen, dat het haar niet om recht te doen is. Zoolang de belgische vrouw eerlijk christen blijft, is zij tôt het stemrecht niet voorbereid, volgens het liberaal blad : ze moet eerst leeren vloeken en in ontucht leven. Moeders, lioedt uwe dochters ! VOOR POSTZEGEL-VERZAMELAARS. — Einde dezer maand zullen nieuwe Beiersche postzegels worden uitgegeven. Zij vertoonen twee beeltenissen van koning Lodewijk III, volgens ontwerpen van prof. Walther Firle. Aile zegels zijn in koper-diepdruk (mezzotintemethode) op geelachtig getint papier veryaardigd. SPREEKT EIGEN TAAL. — Gehoord in een treinkompartiment tweede klas, na 't uitstappen van een heer : « Madama Parvenu, tôt eene vriendin. -— Ca paraisse un homme distincte, il a les clous de main bien zorgués. » Als ze fransch wilde spreken, moest het wezen : « Ce me parait être un homme distingué, il a les ongles bien soignés. » Van vingernagels (ongles) had ze tuio nagels (clous) gemaakt en de andere woor-den sprak ze slecht uit, terwijl ze « ver-zorgen » niet in 't fransch wist om te zet-ten.Zou madame Parvenu niet beter gedaan hebben hare eigene vlaamsche moeder-taal te spreken? HET AANTAL STUDENTTEN IN EUROPA. — Volgens het Med'cch Week-blad zijn er in Europa 125 Univei—teiten, die het laatste jaar bezocht werden door 228,732 studenten. Berlijn staat daarvan tegenwoordig aan het lioofd met 13.884 studenten ; Parijs volgt dan in de tweede plaats met het cijfer 12.958. Duitschland bezit 21 hoogescholen met ongeveer 49.000 studenten ; Frankrijk 16 universi-teiten met 32.000 studenten ; Oostenrijk-Hongarië 11 universiteiten met 30.000 studenten ; Engeland 15 univ. met 25.000 studenten ; Busland 9 univ. met 23.000 studenten ; Spanje 9 univ. met 12.000 studenten ; Zwitscrland 7 univ. met 650 studenten ; Zweden 3 univ. met 5.000 studenten ; België 4 univ. met 5.000 studenten ; Roemenië 2 univ. met ô.'^O stu-denten ; Nederland 5 univ. met 4.000 studenten. Italie, dat bijzonder rijk is aan Ii'.eine hoogescholen, telt 21 universiteiten met 29.000 studenten. HET BINNENROEPEN DER KLAS-SEN. — Men heeft opgcmerkt dat de militaire studenten, die een verzoek deden om hun binnenroepen te verdagen, eene weigering hebben opgeloopen, alhoewelde minister van oorlog verklaard had, dezen die de vraag zouden doen met gegronde redenen, voldoening zouden bekomen hebben. Als beweegreden is opgegeven dat het aantal vragen nogal groot is en dat het binnenroepen der klassen, gedurende den vakancietijd gebeurt. Die laatste beweegreden is ôngegrond, daar de vacantie in de Universiteiten eenige dagen vôôr Pa-schen begint, en dat liet binnenroepen bepaald is op 25 Maart. CONGONIEUWS. — Men weet dat tôt .liertoe de machienen van de stoombooten op den Boven Congo varend, met liout gestookt Werden, maar dat leVerde veel bezwaren, eerstens omdat de machienen er erg door bevuild werden, en tweedens wegens het oponthoud, veroorzaakt door het innemen der ladingen hout op ver-ichillende punten. Ook gaat men nu de machienen stoken met petrool of olie en er zijn reeds dépôts van petrool ingericht te Borna en te Leopoldstad. Eens de proefnemingen gedaan, zal de aanwending der nieuwe brandstof alge-nieen gemaakt worden, waaruit eene groote versnelling van den dienst op den Boven Kongo zal volgen. DE NATIONALE LANDBOUV^MAAT-SCHAPPIJ VAN FRANKRÏJK wordt bij onze Zuidcrburen als de I^andbouw-Academie aanschouwd : zij bekleedt daarvan den rang en bezit dezelfde voorrech-ten en bevoegdlieid. Zij bekroont werken en geschriften, geeft belooningen, studeert de meest hedendaagsche vraagstukken, enz., enz. Op verslag van den heer J. Meline, voorzitter en gewezen minister van land-bouw, is de gouden médaille der maat-scliappij dit jaar toegekend aan een bel-gisch bock : Het Moderne Dorp. Dit bf.ek, overvloedig en praclitig ge-illustreerd bevat wetenswaardiglieden van allen aard en konit vooral te pas aan gemeentebe.sturen, landbouwmaatschap-pijen, bouwkundigen en landbousvers. Het is te koop gesteld aan 15 fraiik in den « Nederlandschen Boekliandel », Sii t-Jacobsmarkt, 50, Antwerpcn. 't Is de eerste maal dat de Nationale Landbouwmaatschappij eene beloonir" aan een uitheemsch werk toekent. Arbeidersbeweging. VOORBEELDEN VAN HOOGER. Overal, in al de landenvan Europa wordt men ongerust over de gedurige verplaat-sing der landbouwwerklieden naar de nijverheidsstreken. Om daartegen in te gaan zag men den koning van Engeland het loon zijner landbouwwerklieden bren-gen op het pijl van dit der nijverheidsar-beiders en nu wordt uit Berlijn bericht dat de keizer van Duitschland voor de werklieden zijner landouwen eene ver-zekering heeft genomen op het leven, van minstens 1000 marks, met deze voorzorg als ze een zekeren ouderdom overlevei: persoonlijk de som te ontvangen. Uit die twee voorbeelden blijkt dat er maar een middel bestaat om voik aan den landbouw te bewaren, en dit is de loonen en werkvoorwaarden dier inenschen ver-beteren.Er wordt nogal dikwijls gezegd dat de landbouwerg de loonen niet kunnen ver-beteren, maar de nijverheid heeft door-slaande bewezen dat deze die het best be-taalt ook best vooruitgaat. En wat waar is voor de nijverheid zal ook waar blijken voor den landbouw. KRISTEN BELGISCH DIAMANTBEWERKERSVERBOND De algemeene vergadering der afge-vaardigden te Antwerpen gehouden, is goed gelukt. De vertegenwoordiging der afdeelingen was bijna algemeen. Sleclits een drietal ontbraken, doch liadden daar-voor gegronde redenen aangevoerd. Van Eerw. Pater Rutten was een brief van ver-ontsehuldiging en tevens van aanmoedi-ging toegekomen. De EE. HH. Janssens en Kempeneer, bestuurders der sociale werken, woonden de vergadering bij. De E. H. Emsens, proost van 't Verbond, was verontschuldigd. Het jaarverslag van den schrijver leert ons dat er gedurende het verloopen jaar 1913, eene krachtige en aanhoudende werkzaamheid de uitbreiding van het Ver-bond en de belangen der leden bevorderde. Vermindering van loon werd belet door eene gelukte staking te Boom. Vermindering van arbeidsduur werd bekomen te Brugge en te Niel ; te Brussel de 55-urige week met verkorte zaterdagarbeid. In verschillige gevallen werd met goed ge-volg opgetreden voor de werklieden wer-kende met kontrakt. Voor eene ernstige leerlingenregeling werd geieverd en reeds eenige uitslagen bekomen. Op dien weg zal worden voortgegaan. Aan staking, werkloosheid en rechtskun-digen bijstand werd eene ronde som uit-betaald. Tevens werd gezorgd voor de vakkundige opleiding der jonge werklieden. Ook mag niet worden vergeten, dat dank aan de werking van ons kristen Verbond, de neerlegging van het wets-voorstel op den negenurendag werd bekomen.Het verslag van den Schatbewaarder doet ons eene itamer stijgende finanticele macht waarnemen en liet verheugend ver-schijnsel kennen dat de leden meer en meer het nul eener hoogere bijdrage be-grijpen.Voor het Teringlijdersfonds in het Ver-bond, werden goede maatregelen genomen. Ook werden de standregelen besproken en goedgekeurd en ailes gereed gemaakt om de wettige erkenning van het Verbond aan te vragen. Nadat de werking voor 1914 vastgesteld was, ging de vergadering in de beste stemming uiteen. Ook in deze nijverheid is de vlag der kristene vakbeweging geplant en meer en meer wint deze beweging hier in macht en invloed. Zc geniet het vertrouwen der werklieden. WERKSTAKING IN DE FABRIEK BAERTSOEN EN BUYSSE, te GENT. De onderhandelingen, die vier weken geschorscht waren, volgen nu elkander op. Reeds sedert vier dagen is het de eene onderhandeling na de andere, maar die tôt op heden nog geene oplossing hebben teweeg gebracht. De bestuurder zal vrijdag nogmaals de vragen der werklieden aan het beheer overmaken. Het ware te wenschen als de werklieden om antwoord gaan bij het beheer, dat men hun voldoening schonk. Ad. V. V. BIJ DE HANDSCHOENMAAKSTERS. Nog enkele werkuitgevers van Michel-beke, Maeter, Eenaeme, Segelsem, Erwe-tegem, S' Goorix-Audenhove betalen aan hunne werksters het zoogenaamd tarief van den minister niet. Daarover is namens 't Verbond der handschoenmaaksters een schrijven gericht aan den heer Fritz Lie-baert, kabinetsoverste van den minister van Nijverheid en Arbeid, ten einde zijn invloed te gebruiken om deze laatste mis-kenningen nit den weg te ruimen. LOON SB EWEGING ONDER DE BOUWWEHKERS te LEUVEN. Bij een patroon-schrijnwerker en bij een patroon-plafonneerder zijn de werklieden in staking, samen 12 werklieden. Allen zijn lid van de christene vakvereeniging. De propagandisten, Jef Henning en Fons Verdellen, zijn ter plaatse. Wij gaan trachten te onderliaadelen met de patroons.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes