Het volk: christen werkmansblad

306 0
13 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 Januari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 16 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gf0ms3mc6p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aile bft'efwisselîngen vracht- I vi ij {e zenden aan Au g. Vaa Ise gltcm, uH gevM'vooi* de naaml. maaiscli. « Drakkerij Het VoIk»i Sîeerstceg, n 0 16, Gent. Burcel voor West-VJaandoresQJ Gaston Bossuyt, Iteeolletten-ttrzitfli, Kortrijk. | HET VOLK Mén sehrïjft !n : Opàîle post kan torsA aan lOfe. per jaar. Zes maanden fr. 5.00, Drda ia'aaîiden fr. 2,So. AankoHdîglng'sft ! Prija voîgeïïâ tarief. Voorop te betalcru Egcibfegsiijkjs ÊeffStëlling, 2 te. per te gel» On içat o ekén de brieven ^yorden gewaigeïd. ÏBLISFOOîi N» 137, Gent» \ ■^«î*scSiî|Kit 6 lîiaaS per weels CHRISTEN WERKMANSBLAD \ 3 Gâiitieiu&ii het nmmmei* w ONZE SINSSEATE8. {Ytr'-iyifi en. sol. Zle nummer vtm 30 December.) Allétu eT-i» aij- wtskfan bszfeld zijn, hebben de a« /likat.Hhu«tt) volkomîïvereden beatoaiu \".,j -,V> Cn>-J» wil, bi-swaarS. h et fcijde-lijka niet voor zivâ» zcJf. De «arcb ia voor don hémel; p! -• n en dierej» zijn roor den measeh, die vfi *o«r ChrwWW en Go'cî ia Dfen îs de> verwer-vfej on hofc bszit der tljdelijke goederen vol-Ikhim-sï is «e «de doi veroarzien'igheid, wammeer m i bi-tid ah» middsl voor eeîi beter vartrervert en bszittsn ftanris» en erkent. Breek diehoogèp© beatonÊMftg1 ak verlooctoen ze of geef er geen Mb* »? : en afles is ofttteâàegd, aïs eein vaartuig dat reaslzwa,jpt ap de zee, zaader udtiiieh't op "êonô haven- De ajndikaten, in de aBed:?ragseke satmeu-feving, maktn een deel oit van haren. lïehafiïrïS'-fcoirï. Om hou dotrl wlkmmn te bereiken en hu:-fi\Q voile sehoonheid. te bezifcten. moaten zij asm liet hoogere lave» des menschen onder-geschikfc zijv.. Mail moge het befcremrea of aiafc; de werk-felea wïïiiÈn hoa lawgsr ho® raiïndier van de wflfekouï des meestera aflfcwgjBn- Stekté en. huîp ku-nnen zij van den Sta,at niet; verwachteii. De Siaatis «e Etijf van »rme& en beenen om op trjd en avérai te ktumea ÉoesneEen.. Daaren-boTen beroept men zieh. fa vesgeefe op wetten, dis aiiist best.îaa» op rechters, die aïefc bevoegd aija om aitspi'aak te^ cbeit. W«fr blijfti ez dan. over aan de weiklisden,: tôt wia»> zallen zij îrarene toevincht nemen, îïtsBen ■»!]■ aan de ebristei» werklïeden het stacfetea van ayndibatea veîbieckn 1 Zij! moeten cïiriaten blijv-en raaaj.' in eeae vernedierde en veraeliSerda atelliiip, ©f bet omweïLtelingsleger cler aoei'alistea bijtreden, Zalke keas aoîit tk lioag^è gpvaarlijk voor de werklieden, hoogst aacleel^ voor onze» beiiigen gadsdienat. * * *■ Maar terwijî de raeestersbonden ztBSdjsr tus-«ohenkomsS van- Panai, Biasafeappen. of priesters swh vormen (A ïeven., has koent lîet da^ de Kerk met da •werktiedeî'vIiondeTr zo>a bezorgd schijnt te-zijn? Ho® fcomtr bet dat zox) vele pidesters in het oprie&ten en. zelfs in het besinire.n der wçrikîïedenboîïden zoo kraehtd'adig ma«helpen î Is hunue' f^aats daar î Een blik in de werkeEpiieïd zal on a dit verduidelijàÊa. Men zegS : de werkende klas, — verstaan wij : de hauêtwerkBuda klas, •— wil zelf voor bara ei'gen be&oagBB zœrgsn- Drt is, maar een, schijn of hoogstQîxs eew lialve waarheid. 't Ware nauwlœuriger1 gczegji, cFafe het betEOuvren in de- rmeesfcers verdwenisa of ten deele verminderd is» dat de> >yerfceïide klas een. audar oordèel nopcua- hare bslaHgen wil booren e» vôïgen, dan dbit. van; besraœ die belssngea hebbea tegen-Btrijàig met de bara. Det werkende kla® zoekt vrienden, raadgOA'ers en- geleidem ECoe vele misleidera en, EsÈïjnvrienden bifiden zïcb aan!-Is hefi dan nîetr voor padestiers een. roep en plicliti toe te saelten, en het hoogste gebod der naasteirliefde op deze niemve wij'ze te vol-brengen ? Heir syndikaai leven levert gevaar op, dat mon. de îiëfds kwetas of zelfa het recht te buiten ga. Dit, gevaar ia grooter en kan tôt ergera wa-.vowl,®, ®TOisla«i aïs de beslissing aan de mc-nigto ovaugeSatca wordt. Is de priester niet de beats, raadggver om aile o^eidkeven. eisehen en aiie geweld te vooœkamsïw m o<\'er .het reoht in ta Iiefcten en- wijze wa»rsehuwingea te ^ven 1 CSm ta gedijen. vergt het syadikaaf levai, dat men vas! doe ana volkBonbvi&keHug en volks-ajjvoeding. &, de priester niet da béate sociale learoar en opvoeiiei! ?, Doich^ om mets ta overdriijvan, maatan wij in de «naraiœnkomsfr der priestersr ala 't wa,re twee opzicîiten ondersebeidea. Als vriend en raadgever beeft hij altijd zi.ine plaats nseven oï in de ^syndikalieK. Als geleider en bestuurder, vult liij edaliasedig œiia pîaatadn die hij gaarne zal afstâan en aan andëren toevartrouwen zoohaast het voorzichtig geschieden kan. De reden hiorvan is i»g eens dat de sjmdikaten, op zich beaîhou-wd^geeno kerkelijkeinrieht'ingen zijn, maar hunne eigen roi spelen op tijdelij.k gabied. Een wa?.r werklieden-syndikaat is als eeîi gvUot weïklieden-buishonden. Raad vaor gefod haisiioiîdra Eeeft da priester altijd gereed. Il* bat, luûfchoude.ï komt hy zoo weinig mogeîijk tussohon. Tooh woreft iîi zaken van syndikaai leven. de Ipjatscg uitspraafe» het hoogsSe vojinia geveld.volgensdebeginaelender ehristanelïefde : 1>iL«*^"v:/ruyr7T tTnnTtTr ^ ~ welnity die wordt door den priester goleerd, veïkltwird eu tos©epast. * De geschicdenia van het syndikaat lijkt op dio der middeleeiiwî»iie vefJten. Als verster-ki'ugwv-esi ©n'istojid het, gaf dan de gewone vraehten der veiKgbeid, en der vereenigilîg : rijkdom, vooruitgai g en besobaving> Zekrere ! vorre idsaUw kujineîx, op zieh ziflî eu als das-, d«iugr osiberiKpcIiijk zij»> h«t retfiitsrtreeksch d&el van het "yndflcaat kunnes zij. niet zijn. "Voor likonomi^ehe icehten iTigeatofld,- kan het syndikaat wel christen gcdoopt worden, dsch eone godsdienstige inrichtir.g wordt het niût. Aan die beschouwingen kunnen \ve tôt slot deZe toevoegeu van. Z. H. patis ; Le« XIII m. zïjnc EneylcHek Rerum ; Novarrrm. zcggeixck : " Ret iî ecfder in 't oag vaÏÏ&ul dat iouenail » her iioofddoeî moei hetracht worden, hehvelk is t : î fin zeâelijJÉe- en gadsdi&nst{g,&- vrJîiïak'iyj; het i& ' v tooral AU <îoeT dat Tilt gemsche. behéer dezev » maatschappijai moct regelen; anders zawden ndeztn fnétdra iwijnen en veraallen, ttn naasten ■ %bij toch, tôt den rang der vertetiïgingen, waar i # voor den god-sdienst geen plaatï meer i&. O'ok, » wat zou het dent wsrîeman baten in den sefost » zi.j,aer befoepsvsreeniging den stofielijken over-\ » vtoed te vmdeK* indien doar het gebrek aan » geesleUjlc medséi, zijn& ziel m. gevaar i&l Wat î baat het dan mensch de ganscAe. wereld te. wiiwei&r ; n indien hij zij,ne ziel gaai verKemn 1: » ■ HIIIIIIBTl'ia-aMCWtffcWnir' ■ De Cosfer&acie te Rome ea da Irede. FRAKFURT à M, 11 Jasctuari. — De C&nfe-re;»cie te Rome hceft ziob, vo^ens de brïefwiff-seîaar te Parijs vaa den « Band » uit ecne inliq-h-ting van don minister van BuitOJilandjîohe Zaken vernsemtr bezig geliotlden met feet antwoord dsr Eictœnte ap. de vredrarota vaiï WilsDn. In welkça zin dit amtwoo^d zou zijn, zegt dabrief-whaîaac,, volgens da Frankf 2. pis volgt : Het antwoord der Entente aan de Middel-nraelatai ia gT2zonden. Het was een met anders te verstaan « neen. » De Entente wil zreh, op dit oogenblik, niet ïnet de Middelmaehten, wg,arvan zij de vaorwaarden niet kent, aar de groeiïe tâfel rscderzelten. Vocrzitter Wilisnn heeft in zijne nota de oorlogvoerenden uitgenoodigd hynnc oorlogsvaorwaaiden bekend te makea eh zich bereid ge'toond, voor het in orde brengeiv der zaken ïn E'urapa zijnen. b.ijstand ta: vea-lefn^i.. D® .MiddelnmGhten hebben hmnne vredesvoor-waarden, niet gonoemd eh aljeenlijk gesproken van eeixe bespreking onder. de oorlûgvacienden in een neutraal land. & Volgens men verneemt zou de Ent'ente het tegpnovergestelde doen. Zij- zou de voorwaarden noçmen onder dewelke zij bereid is eenen vredt . te sluiten met de Middelmaehten, en.zal zieh bereid verklare» de medewprking der neutralen aan te nanen, voor het in orde brengen. der toestan-. don. in Enropa., Wanneer âKe vrecles^orwaardcn genoemd worden, zal het sntwoord der Entente aan Wilson een omvangrijk dokument zijn, waarvah enkele punten van de tien dee&iemende machten uitvoerig besproken zijn. Men mag ver-ondorstellenr dat eene voorloopige besprekiiig heeft pla;ats gehad tijdens de laatste weken en dat de Conferentie te Rome de nota bepaald goedTceuxd OP OE BfiCSSHS. In Grlskeslacl. ATHENE, 11 Januari. — Men meldt : Do Ent®atemaclaten hebben in het la n te te ulti-. matum do verzèkering gegpven dat de werklng der Venfeelistein zi'ch zal beperkon bij de plaatsen tegenwocirdig daor de Verbondeneh bgzej;. Een. Kro.oriraad is in allô haast bijeengorôepen, teTWijl terzelvertijd hst kabinet biieeiikwam. * * « BERM, 11 JanuQri. — Corriere délia Sera meldt uit Athene : Het ultimatum der Entente werd overhendrgd door den Italiaan-schen gazant. Men gelocft dat de Griekscïie regaering het ultimatum zal aannemen, maar zal eisehen dat geene révolutionnaire traepen znll®n ont-scieept worden.. Het ultimatum verlargfc dat da eisehen cspgesomd in da nota van 31 Decetn-ber, binnen de 14 dagen voHedig veryuld zijn. De bevolking is zeer rustig. Op 9 Januari had een Krnonraad plaats, met de deeînenyng van alla vresegere nimiater-vcorzitters-. Tijdens den Kraonraad was Lambrcs vô4r korten tijd en vaar het geven van ophelcîeringen bij Bo'sdari; 's avonds Icwam de minfaterraad bijeen. * * * i GENEVE, 11 Janusri.— Volgens den Petit Parisien gaf goneraal Sarrail, zoo de afbreuk der diplomatische betrekkîngeii tusschen Atherie en de Verboadenen onvermijdelijk ware, be-, paald® bevclen om den wil der sebutsmachten ' bepaaMe kraelit te geven en dio voor do z- ker-1 ïmâ zijner strijdkracliten, inbegrepen de Ite-ikmir, zoud'en borg staan- GrMenlana usgmî het Ultimatum aan. ATKEIîEIf, 10 Januari. — Men meldt om 4.30^ure n'amid'dag : Hfft antwoord der Grieksche regèêi'mg is dezen namiddag oveAandigd ge-worden. Gi-fekeai'and neemt bet ultimatum der ïùiîcaWe aan. * * « De P'cl.it Journal vemegmt uit S&Ioniki dat de vlcsot der Verboradenén de haven van Epirus: verlaten heeSt; allée» een Italiaansei» Schip ia aehtergeblevèn. De bevolking lij.dt blijkbaar onder de blôkkaçTe. OosleErpscfe-Iiongaarsche Miiiisierraad. WEEÎTEST,. 11 Jan-uaii. — Gisteravor.d had oxtder haï verorzittersefiap van den.k?en lc.mini?tcr van h>et k.lîn k. Hitis en Buitènlandscbe Zaken-gra'àf Germin, een gemeenzame miniaterraad plaafôy 'die de huiahoiTdeîijkc làvëstiën, die met déaooiiog iaaanîenhœng zijn, ala onderwerp had. Aan de- heaprekmg,. die duurde van 10' ure voo-r-tniddag tôt 6. %• ùre 'a avsiïds,, namen. deel : de fcweè miniatervaerzittera, de twêe ininisters vart Fmanciën,, da Hongaarsche minister van Bawîfewnw", de oversten rdei bèide Voedings-ambten, een vertegtnwuôrdi'ger van het Leger-oppérkommàndo en de mibtaire goruverheur van Lublia. Rïjjks&anseller îerug vas 't Grooî-Hoofdkwarîlsr. Berb'jn, 1.1 Januari.. — De FHjkskan seller von Bethmann-Hoûweg,, die eenige dagen in het Groot Hooldlcwartier vertoefde, is gister naar Berlijji toruggekeerd. Uiîlirsiding van dsn It2llaanscîî8n ûIsnstpIicM. Bern, 10 Ja.nua.ri. — Een dokreet meldt dat in Etalië de jaarKassen 1874-1875, voor zooveel 1 zij gediand, heb&en, in de territoriale militie, diensttadioen ftebben in bet binnenland. Verder wordt verkondigd. dat de militairen te beginnen van. de jaarkias 1881, ook In den oorlogs-disnst znllen gebruikt worden, om het even of zq'disnstbaar zijn voor het front of niet. 8UITENLAND NSDERLAND. —r Het, kamp der Bolgische vhichteli'ngtn van Ede, W! ar 4000 menschen verbfeven, za I ruiar ISÏun-speet verpli- âts't worden. MEBEBLANÏJSCH-INDIE. - Volgens eene meldingder Sumatra Po&t, zûllen Japansehe uit-wijkélingei zieh in de Qostclijks kuststrekçli van âûrfiatra, ltomen vestigiir om de gàrisehe . streak'te ontgîr.nen. Van de regcefœg van Necler-. landscb-Indië hobfeen zij belangrij ke eonéessie feà-komen..,— De opstanden op hst eiland Aroemogen als ondïîjdrukten geëindigd aanzien wofdon. — Juîvrouw JbhannS "Westerdijk is benoemd tôt leerares aân de Staatshooges'cho.ol van Ut- ' recïtt. Zij zal de welS^cHîïp cljr rëkcnkunde ohdâwijzen. Geborgn te Amsterdam In "1883 ; v,er"wierf zij liaar diploma aan de iîoogoschool te Zurich. Î-Iet is de eéfstè -wouweljk^laoogleeraàr-sfeijr welke aan da N^erlâiiclsehe ho'ogescholen bSsiape^l wrdt.. FRaJxRIJK. — In denouderdom v?n 89 jaar is te Parijs overloden, Iaaraar j. B. A. Qiauveau, lîd dsr Acadpmiè van Wetensçtappen en der Geneeskiindige. Académie van Parijs. AMBKIKA.—- Qorlpgswerk. — Uit New-York wofdt gkïrteid : De fabri.lcen Dupont hâddew in het eerste oarlo.gs.ja"âr 5 miilioen 600 duizend dollar- zniVere w,inst; in 1915 whoogden die winston tat 57 millièen 800 duizond dollar. Ge-dùreirde. 't zelfde jàâr vërmeerderde het getal we'rkmenschen van 53,00 tôt 62128. Op drie m;!ujid tijds JjouwU' men barakken voor 2000 aismf aîfngswprven werkliedenden. De firma Dupont heêft 68 poederfabrieken en elicen dag worden 1 millioon dollar schictgerief verzoncien. Oflici eeï e Meâede slïngen in ViaaîMleï'CB, Fi^ankpijk en Elzas. (DtflTSCHE MELD'ING.), BERElJH, 11 Januari. — Uit het groote hoofdkwaïfier : Het we'derzijdseh gesehutvuur bereikte op enkele uren van don dag, belrekkelijk groote steikte in débocht van "STpefen van Wytsclxaete, aan de Arier'e, aan de Somme en aan weerszijden , Van d-ë Màa's. T'en Nûôrden van Yper is een vijandelijke aan-val onder de' zwâarste verli&eù voor den vijand afgeslagën. Ehgelschfn die ôp smalle plasitsen binnéngedr'0'rigpn warén, Werden dooî' tegenaan-val wed'er" verdreven. Ook fien Zuiden van Yper bleven aarvallën van Engfelsc&e patïoeljeazon-der uitsîag. Bij Be&umant geluktd bet" den vijand een vooruitspriftgend stuk iQopgraaf te bezetten. Orze vlie^éïs^'sehoten twee Engelselie kabel-. ballons «neder. die brâsrd'end neeréfortten. -—BERLIJN, 11 Januari, ''s avonds. — Uit het groote hoofdkwartièr : Engels'die deelsaanvallen bij Serres en Beau-mont zijn afigewezen. (eçamsche: melding.) PARIJS, woenscing, 10. Januari. — Offieiecl Kalme naeht 'opheel het front. — PARUS, woeusdàg-,10. Januari. — Officieel ; ; avondbericbt : Aan Iiét graofcste deel van hefc froat bij tus -schen.pooaen. artillerissti'.iià,, vooral ten- Noorden der Somme:. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 10 Januari. — Officieel : In den afgeloopen nacht lrebben wij een stuk loopgraâf ten Noorden vân BeaumontrHamel . bernachtigd en 140 gevaugenen, onder wie drie officiers» genom n. In eenen' geslaagd'n overval ten Oosten van Loos namen wij vanmiddag een àantal vijanden gevangen. GistèravorrÔ zijn we vijandelijke loopgraven tegenover Armentières binnongedrongen. We doodden veel vijanden, veniieldtn e n machi^n-geweer en beschadigd^n vérdedigingswerken. Wij bebben tegeri da vijandelijke linies ten Noorden van het kanaal van la Bassée, ten Westen van. Ploegsteert en. de buurt vân Yper vornielingsvuur aangerieht. Op het Oostelijk Gevcchtsleprein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 11 Januari. — Uit het groote hoofdkwârtief : — Fïoixt van gencraal-veldmaarseJialk prins Leopold van Beicrcn. — Leven dige bedrijvigheid van het gêschut tusschën Riga on Smorgon. Tegen op zich zelf.steando plcatsen v.in dit front werde'n in don loop van den dag\an gisttr en ook goduréiide den nacht en he<3ëmnor§en vrbeg verschsi^enb Bussische aanvàjlëïi mtp sterko afdeejingen ondlefnomen, dié echtet alleh afgeslageii werden. —- Frojû van generaal-overste aarlshertog Jozef. — De dag val) gister bracbt"aan de Duitsche en Oostenrijksoh-Hongaarsche troepen weeiscliooiie uitslagen.. In moailijke berggeveçhten tusseben dé dalen van Uz en van Susitâ werden ver-scheidene steunpunten den vijand ontrukt. Ten Noorden van den Ciloz-strîàlweg nam het infanteriere/iment n. lSO^ondêr afinvoering van zjjneîi da'pperen kommrrrRîant, stomenderi hi.n d sterk bevestigde en taa i verdedigd© lioogte-stellingen.Bij Marastï en Baceasa werden de genomen stellingen tfejtojaden têgon vijiiridçlijljt aanvaïlen. Aan gevLfn'geneai^ijn 6 oîfkïeren en §00 man aan buit 6 rôaî^hien^émren binnengebracht. — Legeçgroep van gènemàl-veldmaarsctialk von Mâclcensen. ■—■ Géene gébeurtenisseri van wer-kelijk belang. — BERLIJN, 11 j'ânuari, 's avond3. — Uit het groote ho'ofdkwartieif : Aan'do Duna on aan de Putna geen bijzondere gebeûrtoiussên. (OOSTÈNRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 11 Januari. — Ambtelijke mede-deeling : In het gebiod der legergroep van gqneraal-veldmaarschàlk von Maekensen geen verandè-ring.Aan den Zuidelijken vleugel der sfrijdkraehten MïENGELWERK. 32 llteîiiiWiali — Maar Julia is juist de sterksto en gij hebt gezegd~. Ja» piaar gg hebt betaald willen zijn. en daarom kies ik.„ Nogmaals loog zij gelijk, zij hier steeds gedaan Wat zij niet wilde konbaax maken was de volledige verwisseling van dat lijk met de kleino Slî9 Zm rlgmei<. ^tt zij vertelde een uit- tanoFifi ^,at,4-eene ^me die een kind ver-iangcie aan. te riemeu,. c"Wewiel had licht zwarte haren. yerphcht dus was zij Julia ta nemen, die ook ?'• tarwijl de haren van Julietta eerd,er blontî "Waren. Maar van den andereu fcant was z« niet mia ïwakste zien zelfs dan de Maar Mad.. Javerfcrekende uit dat de dikte vaa dit kind minder zou opvallen aan den doktoor aan vader Drouot, knechten en andere n0I> loijen die Lea Wondel gezïen hadden. dan wel een verschil van haarkleur. Tusschen twee kwa-len zou zij het klemste kiezen. Zij betreuL'da niet meer zelfs tôt zes duizend vier koaderd lraak gegaan te zijn. Zij oretnam aan Julia den rooden krans en dead hem eerst aan dan bals van het lijkje; daarna ondernam zij eene volladiga verwisseling vân kleecterea d®1 twee kleinen. Julia Bon grain was weldra in de doekea van Lea Wendel gedraaid en Lea Wend'el de doodo gelaek in kleedsel aan Juliette wéîke in de wieg was blijven llggen. — Nu vertrek rk en met liaast. heruam mad Javert; ik wil geene ontmoating hebben bij het eerste morgeuliclit: wat maeri.... Morgen uwe kwijtmg, een dezer dagen uwe vier duizend zeven bonderd frank, daar gg er reods drie koaderd hebt. En zij begai zich naar do deur, voor goed ditmaal. Alsdan sprong de statiaoverste eensklaps op, liep op haar al, oittnam haar de kleine en legde ze in de wieg terug en sehreeuwda waanzinnig van droelheid en gr^mschap : — Nêen, neen, zoolang ik leef^gpat ze hier niet uit.... Aile twee wil ik zt houden, kan kpmen wat wil, ik zal zwoegen, alaven alla het moot!... Mij dunkt ik zou een moordenaar zijn, dat da heift van mijn hart mij' ontrukt is geworden, dat de tweede mij de eerste zau terugeiaohen bij ieder harer woorden en mij altijd toeïoepen : booze vader, waar hebt gij mijne zuster gelaten T De twee vrouwen, die reeds genaeand hadden het spel gewonnen te hcbben,bleveii eerst ver-stomd staan. Maiir dit duurde niet lang, 't was slee&ts eene I verrassing. I Bongrain moeht zieh wat moeite aandoen. indien hij dar.r zijnjen. txoost in vond, maar na regen koj»t zonne'scbijn. Nutteloga en verlofen moeite hem te dwingen. Een wviinig gedald eh allea zou goed gaan. Mad. Julia knip^e een beteekenend oog wat mari, Javert begreep. Zij zêgâe : laat mij geworden; gij zult zien; geene oggnlijke tegensj>reking, hij zou bekwaam zijn ona gansoh Hurnéêôurt op den hais,te halen : ik ga hem vas'tïeggen; gij vertrekt met het p'a'kje» en daarna zal hij stil zijn of... 't is nieta anders dan wat mannelijke eigenliefde; gij zijt daar, en daaron» wil hij zich ala meester doen gelden hier. Èn hardop zegde zij tôt Mad. Javert : Gij aiet, 't ia mijne schuld niet; ik begrljp uwe goede inzichten t$n onzej opzichte en wat gij gedaan hebt om ona uit maeilijkhedon te trekken : mijn man ia van tegano.vergesteld gedocht en wil ona liever van hangar laten sterven dan wat uiterlijk gevael aan te nemen... MaaE spreken wij er niet meer van.... Maar dat is geene reden om reeht blijven te staàn, en u niet een glaaaje aan te bieden. — Maar jia, antwoordde Mad. Javert die nu geen haast meer seheen te hebben, ailes wat gij wil t, dat verwarmt dat, geeft moed om beter te gaan... Zij zette zich neder en sehoof wat nader bij de schtiuw. Mad. Julia nam een troa sleutels gaf ze den bccîiende over en zegde met hardheid : — Laat zien, toon u wat man en laat uwe kreten t(r zijdt. Open het deur i-je en breng ona likeuren en geoaksel en maak de koffie warm... Bd îgrain 'vfas kalm geworden en bçgrei-p niet meer hoebij bad kunnen wèerstarid bieden aan zijne eohtgcnoôtr en jMatl. Javert, zoo min go-makkélijk de (''eno pis de andgie, en in de hoop elles weer in orde te sctllen door zijne voor-komendheid waa hij oogenblikkciijk daar om het gegev'ôn bevd uit të vq'erên. En tion minuten làter stonelèn er op de tafel flo3s'chc i mot cognac, rhum, a'îujslikeur, tassen met koffiepbt on eene-n koek. Mad. Julia knipte nogmaals çcn oo'gj? aan Mad. Javert als om haar te zeg^én: « zfct hem màar aan tôt eten, vrëes niet!» Mad. Javert dronk Ieukweg. Zij had deze gewoonte genomen gedurende hare lange naehten van, waken, hare nàchtelijke uittochten, de aandoeniagen, on onophôudelijk herhaalele feestan met haren stiel meegaande. Zij klonk met zoovele klantan, met zoovelo vaders, golulddg eenen erfgënaàm te ontvangen. Bongrain moèst haar kop houden. Reeds was hij gansçli vroolijk wanneer zijne echtgenoote voërwandde dat men haast ging bevriezen, en daarom de stool deed vullea met kolen. De statieoverste moest uitgaan om den emmer kolen te halâj. Gedurende zijne afwezigheid kwam mad. Julia uit haar bed en maakte drie glazen rhum gereed, een voor ieder dër aanwezigcn; daarna deed zij in het glas vaa Bongrain eenige druppels laudanum vallon. Mad. Javert liet haar al lachende gewordea. 1 </£ * OnctcT bevfil van aartsher-tog, Jozef, duurt di bërgâtrijd1 voort. In het Susits,- Gahet Caoinu-da.' Word onze aanval v-oorwagïts- gedreven. Noor-el'elijk den Oi'toz-^traa-tweg bestormden Oosten-rijksch-Honga?.rsche en DuitsGhe bataillons verfecheidene Russisclae sterling®». Op talrijkc pU'nten noatte de vijan-d zich. af. om verlores terrein te lierOVere»; het was vr-uchteloos. Oiv/.f dagsbuit beliep gister in dit gebiod tôt 800 ge-. Vangënen en 6 ïnachicnge.WGr.Gn. Aan de Êisiriitza.-Solotwin;di;a Wezen onze veldwacÈten Russiselte <sonuBEindo's af (RvUSSISGHK MELDING.) S' PETE(RSBlirK.Q^, woensdiag. 10 Januari. — • Officieel: In1 de steeela- van. he& Babit-meor, ten Westen van, Bigay d«u®(f da- ntrijdi vtsotfc Na een ver-bitterd geVeeht hebben onze troepen zich meester grfjm®ak<5 vatn de vijandelijke stellinp tussche» de moeasassos Van. l'iroel cm de Aa c;i ; zijn % wei-st in Zuàdelijlïe riabJ.iing. vooruiige-kornçn. Wij hebbeM. geva®gBnan genomen. VijjEuidelijke asawatten 0,5' onze teoepen tec Oosten van het dorp Kaluftsem,, 8 worst teîi ; Zuid^Westeik vait het Balïifemetar, zijn door ons vuur en eloor teganaaaivasllen ^geslagen. Sedert ; don 5i Jaaiïaïii keUtoea", wjjt ia de- straek van het Babit-me«j) 21 zwawe1 laaiauaenv 11 veldkanon-nen, 11 caissons, âzoekliehten on vsel wapentuig en uïKwBWiMgstafflBBT ferrttrgTrmaakt. s Bij Ostrevilay, ton Noord-Oosten van het WisjpeiE-meajr, hebben wij eenen. geslaagdeii ' ©vervals gectean op de vijantleïïjka aehansen, gavangeno»/ geiwmen en- eorlogst'uig'bomeesterd. Bij, Eete darp,. Mitiitffiji^ ton /fiuiricn" van den weg na.Ee Luzk,. haoflr eo«i auBor. vliegcua een vijan-deBîk v ieg^uig. geveld, éeA binnen de vijan delijke: l'ihiaa' gevaUjen, ia. Giateraaeht, hebben vijanjdislijke luchtsmal declen bommen op Luzk gewnaqjeîtt. Vuiir ea. ta^naanvallen van ons hebben aan-vaJlen taruggeskageii, big, herhaling, door der vijand teg^n eaa, dsr hoogteji ten Noorden de: rivier Slajiiiïu gedafln^ I11. den Io.<xp van den. avant! van 8 Januari alsme.de ih elen naalit dâë <3i Januari voorafging lieeffli do vijand.aicht aanvalien op ec-ne der hoog ten Noordolijk va»d;9.i)ivifiirGasiiiu ondernomen Alla, aanvallisn, zij'n. gBfiuAt. • In den loop van den dag viblen de Duitschen tweemaal de. Roemenen. aau inda streelc Weste Iijk van Monastita. en. Casinul' aan do Casinu maar ze \ferelaa' met zware verEazenteruggewor p'en. In ele streek ten ZtûcTen, van Rekos slaagde dt vijand erin, de Roemenen terugte dringen, maai een nàchtelijke tegenaanval heeft don toestanc hersteld. Ze narnen 2.7.9 soldatsji geivangen er bemeéstarden drie ma'difen.geweren. Den geheelem dag eloqr viel de vijand, dooi sterk geschutvuur onderste.uird, onze afeleelin-gSi bij den mond van de Rii»nicu aan. Bij we_ge van ons, vuur an tsgenaanvalten zijn aile Duit sclie aànva-lfen meC groxste- verîiezen terugge-slagen. Bij eeft dier tègenaanvalîen namen wi. 6,ofïicièren en 65 soldafen gevang'.n. DeOosleîirijkseb-ItaliaaiiseheOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 11 Januari Ambtelijke mede-deeling:Onverandard. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROM'E,, wofioselag' 10 Januari. — Officieel, In het Ledrsdal heeft het vijandelijk ges'chul onze stellingen op de hoo,gtcn van Nosoria er. Pohale hêvig Beschoten. Op de-Zuielel^ce Rellinigen van-cïe Cima el'Ore hebben onze troepe» een. voorpc.st, die door der vijand bezet was, aan-stonds hernemen. In het "ïravignolo-elal heeft die-vijand de streel, van don Col Biicon onder vutur genomen, maai geenaanval geetiian. Op de l'est van liet front het gewone vuur vat onze artillerie op h.et. tsrreïn achter do vijandelijke stslliiigenen de legerplaatsen, van den vijand OP ®£ miMMMBu (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 11 Januari. — Uit het groott hoofdk\Vartier : Patroeljegoveehten aan de Stroema warea g^volgrijk veor ons. èardmlleiitakasas en Klem-Âzii (TURKSCHE MELDING. ) KONSTANTINOPEL, 10 Januari. — Uit het' hoofdkwartièr:- Aan het Kaukasusfsont deden onze verken-nersafdeelingen op den rechter vleugel gelukkige overvallen op de vijandelîj'ke stellingen. In Hed chas wierpen wij den 7 en S Januari in gevolgrijke gevechten de opstaEdelingen van Denendio onder aanzienldj)ke veiliezen voor hen terug. Aan de andere fronten gpen beduidende gebeurteni^ TER ZEE. Lonélcn, 11 Januari. — Men meldt ambtelijk, — Het slagscliip Cornwallis werd op 9 Januari, in de Middellandsche Zee,door eene vijandelijke onderzeeboot verzanken.. De kapitedn en alla officieren wei'don gered. 13 man worden ver-mist. Men geloaît dat zij door eene ontploffinj om het leven kTOmen. Het vli'egtiTigscïiip Benmachrcc, onder bevel-hebber Samson, werd op 11 Januari in de hàven van het eiland1 Castello.rizo door geschutvuur. totzinlsen gebuacht. Een o-ffiEier en vlei man werden gekwetst. N. B. — Het' ïiniiesch-ip Cormvallis werd in 1901 gebouwd en mat 14.200 ton. Het had vier kanounçn van 30.5 cm. en twaalf van 15 cm. Het had eene bezetting van 750 man. Lon-de'ii, 10 Januari. ■— Llovds meldt: Da Engelsche boot Andonl (3.188 br. reg. ton) i« gezonken. ROTTERDAM, 11 Januari. — Men meldt ùit Marseille : Eene groote Duitsche passa giersboot, 41» i» 4» Gj'iekxJie weivl au (iJitauatïi Zsveaen-Twmligste Jaar, — N, 10. Eodstasl — HalsssziH — Eigeata Mrdag, 13 Januari S937 11 — r - '• .r-t . ,r, ^ 1 ... - . .. .. ^ , , .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes