Het volk: christen werkmansblad

2059 0
29 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 November. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fb4wh2fq30/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aile brîefwîsselîngcn vrachl Try te eeoden aan Aug. Vaj Iseghera, uitge ver voor de naain] Snaatsch. « Drukkerij Het Volki ITeersteeg, n 0 16, Gent. Bureel voor West-Vîaandereii Easton Bossuyt t Recoïlettèh Itraat ,14, Kortrijk. HET VOLK Mail sohrljft In : Opalle post.kantorenaan lOfr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen s Prijs voigens tarief. Voorop ta be talon. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regei. Ongeteckeiids brieven worden CTft WP1 T'd. TELEFOON N° 137, Geni. Verschljnt €î iisaaï per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemea het numiner OVER DRINKWATER. (Tweede vervolg en slot.) De grondlagen in de moderne tijden ge-vormd liggen nu nog horizontaal. In do West-Vlaamsche Polders heeft men alzoo, op eene totale dikte van ciroa 6 meters, de volgende horizontale lagen : vooreerst de huidige poldergrond, daaronder zand, dan een tweeden poldergrond, rustende op eene tweede laag zand. Eindelijk treft men onder deze laatste grondlaag hier en daar turf-banken aan. Maar indien wij de opzoekingen op groctere diepten voortzetten (bij middel van boringen b. v. ) dan jvmden wij onder de polder- en turîgronden, lagen zand en klei van veel grootere dikten die naar 't Noorden toe afhellen. Dezelfde soort klei die men te Blanken-berge op ongeveer 150 m. diepte vindt, treft men te Oostende op 100 m. en te Gent op ongeveer 35 m. diep te an. Boven de eerste ondoordringbare laag verzamelt zich dus het in den grond zijpe-lend water en vormt aldaar wat men den vrijen Waterboezem noemt. in de filtreerende laag begrepen tusschen twee ondoordringbare ldeibanken, kan zich echter ook water verzamelen, indien, dank aan de helling dezer lagen, de filter elders aan de oppervlakte blootkomt — hoe ver dit ook zi.i. Alzoo ontstaan de ingesloten wa ter bu eztms. De kwaliteit van 't ondergrondsch water hangt van de samenstelling van den bodem af. Zuiver grof zand op eene groote dikte geeft schoon helder water, zeer fijn zand geeft somwijlen troebel water- Krijtachtige lagen houden hardewaters in. Ongelukkiglijk is de mogelijkheid van besmetting van den vrijen waterboezem vol-etrekt niet uitgesloten. In landelijke gemeen-ten vindt men dikwijls in de onmiddellijke nabjjheid van den pompput : een aalput somwijlen met weinig zorg gemaakt en eenen xaesthoop meestal zonder gemetsten bodem. De bezoedeling der waterlaag is dan onver-mijdelijk.Maar de besmetting vindt zeer dikwijls haren weg naar den waterboezem langs den put zelf; 't zij langs het deksel van den put <als er een is), 't zij langs de geschetirde,wan-den, 't zij, waar geen pomp is, bij middel van den cm mer met denwelken men put en die tôt allerhande doeleinden worat ge-bruikt.Het spreekt van zelf dat pompen gemaakt, zooals men dat buiten nog ziet, uit eenen uitgehaalden boomstam, niet goed zijn. In die pompen immers is het water in aanraking met een houten wand, meestal in staat van ontbinding. De besmetting door inzijpeling van afval-wateren is op den buiten zoo veelvuldig, dat scheikundigen dikwijls afvalstoffen in de melk weêrvinden. Laat ons veronderstellen — om niemand te kwetsen — dat de melk daarom niet gedoopt was, maar dat ze op-gevangen werd in eramers die met besmet water gespoeld werden. 't Is veel meer aan al die omstandigheden dan aan de samenstelling van den onder-grond te wijten dat er in laag Vlaanderen zoo weinig goed water is. De gevallen van typhus zijn er niet zeldzaam. In 1909, toen enkele gevallen van choiera in Boom uit-braken, heeft men bevonden dat de ziekte veroorzaakt werd door eenen slechten pompput.In de Polders, waar de filfcreerende laag zand zeer dun is en het bovenwater zeer eiecht afloopende, voor een groot deel, maar aeer langzaam, in den grond moet dringen, waar men turf (eene organische stof) aan-treft, is het water der pompputten door-gaans walgclijk. In oude steden waar vroeger, zooals wij het in de leerrijke voordracht van den heer ad-vokaat Nève gehoord hebben, aile afvalstof-ien op de straten gestort werden en door den regen in den grond werden meêgevoerd, waar vôôr enkele jaren nog ieder huis zijnen Bterfput had, waar op enkele meters van den pompput er een aalput ligt, is de on-idergrond rijk bemest. Voegt daarbij de in-zijpelingen van rioolwaters langs de scheuren 'die de riolen bij inzakklngen vertoonen, en [het ontsnappen van gas uit de gasleidingen, en het zal u niet verwonderen dat, voigens eene officieele opgaaf, hier te Gent 80 % van de pompputten verdacht of gevaarlijk water lleveren. Men mijde zich dus, hier ter stede, van ipompwater en, waar niets beters is, moet men zich als regel voorschrijven het nooit anders dan gekookt te drinken. Bet koken, hebben wij gezien, vermindert de hardheid »n doodt de meeste bacteriën. Wat moeten wij dan denken van sommige onder die zoogenaamde minerale waters die men sedert enkele jaren overal fabrikeert. IGebruikt men daartoe verdacht put-water dan wordt dit toch niet drinkbaar door er wat koolzuur bij te voegen. Wanneer men bij eenige van die kostelijke waters het gas laat vervliegen, blijft er somwijlen een zeer slecht smakende drank over. 't Is te hopen dat men die fabricatie eerstdaags onder kontrool s telle zooals in Frank rijk. Wanneer nu de eerste waterlaag besmet zijnde, ongeschikt is om drinkwater te le-veren, kan men zich wenden tôt de er onder liggende ingesloten waterboezems. Men boort dan diepe putten (artesische putten genaamd) bij middel van stalen ! buizen uit dewelke men met hulp vanspeciale werktuigen (kurkenlrekkers b. v. voor be-t-rekkelijk kleine diepten) den grond ophaalt. Hier te Gent werden vele van die putten geboord; die van de stadswaterleiding is 275 meter diep. Wanneer men in laag Vlaanderen goed drinkwater wil hebben, neemt men gewoon-lijk zijn toevlucht tôt artesische putten. In Lokeren b. v. waar de eerste waterlaag zoo slecht is als in Gent, heeft het stadsbe-stuur midden in de dichtstbevolkte wijken artesische putten geboord van 30 tôt 40 meter diepte, in dewelke men, onder eene laag klei van ongeveer 20 meters dikte, goed drinkwater vond Dit water bevat eene kleine hoeveelheid zout (keukenzout). In de vallei van den Dender heeft men er verschillige geboord van circa 100 m. diepte die goed water geven. 't Gehucht Vlaamsch-Hooîd, rechtover Antwerpen, is onder oogpunt van openbare gezondheid, een van de slechtst befaamde van Vlaanderen. In 1914 heeft het gemeen-tebestuur van Zwijndrecht aldaar eenen artesischen put van 100 m. diepte gemaakt. Onder de laag Boomsohe klei die op deze plaats ongeveer 70 m.dik is, vond men water dat eenigszins gemineraliseerd maar toch goed drinkbaar is. De bewoners van dat gehucht zijn er echter zoo aan gewoon regen-water te drinken, dat hun het eenigszins zout water van den artesischen put nognietbevalt. Dit zijn al kleine putten, Men heeft het in dien weg veel verder gebracht. In 1887 werd bij Parijs een put van 718 m. diepte en van 1,90 m. tôt 1,10 m. diameter gemaakt. Hij geeft 2000 m3 water per dag en heeft 1.800.000 fr. gekost. Het water van zulke diepe putten is onder bacteriologisch oogpunt volstrekt zuiver. Maar dikwijls is het voor het dagelijksch ; .gebruik ongeschikt. Het is te sterk géminé-.raliseerd en ook te warm. Dat van laatstgenoemden put heeft 32° graden warmte. Hoe dieper de put, des te warmer water geeft hij. Bij de opzoekingen die men te Schladebach (bij Leipzig) gedaan heeft met , het oog op het ontdekken van steenkool, heeft men een put van 1700 m. diepte gemaakt. Het water had 55 0 graden warmte. Het gebruik van het water der artesische putten kan maar in zekere gevallen praktisch zijn. [ Tegen dat gebruik pleiten : 1) groote kosten van boringen; 2) onzekerheid van de uitslagen zoo voor de hoeveelheid als voor de samenstelling van het water. 3) de hooge temperatuur van het opbor-relend water. Voor wat de hoeveelheid betreft b. v. heeft men zeer dikwijls bemerkt dat het boren van eenen put in eene wijk, het debiet der anderen van dezelfde wijk mer-kelijk deed verminderen. Zoo dringt in veel gevallen de nood-zakelijkheid zich op waterleidingen aan te ieggen. In dat stelsel put men het water op plaat-sen waar het niet besmet is — ver van de behuizingen-—en, naar de omstandigheden, stuurt men het door perspompen of men laat het vloeien naar de verzamelbakken (de watertorens) van waar het bij middel van gegoten ijzeren buizen tôt in het huis van den verbruiker loopt. In Zuid-België zijn er veel van die waterleidingen. Kleine gemeenten van enkele -bonderden inwoners hebben hunne drink-waterleiding.De kosten van die inrichtingen beliepen in sommige gevallen tôt 2S0 frank per in-"woner (gemiddeld 100 frank). In Vlaamsch-België zijn er maar enkele waterleidingen en eenige ervan geven dan 1710g verdacht water, zooals die van Oost-! «nde, Blankenberge en Brugge. Die van Gent neemt het noodige water : l 1 ) voor een deel uit de Schelde. Het pomp-i -station staat in 't Strop — dus vùôr de , . Schelde de stad doorkrulst heeft. De bevui-> ling door riolen en fabrieken is daar nog l niet aangevangen. ? Dat water wordt echter nog door schex- kundige middelen gezuiverd. i 2) voor een deel uit den artesischen put ; daareven vermeld; ; 3) gedeeltelijk uifc twee draineerleidmgen , die van 't pompstation naar Zwijnaerdo L toe loopen. Een van die leidingen heeft 1500 meter lengte. Zij ligt ter hoogte van den ) Zwijnaerdschen steenweg op 8 meter s diepte. In 't pompstation ia de diepte onge-. veer 15 m. De draineerleiding ligt midden in de bovenste waterlaag. Zij is 1,75 m. hoog p op 1 m. breed. De bodem is met open voegen r gemetst. t In de nabijheid van die leiding zqn aile i pompputten leeg getrokken. s Alhoewei ons stadswater — ten aanzien 3 van zijne herkomst — wel eenig bedenken doet ontstaan, wordt het met zooveel zorg ; gezuiverd dat het, naar het oordeel van deskundigen, goed drinkbaar is. De beschikbare hoeveelheid is echter niet voldoende niettegenstaande er te Gent nog veel gebruik gemaakt wordt van putwater. Benevens de waterleiding van Gent zijn er in Vlaanderen maar drie : Sottegem, Bonse en Audenaerde. Enkele zijn in studie. (Nederbrakel). In Noord-Vlaanderen, waar het water der pompputten zooveel te wenschen laat, is er geen enkele waterleiding. Goed drinkwater wordt door onze landelijke bevolking als een luxe-artikel aanzien. * * * Om aan de bijzonderste steden van de beide Vlaanderen goed drinkwater te ver-schaffen, heeft men een grootsch ontwerp opgevat dat wel de moeite waard is om er eenigszins over uit te wij den. De voorsteden van Brussel gebruiken sedert jaren het bronwater van de Bocq (te Spont-in en Crupet genomen) waarbij het debiet eener bron te Onoz opgevangenen dat van eenen put te Plancenoit geboord gevoegd worden. Over enkele jaren heeft men bovendien een goed deel van de gekende bronnen te Modave ingepalmd. In 't geheel rekent men 147.000 m3 water te hebben per dag, genoeg dus om aan 1.200.000 personen het dagelijksch ratioen te verschaffen van 120 liters dat de ingénieurs noodig achten om aan aile beîioeften te voldoen. Daar de totale bevolking van de voorsteden van Brussel 420.000 inwoners be-loopt zou alzoo eene groote hoeveelheid water beschikbaar blijven. Dit water zal bij middel van eene groote buis vancircal.00 m. diametergebrachtwor-dentotinBlaiikenbergheenOostende.—Ter-loops worden Aalst, Gent en Brugge be-diend. — Eene vertakkmg zaf Dendermonde, S. Gillis, Assche, Lcbbeke en S. Niklaas j spijzen. Dat grootsch werk zal ongeveer 23.000.000 j frank kosten. Het was vôôr den oorlog reeds in uitvoer en missehien ontvangt Aalst thans al het water van Modave. De grootste steden der beide Vlaanderen zullen dus behcorli;k bevoorraad worden. Om in dien weg nog meer te doen, namelijk de gezondmaking der kleinere steden en dorpen, heeft het Staatsbestuur in 1913 de Nationale Maatschappij der Waterleidingen gesticht. Deze Maatschappij heeft voor doel het bestudeeren, oprichten en uitbaten van openbare waterleidingsdiensten. Haar eerste werk besta'at hierin : a) Opzoeken waar er in gansch België . goed drinkwater te vinden is, b) nagaan waar er onder dat oogpunt gebrek is, c) de beschikbarehoeveelheden verdeelen. De negen provinciën hebben reeds een maatschappelijk fonds vereenigd van 500.000 ; frank dat voor de eerste technische studieën ; zal gebruikt worden. Laat ons voor 't eindigen den wensch uitdrukken dit grootsch ontwerp, dat in geen land ter wereld zijns gelijke vindt, tôt . een goed einde te zien brengen zoodat ook de verst- en ongunstigst gelegene behuizingen gezond drinkwater krijgen. E. C., iny. IN FRANKRIJK, Ds aanstaanôe Konfsrsnclî. I BERLIJN, 27 Nov. — Voigens het Berl. . Tageblatt uit Turin verneemt, liccft de nicmvc Konfcrencic der Verbondenen plaats donderdag 29 November. Het voornaamste or.derwcrp der besprekingen zal dit zijn, om te Weten hoe de ! Amerikaansche hulp het best kan benuttigd v/orden. In aile geval komen ook Japansche vertegenwoordigers naar Parijs. De Amsrikaansclje Trospan. AMSTERDAM, 26 November. — Het Alge-meen Handelsblad verneemt uit Londen : Om zoo spoedig mogelijk Amerikaansche troepen naar Frankrïjk te kunnen brengen, znl de Amerikaansche zending bij de Fransche regoering aandringen eene vatbare wijziging der rantsoe-neering in te voeren, waardoor de schipsvracht verminderd wordt. Dcrg lijke maatregel Werd reeds door Engîland toog-stemd. IN 2WITSERLAND Zwitssrland en de W nlfloor'ot- BERNE, 26 November. — Op den partijdag der Zwitsersche vrijzinnige demokratische partij Iiield Bondsraadslid Calonder eene rede, waarin hij onder andere zegde : Met bijzondere genoegdoening kunnen wij heden vaststellen dat aile oorlogvoercnden rechtzinnig o:ize onzijdigheid hebben in 't oog gehouden. Wij mogen zonder meer hopen dat ook in de toekomst geen der oorlogvoercnden onze onzijdigheid zal schenden. Wanneer wij daardoor heden de mogelijkheid overzien van eenen doortochtof eene andere gebiedssehending door een der oorlogvoercnden, dan is zulks meer eene besprekin g van theorie, die alleen door gansch onverwachte verrassende oorlogsge-beurtenissen kan gebeuren. Ors standpunt tegenover zulke mog lijlcheid is hetz. lfde als voorheen. Iedere st^.at die onze onzij Aigheid mis-acht en de onzijdigheid van ons gebied schendt, is onze vijand en wij zullen er met gansch onze militaire macht oorlog tegen voeren. Wij zouden dezen strijd t'-genover rechtsbreuk en g wclddaad, onder aile omstandigheden ook tegen eene klaarblijkt lijke overmacht, tôt het uittrste vooitzcttx n. Daarna sprak de redenaar over den econo-mischen to. stand. Hij zegde: Onze toestnnd, betrelckelijk de verzorgiug van het land mît de onmisbare buitonnladsehe voortbrengsi len, is niet cnkel ernstig, hij is vol zorgen. Het schijnt steeds ondenkbaar dat een der grootste mach-ten, die de Wereld beheerschen, tôt Wtlke gî'oep zij ook behoore, in staat zij, door het afs.'îjden der toevoeren, onze nijverhr idswerking stil te leggen en deze te veroordeelen tôt een econo-mischen puinhoop, of ons zelfs aan den honger-dood prijs te geven. Zulks ware niets anders dan de verloochening van de internationale solidari-teit, waardoor onze Staat zich met de overige beschaafde volkeren verbonden gevoelt. Wij dur-ven dus de hoop uitspreken dat wij steur.en op den zin van gerechtigheid en op de wijsheid der buitenlandsche staatsmannen, die te beslis-sen hebben over onzen toevoer. In verband met de laatste verordeningen van den Zwitserschen Bondsraad, over de policie nopens de vreemdelingen, zegde Calonder : Wij moeten eensgezir.d en cendrachtig zijn om allen vreemden invloed te kunnen Weerstaan, van allen die het Zwitsersch gast- en schuilrecht zouden misbruiken om aan woeker, spioeneering en anti-militaire propaganda te doen. In aile geval zullen de vreemdelingen die zich van Wedcrspannigheid onthouden, zooals voorheen de gastvrijlieid van Zwitsesland genieten. IN RUSLAND. STOCKHOLM, 26 Nov. — Stockholms Tid-ningen meldfc uit Haparanda : Moesten nieuwe verwikkelmgen zieh voordoen, dan zouden de gezanten der Verbondenen Machten hunne pas-sen vregen en onmiddellijk afreizen. In het Engelselï gezantschap te St-Petersburg hielden de gezanten eene beraadslaging, waar zij het besluit nameU op bevelen hunner regeeringen te waehten. (Waaruit blijkt, in tegenstrijd met vorige nieuwsberichten, dat de gezanten nog te St-Petersburg verblijven.) AMSTERDAM, 26 Nov. — De Russische ge-zant te Washington heeft zijn ontslpg genomen doeh zal in Washington blijven tôt de Russisehe toestar den wederom opgeklaard zijn. WEENEN", 26 Nov. — Generaal Duohonin heeft aan de Russisehe legers een berieht gezon-den meldeude tlat de vertegenwoordigers der Verbonden landen tegen het verbreken van het gesloten verdrsg protesteeren en zulk verbreken — vooral het sluiten van een wapenstiîitand — ; voor Rusland de ergste gevolgen zoude mede-brengen. Troski, do Maximalistischo minister van buitenlandsche aangelegenheden, heeft daarop geantwoord dat het tôt burgeroorlog aansporen is, met een afgestelden generaal te onderhandelen en eindigt met den uitroep : Weg met plie gehoim^ overeenkomsten en diploma-tisehe kunstgrepen. AMSTERDAM, 26 Nov. — Dailxj Chronicle meldt uit St-Petereburg : Generarl Duché' in weigert het opperbevel aan den voandrig Kiy-lenko over te dragon. Hij dreigt KtyI ko to ' laten nanhouden zoo hij zich in het hoofdkwar-tier durft aanbieden. Do Bolschewiki heeft overste Murijew tôt oorlogsmtnister benoemd.. STOCKHOLM, 27 Nov. — Volg-ns eene m !-ding van het St-Pi tersbtirger blad Prw.vda zijn de volgende Russisehe steden in de mac! x der Maximalisten : St-Petcrsburg. Moskou, Kiew» N'is:û-Nowgirod, Jekat rinenburg, Odessa, Charkow, Samara, Saratow, Kasan, Rcstow, Wladiwir, Reval, Pskow, Minsk, Kraswojarsk, Podolsk en Serpuchew. KOPENHAGEN, 27 Nov. — Het blad Gorkis Nowaja Shisn verzekert dat Troski de beamb-ten van het minist rie van buitenlandsche zaken verwittigde, zoo zij op 30 November den arbeid niet hernomen hebben, ze als ontslaggevers zullen aanzien worden. — De raad der Volksafgevaardigden maakt een plan gereed om aile bijzondere banken door den Staat te doen overnemen. AMSTERDAM, 27 Nov. — Reuter mcldt : In het Engelsch Lagerhuis vroeg de afgevaardigde Crambert of de 'Russisehe regeering of ergens een persoon die zegt de Russisehe regeering te vertegenwoordigen, een voorstel heeft gedaan tôt het sluiten van een wapenstilstand op allô fronten, met het doel vredesonderhandelingen te beginnen. De heer minister Balfour antwoord-de bevestigend doch voegde er bij : « VftnWege de Engelsche regeering werd niet geantwoord en voor zoo ver ik Weet, lieten de bond genooten het voorstel eveneens zonder antwoord. • ÛlcieeleleMesIlipii In Vlaaiidepcii. Fraukryk en Klzas* (DU1TSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Van de fronten zijn tôt hiertoe geen bijzondere gebeurtenissen gemeld geworden. —• 27 November. — Legergroep van kroon-prins Rupprecht van Beieren. —• In Vlaanderen nam de artilleriebedrijvigheid 's namiddags weer groote hevigheid aan tusschen het Houthulster-bosch en Zandvoordc. In enkele sectors van het slagveld Zuidweste-lijk van Cambrai, overdag sterke vuurstrijd. Engelsche infanterie, onder bcsclnitting der duisternis gereed gesteld, vlel 's avonds hetdorp en het bosch Bourlon aan. In zware lijfsgevech-ten werd zij teruggesla gen. De voorveldbedrijvig-heid bleef levendig op gansch het sla gfront. ; — Legergroep van den Duilschen kroonprins. —• ; Noordelijk van Prunay Werd een Fransche voor-' uitstootin gravenstrijd afgewezen. Op den Ooste-lijken Maasoever was de gevechtsbedrijvigheid overdag matig. Met den a vond trad aanmerke-lijke vuurstijging in tusschen Samogneux en Beaumont en beiderzijds van Ornes. — Legergroep van hcrlog Albreelit van Wurtemberg. — Aan de Combres-hoogfce en tusschen St-Mihlel en Pont-à-Mousson leefde het vuut bijwijlen op. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, avondbericht van zaterdng 24 November. — Op den recliter Maasoever nam de artillericstrijd in den namiddag groote hevigheid aan in de streelc van Beaumont-Bezonvaux. Artillerievuur met onderbreking op de rest van het front. — Avondbericht van zondag 25November. — Bemcrkenswaardige wederzijdsche artilleriebedrijvigheid in de streek Noordeijk den Chemin des Dames en Noordwestelijk van Reims. Op den rechter Maasoever hebben wij heden namiddag na korte vuurvoorbereiding der artillerie, niettegenstaande levendige stotm en regen, Noordelijlc de hoogte 344 een gedeeltelijke ondememing uitgevoerd. Op een front van onge-veer drie en half kilometer hebben onze troepen, tusschen Samogneux en de streek Zuldelijk de hoeve van Anglemont, de eerste en twàede vijandelijke Unie genomen, evenals de diep gerangde vijandelijke dekkingen op de hellingen Zuidelijk het ravijn van 't Caures-bosch. Het aantal gevangenen overtreft 800. In de Vogezen bleef een vijandelijke overval *\-nTnT Tmnrnncfo'n î n ri r»r> QApf.nT" vn.Tï. MENGELWERK 151 CAPITOLA. Herbert zag inderdaad zijnen armen vriend den gansehen dag niet «neer, en toen hij 's avonds naar hein vroeg, vernsm hij, dat hij met eene patrouille op verkenning was.- Den volgenden morgen vroeg hij weer te ver-geefs naar den jongen vrijwilliger. Nu heette het, dat Traverse voor levensmiddelen uitgezonden was en 's avonds meldde men hem, dat hij als ordonnais eon officier vergezelde, die aan generaaï Gutmana een geheim beiicht moest overbrengen. — Traverse had gelijk, zegde Herbert bij zioh zelf, naar 't schijnt, hebben ze zijn ondergang besloten. Nu begrijp ik ailes. Eergister was hij reeds zoo uitgeput, dat hij nauwelijks op zijne beenen kon staan. Hij zegde dat hij drie dagen onafgebroken dienat had gehad en nu nog twee dagen op marsch. De duivel van een Lenoir ea die echandelijke Zutten hebben 't listig uitge-dacht. Ze zullen hem nu op een post zetten, voorts afwachten dat hij inslaapt, om hem dan te verrassen. Ja, ja, zoo is 't! O, die ellendelingen! Dit bedoelde de arme jongen als hij over een naderend onheil sprak. Hoe zal hij zich nn redden t Is gehoorzaamheid niet de eerste plicht van een soldaat T Maar dat ze voorzichtig zijn, die booswichten, anders vallen ze in den kuil, dien ze voor mijn armen vriend graven. Ten. minste zal ik de zaak den kommandeerenden j generaal melden, wanneer het zoover komt. Den volgenden dag begaf zich de jonge ma joor vroegtijdig naar de tent van officier Zutten en verlangde den soldaat Roclce te zien, in wien hij zooals hij er bijvoegde, veel belang stelde. Het antwoord, dat hij kreeg, bevestigde zijn vermoeden. Nadat Zuten met eene gemaakte hoffelijkheid den korten groet beantwoord had, dien Greyeon hem bij 't binnenkomen toewierp, meldde hij hem, dat de soldaat Rocke in arrest was. — Waarom? vroeg Herbert. — Tôt mijn spijt wegena een zwaar plieht-verzuim, zegde de officier. Hij werd slapend op post gevonden. — Dat is iaderdaad een misdrijf, dat volgeca de krijgswet met den dood gestraft wordt, hervatte de majoor. — Ja, ja, de krijgswet kont in zulk geval geene verschooning, bevestigde Zuten, die met moeite zijn leedvermaak kon verbergen. — En door wien werd hij gevonden ? Door den kolonel zelf, dien ik, Iuitenant Zambisky en sergeant Bowier hedenmorgen om vier uro op zijne ronde vergezelden. — Vertel mij de omstandigheden, boval do majoor. — O, die zaak is zeer eenvoudig. De soldaat Rocke stond in de Unie op zijnen post. Toen we hem naderden, verwonderde het ons, dat we hem niet hoorden «werda • roepen. Ja, we vonden hem op den grond liggen. Zijn geweer lag op eenlacn afstafid. Het scheen dat hij zich een gemakkelijk plekje had uitgezocht om uit te lusten. — I-Im, zegde Herbert, zijt ge niet verbaasd over het plichtverzuim van een man, die tôt nu toe goed. zijn dienst deed. •— Zeker, hernam do officier met een gehuichcld medelijden, en ik verzeker u, majoor Grcyscn, dat ik geen oogenblik zou gcaarzeld hebb' n om hem te redden, indien dit in mij ne macht was. Zelfs de kolonel had spijt van den jongen man en begreep niet, hoe hij zoo aan zijn plicht kon te kort schieten. — Nu begrijp ik het ! riep Herbert, die zich niet langer meer kon bedwingen. Traverse Rocke werd opzettelijk een zware dienst opg legd, tôt dat hij ten slotte van afmatting niet meer kon. De verantwoordelijkheid valt op hen, die zulks deden 1 Herbert ging heen, om zijn gevangen vriend te bezoeken. Toen hij de tent naderde, werd hem door twee schildwachten de toegang geweigerd. — Vergeef ons, majoor, zegde de oudste dex twee, we hebben van den kolone;l streng bevel gekregcn, hoegenaamd niemand binnen te laten. — Ook een stafofficier niet? — Niemand, hernam de soldaat, of hij moet eene schriftelijke toestemming van den kolonel toonen. — Waar is de kolonel? In zijne tent, luidde het antwoord. Herbert ging naar hem toe en het zich aan. melden. Hij werd dadelijk binnengelaten. £'t Vervolg t. J Zevencn-Twiiiligste Jaar. — N. 280 QoMenst — HQlSjjtzil — Eigeiidom Domlcrdag, 29 November t !IS 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes