Het volk: christen werkmansblad

1562 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 Mei. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 13 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx36m6s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

w«^ffTrriaihiMflWri,ftirifil-ii m ■ ! «nu I nw .IHHII un 11 ïyfenTwiiiligsîe Jaar. — N. 1,17 a^iirfi.riïnrfrr3T<itMVig>«Kai»iMWii , ■OgfrT.Om Mti .r»- i"Ti- r - . n- ,i n ,l - ■■-• t„' EûSsieast — Eaisgezla — Eipislos Woensdag, 19 Mei 191S Aile brieftpîsselingen vrac lit -frij te zen den aan Aug. Va?» Iseghem, uitgever voor de naairù. maatsch. « Urukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Viaanderen: Gaston Bossuyt, Reeolletten-Itraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijft in : Op aile postkantoren aan 10 ït. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen. Reebterlijke herstelling, 2 fr, pcr regel. Ongeteekende brieven wordeo - geweigerd. 2 TELEFOON N° 137, Gent. "Verseliijiit G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen liet nummer „ Vervalschiug der Eetwaren. Nooit hebben wellicht de vervalschingen gewoekerd als den dag van lieden, en wellicht \vcrden ninimer min pogingen in 't werk gesteld om ze te beteugelen. In dcn handel van meststoffen zijn bedrog en vervalsching zoo algemeen geworden dal men er zeli's geene aandaclit meer -schijnt aan te schenken. Aldus hebben wij verscheidene stalen meststoffen van land-bouwers ontvangen, die 0111 eene koste-looze ontleding vroegen en sedertdien gecn teeken van leveit meer gaven, 0111 te weten, wat die meststoffen zoo wat be-helsden 1 De knoeiers en bedriegers van aile soort liebben aldus vrij spel 0111 hun-nen zeer winstgevenden handel voort te ^etten, zonder veel gevaar te loopen, in •hun bedrijf gestoordte worden. In den handel van eetwaren is het niet veel beter. Brood, vleesçhwaren, melk en boter zijn het voorwerp van alle-daagsche vervalschingen en schier overal 't zell'de : men laat begaan. 't Klinkt als eene aardigheid, wanneer wc nu in de nieuwsbladen lezen, dat de toezichter der eetwaren vrijdagmorgen, te Gent, op de botermarkt, eens het geweten van verscheidene boterverkoopers heeft onder-zocht en dat hij verscheidene processen verbaal heeft opgcmaakt, voor 't vermen-gen van boter met margarine. Ondcr de overtreders waren er in hervalling, naar men beweert, wat niet môet verwonderen, want met vervalschen komen de winsten zoo gemakkeîijk en overvloedig binnen, dat de belanghebbenden, zelfs nadat ze .eenmaal «geknipt » geweest zijn, aan den lust niet kunnen weerstaan te herbeginnen. AEene boerin zou hare mand, inhoudende 5 kilogr. margarine, in den brand gelatén hebben, zoodat die zonderlinge natuur-'boter werd aangeslagen, om aan de armen geschonken te worden. Wat beteekent echter zoo een toevallig optreden, op de botermarkt, om de zoo véelvuldige vervalschingen te bestrijden, die bij vele verkoopers tôt gewoonte geworden zijn? En wat kan een enkel ambtenaar tegen al de knoeierijen aan-vangen, in eene gansche provincie, nu bij zonder met al de moeiiijkhéden en het groot tijdverlies die het reizen oplevert. 't Is niet met nu en dan cens in den cenen eî anderen winkel te verschijnen of met hier of daar op de botermarkt, terloops, eenige stalen verdachte boter te nemen, dat men het beoogde doel kan bereiken. Zoo als de verv alscliingen nu overal bloeien en liooge winsten afwerpen, veelal ten bate van den tusschenliandel en ten koste zoowel van voortbrengers als van ver-bruikers, zijn er vrij wat strenger maat-regelen noodig, om bedrog en vervalsching zoo niet uit te roeien, dan toch ten minste ernstig te beperken. Ten andere is het kenschetsend, dat men het steeds, wanneer er nog enkele pogingen ter beteugeling van vervalschingen gedaan worden, op de boter gemunt lieef't, alsof slechts met die eet-Waar bedrog gepleegd werd. 't Is des te opmerkelijker, dat men juist voor de boter die belangstelling toont, daar men deze als een artikel van weelde mag be-Ischouwen, terwijl veel andere eetwaren, zooals brood en toebereid vleesch, eene anders belangrijke roi in de voeding spelen. Hoevelen toch zijn er niet op den huit en die boter voortbrcngen, en zelf <?erkensvet gebruiken. Zelfs in de stad, hoeveel menschen moeten er zich niet met afgesmolten vet, margarine of siroop behelpen, zonder dat er humie voeding heeft onder te lijden? Natuurlijk, de ver-valschers van boler verdienen even mee-doogenleos getroffen te worden, als de vervalschers van wellcè andere eetwaren 00k, maar 't is toch niet met een voorbij-gaande toezicht tôt de botermarkt te beperken, dat men eenige kans heeft, de vervalschingen van allen aard, die zich overal in den handel van eetwaren vermenigvuldigen, te doen afnemen. Aan eene kontrole, zooals ze nu in voege is, laten de vervalschers zich weinig of niet gelegen, daar ze honderd kansen tegen eene hebben, nooit « betrapt » te worden. 't Is overigens niet met nu en dan eens Op te treden, maar door onafgebroken, aile dagen, zoowel in de bakkerijen, win-kels en magazijnen van allen aard als op de markt, een waakzaam toezicht te houden, dat men op een goeden uitslag kan rekenen. I11 elke stad van een zeker be-lang, ware een bevoegd toezichter noodig, die aile dagen zijne taak uitoefent, overal waar er gelegenlieid toe bestaat — en gelegenheid is er genoeg, op den buiten svengoed als in de stad — ten eindede vervalschingen en de knoeierijen, dat verachtelijk parasitisme van den handel, met de noodige strengheid te onderdruk-ken. Wanneer de eetwaren zoo duur en zoo schaarsch zijn, heeft het de nijverigc be-volking al druk genoeg, 0111 in haar onder-houd te voorzien, zonder dat ze door eene massa gewetenlooze woekeraars, die slechts werkén voor hunnen zak, moet uit-gebuit worden. Daarbij worden de ver- bruikers door de vervalschingen niet alleen in hunne stoffelijke belangen be-nadeeld, maar hoe vaak wordt er 00k hunne gezondheid niet door in gevaar gebracht, wat genoeg bewijst hoe noodzake-lijk het is kraclitdadig op te treden, om er de bevolking beter tegen te beschermen. (Landbouwlevcn.) P. D. G. Een percent. De zetter heeft ons doen zeggen dat de Nationale Bank voort aan tôt 500 frank per maand koepons der Belgische Schuld inkoopt, aan 1 % per cent. Hij moest gezet hebben, gelijk wij geschreven had-den, 1 per cent. BINNENLAND ANTWERPEN ANTWERPEN. — Aanhoudingen. — Vier personen van Hemixein zijn aange-houden wegens een stoutmoedigen dief-stal, gepleegd in het koperl'abriek alhier. Medepliclitigen worden opgezocht. Het parket van Antwerpen heeft zich ter plaats begeven. De aangelioudenen zijn naar het gevang te Antwerpen overge-braclit.— De soepuildeeling. — Ongeveer vijf-en-twintig duizend personen gaan dage-lijks soep et en in de aang'ewezen stadslokalen. Elke portie soep komt op 14 centiemen, 't zij 4 centiemen meer dan vroeger. Deze verhooging is het gevolg van de duurte der levensmiddelen. Sedert de dienst van het rantsoen in voege is, wordt het brood voor de behoef-tigen geleverd door Hollandsche balckers. Het is van goede hoedaigheid en kost 60 centiemen de kilo. Het Antwerpsch Hulpkomiteit geeft voor de soepuitdeeling maandelijks meer dan 100.000 frank uit. IvïECHELEN. — Belangrijke diefslal. — De policie van Mechelen onderzoekt eenen diefstal van een groot getal actiën en titels, gepleegd ten nadeele van een inwoner dier stad. Er zijn onder andere verscheidene rentetitels 1894, 4%, van 1000 fr. en 500 fr.; titels -«an de stad Bucharest van 1000 fr.; 13 titels spoorweg Willein-Luxeniburg ; 17 titels van 1000 fr. 3%; 4 titels van 2500 fr.; 11 titels Monlanitz-Syracusa, enz. Brandea In de Keœpsn- Een hevige brand is uitgeborsten te Desschel, op liet gehucht Witgoor. Vijî landbouwhoeven, die op korten afstand gelegen waren, geraalcten opvolgenlijk in brand en werden totaal in asch gelegd. Het vee en de meubelen konden grooten-deels gered worden ; eene aanzienlijke partij landbouwgerief en voederwaren zijn vernietigd. Er bestaat verzekering. De oorzaak-van den brand is onbekend — De hoeve van den landbouwer Glas, gelegen op het gehucht De Heide, te Kessel, is ten gronde afgebrand. Door de hevige droogte stond op korten tijd ailes in laaie vlam. Aan blusschen viel niet te denken. Vele stuks vee zijn in de vlam-men omgekomen. Eenige meubelen konden weggehaald worden. Verzekering dekt de schade, welke aanzienlijk is. Men kent de oorzaak van den branifi niet. — Brand vernielde g^nsch de woning van K. Versmissen, te Vhmmerejj. Weinig vee en enkele meubelen àijn geriid. Hier 00 k is er verzekering. WEST-VLAANDEREN LAUWE. — Diefle. — Vrijdagnacht stool men uit den windmolen van de weduwe Karel Dewitte, Lauwberg, 70 kilo rogge- en tarwemeel. — Gevecht. — Alfons Vanhoutte, zwin-gelaar, Opstal, kreeg van zijnen logist, vrijdagavond zulk eene gevaarlijke mes-steek in den hais, dat hij moest berecht worden. Twist, gevolg van huiselijke tweedracht, was er oorzake van. Droevig! — Dieften. — De voetbalclub oefende zich zondag in de Leiemeerschen. Joris Demets, student, had ergens zijne vest gelegd. Toen hij, na de oefening, die weder aantrok, bestatigde hij dat zijn geldbeugel met 93 frank verdwenen was. De dader is nog niet gekend. MEENEN. — Moord. — Achiel Meule-meester, oud-veroordeelde, werd donder-dag aan de Pont-Neuf, alhier, doodge-stoken van zijne dievemnaklcers. In de verdeeling van een gestolen buit kon hij met zijne g'ezellen niet overeenkomen. Van woorden kwamen daden, die een doodelijken afloop hadden in 't Meenensch gasthuis. OOST'VLAANDEREN WETTEREN. — Naar Halle. — Inge-volge de huidige omstandigheden is de jaarlijksche bedevaart naar O. L. Vrouw van Halle, in de gewone voorwaarden be-paald, onmogelijk. Daar men nu, meer dan ooit, volstrekt dit voorbeeldig ge-bruik wil in eere liouden, dient er wijzi-ging aan gebracht. De bedevaarders over den voldoenden moed en noodige wilskracht bescbikkende, zullen die buitengewone gelegenheid ze-. genen, die schilderachtige streek eens bij klaren dage— zoo bij h een- als terugreis— naar hertelust te kunnen bewonderen ! Toekomendenzondag vertrekt degroep (zoo talrijk als vôrige jaren? zou hij wellicht niet aangroeien ? zijn er thuis blij-vers???) 's voormiddags om 10 ure (Duitsch uur) klokslag, om 's avonds te Halle aan te komen en te vernachten, en op Sinxendag, na de gebruikelijke plechtigheden de terugreis aan te vangen. Bijeenkomst ir. « 't Vliegende Peerd », StatieRouter. Wie gaal er rneê? LOURDES-OOSTACKER. — Op maan-dag 24 Mei, zijnde tweeden Sinxendag, heeft in Lourdes-Oostacker eene groote rplechtigheid plaats voor onze christene vereenigde werklieden van Gent en voor-geborchten.Verdere schikkingen zullen in het blad aangekondigd worden. — iihii iwwi■ ■■■ 1 Aan het (îentsciie Publiek! De becnliouwers on varkensslachters zij'.i onielbare mal en, zonder reden, afge-schilderd geweest als zijnde stieldoenden, schatten gelds winriend en 00k menigmaal bc-schuldigd er op uit te zijn, met opzei, het vleesch duur te wiilen hebben en houden. Ten einde, wat er 00k moge gebeuren, ons niet meer in cen valsch daglicht te laten stellen, richten wij ons langs de zen weg tôt de vleeschverbrviikers, om heu over onzen toestand in te lichten en zoo het vleesch nog in prijs moest stijgen, of zoo wij ver-plieht zullen zijn den winkel te sluiten, iets wat toch gebeuren moet zoo de onhoud-baro toestand op onze veemarkt in voege blijft, dit gehecl eu ni buiten onze schuld. is. Ziehier enkele feiten ter verduidolijking : Een paar maanden geleden werd door de Duitsehe overheid de verkoopprijs vaut gesteld voor het vleesch en 00k voor het vee op voet. Wij hebben dit volmondig bijgetreden, omdat beid(j prijzen in evenredigheid waren en zoo de vastgesteïde prijzen voor het vee stipt • nageleefd werden, de vastgestelde verkoopprijzen voor het vleesch, om liet bestaan, hoe weinig winstgevend 00k, zou mogelijk gemaakt hebben. 't Is al wat men in deze droeve tijden eischen kan. Ongelukkiglijk werden de vastgestelde ; prijzen door de vtrkooplieden — er komen bijna geen boeren zelf met hun vee — niet nageleefd ; ze maakten het zôô bont, dat wij tegen ons hart in, verplicht werden tôt een uitersten maatregel onzen toevlucht te nemen en de hulp der policie in te roepen om het vastgtstelde te doen eerbiedigen. Dat heeft weinig of niet geliolpen. De vastgestelde prijzen voor liet vee op voet zijn o. a. 1.25 fr., 1° kwaliteit. wat gelijk staat met 2.15 fr. den kilo geslacht. Maar, zooals hierboven gezegd, werd dit al sedert eenige weken niet toegepast en op woensdag 12 Mei ging dit wsarlijk boven zijn hout . Wc telden er slechts 500 stuks vee en daar 00k vreemde beenhouwers hier hunne aankoopen komen doen, werden de te koop gestelde dieren vlug en gladweg verkoeht aan 1.35, 1..40, 1.45, 1.50 fr. en nog meer den kilo levend wat gelijk staat met 2.30, 2.40 en 2.50 fr. den kilo geslacht. Daarbij staan de beesten op onmenschelijke wijze met eten volgepvopt, wat in deze tijden van schaarschheid schandelijkmaggeheeten worden en niet van aard is om eene redelijke opbrengst te bekomenen ookeen der faktoren om ze nog duurder te maken. Men moet niets van onzen stiel kennen om overtuigd te zijn dat, met dergelijke' inkoopprijzen het ons volstrekt onmogelijk is het beste vleesch 2-fr. 80, de looze rib 2 fr. 60 zonder beenen, het soepvleesch Ie kwaliteit 2 fr. 15, het kortelink 1 fr. 60 en 1 fr. 40 te verkoopen zonder groot geldverlies. Het zelfde geldt 00k voor de kalveren en de varkens. Voeg daar bij 10 fr. slachthuis-rechten per rund, 5 fr. per kalf of varken — zoo hebben wij sedert 2 November 1914 reeds meer dan 125.000 fr. aan verhoogde slaohthuisrechten betaald — en wij zullen niet langer moeten uitwijden om aan te toonen dat onder die voorwaarden, onze toestand onhoudbaar wordt. Er kan van niemand gevergd worden om, al werkende, met veriies te verkoopen. Wij zijn overtuigd dat het vleesch niet meer in prijs zou mogen verhoogen — 't is voor zoovelen al reeds een weelde-artikel — maar wanneer de vastgestelde prijzen niet in toepassing gebracht worden op onze veemarkt, zullen natuurlijk voetstappen moeten aangewend worden bij wie het belioort, om verhooging der vleeschprijzen te bekomen. Als 't zoo ver komen moet, vragen wij aan de vleeschverbruikers ons de schuld niet aan te wrijven. Wij 00k hebben recht op leven ! Wij 00k lijden onder de levens-duurte ! Wij 00k moeten kunnen voorzien in de behoeften van vrouw en kinderen ! De beenhouwers en varkensslachlers van Gent, Ledeberg, Gentbrugge en S' Amandsbcrg. (Medegedeeld. ) SdRLfôSï aan de ves*veling door het ZELDZAAM AANBOD van ONUITGEZOCHTEP08TZE8ELS aller werelddeelen. Een proefkilo (ongeveer 20.000 zegels) voor 5 fr. Prijsvermindering bij grootere hoeveelheid. Elk order wordt seffens uitgevoerd. 10.000 kilos in magazijn. Bureel open van 9 tôt 11 uur en van 2 tôt 6 uur. «ViltaMia», Leemstraat, 40, Gentbrugge-Noord (Verlenging der Molenaarstraat, en vierde straat aan den iinkerkant der Keizerpoort.) Bureel open van 3 0 tôt 12 uur eu van 3 tôt 7 uur (Duitsch uur). ERNEST W1LLEMS, (053) UIT GEffîT. DE DELFWERKEN aan PORT-ARTHUR — Ongeveer 2000 man, in ploegen van 20 en in drie groepen, die elk 4 uren daags werken hebben maandag den arbeid her-nomen.De tweede groep, opgekonvn om 10 ure is om 12 ure uitgeregend. Voor het overige is het werk goed gegaan. De ploegen levei'den 120, sommige 130, andere 150 tôt 160 kruiwagens, al volgens men werk heeft in zware of lichte giond en dat de reê's korter of langer zijn. (Men weet dat het règlement als hoogst mogelijke voortbrengst 200 kruiwagens vraagt). Ziehier hoe het werk gaat : ploegen van 20 man, 2 stekers, 2 vullers, 15 voerders en 1 man die de aangevoerde aarde effen legt. ledere voerder moet gemiddeld 15 tôt 16 stappen rijden en weerkeeren. De betrokken persoon, die ons deze in-lichtingen gaf, was tevreden over den dag van maandag, maar vroeg toch 00k dat de pointeerders en andere toezichters niet te rap van boete geven en buitensmijten zouden spreken. Als er waarlijk te berispen valt dat mon het doet naar behooren en er zal dan 00k wat min verbittering onder de werkmenschen zijn. En zijn er werklieden die waarlijk het werk belemmeren of niet willen werken naar behooren, hewel dat men dezulke van het werk verwijderc. Geen enkel ernstig werkmaji zal daar iets tegen inbrengen, wel integendeel. Vraagt BOC-BRSJiMESI het beste aller tafelwaters. (351s) DE WERKLOOZEN-ONDERSTAND. -In de bureelen van vakvereenigingen, zieken-beurzen, pensioenkassen en de vier bijge-voegde stedelijke bureelen heerscht drukke bedrijvigheid tôt inschvijving der geheele en gedeeltelijke werkloozen. Volgens de lieer bestuurdor van het Stedelijk Komiteit ons gister meedeelde. zou de onderstand op het einde dezer maand in voege gaan. 't Is dearom dat de insclirij-vingen heden geslotcn worden, en de op-gemaakte fichen in het hoofdbureel, op de Kuiperskaai mirgen moeten ingediend zijn. Er is dan nog veel werk aan, nam iijk het onderzoek nopens de gegeven inlichtingen, het klasseeren en het vastst-ellen van den rechthebbenden onderstand. Op onze vraag of er nog ( wijfel bestaat dat vakvereenigingen en ziekcnbeurzen zullen mogen uit-betalen, kregen wij deze nadere toelichtin-gen : Van nu af staat het vast dat de vak-vereenigingen en de groote ziekenbeurzen die van 't begin aî aangesloten waren, het uitbetalen aan hunne leden zullen mogen doen. Wat de nadien bijgekomen inrichtingen betreft ; zoo ze niet betalen in herbergen en bewijs van de noodige ijevoegdheid en w;:ar-borg leveren, zullen zij 00k tôt de uitbe-talingen toegelaten worden. Ondertusschen zijn de vereenigingen er reeds op bedacht naar de eenvoudigste middtlen te zoeken, om de uitbetalingen eenvoudig met spoecl en met zekerheid te kunnen doen. Een onzer sekretarissen meejide dat het best ware de onderstands-afhilers alleenlijk eene kaart te doen teekenen. waarin gedurende een heelen tijd de betaalde som kan ingesehreven worden, zonder dat de kaart moet ver-nieuwd worden. Dit geven wij het Stedelijk Komiteit ter overweging. HARMONIE «HET VOLK». - Heden a.vond, om 9 ure (Belfort uur) dringende algemeene repetitie. Twee nieuwe .stukken zullen aangeleerd worden. Niemand ont-breke l VAL. — De genaamde Leonie Ver-schraeghe, 25 jaar, fabriekwerkster, wo-nende Leikaai, 7, naar hare kamer gaande, viel van de trap en werd aan het hoofd gckwetst. MAATSCHAPPÎJ EIGENAARSBELAN-GEN, Winkelstraat, 1 te Gent. — Gezien den grooten bijval zal het komiteit nog tôt einde Juni msclirjjvingen tegen de oorlogsrisieos aanvaarden. Zitdagen : Maan- en vrijdagen van iedere week van 6 tôt 8 ure 's avonds (Belfort), alsook den vrijdagmorgen van 10 tôt 12 ure (Belfort). (643s) HET « PASSIESPEL » IN DEN NEDER-LANDSCHEN SCHGUWBURG. - Wie met vracht de uitvoering van maandag toe-kommde wil bijwonen, moet zich voorzien van het boekje m"t uitleg en volledigen tekst van het Passiespel. Men kan dit tekstboekje bekomen in het locatiebureel van den Ne-derlandschen schouwburg aan den geringen prijs van 25 centimen. iïet kunstfeest belooft. schirterend te zijn. In het eerste deel van het programma zal 'optreden als soliste : Mej. Hyacinthe Slin-geneyer, violoniste, leeraar bij het Konink-lijk Conservatorium, die kunstenares zal het vermaard concerto van J. S. Bach voor-dragen. De gevierde ténor Jozef Verniçrs zal het prachtig aria uit Jozef van Mehul zingen met begeleiding van orkest. Verlee-nen hunne medewerking in het Passiespel : Mevr. Hendrick-Lavaut, leeraar van zang ; Mej. Valerie Pé.-in, de eenige kunstzangeres van Gent die in den wedstrijd te Brussel den titel van Prijs der Koningin verwierf ; Mej. De Veirman van het Nedeiiandsch tooneel ; de kunstzangers Jozef Verniers, Dupon, Van der Bruggen en Ferdinande ; het versterkt koor van den Nederlandschen Sehouwburg en een volledig orkest, samen 150 uitvoerders, onder de leiding van den toondienter. Kaarten te tekomen aile dagen van 2 tôt 6 (Duitsch uur) in het locatiebureel van den Nederlandschen Sehouwburg, alwaar ze kosteloos worden genummerd. Plaatsen vanaf 25 centimen tôt 2 frank. NUTTIGE. DEUGDDOENDE KUNST. -Maandagnamiddag zijn wij een uurken gaai doorbrengen in het Vrouwen-Sekretariaa der Peperstraat, en 't was een nuttig kunst uurken, bijgewoond door een groot geta vrouwen en voorgezeten door eerw. pâte Nuyens en den zeer eerw. heer Sterck pastoor van S'° Elisabeth. Vôôr en na d( aangekondigde les hoorde men in gods dienstigen eerbied het snarenspel van d< vriendclijke juffrouw Slingeneyer, op d( piano begeleid door mejuffer Destray. Eerw. heer Celis handelde in zijne lei over vakbeweging en de drinkplaag. D< taal die priester Oelis spreekt is ve'rheven de uitdmkkingen zijn. kort en klaar en wa hij behandeli getuigt van diepe kennis er innige overtuig'ng. Twee derden der onge lukken en 3/t der kindersterften zijn aai dronkenschap te wijten. Elk jaar wordt ir Belgenland alleen 75 millioen frank aar drank verteerd. De diinkp'aag is de giootst* vijand der vakbeweging die liet volk uaa betere levensvoorwaarden leiden moet. d< drinkplaag is de vijand van aile hooge levensgenot, die kunst en natuurschoot niet begiijpen k^n. De drinkplaag maak kinderen en vrouwen tôt de ongelukkigst< schepsels welke men maar bedenken kan Daarom moet de drinkplaag krachtig er zonder verix>ozen bekampt worden. En ir de eerste rangen der str ijdeis moet de vrouv staan. Door naar netheid, -hare zngzaam lieid, haar kinderzorg en huish<iudelijk< kennissen zal zij den man uit de herbers houden Door juffrouw Poil en pater Nu yen : liartelijk bedankf, en door de vergaderin;. even hartelijk toegejuicht, werd de goed gestemde vergaderibg bij hit zingen var Leo's Woord geheven. MEDEDEELÏNG. — ITet syndikaat var lrandelaars in bieren op flessehen. vakver eeniging gevestigd te Gent, in zitting var 17° Mei : Aangezien de onuitstaanbare tocstan< waarin de brouwerij zich bevindt door d< buitengewone dure prijzen van mout, waar door zij het bier moet opslaa:), heeft bcsloter eene verhooging van prijs per flescli var 2 centiemen op enkel en 3 centiemen oj dubbel te eischen. Deze verhooging van prij' zal toegepast worden van af 20° Mei. Het Bèsiuur. ZIELKIS. — Donderdag, 20 Mei, om Sure (Duitsch uur) zal er in St-Stefanuskerl (Augustijnen ) eene mis opgedragen wordei tôt lafenis der ziel van M. Louis Demaret. Vrienden en kennissen warm aanbevolen VLAAMSCH TOONEEL. - Zondag 23 Mei, in den YJaamschen Sehouwburg, on 7 ure (Duitsch uur), opvoering van lie Offerlam. blijspel in diiebedrijven. van Osea Walther en Léo Stein.Zeer vermakelijk uiterst grappig en genietbaar voor iedereen dus alleszins aan te bevelen. MAATSCHAPPIJ VAN GESCHIED- Eï> OUDHEIDKUNDE. - Gewone algemeen. vergadering op woensdag 19° Mei, om 6 ur< 's avonds (Belfort uur), zeer stipt, in hc lokaal der maatschappij (Lakenhallè.) PÂROCHIALE KERK VAN SINT MICHIELS. — Oefening der negen donder-dagen 1er eere van het Allerheiligste Saeramen als bereiding toi Heilig Sacramentsdag. — Oj donderdag 20e Mei, om 6 % ure (Duitsch uur m:s met vluamîche onderrichting en Alge . m^ene Communie, om 8 ure (Belfort uur solimnele m\s met uitstelling van het Aller heiligste Sacrament en Algemeene Communie om 6 ure (Belfort uur) Lof gevolgd door he fransch sernvten. De fransche sermoenei zullen gepredikt worden door den Eerw Pater Donnet, rektor van Slc-Barbaracollege VOLKSLIEFDE. — De algemeene be stuurzitting wordt gehouden maandag o] het gewoon uur, in d'Oudburg. S. AMANDSBERG. — Gevonden doo den heer schepen Verniers, te S. Amands berg, eene BOA van aanzienlijke waarde Deze is terug te bekomen op het policie bureel ten gemeentenhuize. GESKEOVELDE_ SOLDATES. Eegraven ta MospsiareWjDîndermoatlf LEEMAN F. V., 8e linieregiment, 11 53081, van Antwerpen. ROTTIERS, 8e linieregiment, n° 55908 van Bornhem. MINNE, Ie régiment lanciers, 5e esc. n° 17880, van Brussel. Gcstorvcn voop 't Vaderland. De drie verschenen lijsten GESTORVE? VOOR T VADERLAND zijn nog imme: te zaam en eik alzonderlijk verkrijgbaa: bij de gazetverkoopers. PRIJS : 55 CENTISMEM, RECMTERLSJKE RRONIJR. KORREGTIONNEELE RECHTBANK VAN GENT. Kiekendiefstal. — Georges De Coninek van Nazareth, voor diefstal van kiekeni en verheling, wordt verwezen tôt een( maand en 26 frank boet. Aardappeldiefstal. — Van Haecke Léo Creve Jan B. en Van den Neste Adèle, van Genl, worden verwezen, de eerste en de tweede tôt eene maand en 26 frank : de derde tôt 15 dagen. De vermaarde Van Beveren. — De ver-maarde Van Beveren Benoni, voor verheling van een paletot, wordt verwezen tôt 3 maand gevang en 20 frank boet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes