Het volk: christen werkmansblad

605422 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 26 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9wm13/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

YieF-cn-Twinligsle Jaar,-N. 142 Godsdienst - Huisgezin - Eigendom Zaferdag, U Jim! 1914 Alla briefwisselingen vraclit-frrij te \onden aan Aug. Van Iseghem, uifcgever voor de naami. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Liniburg : Viktor Kuyl, llinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sehrljît In s Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Beehterlijke hersfcelling, 2 fr. pei' regel. Ongeteekende brievcn worden geweigerd. TBLEFOON N° 137, Gent. Vers4ilîi|sît G maaî pei* week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTÏEMEN MET BIJVÛEGSEIi De nieuwe Schoolwet. DE JAARWEODEN VM* HE ©MOERWUZEKS. De papenvreters hebben maanden en maanden lang gepreekt en geschreven : « Ailes voor de kloosters » — « De nieuwe Schoolwet geeft millioencn en millioenen aan de kloosters ». Er zijn katliolieken welke, die helden op hun woord geloovende, denken dat het waar is en meenen dat er nu niets meer te geven is voor 't vrij onderwijs. Spelen wij kaarten op tafel en toonen wij wat de leugenaars nooit getoond hebben, namelijk : den wezenlijkcn toestand van iedere school, van iederen onderwijzer, van iedere onderwijzeres op eene gemeente bijv. gelijlc Gendbrugge volgens de nieuwe wet. lArt. 13 der nieuwe Schoolwet zegt : « De gemeenteraad stell de wedde vast der gemeenlelijke onderwijzers welke zal besjaan uit : •! Voor de onderwijzers, eene aanvangs-wedde van 1200 fr. » Voor de onderwijzercssen, eene aan-vangswedde van 1100 fr. » Eene vergoeding wegens verblijf : » Voor de ongehuwde onderwijzers en voor de onderwijzeressen 200 fr. (.» Voor de gehuwde onderwijzers 400 fr. » De onderwijzers genieten aile twee jaar eene verhooging van 100 fr. >> De onderwijzeressen genieten aile drie iaar eene verhooging van 100 fr. » Welke zal de toestand zijn voor eene gemeente gelijk Gendbrugge of voor al de gemeenten van 5.001 tôt 40.000 inwonersl 10 Van eenen gehuwden gemeentelijken onderwijzer? Ie jaar, 1200 + 400 = 1600 fr. 3e jaar, 1200 + 400 + 100 = 1700 fr. Na 30 jaar, 1200 + 400 + 1500 = 8100 fr. maximum. 2° Van eenen niet-gehuwden gemeentelijken onderwijzer? 1e jaar, 1200 + 200 = 1400 fr. 3e jaar. 1200 + 200 + 100 - 1500.fr. Na 30 jaar, 1200 + 200 + 1500 = 2900 fr. maximum. 3° Voor eene gehuwde cf ongehuwde gemeentelijke onderwijzeres. lo iaar, 1100 + 200 = 1300 fr. 4o jaar, 1100 + 200 + 100 = 1400 fr. Na 30 jaar, 1200 + 200 + 1500 = 2300 fr. De vergoeding wegens verblijf is altijd 400 fr. voor gehuwde of niet gehuwde onderwijzers en onderwijzeressen die school-hoofden zijn. Voor liet bestùur der school 0 wordt daarenboven aan den hoofdonderwijzer of aan de hoofdonderwijzeres eene som betaald van 50 fr. per klas tôt het beloop van 300 fr. Daarbij zal de gemeente betalen voor : Ie Aankoop van kolen. 2° Reiniging der klassen. 3° Aankoop van borstels, sponsen, zeep, enz. enz. 1e Witten en verwen der lokalen. 5e Onderhoud der lokalen, enz. * * * Onderzoeken wij nu den toestand der Broeders en Zusters op Gendbrugge, — welke toestand dezelfde is in aile gemeenten met 5.001 tôt 40.000 nwoners. Art. 15-D : De wedde van in gemeenschap Icvende bedienden, in de aangenomen en de aanneembare scholen wordt geregeld tussehen de besturen dier scholen en die onderwijzers. Buitenlandsche Palitiek FRANSCHE POLITIEK. Over de laatste wetgevende kiezingen wordt uit verscheidene departementen aan parijzer bladen geschreven, dat de zoogenaaihde onzijdige onderwijzers de hevigste lciesdravers voor de vrijmetse-laarskandidaten geweest zijn en dat zij als lciesdravers de schandelijkste prak-tijken gepleegd hebben. 't Verwondcrt 011s geen beetje. Te Perros-Guirec, in de Côtes-du-Nord, zijn twee kloosterzusters uit haar huis en twee andere Zusters uit hare woning met geweld gedreven geworden door de openbare macht. Zij verbleven nochtans in hare wettige woonst, die zij eerlijk betaaldcn. Doch haar kloosterkleed kon niet geduld worden door de on wettige misdadigersbende die Vrijmetselarij heet. Te Saint-Laurent-du-Var zijn de kin-dereh der oiïicieele school onder strafbe-dreiging gedwongen geworden deel te nefnen aan eene openbare anti-gods-dienstige betooging met het lijk van een gekenden papenvreter. Dat heet onzij-digheid.I Te Armentières is een burger veroor-deekl om op 24 Mei zijn huis bevlagd te hebben met het vaandei van Jeanne d'Arc, , De Staat zal echter eene toelage verleenen van 50 fr. per twee of driejarig tijdvak. — Wat zal ieder geestelijk onderwijzer of onderwijzeres dus ontvangen? 1° Het gewoon hulpgekl uit de verdee-ling der Staatstoelagen — dit jaar beliep dit hulpgeld 540 frank. In de nieuwe Schoolwet is dit hetzelfde. — Zie besluit Middensectie,verslag Woeste. — ($n niets zegt dat de gewone school-toejagen hooger zullen zijn dan vroeger ; 2° de verhooging van 50 fr. per twee of drie jaar goeden dienst. » Welke zal nu de toestand zijn 10 Voor eenen Broeder ? • Ie jaar, 540 fr. 3e jaar, 540 + 50 = 590. 5e jaar, 540 + 100 = 640. Na 30 jaar, 540 + 750 = 1290 fr. maximum. 2° Voor eene Zuster'! Ie jaar, 540 fr. 4e jaar, 540 + 50 = 590. 7e jaar, 540 -f 100 = 640. Na 30 jaar, 540 + 500 = 1040 fr. maximum. Voor het bestuur der school wordt aan het hoofd der school eene som uitbetaald van 37 fr. 50 per klas. Voor het onderhoud wordt er 120 fr. per klas betaald. De schoolboeken voor het kosteloos onderwijs zullen voortaan, volgens de nieuwe wet, aangekocht worden ten koste der provincie, die daarvoor storten zal 2 fr. per jongen en 3 fr. per meisje — het aanleeren van het handwerk hierin be-grepen zijnde. Zoo staan dus de zaken : Laagste jaarwedde van een gehuwden gemeente-onderwijzer 1600 fr. Laagste jaarwedde van eenen Broeder 540 fr. Laagste jaarwedde van eene onderwijzeres 1300 fr. Laagste jaarwedde van eene Zuster 540 fr. Hoogste jaarwedde van eenen gehuwden gemeente-onderwijzer 3100 fr. Hoogste jaarwedde van eenen Broeder 1290 fr. Hoogste jaarwedde van eene gemeente-onderwijzercs 2300 fr. Hoogste jaarwedde van eene Zuster 1040 fr. * * * Merkt wel aan dat de Broeders en Zusters moeten betalen 1e bouwen der scholen ; 2e onderhoud der lokalen, enz. enz. Wat zullen de gemeente-onderwijzers en onderwijzeressen daarvan betalenl Niets 1 Niets ! Ge ziet dus, geachte lezer, dat de papen-vreterskreet « ailes voor de kloosters » eene kolossale leugen is !! Vaderlandje en Vuilstem zullen 011s niet weerleggen. ❖ * * Gij zult u afvragen, beminde lezers, hoe wij, katholieken, onze scholen kunnen onderhouden en tôt zoo grooten bloei brengeri als de toclagen van den Staat zoo klein zijn. Daar ligt juist de knoop. Tôt hiertoe hebben vele katholieken mild gegeven. Vandaag hebben wij bewezen dat die milde ondersteuning nog noodzakelijk is met de nieuwe Schoolwet. Gent bru -enaar. de redster van Frankrijk, terwîjl de revo-lutiorïàîre roode bloedvod geoorloofd is. Zoo wil het de tegcnwoordige franscîe politiek. Arm Frankrijk 1 DE TOESTAND IN IERLAND. Na gewezen te hebben op het léger, dat de oranjisten van Ulster te been gebracht hebben om desgevallig gewapend verzet te plegen tegen de toepassing van Home-Rule voor Ierland, schrijft een engelsche correspondent aan een brusselsch blad : De onvergeeflijke fout door de Britsche regeering begaan, is te hebben geduld dat de zaken zoo ver kwamen. Want, wat men gemakkelijk voorzien kon, is gebeurd. Tegen het léger dat men in Ulster op de been bracht om hen te bedwingen, hebben nu de Ieren hunne eigen vrijwilligersmacht gesteld. En die bewe-ging, welke zic over geheel Ierland uit-strekt en met hartstochtelijke geestdrift wordt begroet, is des te merkwaardiger, daar zij geenszins door de leiders der Iersehe partij op touw werd gezet. Zij is als van zelf onder het volk ontstaan en het wareh de sedert eenige jaren overal gesticlite gymnastiek-bonden, die het initiatief namen. Thans echter heeft de Iersehe partij de vrijwilligers officieel erkend en dien stap zal zij niet te beklagen | hebben. Voor Home Rule zullen de natio nale vrijwilligers van 1914 even nuttig blijken als die van 1782 toen Grattan op hen steunde om de wetgevende o.iaf-hankelijkheid van Ierland af te dwingen. En laat de huidige leiders niet vergeten dat het eerst was toen Grattan de fout beging in het ontbinden van zijn vrij-willigersleger toe te stemmen, dat weinige jaren daarna Pitt, Clare en Castlerergh er in slaagden aan Ierland's onafliankelijk bestaan een einde te maken. Volgens ambtelijke opgaven zijn er reeds 80.000 nationale vrijwilligers. Maar dat cijfer is wezenlijk een drietal weken oud. En sedertdien, wij weten het, be-draagt het getal nieuwe aanwervingen gemiddeld 200 per dag. Op dit oogenblik : zijn er naar aile waarschijnlijkheid mins-tens 120.000 man ingeschreven. Voorloopig is die legermacht nog niet op dezelfde hoogte als de Ulstersche vrijwilligers, die sedert zoo'n langen tijd aan het werk zijn. Maar wacht twee of drie maanden ! De 1er is een geboren soldaat en tôt in het kleinste dorp wordt er dag en nacht gedrild. Geld is er niet te kort en geweren en geschut zullen de Ameri-kaansche Ieren bezorgen. Er is 00k een bevoegd kader, oude soldaten en gewezen officieren van het Britsche leger, waar-onder kapitein White, de zoon van den verdediger van Ladysmith, en kolonel Moore, die vroeger met zooveel glorie het beroemd (Iersch) regiment, «the C011-naugt Rangers », heeft aangevoerd. De zaken staan goed en het feit dat de Ieren zelf zoo kraehtdadig de lianden uit de mouwen steken, is stellig van aard om aile vrienden van Ierland met hoop en vreugd te vervullen. ELZASSER REKRUTEN. De Elzasissche-Lotharingsche pers is ailes behalve ingenomen met een maatregel der nieuwe regeering te Straatsburg, waarbij de rekruten uit het rijkslancl voortaan bij regimenten aan de andere zijde van den Rijn zullen worden inge-deeld. Tôt dusverré werden ten minste 25% rekruten in het rijksland zelf in garnizoen gelegd. Deze maatregel is een antwoord op de gebeurtenissen te Zabern ; men wil daardoor vermijden dat de Elzassische rekruten hunne medeburgers zouden op de hoogte houden van de minder goede be-liandeling, die zij vanwege de Pruisische officieren ondergingen. De bevolking van Elzas-Lotharingen ziet daarin echter een terugkeer tôt de uitzonderingstoestanden, waaronder zij na 1870 heeft moeten leven. DE TAAL DER POLEN. In de russische Doema heeft de sekre-taris van den minister van binnenlandsche zaken geantwoord op eene vraag om uit-legging naar aanleiding van het verbod op het gebruik der Poolsche taal in het gouvernement Minsk, uitgevaardigd door von Giers, kamerheer van den Tsaar en gouverneur aldaar. Na eene lange bespreking heeft de Doema met 118 tegen 54 stemmen eene dagorde van den Pool Swienzicki aangenomen, luidend dat het antwoord van de regeering onbevredigend wordt geacht en dat de maatregelen van den gouverneur en de policie te Minsk onwettig zijn. VAffl HLLES WÂT. OP ON S SPOORWEGNET. — Voor de maand Mei was er eene vermeerdering van ontvangsten aan te stippen van 617.000 fr. voor de koopwaren en eene vermindering van 127.000 fr. voor de reizigers. Voor de vijf eerste maanden van het jaar is er eene vermeerdering van 1.775.000 fr., voor de reizigers : 40.500.000 fr., tegen 40.044.000 voor de vijf eerste maanden van 1913 ; voor de koopwaren : 95.173.000 fr., tegen 93.874.000 fr. UITSTAPJES NAAR ENGELAND. — Bij gelegenheid van de Wedvaarten te Henley van 29 Juni tôt 4 Juli worden door het beheer van Spoorwegen, plaatsbe-wijzen tegen verminderden prijs voor Engeland afgeleverd. In de statiën Antwerpen (Centraal), Blankenberge, Brugge, Brussel (Noord), Gent (Zuid, Gent (S' Pieters) en Luik (Guillemins) voor Dover en voor Londen. In de statiën Brussel (Zuid) en Esschen, enkel voor Londen. In de statiën Bergen, Doornijk, Leuven, Moescroen, Namen en Verviers (West), enkel voor Dover. Die plaatsbewijzen zijn persoonlijk, 15 dagen lang geldig en aan het winket verkrijgbaar zonder eenige formaliteit. Ôp de zelfde datums worden door de statie Oostende (kaai) en door de kaartjes-gevers op "de paketbooten plaatsbewijzen tegen verminderden prijs 8 dagen lang geldig, voor Dover èn Londen afgeleverd. Strooibriefjes betrefïende die plaatsbewijzen zijn in aile statiën verkrijgbaar. Daar zijn 00k de plakbrieven ter inzage. UITVOER VAN GROENTEN. — De uit-voer van groenten naar den vreemde, vooral naar Duitschland, is dit jaar be-langrijker dan ooit. Van den 15 April tôt op lieden werden er elken dag gemiddeld 10.000 bussels aspergen uit Mechelen naar Duitschland verzonden. De erwten zijn insgelijks een belangrijk uitvoer-artikel ; in de laatste dagen was de uitvoer per dag gemiddeld 80.000 kilos. De bloem-koolen, de wortelen, de rhubarber, enz., werden eveneens in reusachtige hoeveel-heden uitgevoerd. Er is maar één slechten kant aan dat ailes : 't is dat, door den grooten uitvoer, de prijzen der groenten hier aanzienlijk stijgen. DOKKEN VOOR REUZEN-STOO-MERS. — Toen over eenigen tijd tôt den bouw vart reuzenbooten voor het Trans-Atlantisch verkeer werd overgegaan, is de opmerking" gemaakt, dat geen dok ter wereld groot genoeg was, om deze schepen eventueel voor herstellingen te kunnen opnemen. Bij de Vaterland doet zich het bezwaar nu opnieuw gevoelen. In de Vereenigde-Staten is namelijk het grootste dok slechts 900 voet lang — en hiervan is er slechts één in de geheele Unie, 11. 1. te Newport-News — terwijl de Vaterland 905 voet JMhs © id weg i n§|« 28 JUNI-12 JULI. , Gent staat in voile stoom. Gaat waar ge wih> overal vergaderingen en repitities. Donderdagnainiddag en donderdag-avond was 't in 't Volk opreclit feestelijk. Eerst de schoolkinderen en dan de meisjes en vrouwen, zingende met voile kelen de Jubelkantate voor 't werkersfeest van 12 Juli ; en anderzijds zongen ldoeke mansstemmen het heerlijke « Te Dcurn » van Herberigs, waarmede 's morgens de feesten worden ingezet ten dank aan God. Denzelfden avond was 00k bijeen de kommissie inrichtende de betooging ter eere van Z. H. Mgr Stillemans, op 28 Juli. Goed werk werd er gemaakt. Ailes is nu om ter best geregeld. Den 28 Juni en den 12 Juli zal Gent grootsche dagen beleven. 't Moet schoon, verheven, edel, indruk-wekkend wezen ! En allen zullen willen meêdoen. 't Katlioliek en christen zijn, moet ge-tuigenis geven van eene altijd jeugdige, altijd geestdriftige levenskraclit. DEN GULDEN MIDDENWEG ! De liberale schepen Straus van Antwerpen, overigens een felle kerel, krijgt op zijn veste van de socialisten. In naam van de vrijheid veroordeelt M. Straus de sociale wetgeving. Daar tegenover staan de socialisten die aile doen en laten, door de wet zouden willen regelen. De eerste dus, als liberaal de uiterste vrijheid, de tweede, als socialisten den uitersten dwang. Beiden hebben ongelijk. De katholieke-demokratische opvoeding is de goede. De staat moet de menschen helpen, maar zoo weinig mogelijk ver-plichting. Bijvoorbeeld : de boerenmen-schen stichten eene veeverzekering, de werklieden eene ziekenbeurs, de klein-burgers een gezamenlijken aankoop van 't noodige getuig, de Staat helpt door , toelagen en bescherming, maar wacht zich wel de menschen te verplichten bij die instellingen aan te sluiten. Hoe schoon, hoe verheven, zulke doe-ning 1 Pater Vermeerseh, een der geleerdste Jezuiten van heel de wereld, heeft het overigens zoo machtig' schoon gezegd, op de tweede Sociale Week te Leuven. « De beste wetten, sprak hij, de schoon-ste zijn degene die aanmoedigen zonder te verplichten. Verplichtingen hoeft men niet gemakkelijk te vermenigvuldigen. De gevaarlijksfe, integendeel, zijn die welke de natuurlijke vrijheid der burg'ers, der ouders en der volwassenen in 't al-gemeen, verminderen. Deze zijn gelijk aan messen die snijden maar 00k kwetsen » En zoo staan wij, tussehen liberaal en socialisten, op « den gulden middenweg 1 » BIJ ONZE CHRISTENE HANDSCHOENMAAKSTERS. Deg'encji die den strijd onzer christene Handschoenmaaksters gevolgd hebben, zullen zich wel herinneren hoe er door onze propagandisten gewerkt werd om het loon der handschoenmaaksters te verhoogen. Dit loon werd vermeerderd met 2 à 300.000 frank per jaar. Bloeiende vakvercenigingcn bestaan er. We wisten niet waar Vooruit en kon-soorten zoolang bleef om hun verdeelers-werk te beginnen. Onze schoone vereenigingen beginnen die mannen te kittelen. 't Eene blaadje aapt het andere na en in regel vallen ze nu uit op priesters, en voonnannen. Ze weten te vertellen dat de patroons dreigden met 30 centiemen per dozijn af mect. De Imperator, op een 11a het grootste schip ter wereld, eveneens tôt de vloot der Haniburg-Amerikalijn behoorende, heeft eene lengte van 883 voet. EEN ONGEKEND GEBIED. — M. Roo-sevelt, de gewezen président der Veree-nigde-Staten van Noord-Amerika, heeft te Londen eene merkwaardige voordracht gehouden over zijne laatste opspo rings-reis in Brazilië. Hij verldaart dat de vallei der Amazone-rivier nog maar half gekend is en er in die streek nog veel te doen blijft. Hij heeft er een stroom ontdekt, dien men Twijfelstroom heeft genoeind omdat men niet weet waarheen hij voert, maar aan cleszelfs bestaan is niet te twijfelen. Het is wonder dat de caoutcliouczoekers dien stroom niet op de kaarten der bra-ziliaansche binnenlanden gebracht en hem als een nietigen waterloop verwaar-loosd hebben ; die stroom is wel met den Rhijn te vergelijken. M. Roosevelt looft het klimaat van de vallei der Amazone-rivier. Hij zal aan den voorzitter der koninklijke aardrijks-kundig'e maatschappij kaartschetsen en lichtteekeningen van het ongekend gebied bezorgen. te trekken. Vooruit roept en tiert dat de patroons zulks maar doen om allen te vereenig'en in het Christen Syndickaat. — ! ^-O, gij duts ! We weten genoeg dat ge niet wilt lezen waar ge kunt lezen. Wanneer het sprake was 30 centiemen af te trekken, dan is het Verbond der Christene Hand-sclioenwerksters opgetreden, en 't is dank aan het sterk Verbond dat die ajtrok belet werd. Wij zijn overeengekomen met de patroons om de werksters allen bij ons te-vereenigen. Dan hebt ge zeker 00k niet gelezen welken liardnekkigen strijd wij tegen de patroons gevoerd hebben en nog moeten voeren. En dan wilt ge zeker 00k niet weten dat de patroons aile vordeel hebben zooveel onvereenigden mogelijk te hebben. <t De kantenwerksters weten niet wat ze trekken als er staking is. In werkstaking mogen ze niet gaan,want de hoofdmannen hebben gezegd dat al de wantenmaaksters eerst moeten vereenigd zijn. » Wij dagen Vooruit uit zulks te bewijzen In de vakbladen staat er wit op zwart wat ze trekken en zulks wordt in de alge-meene vergaderingen iederen keer gezegd. — « In staking mogen ze niet gaan ». — Dan weet ge 00k niet wat ge vertelt, noch wat er besloten werd, en wat er op de betooging van 7 Juni te S1 Maria-Auden-hove is gezegd geworden. Ge weet dan noch minder wat er gedaan wordt om het lot der wàntemaaksters te verbeteren, dan hebt ge 00k het recht te zwijgen en geenen lcletspraat te vertellen. Een socialistisch blad wist den 7 Juni te vertellen dat eene algemeene vergade-ring plaats had op 7 Juni, te Ste Maria-Audenhove, en dat er kwestie was om over de werkstaking te beslissen. Dit zelfde blad was tevreden te zien dat wij de socialisten moesten volgen. * Hola ventje, ge hebt 00k niet willen lezen wat er te doen was. — Neen, wij volgen U niet. Wij hebben uwen raad niet noodig. Gij en geheel het artikel van Vooruit toont te klaar dat die sterk vereenigde handschoenmaaksters U kittelen en dat ge gereed zijt om uw verdee-lerswerlc te verrichten, maar dat lukt niet. «Het Christen Syndikaat is 'nen lijmstok voor het patronaat ». Zij die uwe bewe-gingen volgen, zullen u toeroepen : Vooruit ! klopt met handen en voeten op uwe borst en zegt : dat ben ik ; want gij hebt meer dan cens bewezen ten dienste van het patronaat te staan met 'nen lijmstok en s'uiker aan. NACHTWERK VOOR VROUWEN. Het Brugsehe Volk, klept, zooals vei»« leden jaar, wederom alarm tegen 't ko-mende nachtwerk in de wascli- en strijke-rijen.Voor Brugge en de verderc zeekusten is de bedrijvigheid het ergste tijdens de seizoenmaanden Juni, Juli, Oogst en September. Het gebeurt dan niet zelden dat de meisjes een ferm gat in den nacht werlcen, ja zelfs soms een heelen nacht doorsteken. En 't schijnt dat ze dat geern doen, natuurlijk met liet 00g op 't drink-geld om dan eens te kunnen pronken. De wet verbiedt langer dan tôt 9 ure te wer-ken, maar de werksters, sellier allen on-vereenigd lielpen gaarn de wet ontduiken. Zoo geschiedt liel op een bleekerij dat de meisjes bij ploegen van twee 't zelfde bed een of twee uren rusten, om dan maar weer te beginnen. Het is natuurlijk dat de kleine loonen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes