Onderwijs

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten.

Wanneer het front stabiliseerde, keerde ook de rust enigszins terug. De grootste uitdaging bestond er echter in om ook de kinderen uit de frontgemeenten opnieuw van onderwijs te voorzien. Lees meer over dit dilemma in onze blog ‘onderwijs’.

De artikels in deze collectie tonen dat ondanks de oorlog de ‘gangbare’ discussies over het onderwijs gewoon verder werden gehouden.


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Het volk: christen werkmansblad

YieF-cn-Twinligsle Jaar,-N. 142 Godsdienst - Huisgezin - Eigendom Zaferdag, U Jim! 1914 Alla briefwisselingen vraclit-frrij te \onden aan Aug. Van Iseghem, uifcgever voor de naami. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Voor Slain Taal en Volk 1 OmdaMk Vlamlnà bën~| HBONNEMENTSPHIJS : Binnenîand: 3.75 fr. per kwartaal (aile kosten inbegrepen) Men wende zich tôt de posikantoreu- BEHEER EN PUBLICITEm ; Anspachlaan, 75 (Beurs) Vet*sehij£it 's namiddags MET AL DE OCHTENDTELEGRÂMMEN Elke medewerker is verantwoordelijk voor iietgecn hij sehrijft AANKONDIGINGEC ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

FRANSKILJONS TSARISM TE TIENEN In de Provinciale Normaalschool te Ticncn had de franskiljonse be-stuurder grootse plannen in bet hoofd, die ineens de zo mooie leuze La Belgique de demain sera latine tôt werkelikheid zouden maken. Gebruik-makende van de zo zalige Godsvrede (voor de franskiljons !) , zon hij ge-leidelik de Nederlandse afdeling, die ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drufcster-lHtgeeîster f»m: MaatscSiappij H ET LîCHT bcstuurdcrt p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRATIE KOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Otgaan der Belgîsche Wepkli&fanpq.rtij\ — Verschjjnende aile c/aaon. ABONNEMENTSPRIJS BELGE E Drie maanclen. . . , . fr. 3.25 les snaandea . , , , , Ir. ô 50 Een jaar fr. 12.50 Men ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

24 Februari 1917 Nr 8 40* Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRUVINGSPRIJS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland . - » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

11 September 1915 Nr 37 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezïnd weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IASCHIIIJVIXGHPUIJS Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . « 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Nr 9 Prijs 5 centieinen 15 Januari 1916 REDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Weekblad voor het Christen Vlaamsche Volk INHOUD : Huiselijke Opvoeding. II. — Voor de kleinen — — De Leer van Christus. VII. — De ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e ïaareane. Nr 17 PrHc • S rpnHpm^n Zondag 29 April 1917 mHHHBBBMHBBHBnHawBHaaia DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond „ Slechts hij die de vrijheid van anderet lief heejt is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR : P. De Witte, Verspyenstraat, 10, Gent VerEuatwooraeliJIce Ultee-^rer ABONNEMENTSPRIJS : Voor ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

«avJ.AANIIKKEN Ts ' GHOOT F.fsTTnjtTlï'FrNlTK^Sl Nr. 158. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. I Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Munster, Soltau, enz. 31 Augustus 1918. In ons Lager en Middelbaar Onderwijs Met genoegen hebben we het Wet- en Verordenings-blad voor Vlaandereri in fcanden gekregen, nu het de jongste regeling ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNkyËNTSlUUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per triraester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2-.50 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.73 fr. per jaar meer voor het 1.7o fr. par an en plus pour verzendeii per post. l'envoi par la poste. Sien abonneert zicïi te Leuvèh, ...

Ons woord: tolk der Antwerpsche onderwijsvereeniging Diesterweg

N*" t EEN-EN ÏWINTIGSTE JAARGAtïd Januari 1914. ONS WOORD. Ohne ein Blatt.in welchetn ailes Laufende was die Lehrer interessieren kann zur Sprache kommt.ist eine lebendige Verbindung und Wechseiwirkung der Lehrer nicht denkbar. In der Vereitiigung liegt ansere Kraft. Isoiiere dich und du bist schwach oder du wirst es DIESTERWEG INHOUD : De ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 7. i PUBLICATION AUTORISÉ!-; PAU L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 .Tan. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres dé l'Enseignement nrimaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Laffër- en o Middelbaar Ondenvi is. Rédaction : R. GOBERT. I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement î 2 ...