Het volk: christen werkmansblad

1687 0
18 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 Januari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk94748526/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aïïe brieîwîsselîngen Trachfc-Jrij te zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naamL Siaatsch. « Drukkerij Het Volk % Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-(bachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra-ï>ftnt en Limburg : Viktor Kuyl, Miaderbroederstraat, 24, Leuvon HET VOLK Men scnrytt in: Op aile postkantoren aan 10 îfc per jaar. Zes maanden fr. 6.0®-Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. î'rijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstellirig, 2 f& per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Genfc Verschijnt O maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIBMES HET KUMMER OflicieeleMededeelingen Op de beide Ooriogslooneelen. (Duitsche Melding.) Zaterdag te Gent uitgeplakt : Van het groote hooîdkwartier, 15 ÏJanuari, om 6.40 ure 's avonds. i,i Fransche aanvallen ten noord-westen van Arras afgewezen; noordelijk en noord-oostelijk van Soissons werden de franschen terug over de Aisne geworpen; onze troepen bemeesterden menige landstrook. Onze gezamenlijlce buit tijdens een drie-daagsche strijd bedraagt 5200 gevangenen, 14 geschutkanonnen, 6 machinegeweren en verschillige revolverkanonnen. De Franschen verloren in dien tijd 4 à 5000 ■ 'dooden. Vijandelijke aanvallen ten noorden van ^Verdun, zuid-oostelijk St. Mihiel ennoor-Ûelijk van St. Dié teruggeslagen. In Vogezen enkele artilleriegevechten. In Polen,ten westen van de Weichsel, ïangzame vorderingen. { Ten noord-oosten van de Rawa vijandelijke loopgraf veroverd. 500 Russen gevangen. Tegenaanvallen afgeslagen. ; Elders geene verandering. in Vlaanderen en Fransch-Noorden. (Duitsche Melding.) j BERLIJN, 14e Januari. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : In de duinen bij Nieuwpoort en ten Zuidoostëh van Yper grepen artilleriegevechten plaats. De vijand richtte een bijzonder zwaar vuur op Westende, dat hij weldra gansch zal vernield hebben. De yijandelijke torpedobooten zijn verdwe-nen zoodra ons vuur hen raakte. * Den aanval van 12 Januari ten Noordoosten van Soissons voortzettend, hebben onze troepen wederom de hoogten van ÎVragny bestormd en den vijand van de hoogvlakte verjaagd. Midden een stort-regen en op gansch doorweekten bodem hebben wij, tôt laat in den nacht, ver-schansing na Verschansing genomen en lien vijand tôt aan den zoom der hoog- : jvlakte gedrèven. 14 Fransche officieren, en 1130 manschappen zijn gevangen genomen ; 4 kanons, 4 mitrailleuzen en een lichtwerper zijn buitgemaakt. De geheele buit der gevechten van 12 ]en 13 Januari ten Noordoosten van Soissons, bedraagt volgens nauwkeurige be-richten 3150 gevangen, 8 zware kanons, een revolverkanon, 6 mitrailleuzen en ander materiaal. Ten Noordoosten van het Camp-de-Chalons, hebben de Franschen weer met belangrijke krachten, 's morgens en des namiddags, aangevallen ten Oosten van Perthes. Op zekere plaatsen zijn zij in onze loopgraven gekomen, doch zij werden teruggeworpen door heftige tegenaanvallen en met zware verliezen in hunne stellingen teruggedreven. Zij lieten 160 gevangenen in onze handen. . In de Argonne en in de Vogezen is niets belangrijks voorgevallen. (Fransche Melding.) PARUS, 14 Januari. (Reuter.) Van den generalen staf : Het voortdurende slechte weer heeft de krijgsverrichtingen op bijna het geheelo Iront belemmerd. Aan de Aisne, ten Noord-oosten van Soissons, is de strijd rondom hoogtepunt 132 zeer verbitterd geweest. De Duit-schers brachten hier zeer groote strijd-krachten in het vuur. Wij handhaafden ons op den top van de heuvels ten Westen van het hoogtepunt. Aan den Oostkant hebben onze troepen eenig terrein verloren. De gevechten duren nog voort. Tusschen Soissons en Berry-au-Bac heeft onze artillerie ontploffingen veroor-, zaakt tusschen de vijandelijke batterijen. Van Reims tôt Argonne zijn hevige artilleriegevechten geleverd. In de streek van Souain-Salient, ten Noorden van Beau-Séjour, is hevig ge-vochtcn. De hoeve Beau-Séjour is in onze handen gebleven. Wij hebben daar eene loopgraaf aangelegd binnen 60 meter afstand van de Duitsche loopgraven. Van Argonne tôt de Moezel is bij tuS-schenpoozen artillerievuur gewisseld. In de Vogezen was het weer mistig en er is veel sneeuw gevallen. Op lie! Oosielijk Gemitslerreia. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 14 Januari. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Ten Zuidoosten van Gumbinnen en ten Oosten van Lotzen zijn de Russische aanvallen afgeslagen. Wij hebben ver-dcJieidene honderden gevangenen gemaakt In Xoord-Polen is de toestand onveran-derd gebleven. ..In Polen, ten Westen der Weichsel, 3i]n onze aanvallen voortgezet. Niets '^ijzonders te melden van den Oostelijken •"wer der Pilica. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 14 Januari. (Wolfï.) — Uif het groote hoofdkwartier : De aanvallen, door de Russen aan den benedenloop van de Nida steeds weer ondernomen, zijn in hoofdzaak gericht tegen een in onze verdedigingslijn liggend dorp. Gesteund door hevig geschutvuur dat op het geheele front voortduurt, tracht de vijandelijke infanterie naar voren te dring'en en het dorp te bezetten, het-. geen steeds onder zware verliezen voor de aanvallers mislukt» In Galicië en de Karpathen heerscht rust op het grootste deel van 't gevechts-terrein. Mist en sneeuwjacht begunstigen kleine ondernemingen onzer troepen»- die-op verscheidene punten met succès den vijand overvallen. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 14 Januari. (Pet. Tel.-Ag.) — Van den generalen staf : Op het linker Weichselgebied hebben de. Duitschers in den nacht van den llden en den geheelen daarop volgenden dag hunne pogingen van den laatsten tijd voortgezet om met kleine afdeelingen in verschillende streken aan te vallen. Ons geweer- en geschutvuur heeft den vijand ernstige verliezen toegebracht. Een meer hardnekkig, hoewel mislukt, ofïensief ondernamen de Duitschers in de streek van het dorp Sucha, waar wij gis-teren vier malen werden aangevallen, en bij de hoeve Mogely, waar zij twee aanvallen deden. Gisteren, bij het aanbreken van den dag, naderden onze verkenners de Duitsche i loopgraven op zeer korten afstand en overstelpten die met handgranaten. . Op de overige fronten geen verandering. Engeiand en Turkije ia Egypte. (Engelsche Melding.) J CAIRO, 13 Januari:(Reuter.).De samen-f-, trekking der Turksche troepen in het ; Zuiden van Syrie is nagenoeg vol'tooid. Men verwacht dat de aanval tegen Egypte niet lang meer zal worden uitgesteld. • Aftreden van Graaf Berchtold. ' Het Fremdenblatt deelt de volgende-| nota mede :: De minister van buitenlands'che zakeu. , graaf Berchtold, die reeds over langen tijd. | aan Z. M. het verzoek had gericht hem-uit zijn ambt te ontslaan, heeft dit verzoek,, nu herhaald. ; Het heeft den keizer behaagd dit. verzoek inte wiliigen. In de plaats van graaf - Berchtold is' baron Burian benoemd tôt minister van buitenlandsche zaken. Nog de hevige Âardkving m Italie Wij hebben in ons blad van Zaterdag laatst reeds eene bondige beschrijving ge-geven over deze wreede ramp, waarfiaede het schoone Italie geteistei'd werd. Ziehier nog eenige bijzonderheden over de ramp : De aardbeving heeft ontzaglijke schade aangericht, namelijk in de provincie Ohieti. In de hoofdstad Chieti zeîvp zijntal-rijke huizen ingestort, onder andere het telegraafkantoor. Te Serra Monacesca zijn personen ge-dood, gewond en talrijke huizen ingestort. , Te Lsttomanogello, waar vele huizen bersten vertoonen en andere ingestort zijn, zijn er ook dooden en gewonden, eveneens te Sinvalsentino en te Muselîano. Te Sora liggen veel menschen onder de puinen begraven en men vreest dat het aantal slachtoffers hier aanzienlijk is. De steden en dorpen in de provinciën Peruggia en Terrano hebben zwaar geleden. Uit de provincie Aquila wordt gemeld dat vele personen gedood en gewond zijn. De prefekt heeft troepen en gezondheids-materiaal gezonden naar Poggio, Sassa Terniparte, Cugnano, Amiterno, Ga'gliano ' Atorno en Rolo. Ook in de steden Terrano, Ancona, Avel-lino, Campo-Basso en Cassino, werd de aardbeving waargenomen. Overal verwekte i zij groote opschudding, doch richtte in deze streek slechts lichte of hoegenaamd geen schade aan. ; Over de uitwerkselen van de aai'dbeving-in de provincie en te Rome wordt nog gemeld : Te Terra Cajetani werd schade aangericbt; 1 er zijn daar ook menschen omgekomen. Te Marano-Agosta zijn de statie, de l klokkentoren en eenige huizen ingestort. Er schijnen ook menschen gekwetst te zijn. Te Eilettino, district Frosinone, zijn verscheidene huizen ingestort en de kerk be-schadigd ; twee personen werden gekwetst. De stad Torricale, in Sabina, is erg be-schadigd ; er werd ook een persoon gedood. - Te Tivoli werd een man gedood. Te Monte-Lanico werd de telegraaf erg beschadigd. t Te Cinetoromana werden eenige buizen : gesçheurd, eveneens in Zagarolo en Feren-. tinô. Veel schade werd aangericht in Pales- trina en Fiuggi. [ Te Jeane is de klokkentoren ingestort. Te Peruggia heeft men een sterken aardschok gevoeld, die vijf seconden aanbield en groote 1 paniek veroorzaakte. 1 Te Capua voelde men drie schokken na t elkander. De bevolking vlucbtte verechrikt op de straat. In tal van andere plaatsen nog werd de schok gevoeld, die hier en daar vergezeld ging van onderaardsch gerommel. Het ob-servatorium op den Monte-Oassino is erg beschadigd. In Subiaco is de hoofdkerk in gevaar. Op vele plaatsen is de telegrafische gemeen- schap met Avezzano onderbroken. * * « Het dorp Fratuna is totaal vernield ; hier zijn vele dooden. Men denkt dat ook vele dooden begraven liggen onder de puinen van Poli en Pentino. Van Sora ook komen erge tijdingen betrekkelijk het aantal slachtoffers en vernielde gebouwen. Hier ook werken de troepen aan de opruiming der puinen en het bijsta-an der slachtoffers. Te H©me. De aardbeving heeft te Rome eene on-beschriiflijke ontroering veroorzaakt. Men weet tôt hiertoe nog van geene personen die zouden omgekomen vjjn. Uit aile ge-teisterde streken beginnen de berichten toe te komen der eerst bestatigde schade. Te Rome zelî werden muurbarsten waarge-nomen in de oude Porta del Populo, ook eene onbeduidende instorting in het mi-nisterie van Finantiën ; het beeld van den II. Apostel Paulus, dat in eene nis stond van den gevel der kerk van S. Jan de La-teranen, werd ten gronde geslingerd. Het standbeeld van het monument Antoni, op de Place Colonua, is van zijn voetstuk ge-worpen en het voetstuk zelf is op zijne rech-terzijde gaan hellen. In het Vatikaan werd weinige schade aangericht. Op het oogenblik dat de aardbeving zich voordeed was de Paus in zijne biblio-theek. Zijne Heiligheid knielde neder en begon'te bidden. Daarna gaf de Paus bevel dat men hem inlichtte over de schade en ongelukkcn die te betreuren zijn. In de basiliek van S. Pieter werden een 150 ruitenuit den koej)el verbrijzeld. Eenige oude muurschuren zijn opnieuw geopend. De bestaurder van de werken der Schoone Éùnsten meldt dat aan de openbare moni - mente geene groote schade is veroorzaakt. * ;Jc i)c Vele buizen hebben de muren gesçheurd -en' doen vreezen voor instorting. Aan de kerk van S. Ignaiius werden twee groote Ijlpkkçn steen losgemkt. De kerk San Carlo . a;l Calinari en verscheidène andere moeten gesloten worden. Ook de scholen werden gesloten. * * * In het Vatikaan had eene kleme paniek plaats. ïedereen vluchtte haar den hof van Belvédère. De galerijên van het Vatikaan dragen niet de minstë sporen van de aird-- . schokken. De geteisterde stresk. Ten einde onzen lezers een oppervlakkig gedacht te geven over de geteisterde streek, zullen wij hier eenige dier plaatsen bondig beschrrjven. De ergst beproefde streek is de provincie der Abruzzen. Deze provincie is gelegen nagenoeg in het rniddendeel van Italie. Langs de west-zijde in Midden-Italië heeft men Rome ; langs de oostzijde de provincie Abruzzen, loopende tôt aan de Adriatische Zee. Dpze provincie is verdeeld in vier dis-trikten, waaronder het distrikt Aquila deggli Abruzzi. De hoofdstad van dat district • is Aquila ; dan dichtbij ligt Avezzona. Se sfad Ae|ui3a. De stad Aquila of liever Aquila deggli Abruzzi, is de hoofdstad der Italiaansche provincie Aquila. De stad ligt opdenrechter-oever der Aterno (gebied Pescara), 735 meter hoog en in oostelijke richting van Rome ; op den spoorweg van Solmona naar Terni, in de onmiddellijke nabijheid van den hoogsten top der Apennijnen, in eene zeer bevallige en goed bebouwde landstreek. De stad heeft eene vesting van ondergescliikten rang. Men vindt er behalve een bisschoppe-lijken zetel, een beroepshof, een lyceum' een seminarie en naaat de hoofdkerk niet min dan 50 parochie- en kloosterkerken. In 1898 telde de bevolking 21,584 inwone» In 't jaar 1703 werd de stad ook bijna geheel verwoest door eene aardbeving. Omstreeks 2000 menschen verloren toen het leven. De handel der stad bestaat vooral in den saffraanbouw. De stad werd gesticht door keizer Frederik II en bloeide vooral onder Karel van Anjou. De provincie Aquila zelve is eene der vier provinciën van de Abruzzen. 't Is moestal in de steden en gemeenten vau de Abruzzen dat de aardbeving ver-woestingen heeft aangericht. De Apennijnen doorloopen gansch de provincie en hebben daar hunne hoogste punten (Gran Sasso d'Italia 3000 m. — Monte Velino 2487 m.). Die bergen verheffen zich met een steilen rotswand uit de Adriatische Zee, terwijl zij westwaarls in en zuid-oost-waarts in schoone vallcicn afdaltn. die echter ook nog eenige poelsn en moerassen bevatten. Bovenop dit gebergte bevindtzich het drooggemaakte Fucinomeer en de rivieren bruischen er door diepe kloven naar de zee. (Aan dit drooggemaakte meer was de aardbeving het geweldigst, namelijk te Avezzano, op het voormalige meer gelegen.) Het klimaat der streek is doorgaans guur en de sneeuw bedekt de boschrijke berg-toppen van October tôt April. Inde dalen echter groeienolijf-,vljgen-en citroenboomen en de wijnoogst levert daar een zeer rijken druivenvoorraad. De in-, woners der streken zijn eenvoudig en ruw, bijgeîoovig en gastvrij, doch vooral vader landshevend en, lauziks^s ^vezsEa no. De stad Avezzano is eene districtshoofd-plaots der Italiaansche provincie Apuila deggli Abruzzi en telde in 1900 6106 inw. De stad ligt aan het voormalig meer Fucino, dat thans is drooggemaakt. Van uit Avezzano loopt een onderaardsch kanaal van 6 kilometer lengte naar de Liris, wier bedding veel lager ligt dan de lcanaalmond. Dit kanaal werd op bevel van keizer Clau-dius gegraven. De stad ligt 698 m. boven den zeespiegel. De koning Victor Emmanuel is hier Vrij-dag rniddag toegekomen om de plaats der ramp te onderzoeken, Tôt op dit oogenblik had men reeds een 300 tal lijken uit de puinen gehaald. De redders vonden ook talrijke gekwetsten. De licht gekwetsten werden per bijzonderen trein naar Rome overgebi'acht. De reeds gemelde verwoesting van deze schoone stad is niet overdreven. Ailes is vernield. Van de 11.000 zielen blijven enkel 800 leVenden. * * * Vrijdagmorgen rond 3 ure werd eene nieuwe aardschommèling gevoeld. De bevolking vluchtte opnieuw de straten op. * ♦ * Te Fola Zira zijn 1000 dooden en 150 ge-. kwetsten van onder de puinen gehaald. HET GEZAfê Wat wel eene der ergste kwalen van onze laatste tijden was geworden, is voorzeker de miskenning van het gezag. De materialistische strekking van som-mige staatkundige partijen had daar veel schuld aan. Men wilde in het hart der volkeren het geloof dooden door er 't ontzag voor God en Kerk uit te rukken. Nu nog, terwijl de rampspoed ieder gevoelig gemoed doet verlangen naar sterking uit hoogere bron, — nu nog schaamt zekere uiting der drukpers zich niet, zoutelo'ozen âchimp uit te kramen tegen Kerk en priester, om de leering in den persoon van den lecraar te bekampen. Waar die schimpers blind geloof eischen voor hunne eigene, mecstal ellen-• dig domme verzinsels, daar werken zij-me't drift om het vertrouwen in 't natuur-lijk en wettig gezag te breken en uit te roeien. De persoonlijke hoovaardij van hunne grenzelooze onwetendheid wil tronen boven God zelven, Die de oor-sprong van aile rechtmatig gezag is. Zoo werken zij, om zich zelven te verheffen, aile maats«happelijk leven en de samenleving zelve onder den voet. Wat kan het hen schelen dat daaronder de gemeenschap onvermijdelijk moet lijden, aïs hunne eigene heerschzucht maar voldaan is voor zoolang zij hier te leven en — volgens hunne eigene dwaal-begrippen — te genieten hebben ! Ongelukkige ouders, die het vergif, waarmede die heerschappij hen verslaaft, in den schoot vah hun eigen gezin bren-gen ! Met den strijd tegen het rechtmatig gezag van God en Kerk aan te kleven, dooden zij hun eigen ouderlijk gezag in het hart en in den geest van hunne kin-deren.Aile gezag, om op vasten grond te bouwen, moet steunen op de liefde, die aantrekt en eerbied afdwingt. De materialistische strekking, die het wettig gezag ondermijnt, steunt integen-deel op eigenliefde, die haat inboezemt voor ailes wat de hoovaardij van die eigenliefde kan krenken. De volksverleider bemint alleen zich zelven en vervolgt met zijn haat allés en allen, die niet slaafsch zijne persoonlijke hoovaardij willen dienen. Hij erkent geen God, zegt hij, maar hij wil zich zelven als een god doen aanbidden. Hij erkent het leeraarsgezag der onderwijzende Kerk niet, maar zijn eigen praat wil liij als orakelspreuken opdringen. Hij versmaadt het Geloof als strijdig met de rede, maar zijne volgelingen moeten zonder redenee-ren gelooven in zijn eigen zelfvergodend woord. En die onbegrensde eigenliefde is het, welke de uiting der drukpers met materialistische strekking drop voor drop stort in het gemoed van den jongeling en van de jonge dochter. Is dit gemoed cens met dat vergif door-drongen, dan is 't gedaan met allen eerbied, zelfs met aile achting voor het gezag van onderwijzer, vader en moeder. De jeugcl die van dat vergif heeft ge-dronken, lient geen dankbaarheid meer. Het gemoed dat geen dankschuld meer beseft,. kent geen liefde meer voor zijne weldoeners, zoo min voor vader en moeder als voor wie ook. Integcndeel, die jeugd verafgoodt zich zelve ; zij spreekt het niet uit, maar hare daden zeggen, dat de onderwijzer die zijne ge-zondheid voor haar heeft geofferd, haar zelf dank verschuldigd is, omdat hij het Ivoor haar heeft mogen doen ; zij verklaart het niet in woorden, maar ha'ré daden verkondigen, dat de vader l dis vi-or hare voedixfg en hare opleiding J heeft gezwoegd en geslaafd en ontbeerd, haar zelf wel dankbaar mag zijn omdaî hij aldus zijn leven voor haar heeft mogen verknoeien ; zij zegt het niet, maar hare daden zeggen voor haar, dat hare moeder die vooi! haar meer heeft gedaan dan aile schatten van duizende werelden zouden kunnen vergoeden, zich wel gelukkig mag achtén en dankbaar mag voelen, omdat ze haar heur eigen bloed heeft mogen schcnken. Die jeugd rukt het hart uit moeders borst en holt er mede over den weg van eigen wellust en zelfgenot ; en wanneer zc er langs die woeste baan mede stron-kelt en het vertrapt in de goot, en dat het moederhart nog vol deernis vraagt : « hebt ge u niet bezeerd, mijn kind ? » dan gromt die jeugd voor antwoord : « 't is niets, maar zie dat het eene andere maal niet weer gebeurt » Dat is de natuurlijke vrucht der miskenning van het rechtmatig gezag. Het is de dood der liefdebanden, zonder weiks macht noch huisgezin noch volk noch maatschappij ordelijk leven kan. Het is de moordende zegepraal der hartelooze ' eigenliefde en zelfzucht. Wilt ge vreugde aan uw kroost, aan uwe omgeving, aan de samenleving van uwen tijd en van de toekomst beleven, hebt eerbied en eischt eerbied voor het gezag, dat van God komt. GBM IE8 BELGIEc De Belgische Geestelijkeu. Vo gens een telegram uit Keulen, heeft ■ Kardinaa Hartmann, aartsbisschop al- • daar, den gouverneur-generaal van België ; verzocht de in Diiitschland geïnterneerde t Belgische geestelijken toe te staan, naar ! hunne paroebies terug te keeren. i Kardinaal Mercier en den Nuncius is toegestaan zich vrijelijk te bewegen in de door de Duitschers bezette provincies. i UIT ANTWERPEH. Sinds eenige dagen is er groote opschud-: ding tusschen de bewoners van het om-. liggende van het Schijn en de daar aan-l palende vestingen. Het water van de vest • en van het Schijn is plotselings aan het klimmen gegaan. Dit duurde voort tôt ■ het water buiten de oevers liep, waardoor : geheel het omliggende overstroomde en wel over eene zeer groote uitgestrektheid. • Het zijn geheele kwartieren die er door ; geteisterd worden; noemen we maar den Dam, Schijnpoort, Deurne, Kronenburg, : Borgerhout. Op den Dam is er groote schade aangericht in de aan de vaart liggende magazij-, nen, waar eene groote partij koopwaren is , vernield. Verschillende straten staan daar ■ onder water, waardoor ook natuurlijk de ; kelders der huizen. Zoo hebben we, bij i voorbeeld, de Drie Snellenstraat: daar worden de bewoners met een vlot naar hunne huizen gebracht. Aan de Schijnpoort kan de elektrieke tram niet onder de brug van den ijzeren-weg doorrijden, daar er vier voet water staat. De porfipiers waren begonnen eene stoompomp aan 't werk te steilen, maar moesten het op den duur opgevesr, want er kwam geen einde aan het water. De stedelijke overheid heeft de Duitsche overheid van den toestand verwittigd. OIT RQUSSELAERE. Nieuws verblijd, is 't geen waar, en de Rousselarenaars die elders wonen — nog meer dan dezen die te huis wachten — zullen altijd blijde entevreden zijn, niet wat te vernemen. Zoo, de achtbare heer Bou-tens die sedert 21 jaren zoo weerdiglijk het ambt bekleede van stadsontvanger, heeft, tusschen oudejaars en nieuwjaars-dag, het tijdelijke verwisseld met het eeuwige. Den braven man had nog gansch den dag gewrocht lijk een slave op zijn bureel in het arsenaal. 's Avonds was hij omringd van gansch zijne famille — en in het gezelschap van den E. H. Pastoor van O. L. V. die bij hem inwoonde — gemoedelijk aan het vertellen, toen eene plotselinge geraaktheid hem overviel. Hij had het geluk de laatste H. Sacramenten te ontvangen en 's anderdaags 's morgens vroeg, zijn schoone ziele den Heere aan te bieden. Den dinsdag, 5° dezer, had de begraving plaats en er was een schrik van volk, waaronder gansch de geestelijke en burgerlijke overheid der stad. Hij ruste in vrede. * * * Zaterdag 1.1. vergaderde het Schepen-collegie en benoemde voorloopig de heer Omer Van Collie aïs opvolger van Mijn-heer Bouters. Onze beste gelukwenschen aan den nieuwen ontvanger. * * * Anders gaat het hier al zoowel of dat | het kan gaan in zulkde tijden. Jammer dat Vijf-en-Twiiitioste Jaar, S. 17 Eodsdienst — Haisgezln — Eigenta Maandag, 18 Januari 1915. ^ " " " *11 T-T-Ml IM- ,r .1.1 I I , | un ll-J..] I II 11 L Il wi — ■■■■ I ■■■un,.., h ,h ■■ i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes