Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

744 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Maart. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ff3kw58973/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

15 Maart 1914. N° 6 3e Jaargang. y HOOGER OP ORGAAN VAN 'HET KRUISVERBOND' VOOR 'T A A RTS BIS DO M MECI-IELEN DIT BLAD Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C.r Deurne-Antwerpen. BUREEL : vprschijnt den Ie" en 15™ van iedere Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vubberqh, Leuven; Eerw. P. Dom. II n^rn^^nM^Ant" mrlnd Van den Boqaert, 0. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier; Eerw, P. werei?) Deurne Zuid (. J. Salsmans, S. J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mej. Stephanie Voor inschrijvingen, verzendingen, Prijs per jaar : 1,25 fr. ^ff| 3 x x î ■ j ) i . Air:. V ) : ji))) t-Adant, Antwerpen; Dr A. De Groodt, ; betaling : den Heer J. Van den Eynden. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. , Antwerpen; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. Brouwerijstraat 10, Bercliem-Antwerpen. : Een Retraite. Wij herinneren met nadruk aan onze eerstc retraite voor drankbestrijders (zie vorige aflevering). Ze wordt gehouden in het retraitenhuis te Lier, op den 5en, 6en en 7e" April, de drie eerste dagen der Goede Week. Aanvang op Zondag, den 5e" s morgens te 9 uur; sluiting Dinsdag namiddag rond 4 1 2 uur. De verblijfkosten, ailes inbegrepen, zijn gesteld op 8 frank. Deze retraite wordt alleen ingericht voor mannelijke leden van onze bonden. Wij hopen, dat velen zich zullen opgeven en verzoeken hen dat tijdig te willen doen aan den Overste van het Retraitenhuis te Lier, den Eerw. Pater Van de Put. Een bekende drankbestrijder, de EERW. PATER HARDY S. J., heeft er de leiding van, en ons aller vriend, de begaafde en overtuigende redenaar PROF. SlMONS, zal mee komen helpen om het weL slagen dezer heel bijzondere retraite te verzekeren. Van Bestemming veranderd ? In een onzer Fransche dagbladen las ik dezer dagen het voigende : « Na gerucht en dood te hebben gezaaid op de slagvelden van den Balkan, zijn — 't feit is ternauwernood geloofbaar — de looden kogels daar verschoten, verzameld en verkocht aan metaal-kooplieden, vandaar komen bij nijveraars om er o. a. « capsules » voor stoppen op flesschen van te maken » « Er zijn zoo vier schepen te Marseille binnengekomen met duizenden zakken vol kogels aan boord. — Is 't niet droevig en huiveringwekkend, voegt het blad er bij ; te denken dat het lood, dat gedood heeft, dienen gaat om edele wijnen af te sluiten? « De dood die het leven geeft. » En 't blad veronderstelt dat later misschien die capsules nog eens in doodverspreidende kogels zullen worden omgegoten ! Mij dunkt dat die kogels niet van bestemming zijn veranderd ! Ze waren bestemd om den dood te geven : maar waar dienen zij nu weer toe? of zal het «leven» misschien komen uit die wijn- en likeurflesschen ? We weten wel beter, ook daar komt de dood uit. En misschien is 't nog een edeler bestemming den dood te verspreiden op 't slagveld, op 't veld van eer, dan mee te werken aan den sluipmoord van heele voi-keren door den drank. Want wie kan ontkennen dat de drank — en daaronder ook die edele wijnen — meer dood veroorzaken in onzen tijd dan de oorlog ? En wie telt de zielen die nu gaan vermoord worden door die flesschen die worden afgesloten met die omgegoten kogels ? En toch helpt menigeen, die huivert bij de gedachte aan oorlog, zonder gewetens-bezwaar mee aan 't verspreiden van dien drank ! Voor den oorlog moge God ons behoeden, maar voor den drank niet min-der. — J. J, Leest en peinst! Onderstaand gedrukt stukje is voor een paar weken in S1 Truiden (Limburg) aan aile inwoners toegezonden : 'T iS BANK aan ons... herbergiers, dat het garnizoen komt. Dat weet iedereen. Wii vragen nu dat de soldaten in de stad, bij ons zouden komen en niet rond de nieuwe ka-zerne zouden blijven hangen. Daarom vragen wij aan den Gemeenteraad, dat hij doet gelijk in Aalst (VI.) : verbieden dat er cafés komen 500 meters rond de kazerne... anders hebben wij niets te doen en er zijn al cafés genoeg. Die de grootste lasten hebben, moeten er het meeste profijt van hebben, is dat waar of onwaar ? En dan vragen wij, entrepreneurs, enz., dat de werken der kazerne, grondwerk, metswerk, schrijn-werkerswerk, enz., in verscheidene deelen uit-gegeven worden, dan kunnen wij allen er ook iets aan verdienen en dat kan, als men het wilt, heel goed. Waarom moet weeral één alleen ailes hebben !? Wij hebben ook kinderen. En als het noodig is, zullen wij manifesteeren en met twee harmonies de stad rondgaan papieren doen plakken en.... schreeuwen ! De lijst der onafhankelijke kandiihiten der Gemeentekiezing, die alléénlijk het Welzijn en de helangen van AL de S' Truidsche burgers belracht. M1NZAAM AANBEVOLEN. Dus de soldaten komen in S' Truiden, dank aan de herbergiers. Dat schijnt vast te staan, dat... weet iedereen. Welnu, als dat waar is... dan schaam ik mij, als Belg, voor onze hooge militaire Overheden, die, terwille van de herbergiers, in S1 Truiden eene nieuwe kazerne bouwen. Dat is eenvoudig schandelijk en onge-hoord!Wat zou in den vreemde over zoo iets gezegd en geschreven worden ? Dan, wat die fiere herbergiers daar in van Limburg vragen, dat vragen wij ook en ganscher harte, al is het niet met dezelfde bedoeling. Als ik uit de school mocht klappen zou ik er zelfs kunnen bijvoegen, dat de Landelijke Federatie der Katholieke drankbestrijdersvereenigingen verleden week in Brussel besloten heeft om juist dezelfde vraag, met dringende redenen omkleed, te zenden aan het bevoegde Ministerie en aan de gemeentelijke overheid van aile plaatsen, waar.men bezig is nieuwe kazernen te bouwen. Geen herberg op 500 meter van een kazerne ! Aalst heeft het voorbeeld gegeven, dat is uitstekend. Al is het dan niet om de herbergiers te believen, dezen keer willen we met hen meedoen, zelfs met onze harmonie door de stad, met plakbrieven en... met schreeuwen.Maar op éèn voorwaarde. Dat we daarna vrij zijn om even hard te manifesteeren voor onzen wensch, dat de soldaten ook bij hen wegblijven. Wij hopen het nog eens zôô ver te bren-gen, dat aan onze soldaten de herberg verboden wordt. Het is dààr vooral, dààr het eerst en het meest, dat onze brave jongens bedorven en verbeest worden. Wie zal dan durven zeggen, dat zulk een ver-bod onredelijk en onnoodig zou zijn ? 't 1s waar, daartoe zullen zekere militaire overheden eerst door andere moeten ver vangen worden. Van hen, die om aan den wensch der herbergiers te voldoen soldaten naar S' Truiden zenden, hebben wij niets te verhopen. Vrienden, laten we voortwerken om onze gedachten te verspreiden en het volk wakker te schudden. Bovenstaand feit zegt u hoezeer het noodig is en hoe ver het is gekomen. V. Antwerpen. — KRUISVERBOND. — Aile leden ontvangen in de laatste week der maand Maart een postkwitantie tôt aanbetaling der jaarlijksche bijdrage. Wij mogen immers vertrouwen, dat niemand die zal afwijzen ? Mocht dit toch gebeuren, dan zullen we dat als een misverstand beschouwen en zal een der Heeren Propagandisten zich aan huis komen vervoegen. Zijn er leden, die meer wenschen bij te dragen dan de verplichte contributie, dan worden zij beleefd verzocht dit per postwissel vôôr dien tijd te doen aan het bureel : Lange Clarenstraat 31. Voor mondelinge mededeelingen is het bureel open Dinsdag en Zateraag-avond, van 8-9 ure. Het Bestuur. ]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1912 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes