Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

870 0
10 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Februari. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x05x63c56q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N° 6 Dimanche 10 h évrier 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Ilet nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par an en plus pour l'envoi par la poste. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTIIOUT, rue de Diest, 32. Les familles RABOU, DE GREEF, | DUCHESNE, VAN DEN HAUTE et | MICHIELS, nous prient d'annoncer la | I mort de leur père, beau-père, grand'père, | frère, beau-frère, oncle et cousin bien- | aimé Monsieur Félix RABOU } veuf de Madame Marie Elisabeth VRANGKX mort à Tancarville (France), fin décem- j bre 1917, à l'âge de 69 ans. Un service de la part de la famille I sera célébré, dimanche 17 février 1918, | à 11 heures, en l'église primaire de | Saint-Pierre. D'autres services seront annoncés | ultérieurement. Louvain, rue de Diest, 86. 163/6 1 OORLOGSSTERFTE Bij oningewijden lieerschen niet altijd juiste be-grippen aangaande de sterfte onder de troepen in oorlogstijd. Sommige menschen wanen, dat van de soldaten, die naar den strijd gaan, slecbts de lielft, of mogelijk niet meer dan een derde deel terugkeeren. Zoo erg was 't echter nog in geenen oorlog, en zoo erg zal 't ook wel in dezen niet worden. Moeilijk is liet alleszins over de verliezen, door vroegere oorlogen aangericht, een goed denkbeeld te vormen, daar de eerste betrouwbare gegevens niet liooger opklimmen dan lot den Krim-oorlog 1854-56. Daarbij laten de statistieken over dezen, evenals over eenige latere oorlogen nogleemten en hebben meeren-deels alleen op het overwinnende leger, niet op het overwonnene betrekking. Uit aile beschikbare statistieken blijkt, dat de verliezen, per honderd gerekend, kleiner worden, naar-gelang de te velde staande legers grooter zijn. Zoo, bij voorbeeld, bedraagt de sterfte in den Krim-oorlog : op het slagveld gevallen 6,5 %, aan wonden en ziek-ten, 21 %; in den oorlog van 1870-71 : gevallen op het slagveld, 2 °/0, aan ziekten en wonden gestorven ; î °/c Het spreekt vanzelf, dat men uit de stalistische gegevens aangaande vroegere oorlogen niet zoo aan-slonds een besluit kan trekken, betreffende de sterfte in den tegenwoordigen oorlog, daar de toestanden zoo hemelsbreed verschillen ; ja, uit deze oorzaak alleen l'eeds, dat de geneeskundige wetenschap ten huidigen dage zulke ongemeen groote vorderingen lieeft ge-snaakt, is eene vergelijking met vroeger, heelemaal buiten kwestie gesteld. Ook ware het heel valsch, uit de tôt nu toe uitge-geven verlieslijsten, gevolgen te trekken voor de sterfte in den geheelen oorlog. Deze lijsten deelen immers het gezaroenlijke verlies aan gevechlsslerfte, en bevatten, benevens de dooden, ook aile gewonde en vermiste soldaten. Ilet getal der dooden zal wel nauwelijks tôt het vierde der verlieslijsten beloopen. Zooals men hierboven ziet, kan men de offers van den oorlog onder deze drie hoofdingen brengen : i° de op het slagveld gevallenen, 2° de tengevolge bunner wonden, en 3° de door ziekte gestorvenen. Wij kunnen echter van nu af met beslistheid zeggen, dat de offers van dezen oorlog, naar aile gegevens, ge-ringer zullen zijn dan die van om 't even welken vroegeren oorlog, ten minste voor zoover deszelfs duur in dezelfde verhouding blijft. 1° Gezien de groote verbeteringen (liever zeiden wij : verslechtingen !) welke, in de verschillende oor-logvoerende landen, gedurende de laatste tientallen van jaren, aan de oorlogswapens werden toegebracht, rooral met het oog op machiengeweren, zware kanon-nen en vliegtuigen, zou men kunnen meenen, dat de huidige oorlog in zijne uitwerkingen onvergelijkelijk moorddadiger zou moeten zijn dan eenige vroegere oorlog. Edoch, de middelen tôt afweer zijn in dezelfde mate vervolmaakt, en hierbij heeft de moderne krijgs-kunst geleerd, ook bij eene zoo groot mogelijke besparing van menschenmateriaal, op hare doeleinden af te gaan. Wanneer men derhalve bedenkt, dat de tegenwoordige oorlog op de meeste slagvelden niet anders is dan een zich voor-elkander-versteken-en-in-graven, kan men de hoop koesteren, dat het aantal slachtoffers, bij slot van rekening, aanzienlijk geringer zal zijn dan de oningewijde vermoedt. Dit zullen wij dan voornamelijk aan het beleid der kundige aan-voeders te danken hebben. 2° Nog gunstiger zal de huidige toestand tegen vroeger afsteken, wanneer men de sterfte voor de tweede groep vastslellen wil, te weton voor degenen die ten gevolge hunner wonden bezwijken. Ilet staat vast aïs een paal dat, ten gevolge van de vervolmaking der oorlogsheelkunde, veel meer gewonden in het leven behouden worden dan ooit voorheen het geval is geweest. Ook laten de verwondingen, dank zij den vooruitgang der heelkunde, veruit minder gebrekke-lijkheden achter, en zijn deze dus in het algemeen ook nog veel draaglijker dan in vroeger jaren. Wat gingen de heelkundigen er vroeger grover aan met zaag en mes ! 3° Wat de vroegere oorlogen zoo vreeselijk maakte in hunne gevolgen, voornamelijk voor de landen die er het tooneel van waren, dit waren minder de wapens dan de besnieltelijke ziekten, die ze op den voet volgden. Een groote sterfte aan besmettelijke ziekten (choiera, typhus, pokken, kwade koortsen, enz.), heeft men in dezen oorlog', dank zij vooral de af-werende maatregelen, niet te vreezen. En zoo mogen wij hopen dat, als 't God belieft, de vreeselijke geesel, die ons teistert, minder wonden zal slaan dan de hevigheid der losgelaten driften zou kunnen doen vreezen, — indien ten minste de menschelijke hardnekkigheid niet ailes op de spits wil drijven. Bidden wij daarom dat door een recht-vaardigen vrede weldra aan het altijd bloedig krijgs-bedrijf een einde worde gesteld. MINNEZ AN GrEN PARASIETEN Ik lees in Wi.nkler Prins' Geïllustreerde Ency-clopœdie : « Parasieten waren bij de oude Grieken » ambtenaren, die het besluur hadden over het » graan, terwijl men rater dien naam gaf aan » lien, die op staatskosten werden gevoed, » zoodat vervolgens allen daarmede werden » bestempeld, die ten koste van anderen zich » onderhoud en genot verschaffen, bij ons » schuim- of klaploopers geheeten. In deze r> beteekenis werd het type van de honger- » lijdende vleiende en kruipende parasiet een » bepaald bestanddeel van de latere Grieksche » tooneelspelen, een figuur, die ook door de » Ilomeinen werd overgenomen. In de natuur- » lijke historié verstaat men onder parasieten » zulke individuën, welke op andere dieren en » planten en ten koste van deze leven. Men, » treft ze zoowel onder de planten, aïs onder » ->'e dieren aan, en bestempelt de eerste wel » met den naam van woekerplanîen en de » tweede met dien van woekerdieren. » Daar ik in onderhavig artikel, slechts zeker soort van woekerdieren wensch met de klets te geven, zal ik de plaats voorbijgaan waar W. P. E. handelt over de woekerplanten, en nog enkel deze eenige regels aanhalen : « In het dierenrijk heeft men eveneens een » menigte parasieten of woekerdieren. Som-» mige leven op het lichaam van andere » dieren, zooals de Iuizen, andere daarin zoo-» aïs de ingewandswormen. Sommige zijn » gedurende hun geheele leven, and-.-re slechts » gedurende een zeker tijdperk aan het lichaam » van een ander dier verbonden. Sommige » woekerdieren hebben kauwwerktuigen en » kunnen knagen en bijten, andere hebben » zuigtoestellen, om zich met het bloed enz., » van andere dieren te voeden. Sommige » boren gaten en gangen in verschillende » lichaamsdeelen, andere wonen in de naluur-» lijke holten. Sommige veroorzaken groot » nadeel en somfijds den dood, andere ver-» oorzaken weinig of geen sebade. Er zijn » woekerdieren, welke op slechts één dier-» soort leven, en andere, die bij onderscheiden » soorten van dieren voorkomen. Bij den » mensch heeft men althans veertig soorte» » van woekerdieren. » Bovenslaande werd gedrukt in 1910. Veertig soorten bij den mensch !... Toen reeds !... En nu?... Iloevele soorten van woekerdieren zijn er niet te voorschijn gekomen, sedert de oorlogsfurie over Europa losbrak ? En, dat ze meer kwaad stichten, veel gevaarlijker zijn voor het voorlbestaan van het menschdom dan Iuizen en ingewandswormen, doen zij ons, eilaas, maar al te zeer gevoelen. Dat ze slechts gedurende een zeker tijdperk, Iief tijdperk zwart en droef van den verdelgenden volken-moord, aan ons lichaam verbonden zijn, hebben zij gemeens met sommige dier andere parasieten. Doch, wreeder dan met deze, eens dat wij er zullen van af zijn, eens dat de vrede ze uit den omloop zal hebben weg-gezweept, dan zal worden vastgesteld, dat hun werk voltooid is, hun vraat- en roofzuchtig werk, hun werk van ellende en dood. En dat ze, evenals die andere parasieten, zij des

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Leuven van 1839 tot 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes