Kortrijks oorlogsblad

1371 0
01 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Oktober. Kortrijks oorlogsblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1n228/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 4. MET DK T0ELATING DER MILITAIRE (WERHÊID October 1917. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL UIT LIJOEN GROEIEN w v-~ i — VAN T MOE GEMARTELD LAND ! Ailes wat uilgave en opstel betré.ft sture men aan korporaal Jet' Van de Kerekhove, I) 18, Ie K". Voor nadére inliehtingen sehrijve men aan soldaat Arlhur Van den Brotieke, 1) 1, 9e K'e. Aan onze Vrienden ! I Is nn reeds meer dan vier maanden gele-den dat wij - eenig'e makkers samen - de koppeii hijeen hebben gestoken, om over 't : stichten van een oorlogsblâd te spreken. Spijts tegenspoed en al, zijn wij niel bij en- j kele besehouwingen blijven steken, neen, want met Alei leeds verseheen n1' 1. En zie, dank zij de wehvillende medewerking van een aantal vrienden, zoo géraken wij er vandaag toe, ons blad te laten varen met een nienw kostuimtje. Dat het nn overal zal welkom zijn staat vast ! Wij bopen zelt's voor de toekomst, maar men verlieze niel nit 't oog, dat iedereen daar-om het zijne boeft bij te brengen : zoo steunen wij el-kander ! Welàan dus, waarde makkers, helpt ons den broederband vernauwen, en stuur ons zoo ganw mogelijk uw nienw adres op ; onze lenze blijve steeds : Als broeders vechten we heden, Zoo leven we ook na dezen ! Redactie Jef Van de Kerekhove. Gaston Coigné. Art. Vandenbroueke. Joë Van Marcke. Oct. Hofman. Ad. Malfait. Tîeldenlijst. Remi Christiaens, lnitenant, 2" linie, gesneu-veld te Gaeskerke, den 13 Oogst 1916, begra-ven op het kerkhof van Sleenkerke. Camiel Hoceoez, grenadier, geboren te lvort-rijk in 1894, gesneuveld te Dixmuide, den 19 September 1915. Richahd Demki s, IV .Tagers te voet, geboren ~ te Kortrijk, den 7 Mei 1891, gesneuveld te Ej)pe-ghem den 2(i Oogst 1914. Etienne Declehck, 8e linie, geboren le Kortrijk, den 1 J uni 1897, geneuveld te Boesinghe, den 8 Jn-ii 1917. Antoine Caueewaeut, adjudant, 81' linie, gesneuveld le Boesinghe, in den ouderdom van 22 jaar. Bezoek aan iuitenant Florent Tanghe, (gewond). 't Had me kond gemaakt en bleek als een lijk, toen men de mare bracht dat mijn vriend erg gewond was. En in angst van 'I onweten-de, was ik als eene moeder naar hem gesneld, omdat ik hem wilde troosten en opbeuren. Hij lag in 'l liospitaal van H. Langs de eindelooze ...baan, staple ik er naartoe : niets kan mij tegenhouden, noch de zengende zon, noch 't brandeude slof dat op-vloog, en na drie uren gaans kwam ik er be-zweet toe. Een vriendelijke Roodkruis-Madona, leidde mij bij mijn vriend in. Daar lag hij, kalm, in 'l witte gewàad, op 't sneeuwwitte bed ; over zijn aangezieht lag een roode-rozenblos, getuigend van leven. Liefdevol druk ik hem de hand, en 'k voel aïs iets dat mijn gansche wezen doorhuivert, iets dat mij de vroegere vriend-schap in herinnëring bracht, iets dat mij de dood deed honen, en 't was oi' ik haar bloedig zwaard om mij hoorde zoeven. Mijii vriend lag daar gewond, machteloos. Hij met wien ik zooveel had gesproken, wien ik zoo vaak bezocht, met wie ik lang samen naar de loopgràchten ging ; hij die ik gekend

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Kortrijks oorlogsblad behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Stavele van 1917 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes