Ons Sinjorenblad

2516 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. Ons Sinjorenblad. Geraadpleegd op 19 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2ww74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nam mer 2(j-27. TOEGFLATEN DOOR DR MILITAIRE GVERIIEID ONS SINJORENBLAO fcûàteloo& Qqrlôgsbfaà uûcr àe iâlûùté.n van ft.n.twérpeo; en » omU^enùe„ -<saç. Bestuurdèr : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws të_zehden aan Jos. VAN PELT, hooidopsieller van Ons Sinjorenblad, I M 1 0, Sainte-Adresse. 15 HOVEÎ4BER : LEVE ONZE KONING ! Hoog de Harten ! Terwij! we deze eenige regels, onze soldaten ter- eere, neerpennen, blijven ons de gelukkige beriehten toekomen van den zegevierenden vooruitgang onzer Lroepen en de bevrijding van ons dierbaar Vaderland ! Na de eersle over-winning der maand September toog ons heldhafiig léger, met onzen grooten Koning aan het liooî'd, voôruit den lande in, waar onze dierbaren ons waehtende zijn na vier jâren de kne-velarijen van den bezelter en de groot-ste ontberingen doorstaan le hebben 1 Iloog de harten ! de bevrijding onzer sehoone Schéldestad is nabij ! Scbtidi het stof van uwe kleereri, poetst uwe waperis, want we gaàn lier, het hoofd omhoogin gesloten gelederen door de straten en leien van ons fiere Antwer-pen trekken, terwijl duizenden en nqg duizenden ons zullen verwelkomen met eene geesldrift zonder einde. Hoog de harten ! Fiere Sinjoren,komt gein onze Moederstad,laat dan vreugde-zangen klinken, laat onze torens h.unne jubelende tonen uitgalmen heinde en verre, van 't Zuid tôt aan Stuivenberg, van onzen Scheldekant tôt Zurenborg, want de zege brengt gij ! Zijn velen gëvallen in den langen strijd voor onze vrijheid als bel den voor het Vaderland, we brengen hun eene erkentelijke hulde en hunne na-men zullen we schrijven in mariner en gond op het gedenkteeken dat eens verrijzen zal oj) een onzer openbare plaatsen. Mannen ! Moed ! De zege is ons ; de verlossing is iiabij 1 Ons Sinjorenblad. Hoogmoed komt voor den val. — Om onze kinderen van die wsarheid te overtaigen, zullen wij hen enkel op Duiischland le wijzen hebben. ?\nhverpen s la api ! Tusschen oude, g ro'e ne wallen Ademt de edel-fiere stad, In een loomen slaap gevallen, Rust verlangend, afgeniat. Als de sehoone slaapster, droomend Van een ridderlijken stoet Met een piins, die, lot haar koinend, Door zijn kus haar wckken moei. De eeuwetioude steenen wachter l'ijlt zijn spjts hoog ai Tie litchi, Richt zijn hlikken ver, daaraehîer, Waar de grond van slagen zueht. « 'k Zie er nog geeh morgend dagen, 'k Hoor nog geen klaroengeschai. Slaap,slaap voort maar.ruisehtzijn klagen, « 't Heldenleger kon eu zal, » Fleemrig-zoetjes kust de Schelde, De eedle slaapster, bij haar boord : «Slaap, de riddren zijti te velde. Slaap, 't is natht no. s'aap steeds voort,» misé ze, Huistert y.e îinvérrfr&tcn In haar droet'-eentonig lied, «'k Vloeide waar er kogets Ootcn... Ment vergeet U gindèli niet. Slaap, liiijn diepbeproefde stede, .S'iaap, mijn sehoone, tart uw jtik. Wal-een band Ù Duitscliland smeedde, 't Riddrenheir slaat dra hem stnk. Duizenden nian-kloekc hehlen Zwoegen, lijden, strijd eh hier ; Over Vlaandrens rijke velden Roepen ze U : « Houd ruoed ! Bliif lier! » Front, Juli 1918. War» Van Antweiipf.x. Vaantje van het H. Hart. Menige onzer vrienden hebben zich reeds op zienbare wijze besehermd gezien door het dragen van dit vaantje. Wij zetten dus ten zeerste al onze lezers en hunne vrienden aan, het vaantje en het ken-teeken te willen aanvragen aan het werk : Œuvre des Insignes Quai Tilsitt 19 Lyon. Zij zullen deze kosteloos hekonien. Om de verzending te vergemakkelijken, verzoeken wij de vrienden, dat er in iedere Kompagnie een makker de namen zou op-nemen van dezewelken het vaantje en het kenteeken zouden willen ontvangen om 3ls-dan de gezamenlijke aanvraag en Iater ook de uitdeeling te doen. Wel aanduiden hoeveel er met vlaamsch of franscli opschrift moeten zijn. De verspreiding van deze godsvrncht zal meer en meer den Zegen des Heereu over U en onze wapens trekken, alsook ons spoedig den zoo vurig gewenschten vrede bezorgen. Dus niet meer gewaclit maar aanstonds gehandeld. AIIerleL Dank ! Wij danken hartelijk ai degencn die nieuws voor ons blad instuurden en wij blijven op hunne medewerking hopen. Mogen wij echter een klein verzoek doen ? Schrijf hetgeen gij wilt opgenomen zien zoo duide-lijk mogelijk en gebruik uw blad maar langs éénen kant. Zulks om ous werk en dat van den drukker te vergemakkelijken. Adres : Bij mogelijke adre^verandering, st hrijft dan aanstonds : voor Anf wel pen aan Fr. Couls, rue Béranger 34, Le Ha\ .e ; voor Borgerhout, aan Jos Van Pelt, bureeloverste, 1. M. I. ()., Sainte-Adresse ; voor Berchepi, aan Viçt. Peeters, onderwijzer, I. M. I. O., Sainte-Adresse ; voor Merxem, aan Ant. Janssens, brancardier, H. M. B., rue Aneelot, I.e.Havre ; voor Deurne, aan Kaw-1 Laeneus, iourrier, D. O. A. IL, h,b* Gra\ ihe. Ojficieren : We ontvinpen leeds versehil-lcnde adressen van Antwerp.st-lie ollicieren. We hebben ze eelHer nog niet irillemaal. \N ie vult onze lijst aan ? Heldenli/s! : Voor het jaar ISIS hebben we nog maar een aantal irriiehtingen binnen-î'-kregen o- er g»*sn^uvelde ir.aiÇkt'is. We ! o-pen dater niet meer zijn, n;:;cr we beiwijfe-ten het grooielijks. Zij die bijzonderheden kennen over den «lood, (ie begi aai'plaats, zoo mogelijk grafnummet-, enz. vao soninrige onzer gesneuvehie makkers, worden vrieniie-lijk verzocht er kèïniis \'an le geven, en zoo volledig mogelijk, aan Kai" 1 Laenens, fourrier, D. O. A. U'., u ii, G- avilie. Nog oper nieuirs. — De lezers zullen kunnen opmerken dat in het nieuv dat ons als uit België komeiide toegestur.; d werd, de prij-Sy» van zekere wareiî niet o\ ereen steniBien. Dat moet ons niet vérwonderen, zëgde een onzer vrienden, niet lang geleden uit België teruggekeerd : op een paar dagen tijd is er dikwijls een groot verschil in prijs van de-zelî'de waar. De Britsche kindèren en Maorschalk Poe h; — Een onzer bèste weldoeriérs uit Engeland deelt ons het volgende mede : De Engelsche kinderen"\verden uitgenoo-digd tusschen den l1' en den 18e Juli eene communie op te offeren voor den goeden uit-slag \an het oft'ensief van Maarschalk Foch. 5(1.000 hadden eraan den oproep beanîwoord en velen zonden eene postkaarl naar den opperbevelhebher. De inrichters van deze « geestelijke oft'ensief» wisten natuurlijk niets o\er den komenden vooruitgang ; ook Maarschalk Foch wist niets over de gebeden, Maar toch, 18 Juli blijft een onvergeielijke dag in de geschiedenis van dezen wereldoorlog ; 't is het begin van den aftocht der Duiischers. Van uit zijn groot hoofdkwartier schreef Maarschalk Foch op 19 September 1.1. een brief naar den uitgever van de « Universe » om hem geluk te wenschen voor het geno-m&n initiatief, hem verzoekende al de kin-deren in zijn naam te bedanken en hun te vragen te blijven bidden voor de zegepraal vàn ons Recht. Onze Ondersteuners. Antwerpen. Jos M. Waterkeyn,Eastbourne,L 10, Fr. 260.— Mgr. Boeynaems, Bisschop van Ho- nolulu, (Hawaï-eilanden), 54.20 M. Armand de l'Arbre, Londen, 50.— R.F. De Keyser, Belgian Social,Charitable Institutions, L 2, 52.— L. L. Londen ; G. Smette, Londen, ieder 10/, 26.—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Sinjorenblad behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes