Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

862 0
31 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 Januari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v69862cb33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ O» " ..««à . rJ 'sj* « -•çi-:ïr»'-aSr,«t;rI> -Y Tf. RttkSr^y»»»»^. '«• *« OA-Atst p> ■ascti^yi' «ui*-- --■^v-vJl •««#»-— ■ •*^>>-1»' V»£*i*-' TWP1 --w— " *~*-- * Boigisch dagb-ad verschijueîide op ai de dagen der Week Kee«cti« i «I. B  t -. i t>. i. % I 7, ru» Bior sî, C . '* - — " ' , ~* | 'Â.toiïM.Y- -, ■: «kk-smw* Be%8e ««'"£• -.. .m*:-* v>. ,<*•«<*. ;vSH» •v»w. -i »■ ir-fsn-MMJXjt■■ iw»uiKi**a|M-J-i-'»»PW»B«»wn.intnwnw Ecchl dodr/Vrijj en yrnak j vùût Qùû %n v<ilk %n luné <%t.w«,CT!ffa-rUl*.KSi«» MIKUWC TR MMÛ4H-RWK KORTBT < t EN WUS S5C4>" ï-:..V '« -T* %ÉIÔE*: YOf-î? >: i' >' ??Ce«»-v 5S«>ô-4-a»\ ftt3S O^K AWONf-saMrWTCN^I - ' Per weefe aa^e»> ïf^» <0 hummirs tNUNtM.-^F.v pa • : ..->«• SPCIT ^Il«a«l34li SL»®*» #,*hi HETZïL^ûB AtiRsa CSESLOi' V- -t*>t M l'^yve 2 * - •• - ■ k ■- *M<s Vvs, CMtot» T T f7» I \ m-O -t I T "M/S*ï? TVT V :•' H S ;H, ,., : I I \! I :r fii \ ■ 70 9 cor- | VI ntijn oorlogsbroer R. DcRudde, gcsneuveld in \ Iciciucleren. e nid is de a vomi gekomen ov. ■jrot ve doodenland en sP.l 0 ^a;-| «-achien op de walb ri. Lt n b!c• Ha»h h :ngt tr< urig'guider no- g<, <■ Ii ei«t oie zwarte nauktô fecomeu m-Hvreenidé liebt, dat ons h-ven d< (v ècti ver^roo! jesland. • e y-'1; Hrallen "Nvolij» s çcliuiv.e«. z roE'Heor't rùirri, huppelen ee. k sloi 0eu"Hen wcg athtef die Un :< 1101 * ientaB"*# V ' M • ^duiijk.v. V';- Hn vêrzinien in de. zweuto de- . >i dea, dip gruwt ginder ach er tle s nsi lin slil vs-indjo. waait over ci wi < > lai îe.dôft lift doode gras ' n '! dor ■ct neigen in sierUjke biKj.n •-. d • >etojHè zoet-MÛ-cbend slaar in iU UMjHilmte van 't breede veld, zi1 , irMjkK'feemd lied van weeraoed en o o E9aH|f:,-achlen van sclioon- dit'g' > in Hladerlop e boomengrot pen^en g. , »sn^B|erv,eri tje verve oneni i.iir neiu n 14 ''»pn n a clnt. di< dringend h ng bo\ ias'«^pnz9 grachlen. iManrun kîuipen s ? i i i o nit boni Hkhin.g '» en nauw hoorb. ar lin urs véorzichligstappcncp d n iun pvrozi n grorïd Nog d ooviger wqr e avond en zacbler^ schrij en < lannori, die op V-erfct-nning g bsschen de lijnen. Nu ni o ■' Ion ekonl.en ztjn in t 1 utd wa.ar (i i~o igsten sie ht* kornen ■ n v.,.r i ood g ijnst uil kant en lï.-g, i Lartô ubusJïoleri engranw\h orne tammen. Eonde'ijk ti^gsiig•• is i acht en langé -ziin de wac.li'1 l'en -bv.allen en oud, o zoo koa«.l me et z'jh vo'or de jongens op v rko ing In de ver le toràmclf sr anonuei'gew'.dd >. n eenz •&• reonn eerscht in de loopgrscr.i, m- on ! e nnnnen, die er wetkebd'j zijn a o vooruitgesCho'ven pôst» n. V en schniven zwarto gesi llen ia ver dén grond, dni en w-'g m uilen en versch j -en w,er vo Indschè schildwa ht. To 'n n.. t! e opeens geweervnur en j <çgen ogels huilend ever de konde via' en wreed-droeve reet k!aa^d - o> wïjdè la-nd en men hoord< de v< ■orde gidempte slemnten van ia nen, op ver ennirtg in d g-'\v.. jkestreek. I)e niann->n h -d !en ç L'hotP» op Onze ver on»ers en loest iem nd g troH- n z;j '. In die' dood^che ecnz iar^Jieid le sristen viaarnsehe.n krijgi.- op d arden grond en ^ood-^arin hl ijpelde op de aarde l is b l.i iiet zien Jiggtn, maar veel tnoot eladen hebbejni liij 'tsonib re. aîlec ijn in den droeven nacht. Maar 1 ;.j geleden heeft, dit w'eet i ze [ij moest er g"St,re tliggen, 't ino-ieeke lijdertehoof-I èg, de Iku ard lompen en de armen.op en laatste gebed. In die pogonbl en moet bij Lernggczi n il >b • ri erre famille in 't verwoes'le i njd îoet dewind bem de trouwn licdei iebben- gezongen zijnér b ijde k .erjaren. En toen opeens, dat w k zaker, ïieeft li j gedacht a an G ;n Vlaanderen, c is zijn o -men^ : iji lijrien het iaaiste gebed gewor : ;ijner vurig-rnihnénde ziele. I ! 'iclite geruiscb van wit-zijd- n 1< «ijn blanke engelen gekonXeo uit. îoogen b mel, vol gonden g! m ^ linkelende sterren, en ze h- bb lis vele zuivere g.?e--len. z'jnn wi iéq. gekuat il) dan bare d fde i°mèî^che vereering En !o -n in c ;roQtsch e f> pot heose a n go; id en i pn blijde zonnestralen is IJii nen, de Meester, zijn J 7^ II!j '1 le armen gerei t i > snriaclitô lv angen naar zijn Gdddelijke \ no : -i de smart. van zijn jong îioli • i ni sen zoetf baisera ge,worde vaor / ij piivere ziele, die in ho g-be;nin>; )pzwoefdé 1er hooge Kristuwoo-n Prachlig is de naebt en machtig-seboo-ris clegroojscbe verdnldiglieid ' van dien gekw-êtsten jongen, die weg-' gediage; wordt door «zijne jongeng». ■r 11 Hij Iiyt uitgestrekt nu op de draag-bf t in don hixlppost, \raar het heel slil is, ia-ir do prias ter Gods zich over ) h? n beenbuigt en hem den zegen ,i g ft de ver?cving vanwathij mochl rîsdrcven hebten. Zoct glimlachl de \- l !■ rij. i', nu liij weet dathijin k- praohlige c rustheid sterven gaat en i'U l ij 7Î. h v i'eie ■ eel in de armen van e.; z!j n Je?.n Hij bezict nog eex.s met een la i„-.î-iii'fdeblik de jongens, die droc-» staaa bij hua gekwetsten makker en engcl n, die leven onder *t krîjgeis-1 ;vo!iï, hebben hem opgenemcn en ge-.. ' dragon naar 't krrjgsgaslhùis. f H.i] rust i i 'I witlc■ beddeken en ! 't v.-it-^ k-■«p!e hoôfd ckr fiekenc'-ienster !: Ich m'délijdcnd over zijn bleek b >ofi ea hare t-vee vingeren heelen .zijne--v re ■ le woud>. En steeds maar j ùoor 1 >okt '• t bloed en verft rood de ! : w i L te r.ns Do gewonde krijgcr moet -t Oîizeg;icïij-k lijden. maar toch glanst 1" op zijn golaat de zoete kalmfe, daar bij yc.nr Co "i oc, Viaa:;deren 't grootsche oa'.r !>;• -ngeis gaat van zijn jong-mooi , fev. ,i. 't Is heel slil in de ziekenkarner " o - r ic":jes iispelt zijn stejvende stem-n. : s Wist • ici dat oen mcnsehzoo ti'l !i !pîi kon,m lar ailes voor "V laandercn n e, Vîaandé' en voor Kristus ! » le! Taev is hij. vredig-zacht gestorven " ; c is zij blanke ziel op tweevleugelen - , n -nar'teeuwige land van zijn n - f j b.o<- e lu Irachten. G iv ; ; vhangl de nacht over Vlaande-'r . \ lar de manneh waken np de ,-■11. n, e.i in de boomen huilt dewind r,i een bebca zegelied. ;>tr| 't Is ou tib droef j;: ; ot ; .Te ; • ïjQjkkcftklup'lea klinkt door 't lorpj à, a? h ter de vuurlijn en lang-d , m ' schrijden de vele Vlaamsche !e - : - achter 't iijk-van den «dappe-v • » viel voor God en Ylaat deren. | Wit etaan de, hulzen en wit staan de î ■ ni a enzwa-t de vele kruisjes op 't krj ' khof. Slil bitit de pries ter er ; sîo.u staan de mannen bij den ^ape ■ den kufl. Zaehljcs lielen ze Iirm ieerzi keri in de goedeaardeentreurig ; (v zij n wc heengega 8.TÎ, bi/ldend voor hem en '! i '1 and, v aarvoor bij stitif. c .i To -lieb ik, ginder verre, den m El.--, o t 'zien v|iegen boven het ver-b:j ; - . -i,- la ,d c<i't storman geboord der i! | verre zae, wi.jl een makker nevens mij '/ ; 't h~ "fi. sebudde en stille mompelde : " J ' : Ui s <-o.or Vlaanderen en 'l lieve land ,;e ' 'cor Ivrislus ! iji ik- Vo :r -dat idcr al \vàs bij g aneuveld d - : t h';j vr.-di.r ru s te bij den Heer. en ! We bi i leo voor U, Broeder ' FLORVLIS. :i- ; o l j yj; BuûfczUnnâ bedrelgl Iloîîaad ïet ed : . -g âz szhzepa- n Ur h s ':!!•- iiag van Arasrika g®slsld n, >nV A erd trs 25 Jan. D ; tsc va .d zal al de Iloïl^ndschc - n / e va t naa u^chsppiicîi op de zwarte bl 1 j.-;l f. - - ii iiea Uollaod sclaep'en )p ;■ b-: o >,kk>iiv siel-t'^an Amerika.xII,il-ij.ii : z .-a o -k • i t ra<-er mogen rekenen >:L . tse'isîn k.rîftnuilvoer en In-• j 'gr-isoU ! ni' Àmerikaanscha • ' ; ,! b -c'-an zaUea zij door dft Duit-c - n t ' i! 'divi;;-ii worden. O rei.i"g he ft voor doel <|e on- en ,] rt. .i;,, fji'jjg daor U >iiand te belett :u fnst de verbojidcn landep- Anlvvoord van (îraaf Ilerlling aan Lloyd George en aan Wilson De Kolôniale kvvestie Ik ga orn tôt liet vijfda puut, een al koord betrekkeiijk de eischen op ko!( niaal gebied. lien praktische verwezei i.ijkicg van het priuciep doorMrWilso mteei'gezet zou op eeidge moeilijkpj den stuiten. in aile ge\ai derik ik di men E.ngeland zich kan laten verstaa met Amcrika, Wij zullen dan zien wi wij op de vredesonderhandelingen kui nen bekomen op de basis van éene k< loniale conventie, tusschen Engelan en Amerika, waut wij ook ecj nieuwe vordeeling \an Koloriiën. Ds ôsîîrmming van het Eussisch gebied Ilet zesde pur.t door Mr Wilson ui eengezet heeft betrck op het gebied b zet i n Rusland. Nadat de verbondene geweigerd hebben aan de Conferent \ \n Brest-Litowsk deel te nemen, va werp ik hunne inmangingin onze b trekkin en met Rusland. Deze kwêsties gaan enkel de vi mi de.nrijken aan. Os Eelgische kwesîie 11 et zevende puât van de redevoerit va-i Mr Wilson heeft betrek op Belgi Mijn voorgarger heeft reeds verklaa: dat Duitsehland nooit de aanhechtir door gfiweld van- Belgie gevraagd heei De Belgische kvvestie hoort toe a e het gt heel der kwestie" wiers bijzo] derheden in de vredesonderhandeli: gsn moeten geregeld worden. Zoolang onze vijanden het princie der onschendbaarheid van het gebie der m-ddenrijken niet aanvaarden -en de een'ge mogelijke basis der onde handelingen — moet ik het oogpunt to traden dat wij, altijd volgden en de a schci ing der Bslgisohe kwestie vs het geheel van het vraagstuk, verw« pen. Heî Fransch bezetle gsfeiei Ilet achtste punt is de bevrijding v het Fransch grondgebied, Het bezel Fransch gebied vertegenwoordigt ee belangrijk pand in onze handen! Hie ook maakt de aanhechting door gewel L geen deei van de.Duitsche. officieel politiek. De voorwaarden en de forma liteit.en, waarin moet rekenschap gc houden worden van de levsnsbalange; van Duitschland, moeten vastgesteî 1 worden tusschen Duitschland en Frank ° "iRÎ j_ Ik kan enkel met krachtdadighei j. herhalen dat er geien kwestie kan zij j van afstand van grondgebied van he e.lkeizerrjjk aan Frankrijk. Wat da volger.de puuten 9 en 10 aai gaat, t.t.z. de eischen van Italie, d kwestie der Ooste.nrijksche national te.iten, Servie, Monténégro en Roems nie, deze kwestienraken hetbelang va Oostenrijk, wien wij het initiatief va t_ het antwoord overlaten. e- Ilet 12e punt de~ onverdeelbaarhei n van Turkeye is eane levenskwestie voc ie Duitschland wij laten ook T urkeye vr r- antwoorden. s- Wat betreft het 13e punt,de Poolscli kwestie, de verbondsnen hebben noo er voor Polen p a r t i j gekozen De regelir van deze kwestie >noetovergelaten wo den aan Oostenrijk, Duitschland u Polen. Het gedacht yan een natiënverbon i g treden wij bij. e. Wij hebben de redevoeringen va ■d MM. Lloyd George en Wilsoii gehoor< ig Beide bevatten eenige princiepen di t. wij kunnen aanvaarden ais basis voc n eene algemeene wereldvrede ; maar i i- de pnaten waarin MM. Lloyd Georg i- en Wilson concrete kvvestiën besproke hebben, die voor ons en onze verbondt nen die voor ons van groot belangzij J{ schijnt de wensch naar vrede mi _ rechtzinnig. MM. Lloyd George en Wi r. son spreken altijd als overwinjraars aa e. overwonnen. Onze militaire toestan f. was nooit zoo goed als tegenwoordi: m Konden de verbondenen voor den d; sr- koaien met nieuwe voorstellen die w dan ernstig zullen onderzoeken. Ei duurzame vrede is onmogelijk zoola-i j de onschendbaarheid van het Keizc rijk niet verzekerd is. m te 5 Bel Duiîsdi volk en zijne regeerin •r i n » De Sôcialisîisclie atgevai digde feedreigt met Révolu Tï t Volgens de « Kœlnische Zeitun verktaarde Hoffmann in den pruisisc n landtag : r- De opschrift?n op de muren in ?r stenrijk zouden u moeten dienen ;; waarschuwing ; gij danst op 'nen vi J berg. Scheidemann heeft e met te£ ' : werking bedreigt. Wij staan, zooa) 'd Oostenrijk, 'op tien minuten Yan ondergang. Hoffmann werd tôt de orde teruc ; , roepen, maar viel weldra weder i a ludien ge onzeà raâd niet volgt, valt de verantwoordelijkheid van t/elr uren kan op u. En later : Ik houd mijne bewerin staan de. Wij verwittigen u ten laas ure ! Onîwsîesî m \iz\ Rijalan- ■d Den Haag, 28 Jan. Geruchten hier in omloop hou staande dat erge onlusten uitgebrc /.ij n in de nij verheidsgebieden van Rijnlaud.. Scheidemann weigerî v befrewwea in de regeer; le " * 'te Uit offieieuze brou meldt men îii Berlijn dat de zitting der hoofdcom d- sie van den Reichstag zeer woelig 1 ;n De redevoering van graaf Hert n- werd verseheidene malen onderbre ie door de sociàlisten. t- Scheidemannkwam tusschen in d n. voege : u- Zekér do onderzeeCroorlog h •u werkdadige uitslagen opgeleverd, n de oitegensprekelijke uitslag van d( 12*- veldtocht is de oorlogsverklaririg ^ t;» Amerika geWeest. De Vereenigde Sta hebben nu de plaats vaa Rusiand ov g », geDom'en. hen Men vertelt overal wonderen over c naasten aauval. Maar zelfs als de ni Oo- taira vorderingen zich voordoen, zui! ter we toch den vrede niet bekomen. Oi iur- tegenstrevers zullen niet jneer toege\ en- dan wij. 3111 In Oostenrijk wordt Duitschland ! den scbuldigd van de oorzaak te zijn dat onderhandelingen te Brest-Litowsk n 'gft- vooruitgaan. De ophitsmg t.egen O tenrijk is waarlijk niet te ven.^even. ! clan fic regeering zich aan den inVJoed i wat pangermanisten onttrekke, of aïs ze niet kan dat ze haar ontslag indiene. ,tea stakmgen in Oostenrijk zijn ^ oorzaakt door de redevoering van ge raal Hoffmann . Wij zijn voor de vei | digin van 't vaderland, maar wij wil niet meer van't militarisme. Wijhadi gelegenheid kunnen hebben oui vr den te sluiten in het Oosten en \rij heb ken de gelegenheid laten voorbij ga a. Y het Turkijo moet eene oplossin'g geven worden zonder dat men DuûtschL van arglistigheid kunne besonuldi^ De sociàlisten zullen ailes doen v het volk en voor het land, maar j voor eene regeering waarin we <>■ ')'lt betrouwen kunnen hebben en wier nis- dragslijn wij nïet kunnen volgq n va s., ling ken Czernin îicudî 32er zijne veroyeringsinsicMs in dsn donîieren eeft iaàr Graaf Czernin heeft in 't nlgam ;zen beteren indruk gemaakt dan Hertii J- DE ALGEMEENE TOESTAND Klaarte in de duisternis .j Verleden woensdag schreven we i r het artikel « De Toekomst » : 1 «Duitschland tracht de vredebespr: e kingen met Rusland in der minne 1 - schikken om met de hoogst mogelijk . zekerheid, op de kalmte van het Ooste i te kunnen rekenen. Decomedie is uiter: I wel ineengesteken. Oostenrijk hanj . den clemokraat uit om den volksgezi: den waanzia van Trotsky en zijn part /• te voldoén, en ze in te sluinieren tegei : over de duitsehe vraatzuchtigheid, d î ten slotte ook een brokske aan Oostei rijk zal afstaan voor den fijn gespeeldc roi ! » e De redevoesingen van Czernin € Ueitling komen onze steiiing op kli kende wijze te bevestigen. Czern: n speelt prachtig comedie met de volk n gezindheid. "t Is al toegevendheid Polen vrij ; Rusland zijn oude grei terug zonder een vierkante meter mee Italie kan nog den stadu quo bekome ,r. Maar waar blijfrServië en Monte*egr II en Roemenië-.J Die laat Czernin in di dopkeren hoek. 't Zou immers spijt. e zij a 't effekl van zulke schoone woord it tebederven metopeensden wolvenklan R uit te steken naar het Zuiden. De ijze r" weg door Bagdad mag immers niet me 11 door serviseh grondgebied loopei Salonika moet de vrije haven word d van het nieuwe hinterland; en op Ro menië moet Oostenrijk denklauwleggi n door de invalspoorten in de bergr-n j bemachtigen. Maar rïaarvan spree e' Czernin liefst niet ; of liever hij bedoi , "de voorzeker dat dit een billijke ve goeding is voor den duurvan den oorlo e NTu daar moeten we naar raden. Het volk zal intusschen weeral tevr _ den zijn met zulke volksgezinde woe - den, en vooral omdat (.; min lui zoo-veel brood belooft. Orn c'ii t b« ! oy en heeft hij nicts dan lieve Vv<!en over n voor Rusland. Want n1 ] nu ook nog dreigen tegen de 1 i dar. ware >- 't heele spel bedorven. e Met Rusland moet men yolstrekt e traehten overeen te kon> , l>at tneent n Heitling ook.Kuhlmar-n L ; - met ît dat zaakje klaar te t\ri ' . rij hoojit ;t dat wel zonder de benoît • ■ ten af ie i- haspelen ; zij zijn er v . ts meer ij tiuschen. Maar w,-. zijn t- h bf-nieuwd i- te vernemen welke siri: ' - iihlmas.n ie gaat uitvinden om Trot t versthat-i- ken. liij heeft reeds m i bel r:; en n dat de Russische af-.aar.-n v--l min vriendelijk ià igewurdc ' - 'l rtrlsky n daar is aangeland, oi I r smds de i- vvolf zich verraden heeft <. dor c e seba-n penvacht, Nu 't kon t er n i op r:\n, als s- d# Russen toeh bep> ' - 'ten van ! ontruimîiig wiilc; I i i beloovm is dat ze de beZctts s,l- -r. - oo Vasten r; datum zullen ontruimen. ritigen o. der middenrijken hop n «-.s toch dit o, jaar te verpletteren, en tri spelén ze »n met hunne belof.ten aan Ru: land als ern ig; kat met de muis ! 't [s dus L. i r zich »n vriendschappelijk te teoi ■ 1 genover •w Rusland; Want't duitsek-en "t oosten- rijksche volk heeft h ont- r. cr Over Elzas-Lotharlngen etn over-i ; eenkomst mogelijkvolg ! tlinff, en »n Czernin verklaart zich soi Ida ' n : hem. e- Met België kan men han ; -n r>?nr ge-^n i la.pg de omstandighede: Erigel- te senen moeten hun malt o iien iu kl Turkije om plaats te n lu r, voor de ;1- bedienden van de Bagdad .".in ! r- • Ilertling hadde beter g; " 'd met ' n g. oost^nrijkschen minister oorlog, von Stein, dat hij niet voorbai ian ee e- voordeelen van den milit iv* n loi sland r- der middenrijken kan vei ken. il. Toch inistrouwt men hem iu Oostenri an zelf omtrent de punten die hij he ncl sluw in den stoofpot liet. ig. Bij de commissie van buitenlandsc ja2 zaken protesteerde Czernin tegen 1: verwijt der sociàlisten van de redeve ^en ring van generaal Hoffmann niet be tno te hebben, of geenen stand te hebb cr- genomen tege'n hem. Czernin antwoordde dat bij het c noodig voncl ; want die redevoeri heeft slechts den duivel doen roeren t wijwaterv&t : ciemand, zelfs Trots niet,stond er over verwonderd te Bre - Litowsk. ry Volksvertegeuwoordiger Elleboc vroeg uitleg aangaande het standpi van Czernin tegenover Italie, Roeme en Servie. Czernin wedervoer dat hij op die van ken niet kan terugkomen : dege«en t?il mij wouden begrijpeii hebben mij er" grepen, zeide hij, Over het groot verschil der oorloj ,.n doeleinden van Duitschland met < ■if: van Oostenrijk verklaardeCzernin : eD Duitschland is in eenen gansch am nze ren toestancl als wij. Het bezit u len gestrekte coloniën die moeten wei gegevm worden. Het is ttatuurlijk c be- jlct pand dat DuitschJand bezit n de kan teruggegeven worden zonderc liet Duitschland zijne bezittingen weerki 'os- oe. Wij, die geen koloniën bezitt-Dat hebben dien waarborg niet nooclig-"6r Zou de herziening der koloniale i 'let ziltingen, waarover liertlingsprak so moetèn uitgt-legd worden in den zin < ver- Duitschland bereid is het statu quo •ne- Europa te bebouden en de onafhan rde- lijkbeid der bezrtte gebieden in 1 lien Oosten te herkennen, mits zijn ko den niaal gebied vergroot worde. Wil •ede 30ms den droom van het koloniaai Ai ben kaaiïsch miildenrijk verwezenlijken oor --oste van Belgie? Was het daarom i den hij de belgische kwestie niet van and alg-emeene overeenkomst wou scheid jen. Al gissingen die toch tôt geenen m-zullen leiden. niet --— i .....ma,, ■ 'een m VEEDESOiNDERHÀND LIKGEN Ue weerklank van den Ijtarger^orlôg ep s vredesonderhandelingei De duitschers, ter gelegenheid ,een voortzetting van de onderhandeiir ^ng' te Brest-Iyitowsfe, slaan een dreiger iiiMHrf.1 —i taMiwwww JJWJMI. ufswjjaaj- - -c. _ f jk toon aan tegenover de R: I - Le-el sllssing moet komen ov , o b .. a-kingen. Dat mag niet h.ng f.;:.nsiepen [ie zagt « Het laatste nieuv s > lit-Munich, .et Tôt hiertoe hebben de R » ;son zo'rg-ie- vuldig vermeden tôt de krfn van - de [et bespreking over te gaan.H Lijdt geenen en twijfel dat de maximalist r -slechts onder streven de revolutn te brengen in. in Duitschland en onze ge.- nten te ver-ng nederen door ons eigen vr r. in Ook kunnen wij yerzti rv ■ < i {,jj iky de hervatting der besprek: . de ivn-st- ximalisten een besluit zul'cr ujten namen. ,ea De Kreizz Jtung werd . ; d -en qc-în\ Schorstomdooreen zeer artikel uie de duitsche diplonu 'ie i • t . i Jje. narden toestand te hebi :i 'jraclit. za_ Zij schildert eerst den -v rl af in Rusland om er dan als ,< i,}:- î;it te . trekken : ze moet de R>.. i , L.n 0p hun knieën vallen. Het Russisch front, sel ijft . is in staat van volledige,-o^tLiiu - . i,;. . , jf> lle cierenkorps is verdweiu, ; ' oorlcgg-nijverheden bf.staan nie! m ; men le- lijdt honger op 't front z-oow ^ l c lu ïn 't ll* binnenîand. *r" ln dezen staat zijn d; be ei^îej.en 'at met afbraak der maxinialjsii .chef' ide rs 'et belacheliik. Hunne invlc , m,-.ssa l^' kwam slechts hieruit v< o t e t ze het "-j- eindevan den oorlog bel OiU i. Ko't 'ni zijn dezelfde kerels die J c- i -n met den oorlog te herbeginnei ! : 1 - . eens 3e- in de kazernè'n komen n ] dat ns ze optaituw.gaan vechttn t ■ , Duitsch- îat land en ze zullen met 1 n buiten iu vliegen. ke- ])o hoofdman der I re , A', ntief, iet sohildert in een bii. f aa J ire den lo- wanbopigen toestand af, die niettcelai t hij den vrede nog uit te st-il . 'ri- Op het oogenblik, s h rij - ij, c"; ! do ien schrikkelijkste honj ers rsclrt iat in ganseh Noord Ru :!; d s dst er te de Petrograd talrijke inwons zwijken en? j aan uitputting, trekt ftien d onderhan-îde ] delingen in 't lange. I Daar de laatste voorrad lien uit-Igeputzijn vanaf midcle Februari, is \ Rusland met zeer-groot • ; ren 1 - Edreigd. Zijn eenige rt '■■■ 1 mst in een spoedigen vr: de, in < -i: enirg met Ukranje, den graanzoL r v n Rusland en in de naar huis zr t di^g c'. r boeren. Deze toestand spruxt cr .-i-ndr - - • Je voort uitde ontred c i 'tvervor--. Ilet aantal geladen en «>• -,-1 -t.. wagens bcliep den 28 No -der waarvan 3100 sinds oet. i ( "iijr--• n geu van Noord Caucasie ovrrvniien. 22000 den wagens bevieden zich in het distrikt 1 Priis : 5 ceullen «n Dondcrâ»^ %■* < u - > *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes