Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1004 0
28 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 10 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk07v02/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I ! . - Vierde Jaargang -- Nummer 1280 Prijs : 10 centiemen (Avonduitgave) Zaterdag 28 December 1918 Ons vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week INSCHRiJVINGEN Voor een termijn van 3 maanden ... 6 fr. 50 > > > » 6 » • ■ • 12 fp. 50 > » » > 12 > • ■ ■ 24 if m RECHT DOOR, VRij EN VRANK VOOR GOD EN VÔLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent OP DE SLAGVELDEN VAN DEN YZER V. _ (6de vervolg) De Panne, 11 December. De Duitsche doodenstad te Houthulst :al bewaard kunnen blijven. Een grondige ierwoesting heeft bet Belgische geschut lier met aangericht. Het « kolossale » nonument in béton, dat nu reeds op de lank ligt, zal natuurlijk verdwijnen. Het ligt rouwens in de bedoeling der Belgische mtoriteiten, al de gedenkteekens tôt ver-îeerlijking der gevallen « Helden » op te uimen. De-begraven Duitschers zullen de Belgische gaslvrijheid blijven genieten, maar ;ich tevreden moeten stellen met een jescheiden houten kruisje. i De militaire begraafplaats te Houtliuist is eitelijk een uitbreiding van het bestaande cerkhof. De Duitschers hadden er een tuin ?an gemaakt, die daar in z n zomerkleed Arel s'.il en stemmingvol liggen moest aan Jen rand van het « unheimische » bosch. Een nôg grooter Duitsch soldatenkerkhof s er te Pascchendaeie, en Britsche begraaf-Dlaatsen rijden we hier oo : ieder oogeablik worbij. Zij zijn van verre al te zien en te lerkennen door hun witgeverf e kruisje?. Ongeveer tweeduizend driehonderd Belgen iggen tusschen de Panne en Adinkerke segraven. Ondanks het vergevorderde sei loen zijn vele graven ovetvloedig met bloe-nen getooid. Afgevaardigden der Brussel-sche pers, die dezer dagen een bezoek hier srachten, leg "len er, uit naam van den 3elgischen Journalistenkring, een enorme crans neer. Hier liggen generaal Jacquet en Paul Renan, de zoon van den minister van Spoor-wegen, begraven. Een vierhonderdtal Engel-schen en Franschen rusten in een aparté ifdeeling, waar ook enkele zonderlinge graf-:eekens de tombe van een armen Senegalees ianduiden. Terwijl ik het toch over kerkhoven heb : n Mechelen hebben de Duitschers cen soldatenbegraafplaats aangelegd, midden in Je stad. . Als ge in een trein van Brussel naar \ntwerpen zit, dan rijdt ge er vlak voorbij. Dp ieder graf staat een miniscuul boompje net een zerkje er tegenaan. De Meche!sche Vemeenteraad heeft reeds besloten, dit cerkhof op te ruimen. Al de lijken zullen iaar~ de stedelijke begraafplaats worden jvergebracht. Op de slagvelden aan den Yser zijn nog Juizenden eenzame graven te \inden. Langs Je wegen, in de tuinen, der stukgeschoten luizen, midden in het veld ontdekt ge nog itokjes in den vorm van een kruisje aan îlkaar gebonden. met een meestal doç>r het ■oest reeds halfweggewieten helm er op. Weinige van deze vjsrlaten graven vermel-Jen nog een naam. « Vermist » OP WEG NAAR YPEREN De lange kale wegen achter het oude ^serfront liggen thans eenzaam en in een >roote vreemde stilte, die siechts het zachte uischen van den regen sloort. Overal ziet ge nog de kampementen der 3ritten: lan=e lage barakken met dakpannan n khaki-Heur.Volkomenverlaten z\ n'ze nog liet. Het Engelsche oppercommando heeft lier nog enkele afdeelingen achtergelaten, Jie met de opruiming van het slagveld be-ast zijn. Met bijzondere zorg wordt het coper van de ledige granaathuizen ingeza-neld.Door het Belgische oppercommando zijn Je uit Nederland terugge'<eerde geïnter-leerden voor dit karweitje aangeduid. Hier sn daar ziet ge er reeds een, in zijn v66r-listorische plunje, langs de wegen dolen. Maar dat zal dan wel een inboorling van Jeze streek zijn. Al de bancn hier zijn nog getooid met de rerkleurde lompen vanhaar « camouflage ». De boomen had men door een muur van iet of bakhout aan elkaar verbonden, en Jwars over den weg hebben, van vijftig tôt rijftig meter, banderolles van groen netwerk jehangen. — En maakte dàt de wegen onzichtbaar 700T de vliegers? zoo vroegen we een onzer iviateurs. — Zoo goed als volkomen, tenminste och onder de meest in deze streken heer-ichends atmosferische omstand'gheden. — Ik zou gezegd hebben, dat juist dcôr il d en rommel de wegen nog béter te her-xnnen zijn van uit de hoogte. — U zoudt zich vergissen, verzekerde >nze vlieger. Over de aarde hangt, van uit groote hoogte gezien, schier altijd een lichte nevel, en de « camouflage », zooals u die hier ziet — en zooals ook de vijand haar toepaste — doet boomen en banen in dezen ne\el als wègsmelten, en van het autover-keer merk je weinig of niets. YPEREN Als-ge op de « Groote Markt » van Yper? n om u heen kijkt, dan ziet ge in 't Noorden als in 't Zuiden en in 't Oosten als in 'tWes-ten, den grijzen hemel o pel op de aarde staan I... Schuin en stralc spant de felle wind uit zee over den onmete ijken puinhoop, de griize kille draclen van den regen. Hier, evenals te Nieuwpoort, staat de plaltegrond der stad nog op de vlakte ^fge-teekend. De B.itten hebben de straten vrij-gemaakt, en op aile hoeken zelfs bordjes met den naam er op geplaatst ! Maar van geen enVel huis is zeifs maar een stuk muur ter hoogte van een étage overeind geblevc-n ! Ik heb over een eventueele « restauratie » van de Lakenhallen hooren praten!... Een brok van het Belrort staat er nog, somber, massief, gewelo'ig, met één der vier torenspitsen nog als een arm, hoog en dreigend in de lue tt. Een lap van den voor-gevel heeft de Be'gische genie nog door middel van balken en spanten recht kuon n houde'n. Dat is ailes. En vlak daarac ter veirijst nog een brok van het hoogkoor der Sint Martinuskerk, grijs en bonkig, als uit de rots gehouwen. Méér dient er van Yperen niet over te blijven: maar zoo moet men 't bewaren. Het forum te Rome, de Acropolis te Athène hebben geen indrukwekkender ruïnenvLaat men deze glorieuse overblitf-selen siechts aanraken voor zooveel het noodig is, ze te consolideeren ; laat men er dan een hek omheen p'aatsen en ze bewaren als het hart van het nieuwe Yperen, dat weldra uit dezen aschhoop verrijzen zal. De kathedraal te Reims zçlf zal niet een z66 overweldigende en onbarmhartige ge-tuige zijn vocr aile nageslachten van de Teutoonsche barbaarschheid, waarin bij den aanvang der twintigste eeuw het mach-tige Duitsche rijk ten onder is gegaan. Yperen wordt nog bewaakt door een Britsche troepenafdeeling, die hoofdzakeiijk uit Chineezen bestaat. Het bruingele gelaat, diep in hun kraag wèggedoken, zwi gzaam en kouwelijk, ploeteren de Zcnen der Zon door de giijze modderen piekeren zeker over de wonderwerken van de Wes-tersche teschaving We keeren naar ons hoofdkwartier in de Panne terug. On^se tocht is afgeloopen. Ik voel geen kracht meer om me te verbazen, noch om te ergeren. Mijn geest is overver-zadigd van gruwel en miserie. Mijn woorden zijn 6p, en een onbeschrijflijke meiancholie daalt langzaam en zwaar, als 'n zwart bezink-sel, in m'n hersenen. Is 't leven nog het leven waard ? Zullen wij nog ooit weer de zon zien gloren in den blauwen hemel ? Keert ooit nog het geluk op aarde weer? Regen en storm sloopen snel 't grandioos vervaarlijk décor van de ontzettendetragedie d.e hier werd afgespeeld. De acteurs zijn verdwenen. Of heengegaan naar het Oosten in zegevierenden opmaisch. Oi achtergebleven in de hospitalen, als men- schelij^e wrakken. Of te rusten gelegd — een vott of drie, vier diep in deze mod-der, de meesten met siechts hun kapotjas als lijkwade en als kist, — tôt aan het einde der dagen.... De zon is ondergegoan, de regen heeft opgehouden en de wind vaagt het zwerk schoon. Nog een half uur en de sterren-hemel zal als een zwart-fluweelen baarkleed liggen, stil en strak gespreid over dit rijk van den Doôd. De Belgische aanhechlingspolitiek Eene verklaring van Vandervelde Op het Par'cijkongres protesteerdes Hothoever tegen dezoogezegde annexionis-tische politiek der Belgische regeering sinds haren terugkeer. Vandervelde antwoordde daarop dat zoo de regeering zich voor eene aanhechtingspolitiek ten opzichte van Ho'-land had uitgesproken, hij niet in 't minis-terie zou zijn getreden. De Nederlandsch-Belgische Kwestie Een oplossing van 't Schelde-vraagstuk ^ Prof. J. F. Niermsijer in de «Telegraaf»: Dat de staatsstand der Schelde niet onge-wijzigd blijven kan, dit volgt reeds uit het feit, dat ook de staatsstand van België na den vrede ongetwijfeld een andere zal zijn. België wenscht niet langer een gewaarborgde onzijdigheid ; het wenscht zichzelf te wezen. Maar zelfs indien België de waarborg zij-iier neutraliteit wenschte te handhaven. dan nog zou het vredestractaat andere bepalin-gen ten opzichte der Schelde dienen te bevatten dan het veià.ag vau 1839. Irnmers het is gebleken, dat dit verdrag Nederland niet verhinderde, België te berooven van de gelegenheid tôt bijs'and van de zijde der waarborgers langs de Schelde. Nederland zelf kan niet willen, dat het ooit weer de kans loope door zijn regeering gedwongen te worden tôt de ellendige houding van 1914, die te voren in zijn eigen volksverte-. genwoordigir g scherp was afgekeurd. Nooit willen wij wier zelfs maar den schijn op ons laden van lijdelij ;e medeplich-tigheid aan tractaatschennis en overweldi-ging. Niet alleen van België, ook van Nederland moet de eisch tôt wijziging van den staatkundigen oorlogstoestand der Schelde uitgaan. Hoe is die toestand te regelen? Men kan hierbij aan drie oplossingen denken : 1. Internationaliseering der Schelde-mon-ding.2. Verklaring der Schelde-monding tôt gemeenschappelijk Nederlandsch-Belgisch gebied. 3. Een Nederlandsch-Belgisch bond^e-nootschap.Internationaliseering der beneden-Schelde in dien zin, dat zij in oorlogstijd zou komen in denzelfden toestand als de open zee, dat zij dan niemands gebied zou zijn, schijnt onuitvoerbaar. De strook van Nederland's teïiitoriale zee zou dan aan weerszijden tegen de Schelde teniet moeten Ioopen en de rivier zou door iedere oorlogvoerende mogendheid tôt een tooneel van strijd mogen gemaakt worden. Zoo blijft dus de keus tusschen een Nederlandsch-Belgisch Scheldeverc'rag of een algemeen Nederlandsch-Belgisch verdrag waarin de regeling van den staatsstand der Schelde siechts een onderdeel vormt. Dit laatste zou het grootvoordeel hebben, de macht der beide Staten zeer te verster» ken en de kans op onderling geschil in oorlogstijd met meer volkomenheid weg te nemen dat een tôt één punt beperkt verdrag doen kan. Het is echter de vraag of Pelgië thans nog evenzeer- tôt zu'k een verbond bereid bevonden zal worden als het was in jaren 1905-1908, toen dat verbond door de leidende Nederlandsche staatslieden is af-gewezen, terwijl van Belgi. chen kant nie-mand minder dan Beernaert daaraan den steun schonk van zijn hoog gezag. Hoe dit zij, het Schelde-vraags'.uk dient in elk geval in dien zin geregeld, dat aan België een vrije verbinding tusschen Ant-werpen en de zee in oorlogstijd gewaarborgd worde, terwijl omgekeerd een aanval op Antwerpen van uit de zee mo^t worden tegengegaan. Opper Silezte wll onalhankelijkzijn r- WWI ■ ■ ■ .—a— V Bespreking met Mazaryk geopend Uit Breslau wordt d.d. 20 December bericht : De Centrumpers vun Boven-Silezië publiceerde op 18 December een eenslui-dende'verklaring ten gunste van de vorming eeneronafhankelijkerepubliekBoven-Silezië, ondfr waarborg van Duitschland, Polen en den Tsjechischen staat. In verband hiermede deelt het te Katio-witz verschijnende Poolsche blad, de «Gazeta Ludowa» van 20 December mede, dat de aanhangers van dit denkbeeld reeds drie afgevaardigden naar Praag het ben ge-zonden, om met Mazaryk te onderhandelen. Deze zou hun verklaard hebben, dat de Tsjechen aanspraak maken op zekire dee-len van Boven-Silezië, maar dat zij sympa-thiek staan tegenover een republiek Boven-Silezië. Ailes hangt af van de Entente. Mazaryk zou een koerier naar Parijs gezonden hebben, om deze kwestie te bespreken. De VolkerenM Volgens de «Matin de Paris» is de volke-renbond bijna onvermijdelijk. Het samenstellen van diep bond zal in drie phrasen geschieden. Eerst moeten de landen zich akkoord stellen over : het recht van ieder volk zijn eigen lot te beschikken ; het verminderen der bewapeningen en de verplichting zich te onderwerpen aan een scheidsgerecht. Die voorwaarden moeten in het voorloo-pig vredesverdrag bepaald worden. Dan zal men die beslissingen aan Duitschland moeten laten kennen en eischen dat ze aanvaard worden te zelfder tijd met de andere artikekn van het verdrag. Later zal men dan aan Duitschland laten weten noe men ze in prâktijk zal Lrengen. IJct verdrag geteekend zal er overgegaan worden tôt het derde deel : het regelen der betrek-kingen tusschen de verschillende landen. . Op deze konferentie zullen dan ook de afgevaardigden der onzijdige staten toege-Iaten worden. Men zal er onderzoeken of de eer.e of andere natie moet toegelaten worden in den bond. Duitschland zal op gelijken voet met de andere landen toegelaten worden nadat het zijne schulden betaald heeft. Uitspraak tegen den keizer en zijne mede-plichtig n zal eerst moeten gedaan zijn. Het confllct tusschen Chili en Peru Manifestaties te Valparaiso. De consul-generaal van Peru te Amster-< dam deelt het volgende mede : De vervol-ging der Peruvianen duurt in Chili voort en wordt nog steeds heviger, vooral in het département Tarapaca en de provincies Tacua en Auca, die door Chili bezet zijn. De « Urabamba » van de Nationale Peru-viaansche Scheepvaart-Maatschappij is den 22sten te Callao aangekomen met meer dan 600 gere|)atrieerden aan boord, die zich beklagen over allerlei excessen der Chi-leenen.De consul-generaal van Valparaiso is eveneens aldaar aangekomen en verklaart, dat de wanprestaties le Valparaiso geleid hebben tôt een aanval op het consulaat, dat met steenen gebombardçerd wérd. Een groot aantal Peruvianen hebben ons Iand het gebied van Tacua en Auca verla-ten.teneinde te ontkomen aan de vervolging, waaraan zij waren blootgesield.. In het Buiteniand Een gedenkteeken voor Wright in Frankrijk Uit Londen : De bijzondere correspondent van de «Times» te Le Mans was in de gelegenheid, de schëfiteekening te bezich-tigen van het Wright-gedenkteeken, waar-van de eerste steen gelegd is op de Place des Jacobins. Het monument zal binnen twee jaar vol-tooid zijn en mag gerangschikt worden onder de allerschoonste van Europa. In aile bij-zonderheden strookt het met de beste over-lev ringen van de Fransche kunst. Het 36 voet hooge standbeeld komt te s aan op een breed voetstuk, ' waarvan het midden een gigantischen rotspunt draagt, de toppen der wereld symboliseerend. Dicht bij den top ziet men de gedaante van een man, die, met het gelaat naar het plein gewend, nog hooger poogt te klimmen. Zijn trekken zullen die van den uitvinder van het moderne vliegtuig zijn. Op het voetstuk staat een inscriptie, ontleend aan een gedicht van V ctor Hut;o. De Kerstwensch van koning George. Reuter meldt op 24 December uit Londen : De koning heeft aan leger, vloot eh Iuchtwapen een hartelijke Kerstwensch gezonden, waarin hij bijzondere groeten zendt aan de verminkten, zieken en gewonden. Ook de hooggeplaatste chefs van leger en vloot wisselden telegrammen. * * * Parijs. — De minister-president van Spanje, Romanones, is naar Spanje terug-gekeerd, na een bezoek te hebben gebracht aan Reims. Prins Lvof en Kokovtzof te Parijs Havas meldt uit Parijs : Prins Lvof, de voormalige président van de Russische republiek, is Zaterdagav ond te Parijs aangekomen. Zondagmiddag nam hij deel aan een gewichtige conferentie, waarbij de Russische gezant te Parijs en verschillende anjdere Russen aanwezig waren, die met het voormalig staatshoofd naar Frankrijk zijn gekomen. Deze conferentie eindigde pas vrij laat in den avond. Verder is de voormalige Russische premier en gewezen-minister van Financiën ■ Kokovtzof, vergezeld door zijn vrouw, Zondasavond met een zending te Parijs ■ aangekomen. De Yougo-SIavische staat Uit A -ram : Een gedelegeerde van de Montenegrijn-sche Skoeptsjina heeft gisteren in Belgrado formeel kennis gegeven van de vereeniging van Monténégro metServië. Een leger in werkstaking Het leger van het Groot Hertogdom Luxembur?, dat, buiten de gendarmen, uit een 200-tal vrijwilligers bestaat heeft besloten (193 s'emmen tegen 7) een adres aan de kamers te sturen waarin hunne eischen, die over 31 punten Ioopen, opjenomen zijn. De bijzoiiderste eischen zijn : Afschaffing van het Pruisisch stelsel en het invoeren van het Fransfch kommando ; herinrichting van het aanleeren der oefenin-gen ; vermindering van strafferrr mogelijkheid om te promoveeren ; vermeerdering van het getal koporaals en verminder ng van het ge-tal luitenants. Op weigering van de regeering hebben de soldaten zich in hunne kasernen terug-geirokken waar ze zich barrikadeerden. De Kamer heeft bij hoogdringendheid een Kommissie samengesteld om te onderhandelen maar de soldaten willen met hunne oude aanvoerders niet in verbindir.g treden. Fransche oorlogsschepen naar Duitschland Eene Fransche divisie oorlogsschepen heeft zich op weg naar de Baltische zee begeven. Zij heeft voor taak te waken op -de stipte uitvoering van de wapenstilstands-voorwaarden. Te dien einde zal zij-ook de Duitsche havens bezoeken waar Fransche krijgsgevangenen zijn, om te zien of de terugzending dier krigsgevangenen in de beste voorwaarden geschiedt. Zoo mogelijk zal zij ook hulp bieden aan deze trans-porten.Brand in een krij gsge vangenenkamp Men meldt uit Berlijn dat een brand is uitgebroken in het interneeringskamp Dim-burg-an Lohn. Acht barakken zijn vernield. Gelukkiglijk zijn er geen peisoonlijke ongelukken. Président Wilson in Zwitserland Président Wilson zal Zaterdag inZwitser land aankomen. Hij zal Geneve en Berne bezoeken en vervolgens zijne reis naar Italie voortzetten. # * * New-York. — Page, de Amerikaansche gezant, is te Pinehurst, in Noord Carolina, overleden. * * ! De goederen van de Russische kroon die aangeslagen werden zouden de som van 900,000,000 mark hebben opgebracht. * * * De volgende Duitsche generaals zijn op penïioen gesteld : von der IVaiwftz, bevel-hebber van het 5e leger; Bodmer, bevel-heb1 er der Beiersche troepen; Kraft von Delmensingen en de admiraals Heppes, opvolger van den admiraal Scheer aan het hoofd der hooge zeevloot en Bachmann. Verliezen Wij hebben reeds de verliezen van Duitschland en Frankrijk afgekondigd. Nu vernemen wij uit oflîcieele bron, nsmelijk uit de Russische legôtie in Spanje de. volgende verliescijfers. Dooden : 1,700.000; ongeneesbaren : 1.400.000; gekwetsten 3.500.000; gevan-genen : 2.5CO.COO; in 't geheel 9.100.000.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes