Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1374 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 20 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk94748287/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND Beigisch Dagbladl vereerd met het Eereteeken der Fransche Âkademie Drnkker-Ultfevert H. TEMPERE" Atl YLB, Dulnkerkelaan, 62, De Panne. m; «J.I ■«■j» Il mu hm ii.i . mu» «i ■ j«i >jh nvjmm l'i'-xlit uj'i ■ i . -m ,■ i m 11 ■ » !■ ■■■iIiiiimumiu i. .m jm. ihwihhm i iiiw—iihiiii iiimiwiihii ■■ ■mu nn - - ... i mm iiiiiiii i i ii 11 ' i t m i i i i i il Aile mededceimgen en aankondigingen œoeten gezonden worden aae den Drukker-Uitgevoï. Ongeteekende brieven worden niet sanveerd. 1 " 1 .'■"■"il " in 'Ti riniiinnKim^ ■ ■ , MiJ ST1CHTERS : A. TKMMÏMj® ma <3« B AflBCM «JiAflT Medewtrktr» : Ësiiil- SRAtSIëT — L. ClaiE^asi^i -r A. Van de W&Mm @es&s>» StSK9p®gi£»gl V. Egriftesi S?» Mmn IPrijzen der aankondigingen veigens evereenkomst. — Zich te wenden bij den Drukker-Uitgever, NAMEN YAN VLUCHTELINGEN worden GRATIS opgenomen. 9 B' SOLDlfËSi ES VLOCamiNGIN die oaar Famiiieleta zoekeo, veudl u Mj èn litgwer die âeh 6R4T1S ten oweii dienste stelt. Kijkje rond'toorlogsveld Met of tegen zin, zijn de Duitschers tôt den aanval op het front van Verdun ▼erplicht, willen zij niet i» de oogen yan de gansche wereld toonec, dat huûneaanyalskracht door deuitpvtting op een niet versmolten is. Maar de rustpozen tusschen de po-gingen worden ateeds langer. Ditmaal heeft de kalmte vijf dagen geduurd. 't Was maandag dat de Duitschers een nieuwe aanval ibeproefden, met een effectief van ten minste twee division, tusschen de Maas en het dorp Douaumont. Ten koste van zeer groote verliezen, hebben zij eene kleine stel-lingbezet, in het bosch van Chauffour sonder in iets het front onzer vrienden te beschadigen. En nog altijd mogen mij nieuwe aanvallen verwachtert, tôt dat de vijand door de volledige uitputting gedwon-gen is, zijne onmacht te verraden en dan zal de beurt aan de Franschen komen, die met versche troepen meer icans zuilen hebben bet front van den tegenstrever te doorboren. * * * Mr. Sonnino de Xtaliaansehe eerste minister heeft, bij de sJuiting van de . bespreàing van het budget van Buiten-landsche zaken, eene redevoering uit-gesproken, die in al de verbondene landen eene groote voldoening aal ▼erwekken. Het verslag over het werk door Italie voltrokkeninde Balkans, vooreerst om de Serviars eu de Monter.egrijnen tebevoorraden vervoigens naarCorfou over te brengen, toont dat de roi van onze verbondenen op dit oorlogstooneel groote vruchtenafgeworpen heeftvoor de algemeene zaak. Mr. Sonnino, zonder inbijzonderhe-den te treden die vijandenen vrienden even gaarne zouden kennen, bestatigt dat de eenheid in de werking der verbondenen, in de Gonferentie van Parijs ▼oltrokken werd op militair gebied. Deze bestatiging op sraoîitdaduen toon gedaan, door een persoon die niet ge-woon is van spreken om niets te zeg-gen is van de grootste weerde en doet ons algemeen vertrouwen stijgen. | Mr. Sonnino spreekt wel niet over j 1 Duitschland, maarhij herbaalt, dat de ! , peuzeDstrijd een geheel vormt tegen een zelf de a vijand. Wat kuanen wij ! meer eischen. Om te eindigen heeft de eerste mini-ater een» te meerzijn voile vertrouwen uitgedrukt in den einduitslag. * 1 ** I De «ettasà in debetrekkingen tus- 1 sehen Duitschland en Ana-.rika is neg j in geener deele verbeterd.Met het doel j van de ondersteuaisg van het Congres 1 te bekomen, heeft Président Wilson j de nota, die hij aan Duitschland zal < atmren, onderworpen aan de leideri ) van de polifieke partiien. ] Maar juistteen dit feit plaats had, - kwain het berieht tee, dat d© « lver- l lyon n in dengrond gebeordkwam te y wordex en dat twee Amerikanen aan i boord waren. Men is algemeen van j gedacht dat verdere onderhandelingea nutteloos zijn en dat de afbraak der betrekkingen onvermijdelijk is. Eeni-gen toch hopen, dat die nog kan ver-meden worden als Duitschland de ver-antwoordelijkheid op /ich neemtvan de vernieliiag van de Susses, den ka-pitein zeeschuimer wil stralfen en voortaan de Amerikanen met vrede laat. Wij kunnen de weerde van de Duit-sche belofte naar weerde schatten. Président Wilson waeht een nieuw lesje af. J. B. Kronijk uit Noord-Engeland Belfisehe schol«n in het ilrit* rifle. —- Once vlaamftei*.e j*>U£<I in SH'n^elschct «eitoien, l'^rusitig^ ioe»tan«i. I Na mijne artikels OTfir Het onderwiis in Enge- s land en het Gnderwijs van Handenarbeid in " de Brilsche scholen, xal de lezer ook we! iets ver-wacht hebben over het Qnderwjs der Belgtsche jeugd in Engeland. Rechtuit gesproken, ik ge-voel om daaîover te schrijven niet den zelfden lust als deze, waarmede tk dagelijks pen over andere dingen, die ik hier waarneem. Het onderwijs en vo»rnamelijk de opvoediDg ohztr jeugd — inzon-der der Vlaamsche kinderen — vorinteene leemte in de zoo gui betoonde Eogelsche gastvrljheid. Doch laat mij eerst toe een klein vergelijkend ta-feltje mede te deelen over het Beigisch lager onderwijs — want dat bedod ik vooreerst — ln Frankrijk, Nederland en Hogeland. Aantal Aan tel Aantal leerlingen sotulen tlassen (Meisjesenjongans samen). FRANKRIJK 78 817 5679 NEDERLAND 48 840 3500 ENGELAND 86 S0 1880 . . I Dit tafeltjeis sprekend, vooral indien men in 't oog houdt, dat er in Engeland zeker S maal meer kinderen — vooral Vlaamsche kinderen — zijn dan in Holland. Enkele Belgische lagere scholen bestaan nog in Schotland en Ierland. Bijna algemeen zijn de schooilokalen door de Engeisohe onderwijs autori-teiten welwillend terbeschlkking van de Belgische onderwijscommissies gesteld (er zsjn ook uitzon-deringen op dlen regel). Sornmige Eogelsche « Education committee's » kennen substdie's toe voor debekostiging van hulpmiddelen bij het onderwijs en soms ook voor de bezoldiging van het | personeel. DeBslgische rfigeering subsidieert deze ■ scholen met een maandelijks gf'zamentlijk bedrag I van 10 000 frank. Daarde mfeste kinderen komen j uit Limburg, Antwerpen, Brabant en de beide Vlaanderen is het Vlaamsch gewoonlijk de voer-taal van hst onderwijs. De Franscheen Engelsche talen worden ook in elke sohool onderwezen. Ik haast mij erbij te voegen, dat de mangel aan Belgische scholen geensrins te wijten 1s aan onze Engelsche gastheeren, maar aan het gebrek aan initiatief der uitwijlielingen %elf. Overal »aar Belfen de handen in een sloagen om eene school tôt stand te brengen, vonden zij steun bij de Engelsche eomiteiten en «oms ook bij biiionderen. Onze regeering subsidieert elke Belgische sebool met : 1. line toe!âge vaor eerste instelllng; 3 Een grondtofslag per klae; S.Eenebijgevoegde toplage per ilag; i. Eene vergo°ding voor schoolhoofden; #. Eene toelage voar onderhoud der lokalen; I. l^ne toelage voor het aanitoopen van sckoolbe- -hoelten; 7, Eene tusschenkomst in de periodieke verhoogingen der wedden van ket onderwijzend . pertoneel. H t Balglsck gouvernement, met Minister Poulie», heeft du# ïooveel mogelijk de nieawe school-wet van 18 Mei ltli ook in den rreemde in toe- ! patsing gebracht. Zijn er dus zoo betrekkelijk v.einig Belgische scholen in Engeland, dan hoeft men de schuld daarvan niet te aoeiten, waar zij niet te vindea is. I •« s | In da heele provineie Cheshire, waar ik verblijf, s ! bestaat geene enkele Belgische school. In Derby i is er ééne. Onze goede coufrater Van Sjvenandt j zal daarover wel eens wat mededeelen, hoop ik. f In Manchester vooral is de toestaud treurig. | Aldaar varblijven ver boven de 8000 Belgen; mo- ? gelijk wel S000 met den heclan omtrek er bij be-grepen. De Heer Gallé, onze Belgische Consul, wien lk om inlichtingen verzocht, schnjit mij : « Er zij a slechts î»'ce scholen in mijne juridic- , tie, eene te Didstury en eene te Blacs-pool. De eerste wordt bestuurd door den heer Van Praet ; de tweede door kloosterzusters van uit de nabij-heid van Mechelen. t> ôvef de school van den heer Van Praet ontving ik daarenboven een volledig, tôt in de puntjes ver-zorgd verslag. Die heer moet een nauwgezet schooknan zijn. Ik *ie in zijn rapport, dat, de schoolbijwoning opperbest is ; dat het onderwijs gegeven wordt volgens het officieel Beigisch programma, dat de voertaal Vlaamseh is ; dat de bekomen uitslagen niets te wenschen laten en dat de heer Van Praet er in gelukt de twee eindjes aan een te knoopen, hoeweJ hij voor een honjerlooa werkt in het rijke Engeland. Voor de schoolbevulking opeo ik een nieuwen regel : 5 jongens, 5 meisjes; totaal 10 — zegge tien — leerlingen, aldus verd< «U ; hoogste graad 1 leerling van 12 jaar; middelgrasd, K leerlingen van * tôt 10 jaar; lagere graad, 5 leerlingen van 6 tôt 8 jaar. Voor het personeel ook een alinéa asjeblieit : Mr. A. Van Praet; Mevrouw Math. Van Praet; Mej. E. Lake. Als er ééa centra 1s, waar het Beigisch initiatief te kort Kwam, dan is net onbeiv isioaar te Manchester, ^aar meerdere Belgische Hoogeschool-\ leeraars huizeD; waar de Heer Vande Walle, volks-? vertegen woordiger vérbliift; waar eene vereeniging : bastaat, die zich noemt Cereie des Belges. Tôt daar over lagere scholen. Nu zijn er nog « collèges voor middelbaar onder wijs » te Oxford, Strand en Norwood. Het programma is hetzelfde als dat der athenea en der mîddelbare scholen van Belgie. Ze worden ook van regeeringswege gesub-sidieerd.Gaen enkel kind in schoolouderdom loopt echter op straat : de schoolplicht bestaat hier en wordt stipt nageleefd, van 6 tôt 14 jaar. Het overgroot gedeelte onzer « Spec patriae » volgt dus de Engelsche scholen, voor sommigen een goed, voor de meesten een kwaad of niet veei minder. In de Engelsche « Secondary Schools » — onze middelbare scholen of ten minste onze lagere hoofdscholen — in de « collèges », in zekere bij-zondere onderwijsinrichtingen en ook wel in lagere scholen zijn leeraars, die min of meerde Fransche taal machtig zijn. Het kraakt van Franseh spre-kende Belgen en ook de Vlaamsche kindeten, welke voldoende de Fransche taal keonen, zijn dus in staat — met min of meer vrucht — de Ecgel-| sche school te volgen, waarin het toe val, voor-spraak of persoonlijke vordering hen bracht. Zij studeeren dus werkelijk en ik aal er maar geen rekening van houden voor 't oogenbhk, dat onderwijs en opvoeding onafscheidbaar moetpn wezen. ! We zijn in bannelingschap en beleven droeve.tijden. \ Maar nu onze kinderen, die enkel Vlaamsch spreken 1 Maanden heeft het geduurd eer de klei-nen iets begrepen van hetgeen die vreemde heer of die vreemde dame in de school vertelde; eiude-lijk kwam er voor onze kinderen stillekens, zeer stillekens aan een weinig licht; in het tweede jaar geraaktfn de tongentjes las en—werkelijk I — nu praten allen de taal vau Shakspeare, tôt groote verba ing der Britten, die zeggen : wat pikken de Vlamingen toch ras onze taal op. Sornmige kinderen lezen zelfs de Engelsche taal en schrijven rechtop-staaiide hanenpooten De opgedane reken-kundige kennissen zijn doorgaacs nihil, gelukkig-lijk zou ik haast zeggen, want heel het maten, gewichten en muntstelsel der Engelsche natle be hoort nog tôt den goeden ouden tijd. Tôt het metriek stelsel heeft de Brit niet kunnen beslui-ten; doch hij zal het doen na den ooriog, als het nieuw « Westerserbond » tôt stand gebracht is 1 Oize Vlaamsche kinderen, die een of twee jaar ter school gin^en in Belgie, hebben meest al h t daar geleerde vergeten Onze aankomeli §en weten niets van Belgische schoolwijsheid. Wat *al er ▼an dit geslacht geworden î Van de weet af aan beginnen 1 Zeser, maar de Engelsche « kwade ma nleren » aulkn er in zltten; niet alleen de wijza van rekenen is hier anders, de letterteekecs hf.b-i ben andere nam#n, de uitspraak der woorden ver schilt hemelsbreed Wat beklaag ik den « mar- . telaar of de martelares der wetenschap », die ln Belgie enae Engelsche (?t) jeugd onaer de hasd krijgt. Aile laeherij ter aijde, ik beklâag nog meer jeugd ' zelf. onze Vlaamsche volksjeugd, van wier Beigisch onderwijs, voornamelijk van wier Belgische opvoediag hier feen voldoende rekening kon ge- I houden worden. Zoe heeft ailes zijne liekt- en schaduwzijde. Is i s ons uitgeweken Vlaamsch werk-en boerenvolk in î Engeland stoffelljker wljze gesproken beter dan g elders, het onderwijs en de opvoadlng hunner t kinderen hebben zij er bij verloren. Hebben aile uitgewtken iatellectueele Belgen ■ hier hunnen plicht gedaan? Kan aan het Vlaamsch onderwi]S, dat reeds bestaat met ruime medewer-king onzer Regeering, geene ultbreidiog gegeven worden, vooral in groote centra als Manchester ? Dat dient onderzocht te worden en ik hoop hierop nader terug te komen. L. GLAUWAERT Alderley Edge, Wilmslow Road, 11 April 1916. IIHI M&iiMHh^gaaia ïfliBiiiipii «teiiiit nns blaal ii€s»€ir taw alsoisnemni î'iijït'ii : Voor Belgie, 4 maaud 1 ftp. 50 ; S sstaniidesi, 4 fi-, go Voof Frankrfjk 1 rnetiud, « ft*. 80 ; 3 maBisdcii S SU Voor EisgelaDd en rïullana, t maand S 5V» ¥0, 3 maaaden S fr. lO. Op lit Rpiiiieb friiif, 1>« lusses slaan de Duiisehe aanvalSea af Petrograd 17 April—Art.iltamho'Mjng:-heid op versehiliigê pucieii. la de s-irftgjç vin den middelmaîigpo Strypa sloegen eanigtî aanvallen af. Petrograd 17 apri: — Westelijk front — De vijaudeiijke artMlërw neeft hat braggen-bo fd van Ikskull g^boieabaïdeerd. la da streek ten naorden vac Sraorgoce hebben de Duitschers den 15 april btj het aanbrekeD van den dag het offensief her-nomen, al hanne pogingen om vooruit te gaan zij t» mislukt. De vijand miek groot gebruik vsri stikkende gassen. Ten zuiden van de statie van Olijk zijn wij in verschillige richîingen voorui* ge-gaan.Met groot Russiteh offensief is nakend Zurich 17 April — Da « Dernières nouvelles de Leipzig » schrijft dat de nieuwe gevechten geleverd ophet Russisch front, hat begin ïijn van eene groote nieuwe Rua-sischd offensive tegen het front van Galicie en de grens van Bessarabie. ——«s»gSS®îsew=t.> De strijd voor Verdun Lastste offiieieel beriehi Parijs i7 April, 15 ure. Op den lickeroe ver van de Maas hevig bombardement, op onze atellingen van het bosch van A/ocourt en oes front Mort-Hoinme-Cumière».Op den reehtero»ver, betrekkelijk kalme nacht, uitgezonderd ten Zuiden van het bosch van Haudremont, waar de artiileriebedrijvig-heid tamelijk hevig is. Geene infanterie werkzaamheden. Niets te bestatigen op het o»erige van het front buiten de gawone kanoncade. Parijs, 17 April, 23 ure. Tusschen de Avre en de Oise beschadigden onze bat erijen de vijandige loopgrachten, in de «trekea van Beuvraignes en van Lassigny. ï Iq Argonne vernielingsgeschut op de Duit- \ sche verschansiDgen ten N. *an Haraïée. Te Vaucquois deed een onzer mijnen eene | kleine post met zijne beietters springen. Op den linkeroever van de Maas groote artilleriekediijvigheid ^an den vijand, op den heuvel 304 en ocae tweede lijnen. Op den reehteroever na een bombardement dat 's morgens in hevigheid toenana en gericht was, op onze stellirgen van af de Maas tat aan Douaumont. voerden da Duitschers om i4 u. een krachtdadige aanval uit met e»n effeelief van ten «inste twee éivisiëa. De stroom der aanvallers werden op eea front van 4 km. tegen gehouden, door ons versperringsvuur en onze mitrailleuzen ea werd volledig afgeslagen, uitgezonderd op een punt, waar de vijand voet vatte in eene kleine vooruitspringende stelling van onze lijn, ten Z. van het bosch van Chauffour. Gedurende dit gevechtonderging de vijand belangrijke verliezen, namentlijk ten W. van den heuvel van Poivre en den weg tusschen deze heuvel en het bosch van Haudremont. In Woevre eenige vlagen artillerie in de sectors aan den voet van de Maasheuvels. 0m de misiukkiitg le verbergea Verdun 7 April —Naeenstilstandvan meer dan vijf dagen, hebben de Duitsehers om de mislukking te maskeren, op Maandag een hevige stormloop uilgevoerd, tHsechsn de Maas en het dorp Douaumont met een effectief van twee divisiën, dat den koste vanschrikke-lijke verliezen kon voet vatten, in een kleine uitsprong ten 2. van het bosch van Chauffour zonder evenwel het franseh front in iets te wijzigen. De Duitsche opperstaf schijnt zijn eerste plan te willen voortietten, maar de verdeeld-heid van zijne werkzaamheid kan hem geene belangrijke voordeelen verschaffen. Niet-tegenstaande zijne uitputting, moet de vijand voort aanvallen, om zijne onmacht niet dui-delijk aan de gacsche wereld te toonen. mh fSesï ïiVaœssslie of8i-i§r, ludSo» - ; S ^»ee r " "«ataillons is moor *. ,dwa,g Zurich 17 April — Sprekende over de ver* overing van het bosch van Caures door de Duitschers, zegt de correspondent van de « Derniè es Nouvelles de Leipiig» ophet front van Verdun : Twee Duitsche bataillons die in het Westelijk gedeelte van het bosch *an Caures voor<-it rukten, werden voor de tweede verdedigings» lijn tegengehouden,door een enkele Fransche officier, die zich met eene mitrailleuze in eea blockhaus opgesloten had en zonder onder-brekingopde Duitschesoldaten vuurde ; deze konden den dapperemethunne handgrenadea niet overmeestecen en moesten een vlemmen-spuiter halen om den officier te dwingen aijn moorddadig vuur te staken. Westelijk Front De artilleriebedri j vijçheid i» groot op bet ffielgiseh frent Le Havre 17 April — In den loop van den dag was de artillerie van beide kanten zeer bedrijvig, bijzonderlijk in de sîreek van Oostkerke-Dixmuide. Bet groot getal l)>aiisehe gekweisiel Amsterdam 17 April. — Voorboden van Cologne verhaieu dat treioen vol Btet Duitsche gekwetsten door Luxemburg ver-trokkeri zijo. Een groot getal Duitsche gekwetst in de gevechten te Siot-Eloi zijn te Luik aange-komen.Wiit gi| op d» hoogto blijven der eerste oorlogsberichten leesf «t One Vaderland » UIT ITALIE Een vijandelijlce aaatval afgeslagen Rome 17 April. ( fficieel. ArtiHerie-bedrijvigheid op verschillige punten. Wij beschotcn vijandelijke batterijen in de sire* k van Piava. lu de vallei van Lugana sloegen wij eea aanval af. N 59a PrIJs : 55 Centtomen. Donderdag 30 April 1916. ————inryii^ -nTmfmyi■ ■■■■■ m 1 ni 11 ni 1 ji n^mnummmi n iiinm 11 wiiiwwMjBwwawiMw ■ ■ ■i,u«—tnwi.iM'^nriiiiwwii ii—w«ga «_iwii,x»iyuiiali.i,.. Ml 1 1 ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes