Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1524 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2j6833nk65/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Belgisch Dagblad vereerd met het Eereteeke» der Fransche Âkademie Drokker*Cltsever > H. TBMPBRE'MI YLB. Dnlakerkelaaa, 62, De Panne. Aile mededt elingen en aankondigicgen moeten gezonden worden aan den Drukker-Uiîgevet. Qageieekende brieven worden niet aanveerd. SUCHTERS : Al. TEKPERfl mm S, BAECKEMl^W Medewerkert : fiuEll. BVtAFJlT — Li ClanwaePt — A. Vais de Vslde Gaclon SlannHieN, ¥. E§*iftas, R. Van StvenMniit» Prijzen der aankondigingen volgens overeenkomst. — Zich te wenden bij den Drukker-Uitgever. NAMBN VAN VLUCHTELINGEN worden GRATIS opgenoaea. SOLDATES El VLCCHTELIXGEN die oaar Familieleden zoeken, vend! s bij den Citgever dit zich 6R4TIS ten uwen dieoste stelt. Kijkja road 'toortogsveld Men kan allengskens Duitschland vergelijken aan eenen yisch die in het water aan eenen haak ligt te spartelen. De haak laat zijne prooi niet los en de onvoorzichtige yisch, slaat met zijneu staart in 'tronde, alsof hij op fie om-geving zijne woetfe bot wil vieren. Duitsihla ci verbeeldt tegeowoordig dezen vit «h. Het dacht ai Rutdanden Fraakrijii «0a gema,< kelijken prooi voor zijne yraatzucht zouden v^eze? en daar verbeelden de yerbondenen den haak, waaraan de visch vruchteloos tracht te ontsnappen. Het monster iigt geketend op aile fronten en kan nergens eenen schakel doorbreken en woedend door deze on-macht, slaat het metzijnen staart on-genadig in 't ronde, zoncier om te zien wie, wat of hoe het zal treffen. De ondjuige landen zijn yoor het naeerendeel de slacûtoffers van deze ongematigde woede. Op zee worden dese in hurme goede-ren en landgenooten op kloelbloedige wij ie ongenadig getroffen. Acnerika voorzijn deel kan de slacht-offers vaa het vastgeketend monster met meer tellen. Stil aan ziet Amerika dat Duitschland onmachtig wordt en begint de tanJen te toonen aan het monater, dat in zijne machtelooze woede gijne weerlooze landgenooten «n vreed zame koop vftardijsehepen treft Het eene sebelmstuk is nauwelijks in dçn vergeethoek ge^raeht of een «Midep wordt gepleegd, maarth&ns vol-gen die zoo ras elkander op, dat maat-ragelen moeten genoraen worden, om aan deze moorderijen een einde te stellen. Amerika heefi nog enkel den kems en riaar de beriehten te oordeelen zal Preiident Wilson voortaan krachtdadig zijn. Dan koiat Holland dat ook in deom-geving van net spartelend monster gekomen is en de Palemberg en de Tabantift in den grond zag boren. Ben navolger vaa Wolff heeft de aandacht der Hollaûders, door een fijngesponnen leugen, van dezenstaart-slag weten af te wenden, maar « olie zwemt boven » de waarheid kwamaan het licht en zonder zich om iets te be-kommeren zet Holland zijne bewape-ning voort. Fraakrijk en Engeland hebben hunne ypeielie vende inzichten officieel ken-kaar gemaakt, het doel dezer bewape-ning is dus de verbo«denen niet. Spanje ook komt zijne beurt tekrij- j gen door de couleering van de Santan-derino.Het monster kent dus geene vrien-den in zijne woede. Zelfs Denemarken, Zweden, Noorwegen en Z»itserland kwamen meermalen methetspartelend monster in aanraking, ganseh de wereld moet zich uit de voeten maken. Welnu juist deze onmatige woede, uitgedrukt in onmenschelijke schelm-stukken, bewijst aan ganseh degetrof-fene wereld, dat de visoh goed aan den haak ligt. Nog eenige spartelingen, pog eenige laatste stuiptrekkingen en de afnemende kracht van het monster zal dalen, tôt aan de volledigeonmaoht, de volledige verplettering. Zal 't dit jaar wezen ? J. B. Kronijk uit Noord-Engeland En^eland en Kasland.-Steeds afflti*Slnit«ehe rcanomische werking, — Kanibalen of men-seheneters. - Engelsche haraor Ik herinner mij nog goed den tljd, toen er alge-meen gevreesd werd voor eene botsiDg tusschen twee reuzeDrljken Eogeland en RuslaDd,om wllle van de oppermacht in Azié. Daar ls gelukklgniets van gekomen en nu ztjn beide landen dikke vrlen-den, tôt beider belang. In Engeland heeft men ingénié», dat die vriend-schap moest aangekweekt en versterkt norden en met dit doel werd voor een groot jaar te Londen bet Russisch genoolschap tôt stand gebracbt, met den voorzitter van het Lagerhuis als président. Deze vereeniging heeft nu hare ?erste iaarver-gadering gehouden, waarop verslag gegeven werd der werkzaamheden. De président verklaarde, dat men de goede richting heeft ingeslagen met aller-eerst de kennls van bet Russisch te bevorderen door cursussen in deze taal te steunen. Het boofddeel van het genootschap is Engel-schen en Russen nader met elkander in kennig te breDgen. De oorlog heeft hen naar elkaoder toe-gebracht. Ir is ten tljd geweest, dat zij schuw voor elkander waren <n eUander zelfe met een vljandelijken blik bekcken; doch lang voor de oorlog loakrak, was die tljd al voorbij. En nu Eiilen de banden nog asawtir worden toegehaald. Het genootaohap h>>e#t tbans 700 le den; bet heeft la het eersta jaar raa ztjn bestaan Rusaiaoh onder-^fij« aan IdIO personen bevorderd. Dit allas deelde de vaorzitter mede. Bet i« bui-ten kijf, dat ook bet kevorderan der handalsbe-trekklngen tasschen de kelde landen door deze vereeniging beoogd wordt.Ik aegde in eene vroe-gere Kronijk, dat Rusland bet meest van aile By-ropeesche landen uit Duitschland trekt. Welun, daar heeft de Brit, met voile redit, het oog op. Het Rusei&eh genootsehap is dus wederom een schakel van de reusachtige econotnlsohe keten, waarmede men de Centralen — Duitschland in-zonder — vil emringen. Dat nu Hnnselier von Bsthmann Hollweggerust spotte met de pogingen der latente om Dultsah-l^nd tijdens an na den oorlog af te tonderen. Onae viianden ondervinden nu retda de gevolgen ervan en na het teekenen van den vrede zal de Anti-DHitsche actie ben nog dieper treffen. Dat ook buitenlandsche Belge» œaar veortgaan met zich onverschillig of «ijandig te toonen aan een anti Daitschen bond; onze achtîrgebleven landgenooten ïullen ermede aanvangen, zoohaast de vijand Belgie verlaten heeft. Ze zullen er het beste wapen in vinden — een geoorloofd wapen, zelfs in vredestijd — om zich te wreken over al het leed ons door Duitschland berokkend. Zulk» lljdt geen den minsten twijfel. Dan zullen voorzeker de twijfelmoedigen (?) van heden hunne toetreding aanbieden. Maar wij zullen, in voile recht, wijzen op de lamlsndigheld of ... wat anders, door hen betoond in den tljd, toen zij in voile vrijheid de actie konden aanvangen of gteunen. Etn goed versta.and.er heeft maar een half weord noodig l * Dat tr nog kanibalen of menscbeBPtprs in de wereld zijn, bltjkt ait hetgeen mpdpgpdepld wordt door het A.istralisehe blad de Melbourne Age, waarin *i] lezon : a Weidge maanden geleden hebbfn de Papoe's op Yule Island, in straat Torres, die noordelijkste punt van Australie scheidt van Nieuw Guinea, duchtig gevochten De stoomboot Morinda bracht een afdeeling inlandsche politie op het eiland aan wal, met het doel straffend op te treden waar zulks noodig bl°ek. Bij onderzoek kwam aan het licht, dat een van de in het bosch wonende stammen een uitnoodiging tôt een dansfeest bad gezonden aan een naburigen stam.Zij werd aangenomenen beide partljen vierden feesten verbroederdenzich onder de gebruikelijke plechtigheden. Maar toen de ge-: uoodfgden bij het ochtendkrieken wilden vertrek-t ken, werden zij door hun §astbeeren aangevallen met speren, bljien en knot8en Deze onverhoed-sche aanval had tengevolge, dat een kleine dertig van de gasten werden gedood. De lijken bracht men naar het fi;and en de kanibalen smulden ter-dege van den aoo slim verschalkten buit. De aan wal gebracht? pf litie ging de schuldigen zoeken, jj maar de terreln moeilljkheden vertraagden hare | bewegingec en terwljl zij nog bezig was met het I opsporen van ds onbetrouwbare overwinnaars, moest de stoomboot hare dienstreis naar Sydney voortzettec. » * * * Een Engeisc'ie b»y had iijn voetbal laten op-b!a?,en, h^pen vrceger 2 pences (20 c.) bostte. De man : Drie pences, boy, ailes gaat omhoog ! De boy .-T., Jun uc lucht ook al getakseerd? L. CLAUWAERT Alderley Edçe, Wilmslow Road, 7 AprlH916. Vlaiiiiegeif cteunt uni fesEad dsicr uw abonnemsiit. Prljaien : Voor 4 maand * ft*. 50 ) 3 maanden, 4 IV. 8 0 —* Voor Frfiiskrijk t mi'.Bi il, t fr<80; 3 masodec 5 fr. 40 Voor En^elantt < n )1oll»nii, 1 maaiiiî S SVc fï uu.in(ît'n 8 IV. f ©, Op bat Huisiscb front. , , , TV-y—V De ^nssen slaan nieuwe dnitsebe aanvallen af Petrograd 12 April. —Officieel. Da vijand bombardeerde het bruggen-hoofd van Iihull. Ten zuid-westen van Pinsk hadden wij voordeelige ontmoetingefi. Nabij de statie vao Chyk sloege.i wij een aanval af. 1i De strijd voor Verdun ■ i Laataie oflittiool betieht Parijs it April fii aren. Oj» den linker oever va» de Maa% hebben de Duitachers gisteren morgen eenen aa&ral beproefd met vaurspiiitea op onze stellingen van het bosch van Caurettes, tusseben den Mort Homme en Ca- l miôrea. De vijand werd overal nfgeslagen. •p den recbter oever groete artilleriekedrijvig- < heid tusschen Douaumont en Caux ftjdurende ' den nacht vemîîuwde de vijand zijoe aanvalspo* I glngen niet. ' Het wordt bevestigd, dat de hevige aanval die wij gisteren om 11 u. in dezan sector aÉ^loegen, 1 voor den vijand aeer groole verlleaen gekost heeft, Bet rekkelijk kalme nacht op het overige van het front. Parijs ii April uren, In Belgie toonde onze artillerie zich bedrijvlg in de streek van Langemarok. Tusschen de Somme en de Oise, wierp ons ver-nielingsgeschut de loopgrachten dooreen, ten wes-ten van Parvillers. î Ten westen van de Maas werd het bombardement * op den heuvel 804 voortgezet in de streek van Esnes Mortbomme. IXij durven nfet meer wl|kesi. Parijs, 12 April. — Na de vmchtelooze pogingen om langs het ooeten van den heuvel 29S den Mort Homme te bereiken, bombard^eratn de DnU«oh<ïrs de beuvel» van den Mort-Homme en 804 in de streek van Ësnes. Voor Douaumont en Vaux betrfkkelijke kalmte, ! die ongetwijfeld nieuwe stormloopen roorspelt, i want de Duitschers hebben te veel pogingen en , opofferingen gedaan, zoodat zij voort Verdun zul-t len trachten te bereiken om aan gansch de wereld i eenen tegensla g te vei'bergen. s Zij strijden voor eene schaduw, want Verdun , zal door de Franschen niet los gelaten worden. Q » ® Soldafen zendt ons bla_d aan !-1 uwe vrienden en kennissen. Wostolijk Front Het gevecfat rond de henrels va» §iiit'£loi. Londeo, 12 April. — De grenadeEge-vechten op de heuvels van Sint-E!oi duren voort. Vssdaag deed de vijand twee mijnen ont-ploffeo ten noord oosten van Vermelle die eenige schadeveroorzaakten,zouder veran-deringte breegen in dentoestand. De artillerie heeft zich bedrijvig getoond nabij Wuytssraete. Vaodaag werden acht luchtgevechten geleverd gedurende dewelke wij een vijan-iijken vlieger dwongen to dalen. Vandaag werd een onzer vliegers door vijandelijke kaaonnen nedergeschoten. Ë&e foewegiog van Dniisehe troepen in Helgie duurt voort Amsterdam 12 April. Het Beïgisch dagblad kondigt aan dat eene groote troepen-bewegitig piaats heeft in Belgie, voora! te Brugge, Gent, Tbielt, Deynze en in de dorpen tusschen Gent en Oostende. E^n groot getal zware en lichte kanonnen zijr naar dez^n kant overgebracht. De bevoïking vraagt zi'.'h af of d© Duitschers een slag tegen den Yzer voorbereiden. IIet bombardement van I*ont-a- llaissx n Chalon 12 April.— De «Est Républicain» kondigt aan dat Pont a-Mousson zijn deel krijgtvan projectiis. Na eene kalinte van een achttal dagen hebben de Duitschers de stad onder het vuurhunnerkanonnengenojnen, gedurende een uur en half werden 52 projectiis ge-worpen het meerendeel waren van een fealiber van 150 milimeters. Sedert het begin van den oorlog mogen 1S5 bombardeœenten op deze stad inge-boekt worden. | De toestand in Holland * —. -»■>»- j nj ¥crblariHg van Prankri|k aan | d bet Hittlandach gouvernement I Den Maag 11 April — Deministervan Fran- ] | krijk in den Haag heeft bij het Hollandsch j I gouvernement de veraekering gegeven, dat j * i noch Frai krijk noch de verbonder es, het I il I îniicht gehad hebben de onzijdigheid van j S het Ilollaoelsch grondgebjed tescherden. I (Wij wetea reeds dat Duitschland getracht I 1 | had het Kabiuet -ran Halland te evertuigen, | c I dat de verbondenen de onafhankelijkheid van j t I Holland bedreigden. j \ I De minister van Engeland had reeds deze I I uitstrooiselswederlegd.) | 1 ¥oorzorgsma»tregelen van | Iloliand I Zurich is April — Men seintuit Amster- J I dam aan de « Zurcher Zeitung » dat Holland j I zijne militaire maatregelen voortzet. Volgens j I de bevelen van den minister van oorlog, moe- I I ten de colonels aan de soldaten detoelaiingj I weigeren, hunne garnizoenes te verlaten j I zelfs voor eenige uren. , I Onlusten in Oatavia ' j Amsterdam i2 April— Men seint uit Wel- | 1 vreden.dat ter gelegenheid van de betaling ' I der belastingen, onlustenuitgebroken zijn die ' I door de politie beteugeld werden nabij 3 I Balavia. I Menagie- en Keukengerief n j faïence, tin, yzer rechtstreeks uit de fabrieken vraagt voorwaarden aan : B J G. BOUQUILLON en J. DELAFONTA1NE I* I i io, Beaufort Mansions, Chelsia London S.W. UIT ITALIE De Italianen bexetten versehan* singen en wi|ksehancen Rome 42 April. —In de vailei van Ledre strekten wij onze bezettieg uit tôt aan de hoogten ten noorden vao Riopenale. Wij veroverdenmetde bajonnetverschan-singen en wjjkschansen op de zuiderlijke heliingen van Mont-Pari aan de Cimodoro en Montosporene. Hevige artillerie-bedrijvigheid op ver-schillige punten. Wij beletten de herstellicg van Luserna en vernielden eenige dépôts van bevoorra-ding in de vailei van Folia. 1% Osstenrijksche vliegtoigen werden neergeseboten sedert den I i%pril Milan 12 April. — Sedert den 1 April hebben wij 12 Oostenrijksche vliegtuigen nedergeschoten,18vliegers werden gevan-gen genomen. Gedurende het zelfde tijdstip hebben de1 Italiaansche vliegers geene verliezen onder-gaan., « r-—-—~ Betrekk ngen tusschen Amerika en Duitschland De Dni'sehe nota over de Sus' ■ex te Washington ontvangea Washington 12 April. — Vandaag heeft Président Wilson in den ministerraad het geval van de Duitsche onderzeeërs onder-zocht. Geene enkele beslissicg werd genomea Want M. Wilson wil de volledige inlichtingen, betrekkelijk de couleering van de « Sussex», die binn en eenige dagen zullen aankomen in handen hebben, voor een besluit te nemen. Maar de couleeringen van verscheidene oage-Wapende koep vaardijschepen, die in de laatste dagen piaats hadden, geven getuigenis van den sleehten wil van Duitschland. De bewering van Berlijn dat de « Sussex » | niet getorpilleerd werd, heeft de verontwaar» j diging in Amerika doen stijgen. De Président zal in eene nota de misdaden I van de onderzeeërs opsomaen an terzelfder I tijde verklaren, dat Amerika geene vriend-; achappelijke betrekkingen kan onderhoudea I indien Oui schland deze misdadennietstaakt. 1 | Terzelfder tijde zal président Wilson de t I zaken aan het Congres blootleggen en dies* j ondersteuning vragen. Dit plan zal vrijdag i I toekomende in den ministerraad onderzocht j worden. s I • | • Duitschland sehimpt met ons r zegtmen in 'Washington I Londen 12 April—Men seintuit Amster' J dam, dat M. von Jagow aan M. Gérard, afge-j I zant van Amerika, te Berlijn, de Duitache ls I nota overhandigd heeft, betrekkelijk de cou-5- 1 leerîng van de Sussex en de Englichman. De '8 I tekst zalbinnen eenige dagen te gelijker tijde !D j te Washington en te Berlijn geopenbaacd S worden. | De correspondent van de Times te Washing->1. t ton seint, dat Amerika niet geneigdis de uit-îg leggingi n van Berlijn, waarbij al de ver» antwoordelijkheid afgeworpen wordt, te aas-veerden.De talrijke vernielingen van onzijdige —- schepen door de Duitscl e onderzeeërs, wor-F den aanzien als de schennis van de belofte aan Amerika gedaan. De officieele middens zeggen dat Duitseh. land sehimpt met Amerika. De président zell begint zijn geduld te verliezen, maar hij waoht yy de geschreven bewijzen af betrekkelijk ' Sussex. | j N 388 muséum iepec : » CeoUemeii. Zaterdag 1^ April 191ê.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes