Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1190 0
28 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sj19k46r1t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAND &e<8iiKfcev»-Uit»eweEf» TlkH^i-HUYLE SuiBk*pËebaai| ££t B£ PAHii (Baigi*) Vm)1 Franferilk i IV, irutt <*• Vie. ML1UI . emEL • »- ^ECKEURHT, me Mort**, 17, CALMS. RECHT DOOR, VRIj EN VRANK ♦ ♦ •*■ » VQOR GOD EN VOLK EN LAND I Baigî» 1.50 p. pus* m*i»Mt 4.C0 fp ©»»'' episncaSer M«n «chrijft la: 7», rao .«aONHEMENTE» Ffankrijk '•OSj Ip. par muaiitig 5.06 fr. gâter Si>im«itap xn.lliïs l .. •. i/ir, fuelt, Des ear**sooa(J. *nt«a Engeianti «n Hofland g 70 Ir, pac maand 8.09 fp> per trisn ai s CeS- if. r'ïeSz* Voor Vrztdelijiwg H t artikei van Fr.V.C., pas in O.V.o^er dit ondiiw^rp verscheaen, *as ons *el-kom Dit is geer, rterhaknde, maar wel opbou- enae kntkk. En deze is ruttig. Het weze ons nochtans tot gelaten ne-vens deze waardevclle bijdrage enkele * antteeke ingen te zetten. GeliU Fr V C l-etzegt, S. K. V. H. « bsoogt onder andere ( i ) onze longens een gez nde geslachteiijke opvoeding voor te houden». Een bectje verder spreekt hij over « bioote voorlichting ». Dit komt ons verwo iderend voor daar voor ons ailen het vfoord « op oedirg » toc* ook het begrip bijbrengt van ontplooing en verkloeking van den wil Nu, la en "e stil staan bij de bsspreking der 1 utere voorlicnting. « In deze zaken bereikt z'.j t^een doel... » meent de schnj-ver. Komt de/e bewering niet een weinig te verregaand ^ obr, in dehuidi^e omstan-di^heden van midden en van persoren ? "We staan hier immers niet voor een pi< p-jonge jeugd, gelij< die "«aarover de discus-sie liep voor den oorlog. Bij deze laatste hoeit met de uiterste voornchiigheid te werk gegaan en zeker volstaat de lou ere voorlichting geenszirs. Maar hier, in een legf r van manba e 'orgehngschgp, wa&rin die bagrippen tocn van oserai « van altc-n-thenen » komen aangewaaid, al te dikwijis gedîagen dooreen lucht van bedorvenheid, hier toch c is een reine voorlichting van 't geslschtsieven een tegenstaander van de onreine voorlichting ». Zoo bekent V. C. zeli. Doch, gelij». i ij, meer en «e dat hier ook de « oloots vooilichting » niet volstaat. Zi) « if3" 7e'fs v«rkeerd «"erker », Zeker ^asr Loutere voorichiirg tan tn rrott ze fs m U" î'1 vert- e rJ v erîien. Ook zeifs voorzichtige o • iichting, onder-de 1 ar en garsschf- g lac telnkt opvoe-ding, t;an verl Perd w> rker. — Nocmans ci ni bij dit la. t te aa gem<-rkt oat op ve-îerlei fetbiea de m- gelijkheid van ver eer-de gevol en niet beltt de^oede gevoU-en te beoogen en er op af te paan t lesseri in z^deie«r-aan het groot seminane, lessen in geneeskutde aan de universiteit, het zede-li;k order^ ijs van op den preekstoel, het geoorloc fd set rijven en lezen van sommige boeken met oprecht goede streiking e. a. In a'ie -aval, >. m tôt S K.. V. H terug te komeo, het secre^ar aar is cmzichtiger ge-worden Sinds een heelen tijd worden geen | baeken. over zedezake» r,og om te grijpen : gelegd. Ze moeten worden aangevraagd dooraalmoezer.iersof andere vertrouwbare f perionen, die oordeelen of dergeiijk boek I aan zu;ken jongen past, al of riet. In ?ake dit pur.tbeslui en wij met Fr. V. | G. : «niet aile voorlichting hoeft uitgeslo- | ten, maar ze hot It bijiaak te blijven en best tôt een (nuttig) (t) minimum gebracht» in de alg ele opvoeding der reinheid. «W-r-3 't niet doelmatiger... aan d opvoeding van d-3 «wilskiae it oruer jongens ons kraenten te wijjen ? » In de boe jes door S. KL. V. H zelf ge-drukt er rond^egeven is de voorstelling van het af c uwtliike der onreinheid juist zoo gedaao, oat .ij van nature is den wil meer énergie b^j te zetien. Zijn d e boekjes «Voor onze vrouwen » en • Pour nos hommes » niet /oo*ël t «n lange kreet van nt-gc 'uw, van medelijden, van aanmo ^diging, door het hart en 't gevoelen van den schnj-ver bezield, als wel een beoordeeling met het verstand uiteengezet } Is dat geen vor-men van den wil, geen opleiden, geen op-lillen raar hooger op, met verderreikend gevolg dan het bezielen binst delezingf rraen ir boezemen van fterhud en zelf-"eerbied } D amaiegt Fr. V. C. den nadruk op de vorming ^an den v. il « buiten tiet gebiea van SfXU el;î drifien ». Gansc^ t' accoord hier-over, Wie een sterken wil btziî ?al beter ook teg'in sexueele aanlokMrgen gewap nd staan tri aan het op oeden van dien wil moet ga- sch het. kven door ge • rocht worden, zoj van wege de opvoeders der eugd, als van «ege de door God gew-ij ie leiders ; <c!er zielen en niet hei mmst door îeder per- | aoon voor ziclt zelven, geholpen door de <bovennatuunijke genaden. i (i) Het tusschtn haakjee komt v«n SQlj. ik | fok oBdeustreep bet weert opvuding. Maar zoo brengt de schrijver met een ! £ ,ï(.nk de bespi rking op een ruimer gebied. " Eukei de/.e vraag nog hierover : meent u ni«t dat het in handen geven vaa een lei-boom, die bij het gevaar van wegiir.ken in het slij^ d^n *?agen met een msentigen slag op de goede baan Kan houden, nuttig werk is ? Anders gezegd : moent u niet dat, op een gege^en oogenblik van aanlokking tôt j het lagere, de herinnering aan een verbeven \ gevoelen, bij het lezen van schocne blad- | zijde.» beleefJ, een jongen kan weerhouden en voor zijn wil «en zweepslag zijn naar boven } Een laatste aanmerking, niet aonder be- : lang: dat S. K..Y. H. de positieve werking ! niet ver ^'aarloosdheeft, blijkt uit het ieit : dat het secretariaat, cioor zijn boekerijen ( ^ etenschappelijke en bijzonder vakkun-dige) oe geesten tôt andere bezigheid wil bre- gen dan het lezen van romans aan v'^l-en-neger.tig centiemen. Die onrechtstreefc sche, maar toci positieve ^erking, Aierpt vreugdebf engende vruenten af ; doch zal nog, raar we verhopen, e^n rijker«n oogst leveren. Met deze kanfeek^ningen er nevens, vallen we heeiemaai t' accoord over de door Fr. V. C. ingezoïden bij/lrage. Wi^ zijn hem dankbaar voor zijn welwillende be-langstelling en voor de goedgemeende wenken. Wij beamen ten voile wat hij schrijft ov,er de raar hooger op te voeren ridderiijkheid onzer jongens en de in hua ziele dieper in te prenten Godsge. achte. Dit toch is de eenige stevige grondslag voor zedelijke opvof ding : God, onze ver-hcuiing tôt den Scbepper van isien we gansch af! ankelijk zijn en v, iens strsf of be-looning ors te wachten staat, onze verhef-fing tôt een bovennatuurlijk leven met de gevolgen hiervan. Aile werking tôt verze-deliikmg rroet ^esteu' d gaan op de ge-nade, ^ il zij dit p en duur'aam s unnen in-grijpen. Derauurhjke niicde^en mogen niet vt rwaarloosa worden ; ma^r zemoeten fcaden in een lucht van bovennatuurlijkheid. Ze moe>en gewi d zij , gevoimd, « informai » c'o rde gerade. Niemand kan de kerk. de door haar verkondigoe waarheid, haar mit isters en de door haar ui gedeelde goddelijke genaden vervangen ; niemand of riets. Ook dit ligt niet in de bedoeling onzer hoogstudenten« erkir g. Asn de door hun ro' ping aangeduide opvoeders en leiders der zielen hebben zij geestdriftig de kr^cht van hun woord en van bun voor-beeld aangeboden en aan hun zijde zijn ze komen staan om als schamele polder-gasten, het stijgtnde bederf te helpen af-dammen. Gebeurde het eerste opdijken wat wild, hun geestdrift is nu meer be-degen. Maar immer voort toch leeft hij even jeugdig voor het goede van onze jongelingschap. Y. VÀNGRAMBEREN De dui'sche pers keurt ihans M. Wilson goed D© .1 iu»irlfcaaii»('he Nota t» de pers Zonderllng genoeg, na »ooreerst de Amerliaan-sche rota alsgevaariijk voor d> midaenrij»eu be-sttmpdd te hebben, na M Wl son ultgemaak te bebben voor oudergesebikte aan Eogeland, ceunt de du tsche pers tegenwoordiK een gai soti anderen toon aan : Het iabinet an Wasbln^tou bu ft lcbt-baar toegegeven aan een gevoelen van meuschelijk-heid en lu de nota kan msn niet de mlnate parti)-dltiheid bespeuren. Dultschaud œoet bijge olg ia de nota van M. Wiisoq lets ontdekt bebben dat bet kan ultbaten tegen de verbondenen. Het wil de onaijdlgen van ons aiùacdlg maken en de schuld van da voortiet • tlng van den fctrljd afwerpen. Spljtlg dat dena oin-keerit»# ln de duitsche pers zoo ras ls gescaled en de tusscbeDkomst vaa hooger hand zoozictitbaar ls. Meu sefarlift. uit Zurich : In de Duitscbe regee-rlntsmlddtns bevestt|>:t mec, dat DulthColand en j,1j e verbun n nen aan geene tussebenkomst der oiukdigei) dacbten, to> n .i, feuime nota opstuur-deu, ludieu M Wilson besloten heeft poglu^en aan te wendei» dab is bet ult tlgeo be^egiûg en aonder eenige drufcking. Vrrscheidene dagbladen die gisteren nog de on-pïriljdlgheld van M. Wilson in t' ijfel troikeo, schijnen thans van gedacht verand»rd, want zij druïken sich uit ten voordeele van de poging van Amerlka. i..,,.-.-. l[(fl|r.l.)1.f.1|IT..i......ï:Vi>fmiiiiiimriiiiii» De Vossische Zeilung zegt : De poging van M. Wilson heeft het zjlfiie doel als deze der mid« ? deurljke'i, t t.z. den tegenstrever te b wegen de ^ vredesoi.derbandelin^en aan tevangen. Bij toort het beian* dat Amerika stelt in de kwestie an den vrede. Na al de ellende die fle oorlog he> ft mede ^ gebracht tan men «eu ak' elijk de bouding an Aoaeri&a en de on/ijdigen begrijpen. De Vorwarls scbijnt zeer voldaan over de nota i van Amerika, die volgeus hem een tweede stap is ( naar den vrede. Men mag evenwel het gedacht van ^ : een goeden uitslag niet overdrljven. In aile geval ! , ?egt het blad, ztja wij evertuigd dat de poging f j van Wilson enkel kan voordeelig zijn aan Dultsch | , land. [ , De Oostenrijksche pers zingt op denzelfden toon. ; , De Lokvl Anzeiger spreekt nog duidelijkat vàn ai '. In gansch dénota vicit men geen enkel be* ijs i dat M. Wilson spree t ten voordeele *an ean der partijen. b staan dus geeue redei.s otn deze poging vijaDdiK te onthalen. Ailes ^oed nagegaan, beoogt M. Wilson het zelfoe doel als vtIj, alnoewel hij eene andere me hode gebrulkt. Wij moeten du trachten te weten of d ze metho-de voor ors aannem lijv is. Bet a kiord schlj >t gema ke i ker tusschen het Ouitsch ougpunt m cit van M. Wtlson als tuss-chen dit van Mr. Lloyd George eu M. Wilson. De t<ansen van »el<elu*k;u zijn dus zeer *Iein. VUlson zal ongeiwl fe'd mîs-luklsen tegenover de oorlo szuent van Borland. ¥l»« as ot» wa«s Met zijne pogii-g tôt bemiddellng b=ant *oordt Zwltserland aan een duren plicht. De *oorden van Bethmann « Nood en kent geen wetten # klinken het waarschijnlijk niet als muziek in de ooren. Zij zijn immersbeteeVeLisfol voorh;-t kleine Zwltserland dat een eiland verbeeldt tusschen drie oor-logvoerende mogendheden. Zwirserland loopt gevaar het lot van Belgie te ondergaan en 't is om deze reaen dat de vrede voor hen welkom zou zijn 1 « «Se» i<aS««aBseeh® |tera « De la Sfr» » — M n mag zich afvragen in welk" wfpeld M. WljsuD t< t nu toe geb ef i h^eft. Deaanval tegen Se te en Bfljgie is de Atn ri*a-nen toch niet onbat end. « De S colo » — Wi kunnen nog andere notes te lez"n krljgen en u len aan aile een beleefd a t-v oord ge«eD, maarwij vullen ons niet gemikkeliik de wapecs laten onirukken, ten voordeele van Dultschiand. De Popolo d'Italia. — De veibondeneu hebben het recht aan M. Wilson het aotwoord te ge.Ten, dat président Lu coin gaf aan de Europeescha mogendheciea, toen deze in de zaken va» Amerika wilden tusschei komen. Dat de verbonde! en huene stem verheffest, al de verbonden, Japan erin begrepen, aangezien het ook deel ceemt aan het arti-Dui<sch verbond. t om ere délia Sera. — Président Wilson is vo! goede iczichten, masr zul s belet ciet dt.t j zijn DO'a er chij it op een oogenblik dat aiet j s'echter kon geiozen wordeD. I* de ifèua«*iaehf3 D« Novoïe Vrimia. — Wij zijn verwonderd eo htt-Sp|ji ons, rat M. Wilson de ooizaeeo van dtz?n oor'og, door Dui-'>chlaijd, met het inz cht Fracknj^ en Rusland te ve pieiteien, gf w ld niet schi ni te bennen De verbo denen zulleri M. Wilson dankbarr zijn, maar zij zûllen bi««sikeD dttdeoo.log enkel zal eiodif en, wa meer Du schland geen gev»- r met r is »oor "e wereld D Retch sebrijf : M Wilsoa zou beter ea cutiiger wetk verncht h bb-n met emstige maatrffgelen te ren on een eind- te s eiien aan de zeeschuimmstochien tegen zlle wed» r-lanôsche wetten ic. Le Havre, 26 Deo. — Gewone antilldridbadrijvigheid op verschaidene punten van het t Belgisoh front. 8*»^$ -, *6 iâ» 4 Qedurende den nacht niets te seinen. i Tam.lijk hevi6e artillerivbedrijvigheid langs weerzijden ten Z. van Lihons. J Qroo'e bedrijvigheid der bvd. milliHm in de sectors va« Bell >y„ e i-Sant,rre en j : van Facqueso urt. i • * I / nrdon 26 Dec 22 u. 15 - In de streek van Lesboeufs slôegen wij een detaohement j af^nôZannenênnamen 18 gevangentn. Bij verrasswg voeraen w,j een k/e/neaan- Va' Wij bombar^ in dc Streek V&" Lesboeufsen î i : Queudecourt. ^ ^ l \ Iïs d« ^p^aKjgche p» r < De Gorrespondencia de Espana schr»jft : Wij aa z en het ls «eue spoUftr .j, te b w :ren dat me-' de verej t «oordeSîjiien va ceien | oo log i iet ker t Wi m n die fceenen, dat men t- lugketre rsar de. gebrurtenisse^ die "den i invai vgn Bflgrrev or.f ingen. Het blad vr.^ag' ziehaf, of d< onzi|digen • el invlo d getcèg hebben om de oorloi< o ren- | den tôt cndertandeler; te verplicRten. Het ! herinneri de woo den vaa M Bfrcia die vroeg : | met welk recht zuilen de onzijdigea, die niet ] biwogen werden et' niet vc-roatweerdigd zijn ; opgesfaan voor de schending ^an de heiligste | i wetten thaos, wameer zij aile o erhei : verlo- | rea hebben, tussche komen. : Een enkel oczjdig land heeft de wapens op- | | ge omen toen de Ksnselier verkla«rde dit de ? perdragen prp f-rvodden 'wa er. en waaneer de f Dui't chers Luik san ielei , 't was Epgeland. | 8m d••••.. %a» iijka«»sche pers \ 1 M. Simonds «trwijt in de Tnbune aan M. Wdson en ruoral M. Larsi g hun e nota. H u rerdedigt de »ak der «erbondenen en î det kt san de mogelijkheid van een ho' ger-Snc-od i" Du t-cblacd. Op bf t eif le blad foe-vastigi Miss D ty, b j hare eru^komst tan ; Duiîscbla d dat d« r ougersnood nakend is en dat hij tôt de ouitsche -oortteilen aaûleiding heeft ge«even. D*; Times verklaart dat M. Wiïson en Ame- ■ rika zeer goed de gerechtigde eisehei der ver- | bonden kennen, maar Duitschland willen rerplichten ?ijne eisches uiteen te zetten. | Ver = olgens geeft de Times een lang anikel ten ? voordeele der rerb^oder en. De krij^slundi-gen seicen in dit blad dat de verbondenen in 't korte zegepralen zuilen behalea en dat e ;kel de bedreiging van hor.gersnood Dui'sch'and dea weg naar den vrede doet ir si an. ^«xx(«>ch a d wii a»twooyde« .. < a d» » «--irb«»K»'df »ew> Zur ch, 25 D c — Vol^ers « Derniè es Nou Jelles.de Mu ich » zu len -la m ddenrijk-a op de Amerikaai sche nota artwor.rdtn, "wan-ne^r de verbo 'dei.e bun itj?icr t be>rei keliji de ^redesor.derhj ndelingea hebben laten ken- XiiV. ie fe«-bSjw»t v^r*et<?sia New-York S5 Dec. — De Duitsche onder-staatssekreiaïis vor den Bussche segt dat de toekom^tige vrede de bescoermirg der orzij- | diger moet waaibo gen .. Hij noemt Grieken-la d maar ver^eti B lgie. RUBSIBGHv ■ FRONT ! Stoemeisea rnaci®». k»| al ijé wijlteH f Petiofrad, 26 Dec. — De njand bombar-deerda de streien van de dorpen Pomaki, Manouir en het bosch «ao Goukalavtse. In de strecK van de grer s »an Mo davie betoverden de Ro menen cc htuvels die zij gisteren omruimder. Roemetie. — De vija d viel hardnekkig aan ra ij de bro neu van Susi a en 10 ds streek \an l'jragoslaVel. Hn dreef o za voo postea acï t ru t, die zich teiug tïokken ia de riebting van Rum ica. Wii s!o geu aaa^a lf*n af ia de rallei van Cil a tu t n W. an R<nsn k op dsa Sereth en cp be fro t Fitipesci-Couarca. He igge ectt raeil Filip-sci dat wij otit-ruimden. In Dobroedja geweer»uur. Berna! Jsfh Maarsch^k van FfanRHjk M t d®ke®*-s «al a •=« e K»mers oëwwurpe,*•« <*»<■""» Pari 26 Dec. — De regeerlng vaa de Fran-sche republie< die de die st-n vaa j eDeraal Joffre aan het vaderland be ezen, vsil erk^nnen -n beloo-nen heeft b s oten den over *>lncaar van de Marne te verheffen tôt de weèrdigheid van Maarschaik van Frankrijk. H-ii dekr< et zal «oo spoediy mogelijk aan de Ka-mers onderworpen worden. De ooriog in Azie Wi î a >ve ■» i wal de*-i ui Londen, 26 Dec. — Wij mieken vooruitgacg tôt a*n R. Nur que op den rechUr oever xan dec Tiger ea wij hreidden onze stellingei uit ten Z. eo te O. ran Kut-el-Amara. 0 ï». ka^alerie vernieide het fort Gassale op 20 mijlen ten Z. O >anKut. Dit fort was sedeit lang eene basls voor de Arabea. Oaze ka»alerie heeft er 6» ton graaa vor-i»ield, vee buit gem»afet en verscûeidene Araabsche kimpementen ver . rand. Rond den oorlog i»e <vui«»e»e vr«{uw«at»a aaiviueii* ÈiMé& land « Journal de Geneve» : Het groot aantal burgers die, niet egenstaande groote moeilij^heden, hun land oatyluchten bawijst voldoende dat de honger-snood hog grooter mo t ztjn dan m>n wil bekennen. Kinde meiden en kamervrouwen vcoral wagen de ontviucbtirig. Tusschen be^sters en struiken overschrijder zIj de Hollandsche grens en bieden hu* ne dieesten aan in Holland. Velen ook gaan in de munitlefabrie en gaan werken en vragen alleenlij voeding. 0 langs werd een^ famille van Cueld'e 's nachts door e- n hevtg ; e-lop gew. kt. De deur geopend stonden ij voor eene jonge rouw van 21 iaren, die te vo t an Munster gekomen en bjna stierf van hon er Men vraagt zich at .vat met de uitge-hongerde vrouwen ^esobiedt ûie er niet in geluk-ken in Boband te géra en. e se » pascs *MS*)Cfcii tas Si«->«p c«- -«-r es Zurich, 2i Dec. — De «N us Fisie Presse» doet opmetken cat, zeifs ai» aile ministère der verbonde-;en op de Duitsche ^redesvoorstelien antwooxden evec als de ministervau Rusland, aile hoop nog Liet verloren is om een eirde »an den oorlog te zien feomen. De « Reichspost » heeft ook nog hoop, maar >oegl er bij : « Indien de Entente weigert te onderhaadelen, dan zuilen de middenrijkeii dea s rijd vooruetlen tôt htt tin e. » Gene^e, 2I D«c. — De « Zeit » schri fc : Ongs-luikigàjk mag men geereboop koesteren bet ekkeiijk het beistel v. n den vrr.de. In bet vijîndigkamp beerscht zuisen geestestoesland die a)le boop doet opgeven. Wij moeten vcoit strijd^n toi dat w j ht î m str< u »en van den ▼ijand of den «ijand zelf overwonnen hebben. I5e«i ossdertaoud m«'t Fwkkes». Dâ « Cà . luitzer Volk^zeitung » geeft ten i tervieuw f n «en jo gen uitvinder Fofeker tnetteadeieorri-fpot.de ten van het Am.^ri-kaansch da bhd « Continental Timen », dat te B rlijn verschijnt, Men weet d.it Fosker een H llander is van 00'sprong ea de Duitsche > atiocalileit aan-î am Volgens Fokker, zegt het blad, zal de vorm vin de vliegiuigen niet veel meer ^ewijz gd wor ien. Zij hebben in de lucht bet maximum van vas.héid. Al wat mes neg kan verbettren is de mo or. Da?r is de toekomst : de Fokker s stevig genaeg om bii storm omhoog te stijii* n : er moe nog meer gedaan worden. Foïker toonde aan den correspondent nog pt otos vat andtre ïliegiuigen di? ongelooflijk klela znn. Oaite ei r digen veikiest hij hat sport in tijd vaa re e »ooi dit vaa tegeewoordig. ^a^e *leSït©a ^•a*3 dtisi VS|ÎSB««< Amst>?yd m, 22 >te. — De Daitscae bl»dea begmsi n opoieuw ruace anhechtir gsplanisen te verdedigen. De « Dusssldoif&r General An^eiger » schrijft : De aanheehtingen moeten beslist Mummm'608 Priji : Oantiemaa Donderdag 28 December 1916,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes