Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1896 0
24 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9w08w38t3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Lrde jaargang Nummer 915 Priji ; 5 ceGliemen Zaterd&g 24 Hoveœber 19J^ ^ .Si&l* ONS VADERLAND dminlstrstlo : A. TEMPERE ker-Uitgever, I 7, rue da Vie, CAL.AIS Belgisch dagblad versehijiieiido op al de dageu der week Redactle 9 ». BAECKELÂNDT I 7, rue Moriet, CAL.AIS ABONNEMENT laarnl Belgrle 1.50 Franhrljk 3.<n. F'ii^litnd-Hollaiid 3.00 iiiV'*'>< " *■ r< '::& > S»50 cm «ehrijvc t « 0»i« VndfrïaiMl » <7, rue «Je Vi«», Calai» Reeht door, vrlj en vrank voor God en v^lk en lasîd REDACTIESTUKKCN. NIEUW8 TE ZKNDEN RUE MORTET 17EN RUE CHANTIUUY 73 CALAIS ABOWlVËMGNTSPItlJZE^ VOOR ^OLOATEW Per >VC4îl£ {y diig^Ti) 0«^5 DEZE ABOiNNEMENTEN D J EN EN MET MINSTENS SrikUt mai-nit A 4 (fe "1 O NUMMERS INEEN3 AANGEVRAAGO EN DAGIELIJK3 * AAN HETKELFDE ADRES GCZONDEN TE WORDEN llflaamsche Beweging en Tweedracht n weten wel, zullen sommigen, velen, zelfs Vlamingen, zeggen, Vlaamsche Beweging geen twee-brengt tusschen Walen en Vla-n, doch enkel tusschen de V la-n en een groep antiflaminganlen; iten dat deze laalsten alleen, en e beweging, schuld dragen aan reedracht ; maar in oorlogstijd, er al de krachten moeten worden ebracht en gericht naar het dringend belang : 's lands ver-ng, is het dan niet beter aile, 00k nste aanleiding tôt twist te ver- I, en dus 00k de Vlaamsche ing te laten rus t en ? ons die zoo algemeen verspreide ng kalm en in aile rèchtzinnig-îderzoeken, en zoodoendc trach- I weinig meer duidelijkheid le n zoowel bij de tegenstrevers — wapen der « Union Sacrée » als iene formuul tegen ons hantée -nder nadere bepaling noch ver-jewijsvoering, — als bij (le ichgezinden, die wel voelen dat amsche Beweging niet rus ten II oorlogstijd, doch niet altijd jk inzien waarom. grond dier opwerping ligt een miskenning van het belang dat ehecht aan het geestesleven van t. Een volk heefl niet alleen een II, 't heeft 00k ;en verstand dat t, 't heeft .eene ziel. Wie het estesleven van een volk doodt, ;ijne ziel. Gezonde gedaclilen en jpvaltingen zijn onontbeerlijk welzijn van een land. Een volk t nadenkt is een verachterd volk; et op de hoogte worden gehou-in al wat hem aanhelangt, en ijne ontwikkelde klasse worden licht. Gedachten èn opvattingen gewissekl worden, en uit de ider gedachten moet helderheid rÀeid voortvloeien. De vrijheid achtenuiting is dus een onmis-irwaarde voor het geestesleven volk. tijdens den oorlog moeten de ten hunnen gang gaan. Het even mag niel drie, vier ng belemmerd of onderhroken . 's Lands verdediging is wel de noodzakêlijkheid in oorlogstijd, hter de eenige. Er zijn menige vraagstukken die zich opdringen oven 't oorl-ogsrumoer uit, en belang ^ ergt dat 00k die vraag-worden onderzocht en hijge-)rden besproken. De aandacht laan diekwesties belet trouwens is dat de oorlog met de ver-krachtdadigheid worde ge-terwijl dat de verwaarloozing na den (îorlog sehadelijke ge-kan mêeslepen. Het tegenwoor-loet wel meest onze aandacht i|n, maar de toekomst mag toch ijt worden uit 't 00g verloren. Imoet aile aanleiding tôt twist en ; goed, althans zooveel mo-)at men daarom niet-dringende îkken ter zijde late ; dat men in vorm en ui tdrukkingen de ! bezadigdheid beware, dat men lachtenkwesties geen personen-make — mochtzulks niet alleen ogs- maar 00k in vredestijd n — ; maar van daar om aile van gfcdachtenwisseling of aile ing van kwesties van een zeker te onlzeggen. is veel meer oendan goed. Wie van meening len in deze of gene zaak, staan niet minder eensgezind waar nds verdediging geldt. îoodzakelijkerwijze hebben zij thoofd staan, voor aile kwesties lezaken de beste opvattingen. t zoo verwaand zijn persoon-îerdng als de eenig ware, de et 's lands welzijn vereenigbare sch het volk te durven opdrin-Lands bestuur moet luisteren stemmen die opgaan uit het |!ns belangen het in handen itmoet de publieke opinie laten or verdediging en tégenspraak, "de ziel van t volk begrijpen e,ten met zielkundige scherp-:id. Dit geldt 00k in oorlogstijd. 'regaande of eenzijdige beper-gedachten- en persvrijheid is delijk. voor. een land. :gt 00k ; wie in t leger is, mag ? (( politiek » doen. Het gaat let aan, onder die bestempéling ■l'es in eenzélfden zak te stop-beurt het niet dat een zuiver gcdsdienstige werking als « politiek » wordt gedoemd ? Waar gaan wij heen met zulke willekeurige toepassing van onduiçlelijke formulen ? Daarbij, is het geraadzaam de menigvuldige en veel-zijdige geesteskrachten die, vooral in een oorlogsleger, vereenigd zijn, onbe-nuttigd te laten, ter bespreking van vraagstukken wier juiste oplossingvoor 's lands welzijn van een zoo groot be-langjs ? Waarom die lichten of lichtjes willen dooven, waaiom die belang-stelling, dien goeden wil, die werk-zaamheid versmachten ? Is aller mede-werking 00k op dat gebled niet ge-wenscht ? Vooral waar ons leger als afgezonderd leeft van het overgroote deel onzer bevolking, en dus bijna uit-sluitend in eigen schoot antwoord kan vinden op de menigvuldige vraagpun-ten die in ieder nadenkehden geest n a t u urlij ker wij ze opkomen. Hun s tri jd-vaardîgheid en hun aandacht aanhunne huidige beroepsplichten, zal geenszins door dit verstandelijk bijwerk en die belangstelling in nationale vraagsluk-ken worden verzwakt ; inlegendeel, waàr zij mogen denken en spreken voor de belangen van hun land, zullen zij er met des te meer hart voor strijden! Een s de oorlog ten einde en de wapen s afgelegd, moeten zij bekwaam 2*jn, ten btle van hef land dat zij hebben \rij-gevochten, als leiders op te treden : als voorbereiding tôt die taak is onderlinge voeling en vrij gedachten-wisselen 011-onlbeerlijk.*laehtspreuken als « union sacrée » en « politiek » moeten dus niet worden mhbruikt om het gedachtenleven in oorlogstijd te verkraehten, of om op willekeurige wijze, onder voorwendsel van zoogezegd 's lands belang, de eene op\atting tegen de andere îe beA'oor-rechten('t Nevvolgt.) VINDEX. DAAR WAS NE KEER... 1. EEN KONING Daar was ne keer" een landekekleii maar vrij en gelukkig in zjin voorspoec omdaf hetGodvreesde en niemandkwaat wilde. En het had een koning zoo goec ën zoo eenvondig die wandelde tusschei zijne burgers en onder zijn volk en di ajmen kende en de kleine hielp en ziji behagen schepte in goed te doen en he volk minde zijn vorst en het leefde ge lukkig al kende het gansch het geiul niel dat het g-enoot. Maar naast dat kléin landeke daaj woonde een keizer hoogmoedig onidal hij over een groot volk regeerde en liî benijde het naarstig en vlijtig volkje er hij spraktot den koning ruw en barseli oradat hij wist dat hij de maeht had, « Scbfoonbroer, ik wil door uw land rei-zen met mijne troepen om alzoo mijn vijand in den rug te kunnen overvallen; laat mij door en. er gesehiede u geen kwaad »—Maar toen heeft de koning gesproken en geantwoord in eene taie die zijn volk begeesterde : « Ik weet hel keizer dat gij machtig zijt om mij te overvyinnen maar de eer verbiedt mij u door te laten, tusschen de eenige eer en dezen tijdelijken voorspoed twijfelt mijn volk niet, wij zijn bereid ons landeke misschien te yerliezen maar niet ons eer. « En tôt het volk zegdc hij dnt het aan-dachlig en eerbiedig luistérde « Mag zoo d'ondeugd zegevieren wij hebben niet de kracht voor ons maar tegen de eer is de kracht niet bestand. Ik zal met u zijn in de gevaren. Samen zullen wij strijden, samen zullen wij zegevieren. » Toen is de vijand gekomen met zijne machtige legerbenden ; maar trouw stond het legertje naast zijn vorst. en al wat een hart had verdedigde met hem voet voor voet het dierbare vaderîand. En machtig sluwde de vijand aan en vruchteleos beukté de kracht om de eer neder te krijgen. Maar zij verdronk hopeloos wanneer zij peinsde te overwinnen... en op een pandje van zijn land hield hij stand de koning wachtend op betere dagen die komen zullen. Dan zal degrijsaard weten te vertellen dan zal de jonkheid zingen : « Daar was ne keer een landeke klein van streke maar groot van moed en herte, en toen het te kiezen had tusschen zijn voorspoed en zijn eer,'t koos zijn eer omdat het wist dat voorspoed vergaat met'de zonne maar dat de eer boven blijft en '1 voelde dat het gemaakt was oui te leven MAURITS Het Engclsch ojfcnsieftussohfn Saint-Ouenfin en de Scarpe Een verrassininf deii vijand Engelsch front 20 Nov. De duitsche militaire kritiekers he-weerden bij hoog eu bij laag dat het engelsch leger door lict offensief in Vlaanderen uitgeput zijnde, gansch den winter zou noodig hebbyn om zich te herstellen. Niettegenstaaude die bewe-ringen gingen de Engclschen toch in Ylaandereyi vooruit en sedert 1 Nov. zijn daar niet min dan 90 duitsche divisies zeer erg beproefd geworden. Maar onze bondgenooten bereidden den vijand eene prachtige verrassing. Naarmate de duitsche divisies in Vlaanderen uitgeput waren, werden zij naarRusland of ach'tei ' t gestiîTifd' of wel naar kalme sectors, zooals tusschen Arras en St-Quentin. Daar schee'n ailes na den strijd in Maart, zeer kalm van stapel te zullen loopen en de officieele berichten maakten om zeggens geen melding meer over de raids die er plaats hadden. Het o|fensief vermamd Zou die kalinte 110g wel eens gestoord worden ? De engelsche opperslaf bereidde te midden den strijd van Vlaanderen een ander offensief in een nieuwen sector, terwijl hij den vijand zooveel mogeîijk in slaap wiegde. IIij koos voor dit nslef het punt waar de vijand zich «torkst waaude en mees.t in zekerheid. Ailes werd in volle-dige stilte en met de grootste omzichtig-heid in regel gebraçht. In den gekozen sector was het engelsch leger dat de vijand uitgeput waande, dag en nacht aan !t werk. De dag kwam waarop de pûnten op de i's gezet waren. De vijand had niet de minste lont gerok-en en rekende op de sterkte zijner stellingen. Eene lange artillerie voorbereiding zou hem wel het komend gevaar melden. Gansch het verdedlgiisgs-stelsel gevallen Voor lien hadden de Kngelsehen de Hindenburglijn die niet een eenvoudige loopgraaf is maar een gansch 'stelsel uitniaakt in diepte, beschermd door gewapend béton en door eene artillerie en een g*arnizoen ter plaats veraedigd. Op dit punt bevatte de Hindenburglijn niet min dan zeven zeer sterke lijneri, door onderaardsche gangen aan elkander verbonden. Twee dezer lijnen waren in gewapend béton en versterkt door put-ten. Zij waren zoo diep en zoo breed dat de tanks niet moesten gevreesd worden. Welnu dit machtig verdedigingsstrelsel, omringd door talrijkë ijzerdraadnetten, obusputten en schansen is gevallen Jn een oogwenk en zonder artillerievoorbc-reiding.De HindenburgMJn ov@rschreden Op het vastgestelde uur begonnen al de engelsche batterijen, die tôt nu toe stom bleven als vissehen, plotse'lings verschrikkelijk tedonderen. Onmiddel-lijk achter het spervuur trokken wel 300 tanks vooruit op de vcrblufte Duit-schers, vuur spuwend langs aile kan len. Daarna kwam de infanterie even lano--zaam vooruit en verder op aile wegeu maleriaal en reserven. De eerste lijn werd overschreden, de tweede eveneens. De tanks hadden ailes vooizien, zij wisten dal zij in de lijn Hindenburg zouden verz olgen worden. De infanterie vaagde de loopgraven schoon, veroverde wijken en dorpen en rakelde de gevangenen bijeen. Nog nooit gedurende den gansehen oorlog werden de Diïitschers nieeT ver-rast dan nu. De vijand veSIedâg verrasî P a ri j s 22 Nov. — De î îgelsehe Corr. Gibbs op het front schrifft : De aanval werd geheini gehouden en zelfs de oorlogseorrespo .denten dieaan-houdend op het front vrlj rond loopen bebben er iets van opgemerkt. Nooit kon de vijand denken wat &r op hunden Was en 00k wist hij niet d; t-tal van tanks in den dag in de hossçhen verscholen 's naehts vooruitkwamen. Toen deze te midden de duitschers verschenen waren deze voo verschrikt dat ze zich verborgen en overgaven. Achter de tanks kwam de infanterie terwijl duizende obussen de Hindenburglijn beschoten. De vijand antwoordde enkel met eenige zéldzatne obussen. llet bataillon der Koninklijke fusi-liors bereikten al de beoogde punten zonder de minste verliezen. \ ijf uren 11a den aanvang van het offensief waren nog maar 200 licht ge-kwetsten geseind. Op hef Italiaansch front M en voerziet eene lichte ontplooïng Rome 20 Nov. — Gansch de ltaliaan-schc pers spreekt met lof over de held-haftigheid van het leger tegenover den overweldiger. De dagbladen stellen nochtans het volk op zijne hoede tegen de overdreven illusies die den stilstand van den vijan-di^ •" optocht kan doen ontstaan. Het ware misschien te vroeg te verzekeren dat de vijand voor goed in bedwang gehouden is, Men moet en men magzulks hopen, maar men moet 00k béreid zijn voor het tegendeel dat reeds voorzien is en waarvoor reeds maatregelen getrofîen worden door de krijgsoverheid. \ an een anderen kant mag eene ge-beurtélijke ontplooïng, zoo die moèt ge-schieden. geen overdreven vrees koesteren, want cLeze zou alleenlijk voor doel hebben sterker stellingen te bezet-ten, waar de verdediging gemakkelijker en doelmatiger zou zijn. Men mag dus den toestand nret vertrouwen inzien zich even wel onthoudenvan een te groot optimisme of pessimisme. Aan de Asiago en de Piave Rome 20 Nov. — De Italiaansche troepen gaan voort krachtdadige tegenaan-vallen uit te yoeren op de lioogvlakte van Asiago en • den kring der krijgsbe-werkingen te verbreedHi en de bezitting van eenige belangrijke punten te verzekeren, Ilunvoornaamstedoel is de streek van Meletta die den toegang beheerscht naar de midden en oostelijke hoogvlakte van Asiago. Onze troepen vielen krachtdadig aan in deze streek en niettegenstaande den kraclitdadigen tegenstand, ondersteund docr eene machtige artillerie, gingen zij stelselmatig vooruit. De vijand moest voov onze hevige tegenaanvallen wijken Vijandige keurtroepen en Ilongaren na-men deel aan den strijd. In het gevecht van Maletta-Davanti-Valniela maakten de Italianen 300 gevangenen. Andere krijgsgevangenen komen toe in de kam-pen.Tprwijl het eerste leger den vijand ferdrijft van zijne stellingen aan de 3iave. houdt het derde leger hem n bedwang. De vijand viel gisteren met lanzienlijke troepenmachten de berg-itreek aan tusschen de Bremta en de 5iave. De strijd tusschen de Monte Mofenara '.n de* Monte Tomba doet liardknekkige :rijgsbewerkingen voorzien- De vijand overal in voeling Rome 20 Nov. — Door zijne aanvalien labij de Mont Mofenera en den Mont 'omba heeft de vijand 0111 zeggen al de miiten bereikt van de lijn waarop de talianen stand houden. De Duilseh-)ostenrijkers hebben reeds de Italianen angevallen aan de Mellette, de Mont "odcraar, San Marino en tusschen da Srenta en de Piave. De vijandige troe-enmachten worden van langs om dich-er en op verscheidenepunten seint men rsrwegingen van artilleriekolonnen. Het ijdslip van voorbereiding js gecindigd n een nieew strijdperkis aangebroken. Waarschîjnlijk zal de -, ijand pogen de eide vleugels van het Italiaansch léger e doorboïen, met het doel de Italianen b omsingelen ofvvel zal hij langzaam en lethodisch aanvalien of'wel nog aan-onde.nd zeer krachtdadige aanvalien itvoeren, zooals voor Verdun. Maar de eriiezen die hij nu reads ondergaan lecft moet hem overtuigen dat er van ebrekaan tegenstand bij het italiaansch 3ger geen spraak meer kan zijn. De strijd aan de Piave Rome 20 Nov. Gisteren heeft men gansch den dag ard gestreden op de Monfenera. Twee ijandige divisies ondergaan daar zware eriiezen. iîen dezer is éene duitsche en 3 samengesteld uit 12 bataillons jagers vaaronder eenige bataillons van de 'ruisische garde. Deze keurtroepen wer-len afgetrokken van de fronten van den Llzas, Rusland, Roemenie en Macedonie. )e andere divisie bestaat uit Oosten-ijkers. Sedert vijf dagen is de strijd :eer hevig in den driehoek Tomba-Mon-enera-Cornella. Deze strijd is enkel de voorbode van een h.ird 1 -kkigen aanval \ooj' het bezit van het overgangspuijt op de Piave. Drie aanvalien hadden plaats op 1.5, en 5 of 6 op 16.De brigade Gornowerd teCornella « overmeesterd. - In den namiddag van 17 viel de vijand 1 den ijzerweg aan tusschen de Piave en de Monfenera en trachtte deze laatste stellrng te omsingelen. Die poging werd afgeslagen maar de vijand trok opnieuw 8000 mannen samen om Quero en begon hevig de Tomba en de Monfenera te be-schieten. Op 18 voerde de vijand met stèrke troepenmachten vier hevige aanvalien uit op den uitsprong van Monfenera. Deze werden allen afgeslagen. Dan begon de vijand gansch de lijn Tomha-MonfeneraJe béschiéten en gelulite erin voet te vatten op den uitsprong. In den nacht van 18 tôt 19 dreven de Italianen den vijand van een gedeelte van den uits'prong. Een oostenrijksche tegenaanval werd afgeslagen. Maar de vfjand kwam met st'erkere troepenmach-terug ch," cnderjttund doer oea liavjp' trommelvuur, dwong hij de Italianen zich te ontplooien. Onmiddellijk daarna heroverden de Italianen gansch den uitsprong door eenen tegenaanval. De wederstand duurt voort. Men verwacht een beslissende slag Rome 21 Nov. — Links van de Piave hebben de Duitschers thans hun zware artillerie samengetrokken. Het Italiaansch leger schijnt prachtig voorbereid tôt*het ontvangen van den schok en Franschen en Engelschen zijn ten strijde gereed. Ailes do«t voorzien dat eene van de grootste slagen van den oorlog beginnen zal. Laatste ojpeieele berichten Belgisch front LE HAVRE, 22 Nov. Tamelijk groote artilieriebedrijvigheid in de streek van Langemarck. De vijand wildc onze voorpasten naderen in ds streek van Kippe maar werd door ons spervuur veispreid. Vandaag lichte artilieriebedrijvigheid in den sektor van Ramscapelle en'Oiksmuide, heviger om Ifisrckem. Fransch front PARUS 22 Nov. 15 u. Artilleriestrijd ten W. van de Miette. Een duitsche tegenaanval op onze nieuwe stellingen ten Z. van Juvincourt werd afgeslagen.Gisteren maakten wij 400 gevangenen. Verrassende aanvalien werden afgeslagen om Betheny, ten N. van den heuvs! 344 en Eparges. Wij voerden met welgelukken verrassende aar.vailen uit ten K. van Ailles in de streek va/i Tahure-Ailles, Tahure-ffiaisons-de-Cham-pagne ; wij vernielden schuilplaatsen en maakten gevangenen. PARUS, 22 Nov. 23 u. Hevige artilleriestrijd in de streek ten N. van den Damenweg, tusschen de Aisne en de Miette en op verscheidene punten van ons front van Champagne. Een Duifsche verr, ssend* aanval mislukte in den sektor van Maisons! de Champagne. Rechts van de fflaas hevige artilleriebewer-king in den sector van Charabrettes. Verders kalme dag. Engelsch front LONDJEN 22 Nov., !5 u. Gisteren avond hebban onze troepen ten N. van Cantaing het dorp Fontaine-Notre-Dame aangevallen en veroverd. Zij maakten gevangenen.LOHDEK 22 Nov., 23 u. in den dag versterkten wij osszs veroverde stellingen. De krijgsbewerkingen zijn voliediq geluVi tenzij te Fiîsine-Notrs.Oame dat door den vijand opnieuw bezet werd. Vooral sïioet een woord van lof toegezwaaid worden aan den vervosrdlenst die zoo spoe-dig al het noodige bijbracht om onzen vooruit-gang te beyoordeeligen. Wégen en ijzerwegen hebben 0 k veel tôt de overwinning bijqe-dragen.Italiaansch front ROME 22 Nov. * Gisteren viel de vijand onze stellingen aan tusschen de Brenta en de Piave. Hfj word argesiagsn m8t de bajonet op de versperrinqs-iîjn Ste-lViarie waar hij gevangenen in onze ha ;den îst, en op den berg Perlica waar hii vruchtslooze aanvalien uitvoerde. Hij werd voiiedig afgeslagen op den berg Monfenera Eenige serste lijnen op de Fontana-Siceâ werden door den vijand bezet. ■n den nacht viele'n starke vijandige troepenmachten onze stellingen aan op de vlakta Casera-Meletta-Bactanti, maar onze troepen behielden al het terrein.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes