Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1578 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08x69p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONS VADERLAN Administrât!* i A. TEMPERE Drukktr-Ultftvir, I 7, rut dt>V!c, O&Ull Belgisch dagbîad verschijnende op al de dagen.der week RedasÊla t J. EâECKELANDT I 7, rua Morînt, CALAIS — ->- „ — ———— De redevoering *an minister Lloyd George Toenbi.i'tuitbrekenderomwenteliri£ in Rusland, deze omwenteling door d< Yerbondenen, die opeens vcrgeter waren wat ze aan tsar Nikolaas hadder te danken, over 't algemeen begroe werd als een triornf der demotratie hebben we van 't begin af aan dezt omwenteling betreurd. De gebeurte nissen hebben zich dan snel opgevolgd en altijd meer bleek helwaarheid da de jonge demokratie een doodgeborer kind was. Wat er van onzen kant ooli gedaan werd of niet gedaan, niets was in staat om de ontbindende werkinç tegen tehouden dervalsche beginseler der fransche omwenteling, beginseler van gelijkbeid en vrijheid, die zoc opeens in een onmondig volk werder geworpen. De socialistischo droome' rijen brachten het volk nog meer in d< war en maakten de regeeringloosheic hoe langer hoe grooter. Nu staan w< sedert eenigeweken voor het voldonger vçrraad. Het Russisch front ligt stil Er is meer, ondanks een oogenblikke lijk afbreken der vredesonderliande lingen, gaan die onderhandelingen voort en dit, niet waar de Russen wil len, maar waar de middenrijken hel vaststellen te Brest-Litowsk. Von Kuhl mann, de beste diplomaat van Europa; wist wel wat hij van 't begin af aan zegde tôt de Russisehe afgevaardigden « Wij kennen uw verlongen naar der, vrede tegen elkenprijs. » — Die vrede ïal er hoogstwaarschijnlijk korren, Zullen die afzonderlijke vredesonder-handelingen algemeene onderhande lingen worden P We weten het niet. Maar die toestand in Rusland heefl den algemeenen toestand gebeel en al gewijzigd. Voor ons is het niet alleen het verlies van een sterken bondge-noot, maar ook atelt zich de vraag der kapitalen, die wij in Russisehe onder-nemingenin zooruime mate plaatsten, en der 40 milliard die aan Rusland werden voorgeschoten- \ oor de mid* denrijken is het half Europa en een gedeelte van Azie dat wagenwijd voor hen openstaat. Aan zijn « Drang nach Osten » kan het nu ruime uitbreiding geven* Wat ook de politieke rechts-toestand van Rusland of van de rijkeii, waarin het zieh splitsen zal, worde, overwegend zelfs op politiek gebied zal de invloed vanDuitschland in Rusland zijn. Hetfeit dat de Russen een krijgersvolk zijn (al bebouwen de meesten het laad) moet de invloed van de even krijgshaftig gevormde Duit-schsrs niet verminderan. En de socia-listisohe utopiën der Bolcheviks zullen dat niet verhinderen. Maar waar de invloed onbegrensd zal zijn is op eco-nomisch en handelsgebied- Dit ailes is zeker vocr Duitschland een gewin dal het aan zijn volkeren als een echte zegepraal kan voorslellen en waarioor het lichter de offers zou doen aan-i nemen die het in het Westen en in i Azie zich zal moeten getroosten. — t Voor ons zijn dit troeven die wij ver-i liezen. De gebeurtenissen in Italie en ■ de steeds hangende bedreiging van een ■ feller pogen om in de aanstaande lente dit land te overrompalen, zijn ook t faktoren die men niet over het hoofd 1 mag zien. Daarbij kwam het nu dat op 25 December in de algemeene vergade-1 ring der afgevaardigden van beide F partijen, graaf Czernin verklaringen i deed over de hoofdpunten, waarop de 1 vrede zou gesloten worden, die veel 1 verschilden van de vroegere. Wat men i ook geschreven liebbe, dit vredes- ■ program was een breede toegeving van ! de middenrijken. Op aile punten waren ' we er niel mede eens, op andere werd ' meer klaarheid en nadere bepaling 1 verwacht, maar in hun geheel waren ze een groote toenadering. We waren niet gewoon de micldenrijken plechtig te hooren verklaren : dat de toeeigening met geweld der Icuiden die binst den oor- ■ log werden bezet, niet in de bedoeling lag ■ der middenrijken — dat ze de bedoeling met hadden hunfie onafhankelijkheid te ontnemen aan de volkeren, die ze tijdens den oorlog verlofen hadden (denk aan Belgie, Servie, Monténégro, Roumenie) — dat de regeling van den rechtstoestand pan nationale groepen, een zaak was van elken Staat afzonderlijk — dat de be-schermir.g der rechten der minderheden een deel waren van het volkenrecht — en dat de volkeren het reeht hadden over hun eigen lot te bcslissen -— dat de eoonomische betrekkingen, met ieders belangen rehe-ning houdend, weder regelrnatig zouden hernomen worden. Wel werd vaag de vraag der rec'utsherstellingen gesteld en duidelijk deze der Duitsche bezit-tingen, maar wie ineens zooveeJ aan-biedt, wil hij niet meer geven ? In aile geval werd het dringend noodig dat nu de middenrijken duideljjker vei-klaringcn gedaan hadden, wij ook spreken moesteu. Rekening houdend met al onze faktoren heeft Lloyd George zaterdag zijne redevoering uitgespro-ken. Niemand ontgaat haar overgroot gewicht. Hetis een duideliji.ke vredes-verklaring en voorzeker wijst ze op een verandering van denkwijze by de Ver-bondenen. Juist omdat ze zoo duidelijk is noopt ze de Middenrijken toi weder-antwoord, tôt klaarder omsohrijven van hun op^alting van vele punten die nog duister waren. Nuwe uite»en hebben gezet de feilen die bij de beoor-deeling vandie redevoering niet mogen vergelen worden, gaan we de redevoering zelf ontleden. ('tVervolgt) A. D. G. Over Neurcsen * Door « Ifeurose » verstaat men éen heelen boel zenawstoornissen, waarvan de oorzaken en de innerlijke werking niet goed omlijnd zijn. De ethymologie van dat woord werd vroegerfel betwist.Degeleerden van voor de XXe eeaw meenden dat ze Grieksch v(jas. Nu echter fvW* algemeen aangeno-men dat die naam komt van een vooraan-■ataanden zenuwzieke die heette . ÏSeuray te meer daar die mensch typische ver-schijnselen getoond heeft van een spéciale « oorlogsneurose ». Een der meest eigenaardige uitingen van die neurose is : populariteitwaanzin, De meeste patienten eraan li/dend zijn dagbladschrijvers, en het hoofdverschijn-selder aandoening is het volgende : * "* » * 'k Zei hooger dat meest aile " oorlogs- f eneuroseerden " dagbladschrijvers zijn. ïen radikaal middel nu, om dat so&rt kruipdier-en te genezen ? Met zacktheid en ov-erreding lœkomt men n'iaar een geringen uitslag. De eeni-ge doelmatigè beh-andeling is deze : Men zegt hem : « Ge hebt dus een drukkerij en een , dagblad dat schrikkelijk populair is ! " (zoo wint ge het vertrouwen uws patienten}. We gaan die populariteit nog ve:-hoogen : breng heel uw barak mèt druk-rolien en inkt te midden van uw schapen, ero-ens in een planken huis aan 7 front. Zet er de ruitei} steçJi in, voor mogslijke beschietlng. Correspondenten hebt ge zoo ABONNBMKN TES p«r maand Belgie l.'B Fi-ai'krijk 8,25 FafsiBnâ.HanaGd 3.KO Per trlmeater « t> .O© » O.SO » i <MWI Men rcbrUv« « « On» Vaderlnnd * HT, rn<* rte Vî«, Cnlala Eecht door» vrij esi vrank G&û en volk mn land «aUOTlUTUKIUN. HCKUW6 T* ZKKSCN MOKTIT 1 7 ÏN RUS CKANTILLV 7» OiLiH aboxxemektsprmzbn VOOB SOLDATEN ftp,, fiSSS'PEl) O ÎÎ5 AlONNEMENTEN DltNIN MET MIK»TiN» î. î " ' V Kft lo NOMMER8 INEENÛ AANQkVRAACD KM DAOILIJK* HÎ151Ï5-MC1 AAN MKTZKLFDK ADRC& OE7CNDCN Tt WORDKH gratis pro Deo, met heel versch nieuws, Si en door een demokratische hondenkar 9 vervangt ge uw venters-auto. '' Een aaverendgejuich zal opsti/gen uit aller borsten en vaster nog. lijk een triomfkolom, staal staan uw schoone po-ir pulariteit!" Lezers van " Ons Yaderland " die zie-^ len wilt genezen, beproeft het eens ! Doktor NAND (raadpJegingen aile dagen van 3 tôt 6 u.) ANER1KA ,p Amerika verslcrkt e zijne troepenmachten 1 Washington 6 Jan. 3 De vooruitgang die Amerika in de 1 laatste negen maanden gemaakt heeft, i betr.kkelijk de bewapening, is bewon-. derenswaardig. , De toestand der vloot is buitenge-j woon geruststellecd. Het regelmatig leger leger en de landvvacht tellen meer dan een millioen ? 500.000 mannen en de plannen zijn in î uitvoering om het leger aanhoudend te t versterken, tôt het tien millioen man-s nen op de vuurlijn telt, als het noodig is. In aile staten spant het Amerikaan-' sche volk al zijn krachten in tôt den ooriog. Geën redens meer dus tôt on-; rust. . De oproep der jongelingen zal vcldoende zijn n New-York G Jan. ^ De oproep der eerste klasin het wets-voorstel voorzien zal ongetwijfeld vol-n doende zijn om aan al de noodwendig- hed 'n te volJoen. n Deze klas bestaat uit jongelingen die n geene familielasten te dragen hebben. n Amerika beschikt aldus over een mil-e lioen mannen van eerste gehalte. l j Duitschland weigert het verlrek der Beîgen van het bezette land 0 Le Havre 7 Jan. De Belgische regeering ontvangt veel vragen van Belgen die naar Zwit-k serland of Frankrijk zouden willen d overkomen. e Al de voetstappen door tusschen-j. komst der Spaanscho regeering aange-^ wend ten einde die toelating te beko-men blijven vruehteloos. DE C0NFERENTIE 1 —1 . ! De militaire parti) behaalt opnieuw de bovenhand Het is mogelijk dat de onc'erhande-lingen van Brest-Litowsk op een nieuwc basis voortgezet worden in tegenwoor-digheid van Trotski Het is ook mogelijk dat de onderbreking verlengd wordt. Wat er ook van zij, de onlroerin-r is in de laatste dagen lai j den vijand buiten-gewoon geweest. De besprekingen die plaats grepen in de voornaamste kommissie van den Reiehstag en bij den kanselier. schijnen veel hevïger geweest te zijn dan de Wolffberichten het beweren. Yooral Kuhlmann, die deonderlian-deliugen met de maximalisten voor at, werd langs twee zijden aangevallen : de pangeriaanisten beschuldigen hem van te veel toegevendheid aan de maximalisten ; de progressisten en soeialis-ten verwijten hem Duitschland verzwakt te hebben door zijne opvalting van het volkcrenrecht. Hindeobnrg en Ludendorf hebben al het mogelijke gedaan opdat de duitsche diplomatie niets zou afstaan van liare eischen in hetOoslen en missehien zelfs heeft Ludendorf gedreigd zijn ontslag te nemen. H-t is thans duidelijk dat Ilrndenburg en Ludendorf eens te meer hebben gezegevierd en dat de meerder-heid aan hen heeft toegegeven. Maar die meïrderheid schijnt verdeeld te zijn, want het katholiek center metErzberger aan 't hoofd behoudt hardnekkig het stilzwijgen, terwijl de meerderheids-soeialisten eene motie stemden tegen de aanhechting en de taktiek veroor-deelden die te Brest-Litowsk gevolgd Werd. Ten slolte is d^conferentie van Brest-Litowsk voor de duitsche werklieden eene groote teleurstelling, want deze verwachtten veel van die conferentie. Maar niets doet voorzien dat de mis-tevredenheid invloed zal uitoefenen op de algemeene politiek. Trotsky te Brest-Litowsk aangekomen Zurich 8 Jan. Men seint uit Berlijn dat Trotsky en de Russisehe legatie te Brest-Litowsk aangekomen is. Hij stelt Berne voor als zetel-plaats der onderhandelingen Uit Petrograd : Trotsky heeft nog hoop den vijand over te halen tôt het voortzelten der onderhandelingen op vijandig gebied. De Duitschers weigeren Stockholm, de Russen weigeren Brest. Trotsky stelt Berne voor. Het gesticht Smolny verbergt zijne teleurstelling niet over dit geschil,want het dacht toch dat de vijand zou aan-vaard hebben. De maximalisten zoeken niet de gebeurtenissen te verhaasten, want de verlenging der besprekingen is in hun voordeel, daar zij hopen de propaganda voor den vrede aldus te zien toenemen. Zij denken dat de onderhandelingen kunnen aanslepen tôt in Maart en April. De voorwaarden waarin Turkije zich in de conferentie aanbood toonen duidelijk tôt welken vrede Trotsky komen wil. Turkije inderdaad is het eenige land dat door Rusland verslagen werd en dus als overwonnene aan de conferentie deelnam. Maar de Turken zijn dftarom -rrieî gematigd- in hun ewhrfc.» Zij vragen de herstelling hunner gren-zen, de ontwapening van het Russisch leger terwijl het hnnne gemobiliseerd wordt, en eene vergoeding. Over de onafhankelijkheid van Armenie geen woord. Alsmenziet wat het verslagen Turkije eischt, wat moet het dan verwach-ten van de middenrijken die't verslagen hebben. IN RUSLAND " Eene omkeering in Ukranie Petrograd 7 Jan. Duizenden tegenstrijdige berkhten doen tegenwoordig de ronde aangaande Ukranie eu daar de gemeenschap met Rief afgebroken is kan men moeilijk juiste inlichtingen bekomen. In de goed ingelichte middens logen-straft men dat Ukranie een akkoord tracht te sluiten met Ukranie wiens eischen strijden met de nationale in-stellingen.De regeering van Petrograd zou willen dat het bewind van Ukranie over-gaat in de handen der Soviets, In de zelfde middens der.kt men dat de Rada met Smolny onderhandelt om de verwijdering te bekomen der maximalisten en de terugzending der Ukra-nen. Men moet nochtans toegeven' dat de politiek van de Rada eene wijziging ondergaan heeft en dat het ontslag van Petlwra, die krachtdadig de Soviets be-streed, het voorteeken is eener nieuwe richting. De eerste uitslag is het aanvaarden der onderhandelingen te Smolensk met de afgevnardigden van het gesticht Smolny.Men beweert dat Trotskygerust gesteld is over de handeiwijze van Ukranie. Eindeiijk hebben de rev. soc. van Ukranie verbond gesloten met deze van de linker zijde gesteund op de volgende basis Ilerkcnning van de bondsrepubliek in Rusland. De grondwettelijke verga-dering moet bet bewind der Soviets erkennen. Haar roi is <'c algemeene princiepen vaststellen d.°r Russisehe politiek, den vreifp bewerkër, besluiteti vaststellen over de verdeeling der gron-den, het aanslaan der banken enz. Dit gedaan zijndc wordt de grondwettelijke vergadering ontboiîden en iederc onaf- hankelijke staat opent zelf eene grond-wettelijke vergadering. Deze zijn de voorstellen van de rev. soc. van Ukranie. De Duitsche afgevaardigden zijn niet vrij te Petrograd Petrograd 7 Jan. Bij hunne aankomst hernamen de afgevaardigden — gekozsn onder dezen die Rusland goed kennen — hunne betrekkingen met hunne oude vrienden. Zij ontvingen veel bezoek en natuurlijk waren zij vooral in betrek mel de mo-naichisten. Zulks verwekte onrust t Smolny. Daarbij hadden de afgevaardigden intervieAVS met de dagbladschrijvers.Deze onderhouden vielen niet in den smaak van het gesticht Smolny. Zulks mo 't ten anderen niet verwoa-deren. Admiraal Kaiserling verklaarde onderandere dat 't zegepralendDuitsch-land geen revolutie zou zien en dat de maximalische gedachten er niet zouden doordringen. Trotsky moest het interview van Kaiserling logenstraffen terwijl deze laatste het bevestigde. Smolny heeft kort spel gemaakt en de onderhandelingen verboden tusschen de vijandige afgevaardigden en demo-narchisten.De vijandige vertegenw"oordigers mogen in Petrograd niet meer vrij rond-wandelen en zijn door de roode wach-ten in hunne hôtels bewaakt, Men ziet dus dat de vijandige afgevaardigden eerder als voorname gevan-genen behandeld worden. Gevechten in Monténégro Rome 8 Januari Mep verneemt dat Oostenrijk heeft moetên versterkingen sturen naar Monténégro tegen de troepen van generaal Vasovich. ^ ... . **• ~ - «ÎT-*- De generaal heelt in de bergen n.ct de Oostenrijkers talrijke gevechten ge-leverd en hen bloedige veriiezen toege bracht. Buiten de groote steden is gansch Monténégro in de macht van generaalVasovich. Gednrende de maand Novcmber en December, kaapten zijne mannen 12 konvoien voedsel voor de Oostenrijkers bestemd. DUITSCHLAND Muiterljen en ontvluchtingen in het Duitsch leger III AAVv* mtP WiSwvii j Londen 7 Jan. B De admiraliteit ontvangt een Rus-t sisch snelbericht, seinende dat de k Duitsche déserteurs verklaard hebben dat de soldaten tôt 35 jaren van het Russisch front samengetrokken zijn -j tusschen Kovno en Vilno. Daar vormt s men eeriheden om die, in tegenstrijd met het akkoord naar het westelijk front te sturen. De soldaten zijn zeer misnoegd,velen springen van de treinen. Men seint dat 28.000 soldaten in de t streek van Kovno tegen hunne overhe-, den in opstand gekomen zijn. De militaire overheid tracht de mui-- ters tôt oveçgave te dwingen en snijdt t aile Yoedsel af. Politieke ôpgewondenheid Zurich 8 Jan. Yolgens berichten uit gel<> fbare î bron hebben de bolcheviks uitDLuisch-land inlichtingen ontvangen die toela-ten te gelooven dat de gebeurtenissen zich in het keizerrijk ras ontwikkelen 1 zoodat men denkt vveïha&st een revolutie bij te won eu, zuoals in Rusland. i Onlusten in Duitschland umuaizn m ijtmscmana J Lausanne 8 Jan, j De Democrate seint dat onlusten uit-gebroken zijn in verscheidene Duitsche 1steden. De kalrnle komt terug Brrne 8 Jan. Il et nieuws dat de Russen te Brest-Litowsk aangekomen zijn brengt kalmte ■ra—r-WT II nii^-iri. nu UEiOira «-iiiiiifnr» ni— mira T 1 in de politieke middens. De officieuse dagbladen zijn zeer optimist., De Francfurter Zeitung kan niet be-grijpen waarom de onderhandelingen zouden mislukken. Hetfeit dat zij hernomen werden beloofd voor de toe-komst. UUllIOll Het geschil tusschen Kuhlmann en het Groot Hoofdkwartier Berne 8 Jan. Terwijl de officieuse per^beweert dat het geschil tusschen Duitschland en de Maximalisten voorloopig opgelost i» vallen de pangermanisten hevigMr von Kuhlmann aan en verklaren dat een erg geschil ontstaan is tusschen hem en den oppej-staf. ; Duitschland verstooten door ® de schuld der imperialisten P. Zurich 8 Jan. «. J De Arbeiter Zeitung van YVeenen ; schrijft dat het Duitsch impérialisme alleen de oorzaak is waarom gansch ; de wereld zich tegen de middenrijken verklaart. Het Duitsche volk was vroeger een volk van denkers en dichters maar de poliliek van Bismarck en Moltke heb- ' b<»n gansch het Keizerrijk in omwenteling gebracht. " Het Kabinet geeft zijn ontslag in Australie Melbourne 8 Jan, Hetkabinet Hughes h eft zijn ont-slag gonomen tengevolgedemislnkking van het referendum over de Conscrip-tie.De leider der werklieden, Tudor, rormt het nieuwe Kabinet. OOSTENRIJK Het Kabinet Wekerlé bedreigd Zurich 8 Jan. Men seint uit Weencn dat de toestand van het Kabinet Wekerlé ernstig bedreigd is ten gsvolge de overmatige eischen bevat in hetprogramm der militaire autonomie, Men denkt dat graaf Zichy het zal opvolgen. Laatste officieelè bêtichten jiv trirr—*j 1 ît " Frsisssch front d PARUS, S Jan. 15 u. k Gisteren maakten wij S 78 gevangenen tijdens een verrassenden aanval. n PARUS, 9 Jan. 23 u. F.schts van de M a as artilîeriestrijd. e Engelsch front L0HDEK 3 ian., !5 u. it De vijand drong în onze posten ten N. van den ijssrwcg Ypsren-Sîaden, maar werd onmidde!!ijk teruggeslagen. LDKDEK 9 Jan., 23 u. l.sngs weerszijden artilîeriebedrijvigheid ten X. van de Scarpe. De vijandige artillerie was ook bedrijvig tan H.-0. van Yperen. ^ e / Italiaansch front n ROME, 9 Jan. □ Kevig arlillerievuur op de Brcnta en besto- i. kingsvuur tusschen de hoogten van do Doblia-done en Entelia. Een vijandige pogir.g werd afgesiagen in de richting van de Kaiago. \ Wij maakten gevangenen tijdens ontmoa-tingen van ronden in de srreek van Âsoion. Aan onze abonnés Wij vsrzoeken onze lezers vriendslijk de achterstelHge rskeningen te vereffenen. Vocr ons is deze zaak van hot allergrootste heiang, ook durven wij verhopen dat onze abonnés dezen oproep beantwoorden zullen. FIEL©! Vierde jaargang — Nummer 961 muséum i e p e n Prijs: 5 centiemen iVl°

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes