Ons Vlaanderen

1234 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 Juni. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p55db7x15q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. — Nr 15 EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 4 Juni 1916. ONS VLSSNDEREN Door Eendracht Sterk' VERSCHIJNT El,KEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitschi Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4 00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Geat : 24, Weliinckstraat. • Parijs : 181,rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. •/wpnrlen tôt Ons Vlaanderen. net GescnieflKunaig Milieu De meerderheid is van meening dat de nationale partijen in hun ge-schiedkundig milieu moeten arbeiden. (Interview Kam. Huysmans— Communiqué van het Nederlandsc'i Correspondent bureau — April 1916). De versch illige frac tien der partijen hebben ieder in hunnen geschiedkundigen kader gehandeld. (Manifest van r" Mei 1916 van het Uitvoerend comité van het Socialistisch internationaal Bureel.) Geschiedkundig Milieu ! — 't Zij daii zoo. Deze beide woorden bevatten in zich, heel het roemrijk verleden der verschillende volkeren met hunne eigene overleveringen, eigene zeden, eigene taie ; het erfdeel der voorouders, de grond der vaderen : het Vaderland. Vaderland! Edele woord dat het herte doet trillen, den boezem doet jagen, de ziele verheft en de oogen bevochtigt ; krachtige woord dat men des te beter begrijpt vvanneer men zich van het bedoelde voorwerp on-trokken gevoelt, het stille betreurt en het weder betracht. Niet ail en begrijpen dit woord ; niet allen strijden voor het Vaderland. Er zijn er, zoo ze beweren, die ten velde trekken voor heel wat andere grondbeginselen, veel breeder van bedoeling, vrij algemeener van opvatting : de maatschappelijke gelijk-heid, de ontslaving van het menschdom. Het ongeluk wilt dat nu juist de duitsche en oostenrijksche Socialisten even als de belgische, de fransche, de engelsche, de italiaansche en de russissche strijden voor dit zelfde doel in hunne eigene kampen en ieder voor hun eigene geschiedkundige omgeving; dit is dan toch ten slotte, niet waar, te zeggen dat ze vechten voor het Vaderland dat ze verloochenen, maar zoo innig gevoelen, dat ze willen ver-nietigen, maar, wen er gevaar is te vergaan, verdedigen ten koste van hun leven. Och neen, beste lezer ; de subtielste theorieën vermogen niet tegen het werkelijk bestaan van den vadergrond wiens geest we dragen in onze herten, weerkaatsen in onze gedachten en uiten met onze woorden en daden. De belgische werkman is Belg vooral, en eerder dan lid der werkerspartij. De « geschiedkundige kader » is geen deeg die men kneedt, geen ijzer dat men selt, geen plank die men zaagt, geen steen die men slijpt; het is de natuur die men lijdt en hoogst gelukkig is te mogen onder-gaan.De huidige krijg stelt nu eenmaal de aling daar van het « Wederlandsche Menschdom ». Waar is dan de gave samendrang, tusschen de volkeren der aarde, tusschen de werklieden van ten onzent met die van daarginder uit een anderen « geschiedkundigen kader » ? Waar is die macht van welverstand en wederlandsche broederlijkheid dan gevaren ? En, zeg me, was niet immer de karakterschets der groepen en partijen die deze grondbeginselen hebben opgedaagd verdedigd en be-werkte ze niet tweedracht en verdeeling ? En naarmate ten huidigen dage nog, de werkershoofden dit wederlandsche welverstand met meer iever bewerken, verbrokkelen hunne partijen meer en meer, wordt de onderlinge verdeeling grooter en grooter, de tweedracht heviger en heviger. Op één enkel stand-punt nochtans zijn aile de grenzen-vellers van de landen-in-oorlog het volstrekt eens en onverdeelbaar : de verdediging van hunnen « geschiedkundigen kader dit is : de zege van hun Vaderland. Dat ze twisten en redekavelen, huilen en schreeuwen, wanneer er in naam van het Vaderland een staatsman het hoofd recht, om hun het gevaar van oneenigheid en tweedracht voor oogen te leggen, ze vallen terstonde 't akkoord ter wille van « het geschiedkundige midden ». En ziedaar nu dat onze dilettante-wederlanders aan hunne jongste hersen-schimme, weer in denzelfden trant van zaken, vrijen teugel geven. Tegenover het congres der staatsmannen die zullen gelast worden de vredesvoorwaarden, na den oorlng, vast te stellen, zal het Internationale comité der socialisten een ander congres tôt stand roepen om al de staatkundige vraagstukken op te lossen die voldoening zullen verschaffen aan al de werklieden klassen van den heelen wereld door. Ongelukkigen, die niet willen verstaan dat het belang van den belgischen werkman het belang zelf is van het belgische vaderland, het belang van den franschen of den duitschen werkman, dit van Frankrijk of Duitschland ! Ten andere, daar het vredestraktaat enkel en alleen den uitslag van den krijg zal daarstellen, zoo zullen enkel nationale grondstoffen gelden en daaruit nationale gevolgen worden ge-trokken. Weest gerust, goede vrienden we hebben daarbij niets te vreezen. Bij het aangrijpen van deztn oorlog had keizer Wilhelm II even zoo gesteund op eene socialistische omwenteling in België en Frankrijk. Onze gezellen hebben doodstil gezwegen, maar vol iever de wapenen vastgegrepen om hun vaderland tegenover den over- weldiger te verdedigen. Die kerels redeneeren zeer valsch, maar meenen het dikwijls zeer wel en handelen op tijd en stond zeer recht, omdat ze in hun zelven eene ziel hebben die leeft voor het vaderland, een hert dat klopt voor het vaderland, een geweten dat soms weleens luid op denkt aan « geschiedkundig milieu ». V. S. ^ m m : G.EDACJ4TE Er is eene macht die hooger staat dan aile menschelijke machten, en wiens hulp noodzakelijk is om aan deze laatste hun voile werkdadigheid te schenken : het is de macht van Dezen die de Oppermeester blijît van aile dingen, de soevereine scheids-rechter van de toekomst der volkeren als van deze der eenlingen. Als de slachting van den Christ Jezus het hei] van den wereld heeft ver-wezentlijkt, zoo is, in het sacrificie van edele slachtoffers zich ten pande gevend voor eene edele zaak, eene almachtige deugd, die op deze zaak de goddelijke macht roept en er den triomf van verzekert. Kardinaal Amette. (Rede uitgesproken in de Ste-Ghapelle op 23 Mei 1916, bij den dienst voor de gesneuvelde advocaten). Grootsche Plechtigheid voor de Belgische Kinderen van Parijs en Omstreken. De plechtige Eerste Communie voor de Belgische Kinderen van Parijs en omstreken, zal plaats hebben den Zondag, i ienJuni, zijnde den feestdag vanSinksen. Daags nadien ;2den Juni, tweeden Sinksendag, zal Zij ne Eminentie de Kardinaal Amette, het H. Vormsel aan dezelfde kinderen toedienen. Hare Konin-klijke Hoogheid, de Hertogin van Vendôme, zuster van onzen geliefden Koning, zal als Meter de vormkinderen de Plechtigheid met hare tegenwoordigheid veree-ren. De heer Baron Guillaume. Minister van België te Parijs, heeft het peterschap aanvaard. Beide plechtigheden zullen plaats hebben in de Vlaamsche Kerk, 1S1, rue de Charonne, le Parijs. De ouders die verlangen hunne kinderen te laten vormen worden verzocht, zonder den minsten uitstel zich monde-lings of schriftelijk te doen kennen aan : E. H. KOYERSOEN, BESTUURDER VAN HET WERK DER VLAMINGEN, 181, RUE DE CHARONNE, PARIS. Bij de inschrijving geve men den naam en voormaan de kinderen; waar en wanneer zij geboren zijn, alsook waar zij hunne Plechtige Communie gedaan hebben.Het Werlc der Vlamingen houdt Vlaamsche Catechismussen ter beschink-lcing van degenen, die ze verlangen. Lessen van voorbereiding tôt het H. V orm-sel hebben plaats in de Vlaamsche Kerk, aile dagen te 5 ure, en den Zondag te 3 ure namiddag. Het juiste uur van de plechtigheid der Vorming zal persoonlijk aangekondigd worden aan al de ouders, wier kinderen tôt het H. Vormsel worden toegelaten. DE OORLOG. De Slag van Verdun De gevechten voor Verdun hebben deze week hunnen 100cn dag bereikt. Een kort overzicht zal ons toonen hoe de vijand zij ne beste kracht en blocd heeft verspild om slechts een geringen uitslag te bekomen. Den 21en Februari begon de strijd met een bombardement van ongehoord geweld, en duurde tôt den 28en, dan gelukte de vijand het fort van Douaumont binnen te dringen. Deze aanval bij verrassing gold hun nogal eenen merkelijken vooruitgang : omtrent 5 km diepte op eene breedte van 10 km; de lijn loopt daarna langs de drie dorpen Vache-rauville, Douaumont en Vaux en op den rechteroever van den Maas hebben de duitschers weinig of geen vooruitgang meer gedaan. Op den linkeroever namen zij Forges en Regneville (6en Maart) de Bois des Corbeaux (10en) ; den 13en vielen zij de Mort-Homme voor de eerste maal aan, maar leden een volslagen nederlaag. Aanvallen op beide oevers volgen elkaar op tôt het einde van Maart, zonder werkelijke vooruitgang. Den 30rn nemen zij Ma-lancourt, den len April, Vaux, den 6en Haucourt, den 7en Bethincourt in: de lijn van de beekvan Forges word omtruimd en de Franschen versterken zich op de reeks heuvelen waaraan de hoogste punten Mort-Homme en heuvel 304 hunnen naam hebben geleend. Tôt en met den d6en richt de vijand al zijne pogingen hardnekkig tegen deze stel-lingen ; den 17™ beginnen de duitschers eene nieuwe peging tegen Douaumont, met vijf divisies ; het gevecht wordt voortgezet en de 19en door een tegen-aanval nemen de Franschen den vijver van Vauxtirug' aile duitsche aanvallen tôt in het begin van Moi blijven vruchteloos zoowel tegen de verloren posities als tegen den Mort-Homme. Den 4en en 5en Mei gelukt de vijand

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes