Ons Vlaanderen

1351 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Mei. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445js7x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Twoede Jaar. — N*1 14. EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 28 Mei 1916. ONS VLAANDEREN Door^Eendracht Sterk VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buileu Frankrijk : per jaar 6.00 » IBureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181,rue de Charonne Aankondigingen : Tien frank per 4 Regels. Zich weuden tôt Ons Vlaanderen. ! Nog een oproep der Belgen? Het belgisch blad « Metropole » te Londen verschijnend, beweert uit zekere bron te vernemen dat het belgisch goevernement, aile weerbare Belgen onder de wapenen gaat roepen, gehuwd of ongehuwd van 18 tôt 35 jaar, die in Frankrijk, Engeland en niet bezet België verblijven. De gehuwde Belgen zouden bij hunne aankomst de niet gehuwden vervangen die naar het front zullen gezonden worden. Ik weet niet of dit berkht wel gegrond is ; in aile geval weet ik, dat het eene zeer ernstige opschudding bij onze vluchtelingen verwekt heeft, bewijze daarvan de menigvuldige be-zoeken en brieven die ons toekwamen. Aan « Ons Vlaanderen » tolk dei Belgisebc vluchtelingen in Frankrijk, mag men zeker niet verwijten te weinig vaderlandsliefde aan den dag te leggen, aan hem ook niet mag mer zeggen, voors'aander te zijn van eer manken vrede. Dit is ec n eerste puni dat vastgesteld is. Het tweede punt is, dat onze lezer; in 't algemecn arme werklieden zijn. In 't licht van deze twee bestati gingen dient men den toestand te •onderzoeken. In September 1914, werd de kla: van 14 in België opgerocpen, in Mei Juni 1915 werden de jongelingei geboren in 1890 tôt 1896 binnen gevraagd en nu is het de beurt vai dezen geboren in 1897. In de twei laatstegevallen kon de maatregel enke toegepast worden op de Belgen die zicl in het bezet gedeelte van België nie bevonden. Deze bepalingen genomen onde vorm van besluit-wet zijn natuurlij] niet grondwettelijk, maar men zen aartsdom en aartslafaard moeten ziji om de wettelijkheid dezer besluiten t betwisten. Het is inderdoad de plicl van iedercn Bel g die dit kan en gee: bezondere redenen heeft om dit niet t doen, het vaderland in dezen hachelijke strijd met dzr daad te verdedigen. Di plicht bestond gisteren, bestaat var daag en zal morgen niet veranderd zijr Wanneer men dus den huidige toestand beschouwt moet men besluite dat de omstandigheden onze regeerin dwongen, militaire verplichtingen o de Belgen te doen wegen die nie overeenkomen met onze vroeger wetgeving en die onder de Belge -dezen die uitweken alleen treffen. i « l Wij herhalen het, onze regeering kon en mocht niet anders handelen. Rekening van dit ailes houdend mogen wij toch zeggen dat men uiterst voorzichtig moet zijn eer men overga tôt eenen verderen oproep. Indien deze oproep noodig is, om de eer van ons land, om zijne groothe d te bewer-ken, wie zou een oogenblik durven twijfelen ailes aan ons lieve Vaderland te slacbtofferen. Eens dat dit vaststaat, moet de aandacht op een laatste punt geves-tigd. Tôt heden maakte ons regeering onderscheid tusschen gehuwden en niet gehuwden. Dit was cen gelukkig gedacht, want in 't algemeen mag men zeggen dat het ongeluk dat aan eenen huisvader overkomt veel meer droeve gevolgen heeft dan dat van eenen jongman. Maar nu is er iets veel erger. Mag men de gehuwden oproepen (vluchtelingen versta ikj en die last hebben van familie ? Indien het vol-strekt noodig is, ja. Maar in dit geval heeft de regeering den heiligen plicht aan de vrouwen en kinderen een hulpgeld te verleenen, dat niet geweigerd kan worden en groot genoeg is om er deftig mêe te leven. 't Is inderdaad niet met 1,25 f. dat onze vluchtelingen wiei echtgenoot naar het leger zou geroepen worden, zullen leven. Dat men ons niet zegge dat de Fransche vluchtelingen daarmeeuitde wargeraken, de toestand ' is dezelfde niet want zij ten minsten zijn in hun land, kunnen bij famïlie-1 leden gaan woonen, enz. Wij weten het, veel kan men ovei 1 dit vraagstuk schrijven en zeggen. Wi; ? wenschen er geen débat over, maai ^ indien ons vluchtelingen voor 't lanc 1 aile; over hebben, vvillen zij indien zi ^ moeten op gaan het in vrede te moget doen, zonder te moeten benauwd ziji r over den toestand van moeder d< v vrouw en de kinderen die achterbleven 1 —— VERGEET NIET! t Dat gij ten kantoore van a Ons Vlaan deren », 181, rue de Charonne, Parijs he I boek « Ik Spreek Fransch kunt bekomen. e In dit werkjen vindt men : 1" Hoe men het Fransch moet uitspreken 2" Een dictionnaire of woordenboek beval e tend meer dan 1400 vlaamsche woordei met hun vertaling ; 3" Eene reeks van alledaagsc'ne uitdruk i kingen met hunne Fransche vertaling ganse gesteld om het onderhoud met de Franscher II Zendt een postbon van een fr.mk op e: q gij ontvangt het boek. s CEDACWTPN p ' t Geen lichte hoop of leugentaal, za ons van het doel vernaderen, maa e ijzeren zelfopoffering van lichaam wil en ziel. Kipling. Hulde aan onze Konigin Deze week, ter gelegenheid van een bezoek in België en aan konning Albert, reikie Président Poincctré, H are Majesteit Konigin Elisabeth het Oorlogskruis ioe, om de bewondering weer te geven die 't Fransche vclk koestert voor den grooten moed en de onvermoeibare zelf opoffering welke onze edele Konigin aan den dag legt te midden het grootste gevaar om onze strijdende en gekwetste soldaten bij te staan. De konningin heeft Président Poincaré haar genoegen te kennen gegeven het zelf de eereteeken te mogen dragen als de fransche officier en en sollaten die zich door hunnen moed onderscheiden. DE OORLOG. De Slag van Verdun Het gevecht rond Verdun is deze week nogmaals tôt den hoogsten graad van hardnekkigheid en woede gerezen : het is als een worstelstrijd, waarin na de eerste verrassing, beide vechters el-kander omknellen en trachten neer te vellen. De duitsche aanvaller kan zich niet meer onttrekken aan het helsche vuur, waarin hij zich moedwillig heeft geworpen ; hij was vrij dit bloedig gevecht te wagen, doch eens begonnen, ontbreekt hem de macht er een einde aan le stellen. Woensdag 17on Mei, was ailes kalm op dit front, maar de volgende nacht, viel de vijand den franschen linker-\leugel aan, op de schuilplaats van ^ 'c bosch van Avocourt; de Franschen I van hunnen kant door een tegenaanval, 1 namen voet in een duitsche tranchée 1 op den heuvel 287 en in een fortin ten ; N. 0. van den Mort Homme. Den 18™, vallen de duitschers op hun beurt aan : een aanval met twee divisies, gericht van het bosch Avocourt tôt den heuvel 304, bleef vruchteloos, eer t tweede gedurende den nacht, gaf hur " een succès in het centium ; zij namer ; een schanswerk in. Vrijdag waren ei ~ slechts wederzijdsche hevige beschie-tingen.î Zaterdag namiddag 20cn Mei, na eer hevis bombardement, vielen de duit a schers al de stellingen van den Mor Homme aan : ten 0. van den heuvel drong de vijand in de Fransche eersts 1 lijn, maar een tegenaanval sloeg erhen r terug uit ; ten W., na verscheidem ' vruchteloozje pogingen, is hij er ir geslaagd bezit te nemen van eer gedeelte der voorlijnen ; zelfs eenige compagnies waagden zich tôt in de fransche tweede lijn, maar zij werden door een bloedig kanonvuur uiteen-geslagen en trokken zich terug in wanorde. Het gevecht woedde de gansche nacht door en, den volgenden dag, breidde zich uit tôt aan het bosch van Avocourt : op den wegvan Haucourt naar Esne hebben d» Franschen tegen-aangevallen en twee: vijandelijke tranchées ingenomen ; verder, ten O. van den heuvel 304, werd een duitsche aanval volstrekt afgeslagen ; en eindelijk op de W. helling van den Mort Homme, deden de duitschers, spijts bloedige krachtinspanningen, geen verderen vooruitgang, al hunne pogingen werden door het fransche versperringsvuur verijdeld, ja zelfs in den nacht van Zondag 21en tôt Maandag 22en 'hebben deze laatsten een gedeelte van het verloren terrein heroverd. Terwijl de duitschers, ten W. van den Maas, nutteloos hun bloed en krachten verspillen, hadden de Franschen op den rechteroever van den Maas eene aktie voorbereid waarvan men het beste mag verwachten. ' De carrières d'Haudromont, eene stelling door den vijand sterk verde-digd,hebben zij den Zondag2lenMei, na een moordadig gevecht, veroverd; ook aan den ingang van het dorp van Vaux maakten zij zich meester van eene duitsche tranchee. Den Maandag 22en Mei, na eene machtige artillerievoorbereiding, zijn de fransche piotten tegen de duitsche stellingen ten storm geloopen op een front van ongeveer twee km., van de streek ten w. van de hofstede Thiau-mont tôt de streek ten O van het fort van Douaumont ; en op de gansche uitgestrektheid namen zij bezit van de vijandelijke tranchees; zij zijn in het fort binnengedrongen. De gansche nacht door woedde een schrikkelijk gevecht; op den linkeroever hebben 1 de duitsche troepen onze winsten van i de vorige dagen op beide zij den van den heuvel 304, spijts hunne vlamwer-pers, niet kunnen afnemen ; op den rechteroever, in het secteur Thiau-i mont Douaumont, gelukte de vijand er în ten koste van de schrikkelijkste { verliezen een tranchee ten noorden van de hofstede T-hiaumont te herove-: ren ; binnen het fort van Douaumont, l wordt hij, spijts een hevige wederstand, : steeds achteruitgedreven, tôt in den t N. O. hoek, welke hij nu slechts be-i houdt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes