Ons Vlaanderen

2369 0
27 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 November. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9z89s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer — 40. Zondag 27 November 1915. Door Eendracht sterk! O NT S Liever Dood dan Duitschi VLAANDEREN Voor ailes 'wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBL PRIJS : 10 Centier.. per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Om ons weekblad regelmatig gedurende drij maanden te ont-vangen, is het voldoende EEN frank in postbon te zenden aan « Ons Vlaanderen » 181, rue de Charonne, 181 Paris. Vooj soldaten is het enkel VIJFTIG centiemen per drij maand. Ongefrankeerde brieven worden geweigerd. — Onzen Koning ter Eere Van aile kanten, zoowel uit Frankrijk als uit Engeland en uit België zelf, komen ons verslagen toe over de luisterlijke feestelijkheden ter gelegen-heid van het Naamfeest van onzen Koning. De beperktheid der plaats waarover wij beschikken, laat ons ongelukkiglijk niet toe ze aile optene-men, hoe geerne wij het ook deden ; onze briefwisselaars zullen het ons niet ten kwade duiden. — Wij nemen de gelegenheid te baat ons aan onze cor -respondenten te herinneren dat aile briefwisseling om in het nummer van den volgenden Zondag opgenomen te kunnen worden, ons den laatste den woensdag-morgen moet toekomen. WERKONGEVALLEN Eene dagelijksche ondervinding leert ons dat onder de duizende Belgische vluchtelingen in Frankrijk er zeer veel werkongevallen plaats grijpen. Immers in gewone omstandigheden was het getal der slachtoffers van den arbeid vrij aanzienlijk, en nu nog is dit getal onder onze lezers grooter dan naar gewoonte geworden, om de een-voudige ieden, dat vele vluchtelingen die in België geen bedrijf uitoefenden of een bedrijf hadden waar geen gevaar was, door de omstandigheden gedwon-gen werden, hier iets aan te vangen dat met hunnen gewonen levenswandel niet overeenkwam . Voeg daarbij dat de ambachten die nu werk geven, juist deze zijn waar het gevaar van ongelukken tegen te komen, grooter is en dat dit werk uitgevoerd wordt zeer dikwijls door onervaren werklieden. Al deze redenen zetten ons aan, om in eene reeks artikelen, aan onze lezers uiteen te doen, welk hun rechten en plichten zijn bij werkongevallen. De belgische werklieden aan wien een werkongeval in Frankrijk over-komt, zij n onderworpen aan de Fransche wet, 't is dus deze die wij zullen onderzoeken. Ongeveer een jaar geleden was de blosdige « Slag aan den Yzer » uitgewoed. De duitschers hadden duizende mannen verloren, maar geen stap breed waren zij vooruit gekcmen. Ginder, ergens aan den boord der zee, in het Vrije België, defileeren de overwinnaars, vôôr den Koning. Voor wie is de wet gemaakt ? Het is de wet van 9 april 1898 die de werkongevallen regeert. Haargrond-beginsel is dat de werkman eene ver-goeding zal bekomen, van 't oogenblik dat hem een ongeval overkomt bij 't uitoefenen van zijn werk of bij gelegenheid van dit. Om die vergoeding te bekomen is het niet noodig dat de werkbaas in fout weze, of dat men iets ten zijne laste kan leggen. Neen ; van 't oogenblik dat een ongeval aan den werkman overkomt, staat het vast dat deze vergoeding zal bekomen, zelfs ware de werkman onvoorzichtig of onoplettend geweest. Voegen wij hier onmiddelijk bij, dat de vergoeding van de vermindering derwerkkrachten niet totaal zal wezen, maar enkel een deel zal bedragen van het verlorene, omdat het aangenomen werd dat de werkbaas en werkman elk een deel van de risicos van de arbeid dienden te dragen. De bepalingen van de wet van 1898 zijn niet op aile werklieden toepasselijk, maar enkel op de werklieden van de bouwnijverheid, van de fabrieken, werkhuizen, chantiers, vervoeronder-nemingen (op 't land of op 't water), lading- en ontladingsondernemingen, openbare magazijnen, mijnen en groe-ven, ondernemingen waar men ont-plofbare stoffen maakt of gebruikt en van ondernemingen waar men machie-nen gebruikt door de menschen of dieren niet in beweging gebracht. De landbouwwerkongevallen vallen enkel onder toepassing van de wet, wanneer men gebruilt maakt van ontplofbare stoffen of van machienen die niet door menschen of dieren in beweging gebracht worden. la al de andere gevallen zal de landbouwwerk-man geen vergoeding bekomen, ien ware hij de schuld van zijnen werk-gever kon bewijzen. Men mag dus zeggen dat aile werklieden, met uitzondering der han-delsbedienden en der landbottwwerklie-den (buiten 't gevol van 't gebruik der ontplofbare stoffen en machienen), onder de bescherming der wet vallen . E. R., adv. ('t vervolgt.) OORLOGSNfEUWS Donderdag 25 November 1915, 13 uur. Fransch — Belgisch front Weinig bedrijvigheid op dit front ; de communiqués luiden gewoonlijk : « Rien d'important à signaler depuis le précédent communiqué ». Het ar-tilleriegevecht dat in gewone omstandigheden woedt, wordt door den mist belemmerd, In België hebben fransche batterijën in de streek van Boesinghe op 20 November de duitsche stellingen onder hun kruisvuur genomen en deze stuk geschoten. Van hunnen kant hebben de Belgen op 21 November verscheidene vijandelijke compagnies werkers uiteen geschoten, en als antwoord op het bombardement van Veurne, hebben onze vliegeniers de' duitsche kanton-nementen te Neessen gebombardeerd. Op het overig gedeelte van het Fransch-Belgisch front heeft men enkel nog een raid van duitsche vliegeniers boven Lunéville aan te stippen (3 gekwetstcn). Russsich Front De toestand gaat voort met verbe-teren voor onze vrienden die op 20 November de stad Tchartoryski weer in nemen. 's Anderdaags wordt de vijand ten zuid-oosten van Riga teruggeworpen. Op al de overige ge-deelten van het front schermutselingen zonder gevolg. Op 20 November heeft een russische torpilleur bij Windau een duitsch wachtschip is den gronJ geboord. Dardanellen Op 15 hebben de Engelschen eene loopgracht en dépôt van bomben veroverd, en behielden hunne stellingen niettegenstaande hevige aanvallen. Serbisch Front Niettegenstaande den heldhaftigen weerstand der Serbiërsverslecht hunnen toestand van dag tôt dag; zij moeten kampen tegen de ostrc-duitschers en de Bulgaren. De ontscheepte troepen te Salonika zijn nog niet talrijk genoeg om eene offensief tebeginnen, alhoevvel de bulgaren die op 19 November de Franschen in de streek van Stroumitza aanvielen, teruggeslagen werden. Men vreest nog immer voor Monastir. Men vreesde nog over eenige dagen dat de troepen die aan de duitschers en oostenrijkers weerstaan, gingen afge-sneden worden van deze die tegen de bulgaren vechten; gelukkiglijk heeft eene Serbische overwinning dit gevaar van kant geschoven. Inderdaad de bulgaren zijn te Toulouri door de Serbiërs aangevallen geworden en 15 kilometers teruggeslagen ; zoo is de toestand veel verbeterd. Ondertusschen vermeerdert het getal der ontscheepte soldaten te Salonika en wordt er gemeld dat de Italianen in Albanie hunne ontscheping voorbereiden en dat 200.000 Russen verzameld worden om tegen de Bulgaren op te trekken. Italiaansch Front Onze bondgenooten doen hier goed werk; na op 20 November een groot deel van de Monte San-Michele veroverd te hebben, zijn zij daarbij niet gebleven en hebben verscheidene loop-grachten tusschen Podgora en de Monte Sabotino ingenomen. Te Oslavia zijn de Italianen er in gelukt het bruggehoofd van Gorizzia te doorboren en zijn op de oevers va» den Isonzo gekomen. Ook mag men zich ver-wachten dat deze stelling welhaast zal vallen. Rond den Oorlog Op 18 November hebben oostenrijkers bommen geworpen op Verona; weinig scha, een kind gekwetst. 's Anderdaags komen er nieuwe bommem op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes