Ons Vlaanderen

2051 0
21 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 November. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/833mw29h8z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer — 39. Zondag 21 November 1915 ONS VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. PRIJS : 10 Centiem per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Per aantal genomen, prijs volgens overeenkomsf. Om ons weekblad regelmatig gedurende drij maanden te ont-vangen, is het voldoende E Ê N frank in postbon te zenden aan « Ons Vlaanderen » 181, rue de Charonne, 181 Paris. Voor soldaten is het enkel VIJFTIG centiemen per drij maand. Ongefrankeerde brieven worden geweigerd. — Qnzen Koning ter Eere Het naamfeest van onzen Koning is overal op prachtige wijze gevierd ge-geworden.Te Parijs had 's morgens in de Kerk der Belgische Missie een Plech-tig Te Deum plaats. Het koor en de middenbeuk waren versierd met belgische, fransche en Gongolccschc vlaggcn . Het Te Denm werd gezongen door den E. H. Moyersoen, Bestuurder der Belgische Missie. Een Belg,M . Douffet, droeg op meesterlijke wijze, na den dienst, de « Brabançonne » voor, alsook het lied « Vers l'Avenir ». Onnoodig te zeggen dat de kerk proppensvol was; zelfs was er meer dan een dre geene plaats gevonden had. Onder de aanwezigen bemerken wij vooreerst H. K. H. Mme de Hertogin van Vendôme, de zuster van azen Koning, met hare oudste dochter, de prinses Marie-Louise ; de baron Guillaume, Belgische Gevolmach-tigde Minister te Parijs, met geheel ce Belgische Legatie ; de heer Minister van Justicie en Mme Carton de Wiart; de barones Beyens, vrouw van den Minister van Buitenlandsche Zaken; de Gravin van den Steene de Jehay, Eeredame der Koningin ; Mme Le Ghait ; verders verscheiden generaal* en andere militaire overheden; eene t ilrijke groep onzer gekwetste soldaten uit het Hospitaal Albert I.enz, enz. 's Namiddags greep nogeene schoone Plechtigheid plaats in de hoofdkerk van Notre-Dame, waar, in de te-genwoordigheid van Kardinaal Amette en van H. K. H. de Hertogin van Vendôme eene prachtige Redevoering uitgesproken werd door den beroem-den predikant Pater Janvier . Hier ook waren aile officiëele personnagies ofaan-wezig of vertegenwoordigd, terwijl duizenden nieuwsgierigen de ruime korkbeuken vervulden. In de fransche departementen werd insgelijks in verscheidene steden, het naamfeest van onzen Koning luisterlijk gevierd. Te Ste-Adresse, tegenwoordige zetel van het Belgisch Goevemement, was de Plechtigheid bijzonder aandoenlijk. Al de Belgische troepen waren veree-nigd op den koer van het Ministerie van Oorlog. De belgische en fransche overheden, de Ministers en Consuls der Verbondene en onzijdige landen waren insgelijks aanwezig. Op een bevel van den Kolonel graaf de Grunne rees de belgische vlag in de hoogte; de Kolonel liet een drijmaal her-haald: Leve de Koning! Lève België! Leve Frankrijk! » weergalmen, en iedereen ontblootte het hoofd terwijl het krijgsmuziek de Brabançonne en de Marseillaise aanhief. — 's Middags werd in de kerk van Ste-Adresse een Plechtig T e Deum gezongen . Te Bordeaux werd een Plechtig Te Deum gezongen, door een talrijk pu-bliek bijgewoond ; een telegram van eerbiedige gelukwenschen werd aan den Koning gezonden. Te Marseille werd eene Plechtige Mis van Dankzegging door den Bisschop zelve opgedragen. De burgerlijkc en militaire overheden, de Consuls der Verbondene mogendheden, de gansche colonie onzer Vluchtelingen waren aanwezig. Eene omhaling werd gedaan ten voordeele der Belgische Werken van Marseille. Te Montpellier, insgelijks Plechtig Te Deum; Mgr de Cabrières sprak eene prachtige rede uit over den Hel-denmoed van den Koning der Belgen. Te Orléans zijn duizende personen voorbij het borstbeeld van onzen Koning gedefileerd en hebben er bioe-men en kronen weest nederleggen. Te Nevers, 's morgens Plechtige Mis met vaderlandsch Sermoen door E. P. Delacroix, aalmoezenier der Belgische Vluchtelingen ; 'savonds, prachtig feest met vaderlandsche koren en eene lcern-achtige voordracht over « Den Slag aan den Yzer » door advokaat E. Ronse. Te Lyon werd het Naamfeest van onzen Koning op bijzonder plechtige wijze gevierd. Koning Albert iste Lyon vertegenwoordigd door een Consul, M. Mulatier, die een waar toonbeeld van werkzaamheid en zelfsopoffering mag genoemd worden. 's Morgens, om 11 ure, had eene plechtige ontvangst plaats op het Con-sulaat. Verscheidene redevoeringen werden uitgespyoken. De ontvangst eindigde met de uitvoering Brabançonne en der Marseillaise en der Nationale Liederen der andere Verbondene Mogendheden. 's Namiddags, in de Hoofdkerk, onder voorzitterschap van Kardinaal ... Sevin, in de tegenwoordigheid van den Belgischen Consul en de andere overheden en eener ontelbare menigte, hield kanunnik Gaudeau, van Parijs, eene prachtige rede waarin hij de heldaftige figuur van Koning Albert stelde te-genover den afschuwwekkenden Kaiser Wilhem. Verscheidene telegrammen van ge-lukwenschingen werden aan den Koning gezonden. Op luisterlijke wijze ook werd het Naamfeest van onzen Koning gevierd te Clermont-Ferrand. Talrijk waren de Belgische Vluchtelingen aanwezig in de plechtige Mis opgedragen door E. P. Flor. Bertels. De heer Paul Au-ger, Belgische Consul, met geheel het personeel van het Consulaat, talrijke andere burgerlijke en militaire overheden en eene overgroote menigte inwoners der stad waren ook tegen-woordig.De gelegenheidstoespraak werd gedaan door E. H. kan. Cluzel; in eene gloedvolle taal schetste hij de kranige figuur van onzen Helden-koning, het reine beeld onzer lieftallige Koningin, den moed en de lijdzaam-heidvan het Belgische VolkenLeger. De plechtigheid eindigde met het iiturgisch gebed : « Domine salvum jac regem nostrum Albcrtum — o Heer, bescherm Albrecht, onzen Koning » — dat ongetwijfeld de gevoelens van al de aanwezigen trouw vertolkte. De Kapel van het H. Hart was te klein te Nice om de schare volks te bevatten die toegeloopen was om het Plechtig Te Deum bij te wonen. De E. H. Van Battel, Aalmoezenier der Vluchtelingen had ook al gedaan wat mogolijk was om dit feest waardig voor te bereiden. Hier ook waren benevens Bisschop en Prefekt, aile overheden aanwezig. 's Namiddag had eene tweede Plechtigheid plaats in de salons van het Lyceum, waar de heer Sigogne eene letterkundige voordracht hield. Eene omhaling werd gedaan ten voordeele der Belgische Werken van Nice. Te Georges (Manche) ook groote feestlijkheden : mis met Algemeene Communie; Plechtige Hoogmis met Vaderlandsche aanspraak door. E. H. J. De Strooper, aalmoezenier der Belg. Vluchtelingen; daarna Te Deum, ailes bijgewoond door de geheele bevolking, belgische Vluchtelingen en fransch-mans.Z. H. de Paus zond aan onzen Koning ter gelegenheid van zijn naamfeest een telegram van gelukwenschin-gen waarin hij tevens de lioop uit-drukte dat weldra betere dagen voor Belgenland mochten aanbreken. Tôt daar, de eerste tijdingen die ons toegekomen zijn. Zonder twijfel hebben in ontelbare andere steden en dorpen dergelijke f et stelij kheden plaats gehad ter eere van Hem, Koning zondei rijk, maar die steeds voort regeert ir de harten zijner getrouwe onderdanen OORLOGSNIEUWS Donderdag 18 November 1915, 13 uur. Fransch — Belgisch front Gedurende de verloopen week heeft de vijandelijke artillerie op her Belgisch front nog al werkdadig geweest en onze stellingen alsook deze van onze bondgenooten beschoten, te Lom-baertzijde, Roedesterke, Schoorbak? Stuyvekenskerke, Lettenburg, Caes-kerke, Noordschoote en Merckhem. Onze artillerie heeft iedermaal met kracht geantwoord. Op het Fransch front heeft er'nog al bedrij vigheid geweest in den mijnen-oorlog ; zoo op 11 November deden onze vrienden er veischillige mijnen met goeden uitslag ontploffen in Argon ne en op de stelling der Eparges, daania zooals naar gewoonte artillerievuur op gansch de lijn. In Artois in den Labyrinthe zijn de duitschers er in geslap.gd op 14en November zich gedeeltelijk meester te maken van de eerste lijn loopgrachtcn, maar een gewddige tegenaanval dreef ze onmlddelijk terug. De duitschers hebben bij deze gelegenheid bijzonder veel volk ver-loren.Russsich Front Onze bondgenooten zijn het moeilijk pas door en behalen tegenwoordig eene reeks bijvallen die indien zij voortgaan de beste gevolgen zullen hebben. Zoo hebben zij op 13 November ten no .rden van Kolki den vijand terug-geslagen hem 3.500 krijgsgevangerien nemend, en 's anderdaags nemen zij na een gevecht dat 11 dagen duurde Kemmerni en Anting in. Voor Riga ook kan de vijand o'nmqgelijk vooruit. Dardanellen Van 1 tôt 15 November weder-zijdsche artilleriegevechten. Engelsche Monitors hebben de militaire inrichtingen van Gallipoli gebom-bardeerdItaliaansch Front De vijand heeft||de Italiaansche stellingen te Conca Bezzeca op 13 en 14 November aangevallen en werd iedermaal teruggeslagen. Op den Carso hebben onze bondgenooten de belangrijke stelling van Dei Razzi ingenomen 278 krijgsgevangenen nemend. Serbisch Front De toestand onzer Serbische bondgenooten is op dit oogenblik beden-kingswaardig. Op 11 November inder-daad is de vijand over de Morava getrokken ; wel is waar mochten de bladen melden dat de Fransch-En-gelsche troepen dicht aan Velès zijn, | maar daardoor zijn onze bondgenooten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes