Ons Vlaanderen

690732 0
12 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 12 December. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1j9765bh56/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

vwi biVIlUI U U II Door Eendracht sterk! O N S Liever Dood dan Duitsch ! Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBL /VID PRIJS : 10 Centiem per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Om ons weekblad regelmatig gedurende drij maanden te ont-vangen, is het voldoende E E N frank in postbon te zenden aan « Ons Vlaanderen » 181, rue de Charonne, 181 Paris. Voor soldaten is het enkel VIJFTIG centiemen per drij maand. Ongefrankeerde brieven worden geweigerd. Een groote Schat Het grootste deel onzer vluchte-lingen hebben bij den oorlog ailes verloren : én geld, én goed, én huis. Maar toch, een kostbare schat blijft ons nog over, een schat dien de duit-schers niet rooven zullen noch plunde-ren, een schat die meer weerd is dan al de goederen der aarde: ons Katho-liek Geloof en onze Vlaamsche inborst. Het Katholiek Geloof heeft de Vla-ming met de moedermelk ingezogen; zonder kwezelaar te zijn, de Vlaming gelooft; op den schoot zijner moeder, op de knieën van vader heeft hij den Wees Gegroet leeren stamelen; de oude grijze pastoor zijner parochie heeft hem het Symbolum der Apostelen, de Tien Geboden Gods, de Vier Akten geleerd en den Catechismus uitgelegd ; en spijts al de drogredenen van onze moderne wijsneuzen, de Vlaming blijft zijn Geloof getrouw. Moedige katholieke Vlamingen, houdt u aan uw Geloof. Daar zullen er komen die zullen trachten u met allerlei schijnredenen te bepraten: én dat er geen God bestaat, én dat de mensch al niet veel meer is dan een dier, én als 't lichaam dood gaat, dat ailes gedaan is. Zôô zullen ze komen om uw Geloof aan 't wankelen te bren-gen; en u daarbij allerhande histo-rietjes opdisschen van dien pastoor die gevallen is, en van die non die uit haar klooster geloopen is of van dien pater die zat was !... En met zul-ken zeever zullen zij uw Geloof bezwadderen ! Katholieke Vlamingen, luistert naar hen niet !... Geen God ?... Zij zouden 't misschien wel willen dat er geen God bestonde die 't goede loonen zal en 't kwaad bestraffen!... Geen God ?... En vraag hun eens, aan die alweters, wie 's avonds die duizende lichtjens branden doet, dââr, raillioenen mijlen bovenonze hoofden!... Wie 't nietig korreltje graan door den NIEUWE ARTILLERIE De oorlog der loopgrachten heeft nieuwe kanonnen noodig gemaakt, onder aiidere : korte obuswerpers. — Onze plaat stelt twee dergelijke kanoniien voor, gedurende den Slag aan den Yzer, door de Belgen, te Ramscapelle genomen. landman in de aarde geworpen en dat daar ligt te rotten, wederom levend uit zijn graf doet oprijzen, en groeien en bloeien, en vruchten laat dragen!... Zijn zij het misschien, zij die met al hun verstand nog geen enkel haarken kunnen doen groeien op 'nen kalen kop! Moedige katholieke Vlamingen, houdt u aan uw Geloof; laat ze praten; hiernamaals is het toch elk voor zijn eigen! Maar, ons Geloof mag niet sluime-ren, mag niet dood liggen, daar in ons herte; wij moeten het durven toonen in onze werken. Niet dat wij thans moeten stri jden voor ons Geloof, of redetwisten met deze die op dit punt van een ander gedacht zijn ; neen, nu is 't daar den oogenblik niet voor; maar wij moeten eischen dat de anderen ook onze gedachten eerbicdi-gen ; wij moeten niet vreezen van onze christelijke plichten te kwijten, 's Zondags naar de H. Mis te gaan, onzen Paschen te houden, de plichten van onzen staat te volbrengen ; enz . Neen, vreezen wij niet van ons Geloof, zonder nuttelooze tentoonprei-ding, maar ook zonder vrees, openlijk te belijden en onze christelijke plichten te volbrengen. Wij zullen later zoo tè-vreden zijn, later als de blijde dag van den terugkeer naar ons Vaderland aanbreken zal, wij zullen zoo gelukkig zijn van te mogen denken, van te mogen zeggen dat wij gedurende ons balhngschap hier in Frakrijk, steeds als Katholieke Vlaming hebben geleefd. Een tweede schat dien de duitschers, niettegenstaande al hunne macht en geweld, ons niet ontrooven zullen, dat is onze Vlaamsche inborst, ons Vlaamsch karakter. Het Vlaamsch karakter bezit veel gaven— helaas!... ook hier en daar een foutjen ! — Maar ons dunkt dat als twee hoofddeugden van den Vlaming mogen aanzien worden zijne Eerlijklieid en zijne Gulliertigheid. De Belg, en de Vlaming nog bij zonder, is eerlijk. 't Is niet noodig hem veel papierkens of contrakten te doen teekenen; zijn gegeven woord zal hij nimmer breken. 't Is juist daarom dat het snood verraad van Duitschland bij ons zooveel afschuw verwekt heeft : dit verbreken van 't gegeven woord stootte ons tegen 't herte, kwetste rechtstreeks ons nationaal eerlijk karakter. Belgische Vluchtelingen, wezen wij fier op onze eerlijkheid, en in geheel onzen handel en wandel, toonen wij dat wij Belgen zijn, eerlijke Belgen. En dat het ongeluk ons ook onze gulliertigheid niet verliezen doe. De overvloedvan rampspoed en van lijden zou ons allichte bitsig en nijdig van herte maken. Dat is ons Vlaamsch karakter niet. De Vlaming zal, zoo lang 't maar eenigzins zijn kan, ailes langs den goeden kant inzien en, mid-den al zijn moeilijkkeden en bekom-mernissen, zal hij nog den moedvinden om te zeggen : — « 't Zou nog slechter kunnen zijn ! » — den moed om aan anderen die meer lijden dan hij, een glimlachend wezen, eenen blijden geest te toonen en een troostend woord toe sturen. En och! Wat helpt het toch van steeds te knorren en te morren. Zullen wij daarvoor éénen dag vroeger ons teergeliefde Vaderland wederzien ? ... Zij de Serben, zijn de arme Arme-nianen nog niet duizendmaal meer te beklagen dan wij ? Vlaamsche Vluchtelingen, laat ons ons Vlaamsch karakter in eere houden; zôô zullen wij door onze eerlijkheid in onze betrekkingen met de fransche bevolkfng, door onze gulliertigheid en goedheid jegens ons eigen volk, van allen bemind en geacht worden. Zal binnen eenige dagen verschijnen HET HANDBOEK van nen Belglscip ïMlsiing IN FRANKRIJK Behalve eenige artikels over het zedelijk leven onzer vluchtelingen, bevat het eene reeks zeer nuttige inlichtingen, over de papieren welke een Belg steeds op zich moet hebben ; over werkongevallen ; over de vergoe-dingen, zoo voor vluchtelingen aïs voor de ouders van soldaten ; reizen onzer vluchtelingen binnen Frankrijk, of naar Engeland, Zwitserland en België; wisselen van Belgisch geld; ontvangen der Belgische rente, der belgische spaarboekjes ; geldverzendin-gen naar België, enz. ; enz. 't Zal onder aile oogpunten een zeer nuttig boek zijn voor onze vluchtelingen of voor deze die xich met hunne belangen bezighouden. Men kan van nu af zijne inschrij-ving zenden (Eén Frank in postbon) aan Ons Vlaanderen, 181, rue de Charonne, Paris. — Wie eerst komt, wordt eerst bediend. WERKONGEVALLEN ' Welke vergoedingen zullen de slachtojfers bekomen? In geval van tijdelijke werkonbe-kwaamheid zal het slachtoffer. zijne halve daghuur ontvangen in veertien-daagsche betalingen ; in geval van bijblijvende werkonbekwaamheid zal, in algemeenen regel, de vergoeding bestaan in eene rente en niet in een kapitaal. Deze rente wordt uitgerekend op het loon. Eens dat het loon 2.400 fr. overtreft, zal voor al wat boven deze som is, de rente maar het vierde bedragen. Een ongeval kan voor gevolg hebben : I. Eene tijdelijke werkonbekwaamheid.II. Eene bijblijvende gedeeltelijke werkombekwaamheid. III. Eene bijblijvende volkomene werkonbekwaamheid. Qorlogsnummer - 42. Zondag 12 December 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie