Ons Vlaanderen

2576 0
19 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 December. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z030868/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer — 43. Zondaq 19 December 1915. Door Eendracht sterk! O N S Liever Dood dan Duitsch I VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WBEKBL jPLTD PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Om ons weekblad regelmatig gedurende drij maanden te ont-vangen, is het voldoende E E N frank in postbon te zenden aan « Ons Vlaanderen » 181, rue de Charonne, 181 Paris. Voor soldaten is het enkel VIJFTIG centiemen per drij maand. Ongefrankeerde brieven worden geweigerd. LIEVER DOOD DAN DUITSCH! In den Reichstag te Berlijn, is de verledene week, eene schoone comedie afgespeeld : de duitsche rijkskanselier Bethmann-Hollweg, heeft er den vrede geweigerd... dienniemand hemaanbood ! Volgens 't verslag dat Wolff de wereld inzond was geheel de zitting van den Reischtag één lofgezang ter eere van het machtige, ailes overwinnende duitsche leger!... 't komt nu echter uit dat het koor zoo harmonievol niet klonk en dat er waren die valsch zon-gen ; die meenden — en zegden — dat een korstjen brood van meer nut ge-weest ware voor het duitsche werkvolk dan al die holklinkende woorden ! Er werd dus van VREDE gesproken in den duitschen Reichstag ! Maardie mannen zijn mis. Wij, wij willen geen vrede! Geen enkele der Verbondenen heeft hun naar vrede ge-vr&agd ! Noch Rusland, noch Enge-land, noch Italie, noch Frankrijk, zelfs, noch Belgie, noch Serbie niet één van al die landen heeft aan Duitsch-land vredesvoorwaarden voorgesteld ; hoe komt het dan dat de duitsche kanselier van vrede spreekt ! 't Is gemakkelijk om verstaan ! Zie, daar gaan twee menschen langs den weg. 't Een is een baanstrooper, van kop tôt teen gewapend ; 't ander is een eerlijk man die op geen kwaad en denkt. Al met eens, de baanstrooper grijpt den anderen vast, en deze, op 't onverwachts gepakt, rolt natuurlijk op den grond. De baanstrooper steelt geldbeugel en horlogie en geeft den armen man nog een pak slagen tôe ; maar, ziende dat de eerlijke man, van zijne ontvoering bekomen. zich verde-digen gaat, dan roept hij : — Vrede, vrede, laat ons vrede maken ! De eerlijke man, dat is België dat op zijne onzijdigheid steunend, aan geene soldaterij dacht ; dat zijn de andere verbondenen die op geen oorlog peinsden en voorzeker bij lange tôt den oorlog niet gereed waren. De baanstrooper, de valsche duitschman, heeft dan ook in 't begin van den oorlog eenig voordeel behaald. Maar nu, dat de Verbondenen tôt den oorlog gereed zijn, nu dat ze millioe-nen soldaten voorbereid en gewapend hebben, dat ze kanonnen, geweren en munities in overvloed bezitten, dat het goud met millioenen frank te ge-lijk in de staatskassen der Verbondenen binnenkomt, terwijl de duitsche finanties in leelijke vuile papieren zit-ten, nu zouden zij willen vrede maken ! Hewel ! Wij, wij willen hunrçen vrede niet ! In geen éen der Verbondene landen hoort men van vrede spreken; inte-gendeel, allen hebben maar ééne stem : volhouden, voort strijden, tôt de pruissische oorlogsafgod ten gronde verbrijzeld ligt ! Lange zal dit voorzeker niet meer duren. In 't begin van den oorlog, als de pruisen door ons Vaderland trokken, dan moesten zij naar Parijs! « Nach Paris! # dat was hun oorlogskreet. Maar generaal Joffre stelde hun een beentjen op de Marne en 't was uit van Nach Paris!... Dan was het Kales dat ze hebben moesten, Kales, om van daar Londen plat te slaan ! Maar... ze hadden den Yzer vergeten ! Dan trokken ze op weg naar Rusland : Petrograd of Moscou, ze wisten niet goed waar ze eerst naartoe wilden! Maar... er liggen eenige honderde dui-zenden duitschmans gesneuveld in de russische bossch?n en moerassen, en... noch te Petrograd noch te Moscou zijn ze !... Daar de weg langs dezen kant overal afgesneden is, werpt de kaiser nu zijne benden naar den Oos-terkant ; nu eens is 't Egypte dat ze moeten hebben, dan is 't Engelsch Indië !... Maar, of ze er geraken zullen, dat is eene andere vraag ! Voegt daarbij de inwendige moeilijk-heden. Te Berlijn hebben duizende vrouwen gemanifesteerd voor den vrede; de kroonprins werd uitge-jouwd ; in Oostenrijk waren de betoo-gingen nog geweldiger... En dan nog, de moeilijkheden op financieel gebied. Het duitsch krediet heeft nen gevoeli-gen knak gekregen; het duitsch geld heeft omtrent 25 0/0 van zijne waarde verloren; een duitsch bank-briefjen van 100 mark, dat in gewone tijden 125 frank weerd is, geldt nu nog met moeite 100 frank!... Is 't dan te verwonderen dat duitschland van vrede spreekt ! Neen ! Wij willen van hunnen vrede niet vooraleer duitschland verpletterd ligt. De Bondgenoten hebben nu reeds zooveel opofferingen gedaan; een weinig meer of min, dat kan de zaali niet maken ; nu moet men de duitsche soldatenpiaag den godsklop geven ; anders is het binnen tien jaar te erbeginnen ! Neen, wij willen van hunnen vrede niet, wij bijzonderlijk, wij Bel-gen ; zoolang er nog één duitschman in Belgenland te vinden is, kan er geen sprake zijn van vrede ! Wij willen niet dat onze kinderen en klein-kinderen duitsche soldaten worden en hun bloed vergieten moeten tôt meer-dere eere en glorie onzer tegenwoor-dige beulen; wij willen niet dat ons Vaderland een Elzas-Lorreine worde dat gekoord en geketend liggen zou onder den hiel der duitsche dwinge-landen . Neen ! Wij willen vrije burgers blijven van het vrije Belgenland; en zoolange er nog één Belg gevonden wordt die een geweer dragen kan, tôt ons laatsten druppel bloed, tôt ons laatste stukjen goud, zullen en moeten wij strijden ... Liever dood dan Duitsch ! Zal binnen eenige dagen verschijnen HET HANDBOEK van den BeigïsGîion Viaonieling IN FRANKRIJK Dit boek dat meer dan honaerd bladzijden zal bedragen, zal van het allergrootste nut zijn voor onze bel-gische vluchtelingen in Frankrijk Ailes wat den belgische vluchtelingen aanbelangt, zal er in besproken worden . Wij geven er ook een Vlaamsch-Fransch Woordenboek in met de verta-ling der meest gebruikte woorden en volzinnen. — Het boek zal vôor Kerst-dag verschijnen. Laat u van nu af inschrijven en zendt uwe inschrijving (Een pestbon van EEN frank. — Geen posttimbers, a. u. b.) aan Ons Vie anderen, 181, rue de Charonne, Pans. — Wie het eerst komt, wordt het eerst bediend ; het Handboek wordt natuurlijk, uit oorzaak van zijn specialen inhoud, op een zeer beperkt getal exemplaren gedrukt. OORLOGSiMIEUWS Donderdag 16 December 13 u. Weinig, zeer weinig nieuws buiten de gevechten die rond Saloniki plaats grijpen. Fransch — Belgisch front Het einde der verleden week werd op het Belgisch front gekenmerkt door een nog al hevig kannonvuur, in 't begin der tegenwoordige week zelfde spel rond Keyem en Dixmuide. Op 13e" dezer werd een duitschen vlieger neergeschoten ... door de Engelschen in 't zicht van de Panne. Op het Fransch front is het bijzonder te doen in de Argonne streek waar de mijn- en artillerieoorlog woedt. Op 13 hebben de Franschen de laatste brug die nog ter beschikking der duitschers op deMaaste St-Mihiel was, zeer beschadigd. Russsich Front Bijna geen bedrijvigheid. Dardanellen Op 11 en 12 December heeft de vijand aanzienlijke verliezen geleden veroorzaakt door ons zwaar geschut. Italiaansch Front Op 10 December heeft de vijand dit front aangevallen te Oslavia, hij werd teruggeslagen, op 12 nemen onze vrien-den loopgrachten in ten westen van Goritz. Rond Saloniki Op Donderdag 9 December hebben de bulgaren, de ontschepingstroepen gewel-dig aangevallen, die begonnen hebben met zich terug te trekken naar de grieksche grens. De britsche troepen hebben het daar zeer lastig gehad, rond het Dovian Meer, maar zij hebben zich kunnen terug trekken zonder groote verliezen. Op 13 December waren al de ontschepingstroepen teruggetrokken over de grieksche grens. Men weet niet of de bulgaren ze daar zullen durven volgen- Rond den Oorlog 11 December. — Duitschland roept, o.i aanvraag der Vereenigde staten zi ;.n attachés terug. De generaal Yan-Shi Khou word keizer van China genoemdop ijDece.r.ber ber. — De Verbondenen besluiten Salonika niet te verlaten en de streek er rond te verdedigen. Laatste Berichten Saloniki 14 December. — Het Fransch-Engelsch leger bevindt zich van heden af op het grieksch grondgebied. De bulgaren zijn de grens niet over-getrokken.De Grieken hebben bij uitzondering van eene divisie hunne troepen van rond Saloniki weggetrokken. De toestand is dus zeer voldoende. Soldatenbrieven UitRusland. «• Arkangliol, 14 October 191Ô, Beste Pol. Wij vertrokken te Brest den âlsten Sept-em-ber, om yier uur 's avonds. Het was een prach-tige dag. Hoog boven de rotsen die de kom der

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes