Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1411 0
01 oktober 1910
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1910, 01 Oktober. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wd92/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandsschritt tegeu het drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt S regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Priester Edmond Vaslet Ridder der Leopoldsorde, Stichter en Bestuurder van de « BIEN SOCIAL » en het « VOLKSGELUK », Stichter en Algemeene Secretaris van den Belgieschen Matigheidsbond, Onder-vçorzitter van den Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism, geborenteMechelen, den 19 Maart 1857 en godvruchtig overleden te Schaer-beek, den 6 October 1910. Maandag 10 October laatst, had in « Sainte Marie « te Schaerbeek de indrukvvekkende uitvaart plaats van Eerw. Heer Vaslet en 's na-middags zijne begravenis op het stille kerkhof van Hombeek bij Mechelen. Dââr, in die aan-grijpende eenzaamheid, door hem van kinds-been af zoo innig geliefd, onder de schaduw van het kruis, rust de eèrste en grootste anti-alcooiische kampioen van België en wacht er den dag af der eeuwige belooning. Bij het afsterven van dien dapperen strijder en trouwen vriend, herdachten wij, met een geschokt gemoed, al het wondere, het onge-loofbare uitgewrocht, in een tijdverloop van nauwelijks twintig jaar, door dien enkelen priester, steeds zoo nederig en bescheid^n, maar tevens 00k zoo mild begaafd met een gezond practiesch verstand, een helder voor-uitzicht, eenen stalen aanhoudenden wil, een gulden medelijdend hert en eene oorbeeldige rechtschapene ziel. Beurtelings rezen ons voor den geest, in troost- en hoopvolle tafereelen : het edelmoedig ofïer van zijne positie als Leeraar in het Sint Joostgesticht te Schaarbeek en wellicht van zijne gansche toekomst om, uit persoonelijke overtuigingenoptredend als geheelonthouder, eene beweging te stichten ten dien tijde gansch ongehoord en ongekend- en die ongetwijfeld door de overgroote altijd zelfzuchtige en genot-zoekende menigte moest als zinneloos aanzien worden en als schadelijk en vijandig met welk-danige wapens bestreden ; — de stichting in 1889 en het bestuur van den Belgieschen Matigheidsbond, waar hij tôt de dood toe de kern, de ziel van was; — de zegevierende hulp van geest en woord en werk door hem gejond aan den Vaderlandschen Bond tegen Alcoolism, sedert twaalf jaren onbeduidend in zijn streven; — de altoos vernieuwde ver-schijning in vlaamsche en fransche talen van zijne merkweerdige en doelmaiige « Zonne-stralen », van duizende strooibrieven, platen, diagrammen en tabellen ; — de uitgaaf van zijne machtige en alomgegeerde geïllustreerde maandschriften het « Volksgeluk » en de « Bien Social », in 1889 verschijnende op nauwelijks 3oo ex. en thans geklommen tôt boven de \ 3o 000 afdruksels ; — de verspreiding den lande dôôr, van zijn diepgrondig en beknopte « Handboehje over Matigheid » in 1892, met 23 uitgaven en i5o,ooo exemplaren ; — het won-derwel geschikte uitkomen sedert 1897 van zijn « A Imanak der Matigheid» in de beide landstalen, deugddoende volksboekje voorwaar, dat ten huidigen jare op meer als' 200,000 exemplaren het licht zag; — zijne altoos belanglooze me-dehulp door raad en daad ter stichting van meest al de Onthoudersbonden van België, zijne honderde voordrachten en onderrichtin-gen in allerhande kringén en vereenigingen, door gansch het land om onze schrikverwek-kende nationale kwaal meer en meer te doen kennen, haten en bestrijden. Reuzentaak, heldenwçrk, inderdaad! die alleen zijne eenige nau^e trouwe vrienden kunnen beseffen, zij die hem kenden van nâbij, en aan wie hij al de schatten opende van zijn edele hert, zijn lief er? leed, zijn doen en laten, zijn leven en streven. Dââr, in het lieve huis, n° 42 der klim-mende Dupontstraat te Schaerbeek, voor ons een oprecht genoegelijk heiligdom, tusschen boekwerken en bladen van aile landen en talen, tusschen papieren, schriften en tabellen, op iedere kamer van ieder verdiep bij duizenden alom opgehoopt of in reien en laden gerangschikt, m 't midden van eene drukke briefwisselmg dàài leefde hij van 1 Januari tôt 3i December, zonder ooit hem eene ont-spanning te vergunnen, zonder ooit wandel of feest te kennen, zelfs niet de greotsche plechtig-heden der Hoofdstad, zonder ooit welkdanige reis of uitstap, tenzij voor de uitbreiding zijner geliefde beweging; tenzij, buiten het gerucht en het volksgewemel, in Mei en October, naar het hem zoo aàngename strand van Middel-kerke, waar hij toekwam met een gansche schrijtbureel, veeleer om te arbeiden als om te rusten. Dââr wrocht hij van 's morgens na het op-dragen zijner H. Mis in de kerk van Sint Jan en Niklaas, tôt 's avonds, tôt laat in den nacht. Dââr studeerde hij, zoekend en ziftend, denkend en beschouwend; dââr las en herlas hij, dàâr schreef en wreef hij, altoos alleen, blijmoedig en hoopvol, altoos met hert en ziel geboeid op zijne heldhaftige levenstaak, altoos er toe strevend om door zijne schriften zijne overtuigde opvatting te doen dôôrdringen in kasteelen, burgerwoningen en schamele hutten, in bonden en vereenigingen, in werkhuizen en fabrieken, in gevangenissen, hospitalen en wee- zenhuizen, overal om overal de oogen te openen, de gemoederen op te beuren en den wil te versterken; om overal wonden te heelen, tranen te droogen, rampen te vôôrkomen ; om overal de zoo diepingewortelde en zoo alge- meen verspreide drankplaag te bestrijden,.... in één woord, om aan duizende rampzalige landgenooten en aan zijn land goed te doen en veel goed. En staakte hij soms den arbeid, het was enkel om zijne ziel boven het aardsche te verheffen en nieuwen moed te putten in de hemelsche afwisseling zijner Priesterlijlse Ge-tijden en Meditatie, wandelend toen in zijn prettige tuintje, bij den aangenamen geur van eenige door hem geliefkoosde planten en bloemen, Wondere mensch, voorwaar, en die 00k het kenmerk dragen moest van Godsuitverkorenen, het kruis der beproeving! Ja, veel, ongelooflijk veel heeft hij geleden ; maar altijd wist hij zijn wee in het diepste van zijn hert te ver-bergen. Nooit hoorden wij hem eene klacht uiten, maar dikwijls integendeel zijne volledige onderwerping aan Gods heiligen wil. Eénmaal zelfs ontviel zijne lippen dit oprecht priester-lijke woord, droevige zinspeling op de on-verschilligheid en de tegenkanting die hem omringden : « Ik wil al het goed doen dat ik kan ; doch meer niet als O. L. Heer wil. » O. L. Heer die hem beproefde schonk hem 00k troostelijken vrede en liet hem eindelijk een deel beschouwen der rijke vruchten Tan zijnen onverpoosden slavelijken arbeid. Tijdens eene Priesterretraite in het Groot Seminarie van Mechelen, in de laatste jaren van Monseigneur Cardinaal Goossens, sprak Zijne Eminentie een eerste maal, onvoorziens en onverwacht, den lof uit van den nederigen werker, de Priesters van het Aartsbisdom op-wekkend Mijnheer Vaslet's pogen te onder-steunen. Het was voor den diepbetreurden overledene een schoone dag. Thans zag hij zijn werk niet langer meer miskend en mis-prezen, maar geschat volgens weerde en ver-dienste! Wettige voldoening, voorwaar, die nog grootelijks mocht aangroeien wanneer, als openbare hulde voor bewezen diensten aan . land en volk, Zijne Majesteit de Koning het kruis der Koninklijke Ridderorde vasthechte op zijn nederige priesterkleed ! En naderhand, wat moet zijn teerder hert niet gevoeld hebben, wanneer de uitstekende opvolger van Monseigneur Goossens, Monseigneur Aârtsbisschop-Cardinaal Mercier in 1908 zijne onvergetelijke voordracht gaf over alcoolism op eene plechtige Vergadering van den Bien-être Social van Luik! wanneer hij het jaar nadienzich opentlijk Onthouder verklaarde op het Congres van Mechelen! wanneer hij onlangs, in het bijwezen van Zijne Majesteit den Koning Albert, op het antialcoolisch Congres der Matigheid, het Belgiesche volk waarschuwde tegen de onheilen onzer drank-zeden. in de feestzaal der wereldtentoonstelling van Brussel! N° 10. OCTOBER 1910. 18e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes