Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

685305 0
28 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 September. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3775t3h14w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TAAL Sïi±AAMJŒ^^ Nr. 162. Weekbladje voor de vlaainschsprekende krijgegevangenen. Alten-Grabow, Gottinqen, Gustrow, Munster, Soltau, enz. 28 September 1918. DE KRISIS Wxe net vorig artikel Het JJoode JPunt ? gelezan heeft, zal zich wel verhoeden door het woord krisis te begrijpen : "bedenkelijke toestand van 't Activisme". Hier wordt alleen bedoeld : een besiissende wending in onze beweging. Deze krisis heeft een dubbelen oorsprong, die eener-zijds te zoeken is in de Vlaamsche, anderzijds in de Duitsche politiek. Daar heerscht vooreerst in Yiaanderen, sedert enkele maanden een drang naar samentrekking die erg begint te lijken op ontbinding, een vorming iran par-tijen die niet tôt een voleinding geraakt, ofwel ze 8chijnt... te overschrijden. Daar was eerst de Jong-Vlaamsche idee, en de Unionîstische idee, en nu komt daarbij het idee der Vlaamsch Nationale Partij. De Unie-Partij wil voor VI. de grootst mogeiijke zelfstandigheid, dewelke betracht wordt (punt 2) "birmen de grenzen eener statenverbinding met Wallonië (reëele of personeele unie) met of zonder 'oehoud van den naam België". Die schijnbaar onnoozele of is zeer doortrapt. Hij verbindt in de Unie-groep twee gezindheden die niet samenhooren. Dit is duidelijk als men weet dat in onze ■ beweging volkenrechteiijk ailes'hierop neerkomt : ofwel willen wij, Ylamingen en Walen, tegenover het Buitenland staan als tivéé (in dit geval : Soevereine Staat VI. ; geen België meer ; J.-Vl. programma) ofwel als één (Staat Vlaanderen verbonden met den Staat Wallonië — door reëele Unie : met ee» Belg. Bondsregeering MT^Belg. ministeries van Buitenl. Zaken, Koloniën, JÉWveerwazei], en Spoorwegen). ■/■ het eërste geval, kunnen we, alhoewel politisch ■LBomen gescheiden, evenwel samengaan in een econo-verbond. Zelfs zouden we, zonder op het J. VI. Bin sel inbreuk te doen, ook een dynastische gemeen-Kup kunnen dragen, tijdelijk of voor immer. D.w.z. Wor beide Staten eeizelfde Vont of Eerste d.i. per-■neele Unie. Per»oneele Unie veronderitelt du» geens-las het veortbeïtnan van België en zijn aanhanger* ■>oren beter thuis in J. VI. dan elders. Maar daar ia nog een derde in 't spel, «en nieuwe-ling die ook zijn verklaring de wereld in heeft gezen-den (Juni 1818). De Tkanuch-Nationale Partij. Da naam is mooi, en de punten van 't programma, van 1 tôt 6, zijn prasbtig. Dit ailes spreekt van zelf ; dat kan niemand verwerpen. Bij nader onderzoek bespeurt men nochtans dat deze partij een ietwat Lapalisse-aehtig programma heeft, tôt men inziet dat die partij eigen-lijk géén programma heeft, en zoodus géén partij is ! Zij zelf kondigt haar "grondbeginselen" aan, maar niet hare doeleinden. En juist doeleinden zijn het kenmerk eener partij. Te streven voor VI. naar de grootst mogeiijke zelfstandigheid, ender bevordering van de Qroot-Neder-landsche gedachte, — is een mooi beginsel. Maar voor Van Cauwelaert is de grootst mogeiijke zelfstandigheid, — d.w.z. de grootste bereikbare, de culturtsle... Vergenoegt de V. N. P. zich hiermêe ? Zo® neen, dan is de formel gewis zeer onduidelijk en dubbelzinnig opgesteld. Verder staat de V. N. P., naar binnen en naar buiten, die staatspolitieke verhoudingen voor, die aan het VI. volk de nagestreefde zelfstandigheid waarbor-gen. Nu — volgens de J.-Vl. vindt men dien waarborg alleen in een Soeverein Vlaanderen ; velgens de Unie ecbter, ook in een Pederatief België. De V. N. P. die de éénige partij wil zijn in het land, in zich opnemend met veizoening ook de hooger-vermelde partijen, ofwel zal die V. N. P. één van beide opvattingen als de hare aannemen ; dan veroordeelt ze de andere en verwerpt z« ; ^n «luit die partij uit ; cm komt tekort aan haar zending. Ofwel zal de V. N. P. een derde opvatting hebben (bijv. aansluiting bij Holland, Nederlandsche Federatie), en dan sluit ze de beide andere uit. Ofwel heeft ze geen opvatting, en dan sluit ze zichzelf uit als partij. Ofwel verdedigt ze tegelijkertijd de drie, en feitelijk vormt ze dan drie partijen en kent zichzelven niet, dan ala een gezelichaj^i van geestige lui en ook andere, die zullen keuvele^^É kavelen, kalmpjes en ook anders, over Vlaandei|^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Göttingen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie