Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

934 0
10 maart 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Maart. Onze toekomst: christen-sociaal weekblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fx73t9fk36/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TOEKOMST DRIE MAANDEN Fr. 1.25 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD YERSCHUNT ELKEH ZOWDAG PER NU M MER iO Ctm. 10 MAART 1918 BUREELEN : 1, Avenue des Ursulines - LE HAVRE 1e Jaargang - N° 1 WIE ZIJ fi ttlld ? Beste iezer, een kinke lianddruk eu een ; korte-reclitzmmge kemiisinaking... JJil liet 111 hauden nemen van iiet eerste nùïmner \ an ans blad vruagt gij u zel- < ven welliciit ai: « Wie zijt gij? Welke i gedacliteïL wiit gij vertegenwoordigen? j W'aar wilt gij lieen^ » Zioliier ons' antwoord : Onze iSjekomst is liet org'aan der Belgi-sclie ckristene sociale wensers. en weiken! V 6or den ooriog vormden onze w erKen eene der grootste sociaie niackten van iSei-gië.« Het Algenieen Ckristen Vakverbond van iieigiè » groepeerde met zijne iitJ.Uub leden oijna de iieiit der vereenigde Jieigi-sclie werklieden. Onze werkmanskringen en werklieden-bonden, met iiunne stuaieki'ingen, kunst-aideelmgen en insteliingen van vermaak, teiden duizenden ieden. Onze « Boerenbond », met zetel te Leu-ven, «as de machtigste en îs nog de sterk-ste iandbouwvereeiiiging van lielgië... Onze cimstene middenstandsorganisatie begon iangzaam maar zeker m te gnjpen, in iiet ieven onzer klem-burgerij en liet de rneest verkeugende toekomst verkopen.. Tusschen al die sociale stands- en be-roepsmricktmgen zou weikaast een innig verbond gelegd zijn geworden. Zoo >verd onze cimstene sociale actie weldra de volledigste, de diepst mgnjpende sociale werking in België. De ooriog keeit ons zooveel belovend werk plotseling gestremd. Onze voormannen werden te allen kante verspreid. iSomimgen bleven m bezet Bel-gie waar ze, spijts de vijandelijke bezet-img, onverzwakt en moedig onze sociaie werking voortzetten. Anderen vertrokken naar Holland, En-geland en i'ïaiikrijk. iiin ziet! —- Aisof liun liet a werken » een onmisbare levens-belioeite gebleven was — met zoodra was liet vreeseiijk oorlogsrumoer wat gaan lig-gen, oi ze sloegen de liand aan den ploeg en z—e sticktten en deden rijkelijk op-bloeien sociale werken van allen aard ten voordeeie onzer vluckteimgen en geinter-neerden.Anderen, de meesten, trokken liet sol-datenpak aan, leeiden liet zware leven mede onzer jongens oi stierven met lien voor ket duurbaar vaderland!... Weidra bleek liet, koe broodnpodig ket was onze jongens geestesvoedsel te bezor-gen. Overai zag men onze sociale wer-kers aan 't roeren gaan en later zal de gesckiedenis uitwijzen wat er voor de vei-standelijke en zedelijke ontwikkeimg en verkeffmg voor onze jongens werd gedaan door de aalmoezeniers, de onderwijzers, de studenten en door mricktingen als de werken van De(n) Belgische{n) Standaard te La Panne, en S. A. V. H. te Yeurne. Anderzijds werken duizenden onzer ar-beiders in de munitief'abrieken gansck Erankrijk door en vooral te Le Havre. Zwaar is kun arbeid en groot hunne verdiensten. Zij kebben liunne belangen die niet uit ket 00g mogeu verloren worden en ket Algemeen secretariaat der sociale werken, te Le Ilavre, houdt ziju bijzondere- aan-dackt op de belangen dier arbeiders ge-vestigd...Het verdedigen van de belangen onzer vlucktelingeu, geinterneerden m Hoiland, o:izer soldateu strijdende aan ket front, onzer werklieden arbeidende in de niuni-tiefabrieken, is ket koolddoel van Onze Toekomst. Wij zijn een blad dat op de eerste plaats verlangd opbouwend werk te doen... Bij ket opbouwend verdedigen dier belangen, zullen onze werklieden, soldaten en vluck-telingen steeds de energieke kandelwijze terugvinden welke onze ckrîstene sociale werking steeds lieeft gekenmerkt... Dat ailes zal worden gedaan op grond-slag onzer christene sociale beginselen. Wij treden dus vooruit met open vizier en elkeen wete dus van meet af, met wien bij te doen heeft. Onze groaidwet ligt neergesckreven in Rerum Novarum, nu als in 't verleden. Wij awren van den eersten dag van den ooriog af, overtuigd partijgangers van een gezond opgevatten « Oodsvrede ». Wij kadden nooit die keerlijke formuul alleen in den rnond, met ket doel anders-denkenden in slaap te wiégen, maar wij droegen dien lieerlijken -nensch tôt « vrede onder aile Belgen » in liet HAUT en steeds eerbiedigden wij — en zullen wij blijven eerbiedigen — de overtuiging van lien die niet als wij dehken. Wij veraf-sckuwen de ellendige dorpspolitiek die zooveel kwaad sticlitte in België. Wij ver-langen breede korizonten te lielpen ope-nen op ons politiek leven en nog meer — logisck met ons zelf — er ook naar te handeleru. Maar ons katkoliek-sociaal zijn is voor 011s géen koopwaar die dcor den ooriog, aïs 10Xj vv. LilCSClicldlix^' Vu.il lueuriji. 10 1>S 01 cIj.S (( ibSfcl'Ve » 111 tfCli ULtlg'aZljll wuiat ujjg'esiapeia. >v ij vericingen ue verspieiden en U3 ver-deuigeu unze eigene kauiolieJx-sooiale ge-uacuuen en, met ue uaad le gaan onm eigen ivainoiieiieii-sociaien gang. wij \>ei.en uai uuzti ciiristone-sociaie vveriiiiig wc groiiuslag ngc aan onze ovei-cuigiug en u/ose i oeliomsi \eriungt dus Ve geven nei, n verzamé^sein » voor ai onze sociaie cnristene oorugswej.Js.en... w ij ueien ook, — wie zou net iiunnen oetwisten — uaL ue v laamsciie investie eene oij uusuejtc-sociaie liwestie is. /jIJ ooK zaï, mec net oog op eene voiicdige oplos-sing aangepasL aan ai ue ooriogsomstau.-uigneuen en aan nec algenieen jjelgiscn^' vuiiisoéïang, geuurige aandacm . gaande nouuen. nier neemt Uiize 1 oékomst plaats in de rangen naast « De Le.gisclie istandaaru », « uns Vaderland », « uns V îaanderen », « ue ùtein uit Ueigie » en a \ nj ojeigie ». o m-Lsien sociuuL, \ laamsch-en v oiksge-znid, ziedaar onze ieuze, ziedaar ons programma 1 uiiristene werklieden, soldaten, vluckteimgen, landoouwers, miudensiauders, Onze i oekomst zal zijn U VV oiad ! bciiaart u rondom ons! xielpi ons, abon-neert u, verspreidt ons blad. JJat brod, van VVien aue_ goed uitgaat eu die weet Jioe de iieide tôt ons voiK, dit Unze 1 oekomst m t leven riep, ons werJi zegene ! DL jfe ONZt VLftMhMKTEN in ket begin van den ooriog, toen onze ver minute jongens m de liospitalen iagen oi, een weinig nersteid, langs de straten wanueiden t zij ze op i£r uJiken sx)iongbu. oi geieid wierden door maidiers, Jieek ei-Keen met bewondermg en medeiijden naar lien op. f lidkeen voelde dan koe ket die « nel-den » waren die liet vaderland kieipen redden en de toekomst van ons zelf en van onze kmderen verzekeren... Maar... de tijd doet veei vergeten en de ooriog duurt zoo lang... iir moet op gewaakt worden dat de belangen onzer ooriogsvermmkten met oi nooit uit liet oog worden verloren... Aan lien moet gedurig gedaciit worden... Voor nen dient in de eerste piaats gezorgd... Ook' zal Onze Toekomst op gansck bij-zondere wijze, de belangen onzer ooriogsvermmkten verdedigen. Hiertoe is beroep gedaan op de bevoegd-iieid van specialisten. W ij zijn er verzekerd van dat Onze Toekomst naast de.zoo kranige biaden De 1/errninkte en L'Invalide belge, verscluj-nende te Port-Villez, een goeden stoot zal kunnen keipen geven aan de zoo ver-diensteiijke, de zoo Jaeiiige zaak onzer ooriogsvermmkten. -il. AAN ONZE LEZERS l Wij doen een zeer drmgenden oproep aan al onze lezers. Zij hebben het al zoo veel gehoovd, dat liet papier duur is! Toch moeten wij liet herhalen. Wij moeten tvachtën zoo mm mogelijk papier,verloren te doen gaan. En er gaat veel papier Verloren, zoo wij met veel onverkochte num-viers blijcen zitten. Daarom verzoeken icij aan lien, die ons blad per losse num-mers koopen, liet steeds zooveel mogelijk bij denzelfden verkooper te doen. Maar vooral dringen wij aan cp het nemen van abonneinenten. Dat is de beste steun dien men aan ons blad kan verleenen. Dat voorkomt onverkochte nummers. 1 Vij laten hier onder de voorwaarden vol g en: Y oor onbezet België en Frankrijk: Drie maanden fr. 1.25 Per jaar fr. 5.— De abonnementen gaan in op het oogen-blik der bestelling, zoodat men zich ten allen tijde een abonnement kan aanschaf-fen.Bij abonnement voor drie maanden ont-vangt men dus dertien opeenvolgende nummers; voor zes maanden, 26 nummers, enz. Men behoeft dus niet op het begin van een nieuw kwartaal te wachten om een abonnement te nemen. Voor buiten Frankrijk: Engeland, Zwit-serland, Holland, enz. is de prijs: Drie maanden fr. 1.75 Een jaar fr. 7.— Aile bestellingen te richten aan: Bureel van ONZE TOEKOMST, 1, avenue des Ursulines, Le Havbe (S.-I.). Dagorde aangenomen door het Algemen Ghristen Vakverbond Het Algenieen Çkristen Vakverbond van JtJ&igië, Uverwegende de noodzakeiijkkeid te beraadsiagen over deu toestaud van den oeigisciien aroeidersstand, toestaud ver-weist door den aandurenden ooriog en de duobeizimiige nouumg \an "sommige so-(.■îaiistisciie groepen in de veroonden lan-den'jUverwegende dat de onafliankeiijkkeid van het vaderland voor eiteen, weli^e ook zijn sociapn stand weze, de eerste waar-oorg is van allen zedeiijken en maatscliap-peiijiien vooruitgang, m éen woord, Het noogste en neiiigste goed; Uverwegende uat de tegenwoordige ooriog een suateùo'ûr.iog is en geen kiassen-ooriog; uat ue socialistiscne werklieden zoouei als de andere standen bij onze vijanden acnter liuane regeermgen staan; uverwegende dat ue ieidmg van den ooriog en de riciitmg aan de dipiomati-sclie actie te geven, moeten bekooren aan de veraiitwoordelijke regeermg en niet aan groepen van oijzonderen, dat, waar de verki)twoordeiijktieid berust ook ket gezag berusten moet ; Overwegendè dat, ^oo ket gepast bleek zicli te vergewissen over ae recktzinnig-lieid van de vredegevoeiens waarop de middenrijken bogen, iiet mternationaai reciit en de internationale geûruiken daar-toe de bemiddelmg en ket beroep op de goede diensten van eenen onzijdigen staat zouden versckaften; dat, aan deze bemid-deling, aanvaard op aanvraag der regeermg en m de voorwaarden door ken be-paa.d, geen enkel der oezwaren zoude ver-bcniden zijn die ue tussciieiikomst van bij-zoiideren Dij zuilie Kiesciie vrixag'stukken daartstelt ; ! dat liet beroep op de bemidde-ling en de goede diensten van den iieili-gen Stoei desgevallend gelieel aangevvezen Aangespoord door ket bewonderens" Wciaruig en onwrikoaar ioyaiisme van de ueigiscne soldaten en arbeiders van ket oezette ueigie oi levende m oaiimgsckap ; iiet a xLigemeen Uliristen V akverbond » vertegenwoordigd door zijn bureel en zijne groepeermgen m iloliand, iingeiand en jl'rankrijji: loik van de meennig der bel-gisciie arbeiders en sprekende, namentlijk uit naam zijner liO.uuO vereenigde ciiris-tene werklieden en bedienden; teekent protest aan tegen elk woord, tegen aile ouappen oi besluiten van aard om stoornis te orengen m ket nart van den beigisclien arbeidersstand ; keurt zonder voorbeiioud ai aile pogmg van toenade-rmg tôt vijandelijke organisatiën ; Bestatigt dat soortgeiijiie kandeiwijzen lu 't-werk gesteid onder iiet bedriegiiijK voorwendseï iiet uur van den vrede te be-spt.edigen, tôt nu toe enkel uitgeioopen zijn op jammeriijke afvalligheid ais m itusland. J uickt den Xoning toe, symbool der na-tie en ket ieger onze onwriKbare lioop ; iiekent op de kraciitdadigkeid van de wettige regeermg om, zooiiaast de om-standigkeden ket zullen toelaten, de vrij-making en ket voiledig kerstel van ket vaderland te verzekeren door een recht-vaardigen en duurzamen vrede. Le Havre, den 26 Februari 1916. De Yoorzitter, De Onder-Yoorzitter, H. Heyman, E. Van Quakebeke. (Frankrijk) (Holland) De dd. Sécré ta ris, J. Roscam. (Engeland) " Onze îotkomst " Srgaan der Siaaisagsnîeii Hebben Staatsagenten een gazet noo-dig m dezen tiid? is liet geen piiciit voor lien mede te doen aan wederopbouw-van-iieig'ie m 't algemeen en medegaande te zorgen in iiet bijzonder voor iiumie belangen en voor dienstvoorwaarden en ver-piiclitingen?liet antwoord kan niet anders dan be-vestigend zijn en îk voeg er bij,: ket is met vôôr tijd dat daaraan begonnen wordt. Sinds iang voelen allen er de be-koeite aan, nu te meer dat Staats-werklie-den en -bedienden ten allen kante verspreid zijn en zoo erg kunne bijeenkom-sten, kunne vakvereenigingen missen. Dees orgaan zal dus in groote mate de gedacktenwisseling, de toenadering be-werkstelligen, waar door klaarte in den toestand komen zal en de onrust voor de toekomst, verdwijnen. En er is veel werk op den winkel ! Op zedeiijk, en stoiielijk en maatscJiappciijli gebied, moeter opgebouwd worden. Hoe zullen dè diensten bestaan? Welke veranderingen zuilen er aan gebrackt worden? Welke zullen de loonen zijn bij den terugkeer? Hoe zuJlen onze kuisgezinnen kunnen leven? En dan onze dappere kollegas die sneuvelden of verminkt wierden door den ooriog? En de gepensioeneerden en degene die op tijd zijn om op pensioen te gaan? Men zegge niet: Onze werklieden zorgen daarvoor of zullen daarvoor zorgen. ' Neen; de minderen kennen voorzeker goed bunne eigene belangen en Op vakge-bied begonnen zij keel sterk te worden en met kennis van zakén te spreken. Laat ons studeeren, onze gedacliten wisselen, voorstellen doen, dat kelpt de grooten in kun werk van kerinricbting, want ket is beter voor ken op voorkand ^le overeenkomst te kebben met deganen die bet werk zullen uit te voeren kebben. Ziet eens welk punt van allergrootst _be-lang tegenwoordig reeds in bespreking komt: de overname der spoorweghjnen door compagnies. En te dezer gel<>gen-keid, bedurit men bet voor te st.'llen aan aile Staatsagenten kun kiesTeckt te ontzeggen ! Is ket niet koogstdringend ons daar-mede ook onledig te'liouden en ten spoe-digste te verklaren dat wij als vrije Bel-gen willen bekandeld worden en dus ook ons burgerreckten Avillen gekandkaafd zien. In de opvolgende artikelen zullen wij over ketgeen voorgaat kandelen. In dit eerste numnier is de plaats te beperkt om meer uit te breiden. Een oproep wordt gedaan aan allen om aan deze zaak mede te werken. Elk zette zijne gedackten op papier en sture ze op ket adres: Onze T oekomst, 1, avenue des Ursulines, Le Havre. (Staatsagenten.) D aar zullen ze samengevat worden en ter overweging neergedrukt in ket orgaan. Aan den arbeid, vrienden! Abonneert u op ket blad. Het is voor uwen welstand en voor de toekomst van ons duurbaar vaderland. H. en T. KR0N1JEKEN en 0VERL1CHTEN Politiek overzicht VON HERTLING OVER BELGIE Op 24 Januari 1.1. verklaarde von Hert-ling- in de Centrale Commissie van den Ilijksdag: « Ten opzickte van de Belgische kwes-tie is door mijn ambtsvoorgangers ker-liaaldelijk verklaard, dat op geen enkel oogenbiik gedurende den ooriog de ge-welddadige inlijvirtg van België bij Duitsckland een programmapunt van de Duitscke Politiek is geweest. De Belgi-scke kwestie beboort tôt ket complex der kwesties, waarvan de bijzonderkeden door de vredesonderkandelingen geregeld zullen moeten worden. Zoolang onzij vijanden zick niet zonder eenig^e beperking op ket standpunt stellen, dat de integriteit van ket gebied der boiidgeixooten den eenig mogelijken grondslag voor vredesonderkandelingen kan bieden, moet ik op ket tôt dusverre steeds ingenomen standpunt blijven staan en moet ik van de kand wijzen dat de Belgiscke aangelegenkeid van de algemeen e discussie wordt afgesckeiden. » Dat beteekent in eenvoudige taal ket volgende, sckrijft Professor J. Calbreckt: « België, dat wij onrecktvaardig binnen-gevallen zijn en bezet kouden. dit door ons gestolen grondgebied, is tkans Duitschlands sterkste, Duitscklands kost-baarste pand. Daarom zullen. wij ket vast-liouden ; dat lossen wij niet ; wij zullen liet sleckts teruggeven op den dag dat onze vijanden ons grondgebied (door de Entente nocbtans op recktvaardige wijze veroverd) zullen terugbrengen. Is zulke taal vanwege een katkoliek rijkskanselier te verantwoorden? » von Hertling volkardt in zijne misda-dig© kouding.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze toekomst: christen-sociaal weekblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Le Havre .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes