Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

918 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 Maart. Onze toekomst: christen-sociaal weekblad. Geraadpleegd op 16 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t43hx1766j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

o i ■ i i DRIE MA AN DET Fr. 1.8S CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD PER NUMMER âO Ctm. u11 gvvinnu. vv l. «ixï VEBRr.m.lNT ELKEN ZONnir. ' — YERSCHIJWT ELKEW ZOWDAG "~TJZ r 1 17 MAART 1918 BUREELEN : 1, Avenue des UrsuJines - LE HAVRE 1e Jaargartg - N° 2 j ' Ons Viaamscn StaMp + ^ \'^ik Hoe zou het mogelijk zijn dat wij, se ciale werkers, de hoogstgewichtige be teékenis niet zouden inzien van dt V laamsche bewegmg ? De christene sociale beweging m il 011 volk — en dus ook ons Vlaamsclie vol — stoiielijk, verstandelijk en zedelij opvoeren tôt den Jaoogst niogelijken tra van welvaart- en volmaaktheid. Dit doel kan onmogelijk bereikt worde: zonder eigen cultuur, in eigen taal. Wi weten maar al te wel, wat onze arbeider in hunne ontwikkeling geleden hebben omdat ze geen eigen vlaamscli cultuur leven liadden en do'or het taalvraagstu buiten de aanraking stonden met d' koogere standen. Voor ons is de vlaamseke beweginj aldus geworden een bij uitstek sociaa vraagstuk. Geen wonder dan ook, dat ket onz allergrootste • belangsteiling gaand koudt. Welk is nu ons Vlaamsck standpun op dit oogenblik? Wij keuren ket activisme af dat ge durende den oorlog in bezet België il ket leven werd geroepen door th'ii zoo gezegden « Raad van Viaanderen ». En dit ôm de volgende redenen : De Ylaamscke beweging wil ons vol maken: vrij en groot. Welnu, ket activisr#e leunt aan ei vindt zijne eenige levensmogelijkheit bij Duitsckland. Het gevolg moet on vermijdelijk worden dat Viaanderen doo Duitsckland wordt aan banden gelegd. Wij zijn op de allereerste plaats no{ niet vergeten — God dank! — wa Duitschland ons misdeed. Terwijl Duitschland beweert Vlaan deren vrij te willen, sleurt het nog elkei dag honderden en duizenden onzer werk lieden naar den gedwongen arbeid ! Wij zijn geen kinderen om ons doo: zulke tegenspraak te laten in slaap wie gen. Maar er is meer: Wij willen Ylaan deren vrij en op de eerste plaats vrij va) Duitschland. Wie ons dus aan Duitsck land wil overleveren — bewust of on bewust — keuren wij af. Dat a il ke activisme doen. Daarom zijn wij er te gen. Wij willen ook Viaanderen groot. Wij willen op de eerste plaats eei eigen breedontwikkeld economioch levei voor de toekomst. Ylaanderen — eeu streek van land bouw en klein-nijverkeid — vindt eei sterken steun in Wallonië — steek de: groot-ni j verkeid. Aldus is ket Belgisch Staatsverbam een besckuttingsvesting voor Viaanderen Dat Staatsverband wil ket activism uiteenrukken en aldus Viaanderen eco nomisek ten onder brengen. Dat ailes is . in strijd met onzi vlaamsckgezinde gevoelens en daarom uit naam dezer gevoelens en uit naan van het vrije, groote Viaanderen, bestnj den wij het activisme. Ziedanr ons standpunt. Dit is ook de meening van de leider van de Vlaamseke beweging en de: Vlaamseke maatsckappijen die ket lieer lijk ket zoo diep-vaderlandsch protes zonden naar den rijkskanselier. Dit pro test werd geteekend door mannen al Vliebergh, Franck, Coperus, Nuyens Sabbe, Teerlinck, namen die ons, onde: Vlaamsck opzickt, nogal wat meer zeg gen dan Jonckx, Verkees, Vernieuws enz. Maar, kierbij tock enkele kantteeke ningen. Het protest der Vlaamseke leider; werd tereckt, door bemiddeling van dei belgiscken persdienst, overvloedig ver spreid in de bladen. Wij juicken dii verspreiding toe. Maar wij doen opmer ken, dat die leiders niet zijn de « fia mands de cœur », waar sonis van ge sproken wordt (niet weenen van aandoe ning, a. u. b., lezer!). Maar dat dii leiders zijn de flaminganten van vàà en van binst den oorlog! Die flaminganten kebben aan ons ge liefd België een onschatbaren dienst be wezen. Dat voelt elkeen. Welnu, die flaminganten hebben nie alleen de activisten veroordeeld, maa z*j hebben ook het Vlaamsch progranmu prachtig samengevat : zij zeggen : Wi willen eigen vlaamsch cultuurleven, eige'i aangepast vlaamsch bestuur, eigei vlaamsche legertoestanden, eigen vlaam sche rechterlijke toestanden... Dat werd ook herkaaldelijk en on zeggens textueel gesekreven en kersckre ven door Fr. Van Cauwelaert, in Vri y I België; door Dr Van de Perre, door ^ aderland, door Belgische Standa door De Stem uit België, door Viaanderen. Ziet! al de vlaamsch g ezinde Vlai i gen — dat zijn andere als de flami de cœur, koor! — zijn dus t'akko willen en wenseken ketzelfde. ! Vlaamsckgezinden uit ket bezette ] reiken de kand, — over den duitsc ® pindraad weg —, aan de Vlaamscl s zinden langs dezen kant van den IJ 4 Een gedaent, één wil! ? Ook dat keeft de officieele belgii persdienst overal bekend gemaakt. } meen er een bewijs in te vinden dat J dat deel vau ket vlaamsck protest s goedkeuring wegdraagt van de Ke, ' ringsmiddens. Waarom immers an dit protest in al de bladen doen o] s men en aldus, allerminst, uiterlijk 3 treden? Ik noem dat een zeer verkeugend ï met ket oog op de nationale eenkei< ^ De Duitsckers stelden — met m plicktigkeid der activisten — ket via 3 scke vraagstuk gedurende den oor 3 Wij kadden ket liever anders gew Maar wij mogen nooit sckrik kebbei ^ feiten te nemen gelijk ze zijn. Het mag dus niet, dat wij in Be wederkeeren met ledige kanden en 1 de vrees de oplossing van ket onw staaubaar vlaamseke vraagstuk nog ger te moeton zien verschuiv^n. Daarom sla men nu onmiddellijk { hand aan het werk. Fractisck wil zeggen" : 1. Ten einde kalmte en vertrouwei brengen in ket leger, ricktte men Vlaamsche eenheden, naar gelang oorlogsmogelijkkeden en om deze Via sche eenheden te versterken, ricktte ] ' in een Vlaamsche officierenschool; ^ ' 2. A oor ket bestudeeren van het t vraagstuk op cultureel, bestuurlijk, ri terlijk gebied, benoeme men eene r, 1 cicele commissie die princiepen vast en de volledige oplossing van de Via sche toestanden voorbereidt ! Dat zijn daden ! Daden alleen kun nu de toekomst redden en verzeke: Om daden roepen de Vlaamschgezin van bezet België. 1 Zou h un stem geen weerklank vin bij de Begeering. " Hendrik HEVMAù A HARTELIJK DANK ! i i *Wij danken uit ter harte,al dezen ons hunne gelukwenschen toestuurden het verschijnen van ons weekblad i Toekomst. Wij mogen zonder de mil r overdrijving zeggen, dat de vèrkoop ons eerste nummer een gansch on 1 hoopt succès is geweest. Wij trokken 1500 Vlaamsche nummers en 1000 F] sche nummers meer, dan de stoutsle wachting ons had laten verhopen. Uit aile streken van Frankrijk km î abonnementen toe. , 't Is het sprekend bewijs dat ons l i aan eene dringende noodwendigheid • antwoordt. Het echte middel om zijne verklei heid te toonen aan onze christene-soc s Vlaamsch- en volksgezinde politiek is r nemen van een abonnement. {jeluk wenseken zijn welkorn... M b onvoldoende in dezen tijd vau erge sis... 5 Wij doen wat wij kunnçn. Wij zu i blijven doen al wat in onze macht : r Wij rekenen thans op allen die iets len voor ons ideaal. , Daarom: abonneert u... Zoekt al nenten op in uwe omgeving... Dank op voorhand. DE REDÀCTIT 5 L ■*** A BELBEFD AAN WIEN 'T AANGAAT, OVERGEMAAK — Dag Fred. —• Dag Jef. i — Hoe is 't, jongen? » — Wel hoe zou 't zijn, stillekens ? Geen nieuws? — Ja, 'k heb dezen morgen mijne - pieren gekregen van mijne réforme. — Ha; laat eens z:en? t Daarop haàlt Fred een papier uit r zak en laat het mij lezen. i Wat zie ik? Licenciement pour j forme, enz. i Een schoon papier, doch van kop i teen opgesteld in 't fransch. Daar s op dat er jaarlijks aan onzen vri Fred een pensioen wordt toegekend i vijfhonderd zestig frank als oorlogs minkte. j Op den rug kan men lezen*: Disp Ons tions principales relatives au paiemenl ird, des indemnités; en dan volgen: Arrête Ons Loi du 5 avril 1917. — Arrêté royal du 25 avril 1917 ; en onder aan liet blad nin- een N. B. En cas de changement d'à- mds dresse, prière d'aviser le ministère de ord, la guerre; dit ailes uitsluitend in M De fransch. and Onze vriend Fred, een brave goeie ken jongen, maar die geen gebenedijd wôord ige- fransch verstaat, was dan ook gelukki» zer. iemand te vinden die kem een woordje uitleg kon geven in ket vlaamsck. scke Waarom aan onze Vlaamseke vermink- Ik te soldaten geene getuigsckriften afle- ook veren opgesteld in kunne moedertaal ? de ijee-fersGezonde Werkmansîaal feit 1. Een werkman-metaalbewerker zendt ede- ons onderstaand artikel. Wij geven ket am. .zooals ket is. 't Is een artikel dat «raak» log. klinkt, maar dat de groote verdienste ild. keeft recktzinnig te zijn. Wij schatten t Je die onbewimpelde klare werkmansrecht-zinnigheid hoog. En daarom, luister Igië lezer, naar deze woorden : ™r- EEN GEVAAR lan- Verleden Zondag heb ik met waar ge-de, noegen de dagorde gelezen, gestemd door dat het « Christen Vakverbond ». Wat me er vooral in trof en verheugd t te maakte, was ten eerste, te mogen besta-in ; • tigen de kranige houding door het Vak-de verbond aangenomen om een einde te am- stellen aan de blufEerij der socialisten, uen als zouden zij alleen den Beigischen ar-, beidersstand vertegenwoordigen. Wat me ;ial- meer aangenaam was, was het j>roli st îch- tegen de handelingen der socialisten aan-jji- gaande hunne bemoeiing als partij in de legt Vredeskwestie. am- Hoe <liep we ook allen, na omirent 4 jaren scheiding van al wat ons dier-oen baar is, naar den vrede trachten; loch •en. moet het waar blijven dat de regeering den en de verantwoordelijke . leideis alleen het recht hebben om met vijandelijke den regeeringen besprekingen aan te gaan. Het mag niet langer geduld worden dat eene partij, die altijd en ailes van den Staat wil zien komen, nu een Staat in den Staat zou willen vormen en den Staat geheel op zijde zetten! We vragen ons af waar dit ailes zou naar toe leiden zoo nog andere partijen in die richting stuurden. Niet verder mag er op dien bij weg worden ingegaan. De geallieerdën He hebben reeds genoeg ondervonden tôt iste welken uitslag dit ailes leidt. van En hier houden we er aan te zeggen, dat er zou moeten eeu einde gesteld vw r-°P den aan de propaganda die er \ mwege 'an" M. Kamiel Huysmans overal is gevoerd veT" en wordt gevoerd. We vragen ons wel af hoe het mogelijk is dat de geallieerden nen UOg zou vrij spel laten adn die propaganda. Vrij als een vogel kwam hij uit België, zonder dat de moffen lieip het e" minst verontrustten en begon hij zijn vernietingswerk in Holland onder onze . (. Belgische vluchtelingen en soldaten. Vv ij weten wat zijne propaganda daar voc i het gevolg had. Even vrij ging hij naar Stockholm, waar hij vrank en vrij sprak aa.r met de vijandelijke socialisten. cri" Na de volstrekte machtelooskéid van de roode Eussen, komt diezelfde keor lien vrij naar Engeland eu mag er nog aan lS--- de menigte spreken. Nog vrijer kwam roe" k i j naar Parijs. En dit ailes volgens zijn zeggen aan een correspondent van de )on" IV ederlandsche Rotterdamsche Courant om het bolchevisme te redden. Met dit , zelfde doel gaat kij nu ook nog naar '■ Amerika. Daar keersclit er inltaers nog te veel gevoel van fechtvaardiglieid. Daar immers hebben «le lui nog te veel eerbied en medelijden met lielgië, wat hij niet meer schiint te hebben. want T ' anders zou hij uiet zoo gemakkelijk on;-gegaan zijn met diegenen die geen * ord vau afkeuring vondon vanneer duiz nden onzer werklieden in Lallingschap naar Duitschland werdeu overgebracht. Daar aU" zal hij nu zijn werk gaan voortzetten. Dar moet hij trachten de Amerikaansclie Pa arbeiders tôt zijne gedacliten te winnen. lioelang zal dit i.el i'og duren? ,-oe lang zal er gewacht worden? Î1''T1 Genoeg « défaitisme ». Opbouwend werk moeten wii hebben. Wie dit niet re" kan, is een vijand van zijn volk en zijn , , land. , ^ Een Metaalbeioerker. taat end —-——— ——- van rer" Steunt ons door een iosi- abonnement te nemen i Lwiut ei LoedsïootBD Wat ligt er in de toekomst voor dezen zoo belangrijken dienst? Als de klokken, na den oorlog, vredes-lijd zullen aankondigen, zal de scheep-\ a art naar de havens van België meer dan ooit eene drukte hebben, bijzonder veroorzaakt door de bevoorrading in eet-v. aren en van ket noodige om 's lands m j verkeid en de kandelsinstelling te her-stellen.Voorzeker denkt men aan koogerhand aan de kerinrickting en verbetering van den ioodsdienst en de loodsbooten. Xorts vôôr den oorlog was die'zaak een bran-dend punt geworden. Opkaaldienst, her-inrichting der kotters, draadlooze tele-grafie aan licktsckepen enz. waren aan de dagorde. Gansck ket loodspersoneel stelt zick nu de vraag of ket oogenblik met gekomen is daaraan de kand aan 't werk te slaan en de sclTepen gereed t« maken om met den besten uitslag mogelijk den dienst opnieuw te kunnen uit-oefenen.De belangkebbende agenten^zijn nu overal verspreid buîTen het land; het is geweten dat de zeewezenbedienden in al-gemeenen regel, om dienstredenen, voor den vijand zijn uitgeewfcen ; sommité zijn werkzaam in munitiefabrieken of ver-richten werk dat weinig betrek heeft op hun gewoon beroep; andere zijn in ket leger aan de vuurlijn of in de base navale en eenige bleven in hunnen eigen-lijken diens^t, in menigvuldige havens van Engeland en Frankrijk, waar afdee-lingen van het Belgisch Zeewezen zijn, gelast met het toezicht ofwel van vis-schersbooten, cifwel van de uitbating der visscherij of van het binnen- en buiten-varen der Belgische transportschepen enz. Wij w-eten wel dat de Ioodsdienst daar niet geschiedt gelijk in België: zij hebben de mededinging niet te vreezen van den gebuur en zijn dus niet verplicht de zee te doorkruisen op zoek naar de aan-komende schepen die moeten binnenge-loods worden. Toch zouden onze agenten, die aangesteld zijn in die vreemde havens, eene kleine studie kunnen maken van betgene zij daar te zien krijgen, met betrekking op den Ioodsdienst; aizoo zou het hun mogelijk zijn een omstandig en gestaafd verslag bij het Iiooger Bestuur te kunnen indienen. Alzoo zou dit kunnen te goede komen voor gepaster uitoe-fening van hunnen eîgenen arbeid, na den oorlog. Hoe dikwijls is er niet herhaald geweest, vôôr den oorlog, dat een toestel van draadlooze telegrafie dient geplaatst te worden aan loodskotters en licktsckepen ; de noodigkeid ervan is genoegzaam bewezen geweest. Het ging ervan komen dat daaraan voldoening zou gesekonken worden, toen de oorlog loshrak. Aan deze goede voornemens nogtkans, zal voorzeker goed gevolg gegeven worden en dit zal des te gemakkelijker kunnen uitge-voerd worden, daar de loodskotters ergens onder dienst, ongebruikt gemeerd lig-gen. H. en T. AAN ONZE LEZERS ! Wij doen een zeer dringenden oproep aan al onze lezers. Zij hebben het al zoo ceci gehoord, dat het papier duur is! Toch moeten wij het herhalen. Wij moeten trachten zoo juin mogelijk papier verloren te doen gaan. En er gaat veel papier verloren, zoo wij met veel onverkochte nummers blijven zitten. Daarom verzoeken wij aan hen, die ons blad per losse nummer'a koopen, het steeds zooveel mogelijk bij denzelfden verkooper te doen. Maar vooral dringen wij aan cp het nemen van abonnementen. Dat is de beste steun dirn men aan ons blad kan verleenen. Dat voorkomt onverkochte nummers. Wij laten liieronder de voorwaarden volgen: Voor onbezet lielgië en Frankrijk: Drie maanden fr. 1.25 Per jaar , fr. 5.— De abomiementen gaan in op het oogenblik der bestelling, zoodat men zich ten allen tijdè een abonnement kan aanschaf- » fen\ Voor buiten Frankrijk: Engeland, Zwit-serland, Holland, enz. is de prijs: Drie maanden ..i fr. '1.75 Een jaar ' fr. 7.— Aile bestellingen te richten aan: Bureel van ONZE TOEKOMST, 1, avenue des Ursulines, Le Havre (S.-I.).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze toekomst: christen-sociaal weekblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Le Havre .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes