Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

1513 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 April. Onze toekomst: christen-sociaal weekblad. Geraadpleegd op 20 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fq9q23s84p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TOEKOMST 0 RIE ?< A A h D E N ■ ■ «h ■ «L g **\ *?**% I A A I « « » ■■ g ^ « a PER N U NI NI E R Fr. 1.33 CHRISTEN-SOCIAAL WEbKBLAD loctm. 28 APRIL 1918 BUREELEN : 1, Avenue des UrsuJines - LE HAVRE 1e Jaargang - N° 8 ======== . _ _ =_ . Mjyerlieiflslierichting van België 't Zij mij geoorloofd eenige beschou-wingen mede te deelen, nopens bovenge-meld onderwerp. Zij werden mij ingege-ven door de lezing van bet artikel « eco-nomiscbe berinrichting vaii België », in bel. nummer van 14 April. Zal mij iemand tegenspreken als ik boweer dat de grootste scbade, door den oorlog aan de volkeren veroorzaakt, be-siîaat niet in geld- en goederenverifés, maar wel in bet verlies van menscben, van millioenen verstanden en armen voor altijd ontrukt aan arbeid, aan kunsten, aan wetenschappen, aan bet volksbe-staan..? In hooge mate worden de waar-de en de invloed van bet Geld-Kapitaal overtroffen door die van bet Bloed-Kapi-taal. Hieruit volgt dat dezes verminde-ring zich zeer zwaar zal doen gevoelen, onmiddellijk na den oorlog, wanneer men de berinrichting van bet vaderlandscb vermogen zal aanvatten. J)e strijd zal eindigen (God geve wel-dra!) en de soldaten zullen worden de werkers van voorbeen. Zij zullen weer-keeren naar den akkeu, de mijn, bet werkhuis, de fabriek ; want bet uur zal geslagen zijn, niet alleen om bet ge-woon arbeidsleven te hernemen, maar ook om den arbeid, op aile wijzen en op de boogste sebaal, uit te breiden. Hier ecbter stoot ik op een overgroot vraagteeken... Het handwerk — la main-d'œuvre?...] toevele opene plaatsen in de arbei-dersgelederen...? Iloe zal men de dooden, de vermiakten, de uitgewekenen vervan-gen...P Iloe zal men bet werk uitbreiden, ten einde eene grootere opbrengst te be-komen en; op weinig tijd, de stoffelijke scbade te berstellen en bet nationaal t'or-tuin, dat de macbt en de onafbankelijk-beid van bet Land daarstelt, te bervor-Bieu...?Zal men de werkuren vermeerderen? Zullen de vrouwen blijven arbeiden in fabrieken en ondernemingen, waar de oorlogsnoodwendigheden ben binnen ge-ieitl bebben? Zal men de bulp van den uitheemschen werkman inroepen? Wat men ook verzinne, bet blijit on-betwistbaar dat, na den oorlog, in ganacb Europa, een drukke handwerkkrisis zal ont staan. Men slaat metterbaast geen man op, zooals men een stoomtuig opzet, of een werkhuis bouwt, of eene fabriek opent. I)e millioenen mannen vernietigd door den strijd, zullen eene leemte laten op bel arbeidsveld, welke nocb de vermeer-dering der werkuren, nocb de arbeid der vrouwen, nocb de bulp der uitbeemscbe zwoegers bij amcbte zijn te vullen. Trouwens bet is klaarblijkend dat bet g-ebrek aan handwerkers zicb zal opdoen in al de opbrengstsferen: te meer wijl, volgens aile waarschijnlijkheid, bet bernemen van bet gewoon leven zal gepaard gaan met eene buitengewone drift tôt den arbeid, met eene- koortsacbtige toeleg-ging op bandel, op nijverbeid en op eco-noinische uitbreiding. Ilet gebrek aan den factor-mensch, of beter gezegd, ten einde de rijkste opbrengst van de werkzaamneid van den factor-mensch te bekomen en zelfs de .nietigste inspanning zijner lichaams- en geosteskracht te benuttigen, zal men ge-dwongen zijn eene scherpere aandacht te sclienken aan den factor-werktuig. Men zal aan de werktuigen nieuwe en belang-rijke verbeternissen aanbrengen ten einde een dubbel en noodzakelijk doel te be-reiken : 1. besparing van handwerk en 2. vermeerdering der opbrengst. Dat de Belgische privaat- en staatsnijverbeid, die beide scbier ailes moeten heropbou-wen, dit punt wel mogen beseflen ! Daarenboven zal de verbooging der dagloonen, een natuurlijk gevolg der ar-beiderskr'isis, eene tweede en krachtiga drijfveer zijn tôt het verbeteren der werktuigen, tôt het bestudeeren en outwerpen van nieuwe organisatie- en opbrengst-stelsel.I)oor ganscli Europa dus zal weldra eene diepe omwenteling ontstaan op in-dustrieel gebied. Het is met het oog en den geest gevestigd op de noord-ameri-kaansche stelsels en inrichtingen dat de Europeesche nijverheid — en bijzonder de Belgiscbe, door den snooden vijand vernietigd —, moet heringericlit worden. linmers, indien men de oude stelsels van voor den oorlog herinricht, dan zullen de produkten, dank aan de bandwerkers-crisis, uog duurder oploopen als vroeger en teenemaal ongeschikt zijn om, op de wereldmarkt te wedijveren met de Japan-sche en Noordamerikaansche voortbreng-selen.Welk zal, na den oorlog, het ideaal zijn van elk tbans strijdend land...? Eene machtige handelsuitbreiding scliep-pen: gemanufactureerde artikelen aan het buitenland leveren, ten einde het ge-durende den oorlog uitgeweken goud te-rug te bekomen: een drukken uitvoer en verwisseling van allerhande voortbreng-selen verwekken ten einde het bestaan en den arbeid van het volk te verzekeren en aldus de berinrichting en" de degelijk-heid der econoinische krachten van het Land te verwezenlijken. « Daar, waar nocb verstand, nocb wil, nocb geld ontbreken, zal de berinrichting der nijverheid geen bezwaar opleveren s — zegde mij, over eenige dagen, een Belgiscbe ambtenaar van het Ministerie —, a Akkoord, —- antwoordde ik —, indien er nog een vierde factor aanwezig is, na-melijk, eene nationale krachtinspanning. Opdat onze nijverheid flink en jeugdig oprijze, is het volstrekt noodig dat al de sociale klassen, bijzonder die der arbei-ders, hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht-streeks, medewerken. JKn, aangezien aile organisatie het dubbel begrip van orde en van tucht insluit, moet deze onderne-ming bescbouwd worden, niet alleenlijk als uitsluitend economisch, maar ook als staatkundig. In al de oorlogvoerende landen, be-seffen Bestierders en Staatkundigen de grootsche belangrijkheid der vraagstuk-ken van den na-oorlog. Zij bestudeeren en bereiden bunne gunstige oplossing. Het is ecbter bijzonder België, wiens nijverheid vergruisd is onder den hamer van de Hunnen der XX" eeuw, dat deze vraagstukken diclit ter liarte moet n«-men en bunne oplossing met de grootste schranderheid voorbereiden. Deze hoofdzakelijke en zware taak werd toevertrouwd aan den ijver, aan de v.ulerlandsliefde en aan de scherpzinnig-heid van het nieuw Ministerie van Her-opbouwing. Wij stellen voile vertrouwen in zij ne werking. SC1IOENAERS. & GÛEDE REIS I Deze week is naar Amerika vertrok-ken M. Albert Yan Hecke, hoogleeraar te Leuven, lid van het bureel van ons « Algemeen sociaal secretariaat » te Le Havre. M. Van Hecke werd door de Regee-ring benoemd als lid der studiecommis-sie, welke naar AmerîEa de nijverheids-toestanden gaat bestudeeren. Onze vriend vertegenwoordigt op bijzondere wijze de christene Belgiscbe werklieden bij deze belangrijke zending. Reeds in 1916-1917 verbleef hoogleeraar Van Hecke gedurende 18 maanden in Amerika en gaf er een reeks voor-drachten die met den meesten bijval werden bekroond. Al wie de verkleefdheid van hoogleeraar Yan Hecke aan onze christene sociale actie kent; weet dat wij van zijn bczoek in Amerika voor ons blad en voor onze organisatiën de b*ste vruchten mogen ver-wachten! Goede reis, waarde vriend! AAN ONZE LEZERS I 4*— Wij verzoeken al onze geabonneerden ons ten laatste voor 10 Mei het bedrag van bunne inschrijving op ons blad te ■ laten geworden. Wie zich na die datum j niet heeft in orde gesteld, zal het blad niet meer ontvangen. Voor aile inlichtingen, abonnementen, aankondigingén enz. zich te wenden aan J. Van Buggenhout, 1, avenue das Ur- ; i sulines, Le Havre (Seine-Inf.). Wij laten hieronder de voorwaarden roi g en: [ Voor onbezet België en Frankrijk: Drie maanden fr. 1.26 jFer jaar fr. 5.— De abonnementen gaan in op het oogen-blïk der bestelling, zoodat men zich ten allen tijde een abonnement h an aanschaf-fen. Heî Vlaamsclie Vraagstuk: i 0-0—— ( Wij ontvangen op het laatste oogen- blik oifderstaande nota. OnnOodig er de s groote belangrijkheid van t - onderlij- ^ i' jj. Wij zijn verzekerd dat de iris tel- 1 ling der « Studiecommissie voor bet vlaamsclie vraagstuk » in het Ministerie 5 van Nationale herinrichting in aile mid- 1 dens met vreugde zal begroet worden. 1 Wij zullen er in ons volgend nummer ( Vreeclvoenger op terugkomen. ^ EENE STUDIECOMMISSIE VOOR ^ HET VLAAMSCHE VRAAGSTUK l Meer en meer dringender wordt de { vraag naar eene Studiecommissie voor t het Vlaamsche vraagstuk gesteld in VLaainsehe niiddens en Vlaamsche dag- ( biaden.'Het blijkt dan wel nuttig be- ( kend te maken dat zulke Kommissie se- 2 dert menige Vvelcen reeds bestaat en in -, voile werking getreden is. Die a Rommissie tôt bestudeeren van j bet Vlaamsche vraagstuk » werd inge- j riclit door den e^rsten Minister, baron t de Broqueville, in- zijne hoedanigheid ( van Minister van Nationale Herinrich- ( tin g. _ _ j De studiekonimissie waarvan sprake ( is heeft een welomschreven programma uit te voeren, programma dat, na ern- , stig onderzoek, door Minister de Bro- ( queville werd opgevat en voorgeschreven. , Dit programma streeft er naar de praktische uitvoering der beîofte « ge- ( lijkbeid tusschen Walen en Ylamingen niet alleen in redite, maar ook in f'eite » 5 voor te bereiden. Ilet stemt volledig s overeen met wat de Vlamingen uit het , bezette gebied als programma komen op j te geven, in bun protest aan den Rijks- , kanselier von Hertiing tegen den «Raad van Ylaanderen», protest dat ten andere j op duizenden exempiaren door de Regte- j ring zelve binnen enkele dagen verspreid ( worden. { Een Ylaamsch bestuur, een Vlaamscb ( onderwijs, zoowel liooger als lager, een j Vlaamscb gerecht, de ontwikkeling van s ganscb het vlaamsche volksleven in zijn ] eigen taal, dat zijn de punten waarvan j de praktische uit werking ingestudeerd wordt. , Minister de Broqueville heeft daarbij | ook aan de Kommissie voorgeschreven de | toepassing van die x)rinci°Pen °P het , leger te bestudeeren. De Kommissie is samengesteld uit per-sonen — Vlamingen en Walen — die technisch bevoegd zijn in zake bestuur, onderwijs, gerceht en leger en heeft als voorzitter prof essor Léo Vander Essen, Minister de Broqueville's kabinetsoverste. Yarkerstand en Cooperatieven 0-0 — Een der bijzonderste reddingsmiddoLen voor de werkende klas, na den oorlog, ligt in bet stichten van samenwerkende maatschappijen van verbruik. Yroeger reeds bestonden er vele coo-peratieven in België; de voornaamste en de machtigste vond men bij de Staats-agenten en bij de socialistische instelliu-gen; voor deze laatsten was het de grootste steun en de nieeste zekerheid bunne leden te behouden en inderwaarheid de Oooperatief is het werk dat meest stolfe-lijk en ook zedelijk voordeel aanbrengt bij de deelnemers. en bijzonder te pas 1 iomt aan de werkersbevolking. De christene Yolksbonden hadden Iiet 1 groot ongelijk zich te weinig te bekom-meren om de stichting van samenwer- : kende maatschappijen en de weinige die ze bezaten te onderschatten en te laten ' ! slabakken. Was het de vrees voor den i middenstand, voor winkeliers en kleine ' 1 handelaars? Kwam de tegenstand niet van de hoogere klassen, die hier en daar [ nog elementen hadden in de leiding der arbeidersinrichtingen ; de vrees voor den ; kiezer? Altlians is het zeker dat daaraan een einde moet gesteld worden ; meer dan ooit zijn de cooperatieven geroepen om, na den oorlog, de lijdende bevol-king van België bij te staan en bet is te vôorzien dat zij er zullen komen voor aile standen. I Wij ook, Christen Yakverbond, hebben voor plicht ganscb het land door ■coopei ratieven te stichten met eene groote fe-derale voor gezamenlijke aankoopen in 't groot. Besett men welk groot profijt de w.erkersklas daaruit put: zekerheid, levensmiddelen en ikleedingsstoli'en te vinden aan goedkooper prijzen dan bij den gewonen winkelier; mededeeling op vastgestelden tijd in verwezenlijkte win-sten; verplichting het noodige geld voor te behouden om de aankoopen te doen, vermits ailes met gereed geld betaald wordt; zoo doende opleiding tôt spaar-zaamheid en bezuiniglieid ; daarbij beij-vermg om beter vooruit te gerakeiLin de wereld, daar men 2lch bezighoudt met de Cooperatief, waarin men kooper, han-delaar en aandeelhebber is terzel ver tijd. Het is dus niet alleen betere levensvoor-waarden aanbrengen, maar ook eene op-wekking om ernstig bezig te zijn met de zedelijke verhefÊing van het volk. lin is het opniaken van een Cooperatief moeilijk? Kan dit opgericht wordan en uitgewrocht door de werklieden zelf ! Ja, dat kan, als de wil er maar is en de onbaatzuchtigheid bij eenige der verstan-digste werklieden. En Goddank, die be-zitten wij in groot getal in onze beroeps-vereenigmgen en onderlinge bijstanden. Het teclinisch werk zal natuurlijk mo-eten gedaan wroden door eenen reken-plichtige, door winkeljufl'ers en mis-sebien wel door eenen bestuurder. Maar, daar nog eens is er middel aan de kin-deren der arbipiders zelf, die een goed iager onderwijs genoten liebben, eene re-delijke plaats in het leven te verschaffen. Een bebeerraad, bestaande uit werklieden die ook aan het hoof'd staan der andere maatschappelijke inrichtingen, zal zich gelasten met bet toezicht der boek-houding, der gelden, der aankoopen en der uitbating van de verscbillige afdee-lingen der Oooperatief. De vroegere samenwerkende maatschappijen in België zijn er een voorbeeld van; daar waren . ook reeds werklieden in, die voor niets moesten achteruitgaan bij burgers, be-dienden of ambtenaren. En dan een goed middel om eerlijke bedienden te hebben, die in geweten en trelîelijk de zaken van de Cooperatief bekertigen, is ze te laten deel hebben in de verwezenlijkte winsten. Hoe zorgvul-diger zij zich kwijten van bunne plicb-ten en oppassend zijn, hoe hooger de winsten kunnen beloopen en hoe belangrij-ker huu aandeel wordt, dat nevens hun loon zal uitbetaald worden. In een volgend artikel zullen wij meer den praktischen kant bespreken van de Cooperatief. Dat van nu af' reeds de ar-beiders boveustaande overwegen en bestudeeren, en de goede voornemens maken voor de toekomst. H. en T. TIS VAN EEN KIEZING, EEN FEEST E , NOG WAT Jef'. — Wel, Jan, wat zegt ge van het spel der kantien? Jan. — Wat is er gebeurd, toch geen moord zeker? ■Jef. — Ja, een moord op de waardig-lieid van den werkman. Jan. — Hoe dat? Vertel me dat eens gauw. Jef. — Ge weet dat d'eerste kiezing voor bet bestuur van de kantien, als uit-slag een ware ontgooeheling was voor de kandidaten; zij behaalden pas een hon-derdtal stemmen op ruim zeven honderd deelnemers. De administratie vernietigde die stemming en schreef een andere kiezing voor. Yerleden Zaterdag bad iedere deelnemer het recht een naam op een briefje te zetten en de twaalf namen die bet meeste getal stemmen zouden bekomen, waren de kandidaten waaruit er zes te kiezen waren. Jan. — Ah! 't is daarmee dat er kies-agenten stonden aan den ingang der kantien on dien Zaterdag 13 April, die voor opdracht hadden namen te noemen die moesten op de brief jes gezet worden ; was hun ordewoord nog niet genoeg of hadden ze geen betrouwen ? Jef. — Dat is nog niet§; maar zij hebben niets ongespaard gelaten om het stemmental zoo hoog mogelijk te drijven, zoo, onder andere, hebben ze op de be-richten waar de twaalf namen opston-den de namen van hunne medekandidaten uitgevaagd, zoodanig dat die namen on-leesbaar waren ; zij hebben misbruik ge-inaakt van liet feit dat de kiesbriefjes van den Maandag uitgegeven waren om die briefjes te gaan opeischen en te stemmen voor die deelnemer; de werk-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze toekomst: christen-sociaal weekblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Le Havre van 1918 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes