Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

2052 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 Mei. Onze toekomst: christen-sociaal weekblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2j6833p42k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ONZE TOEKOMST DRIE ffl A A N DEN ■ * «k ■ mh n ■ ■ A A I » & » ■■■■ jp* I ^ sp**k ■ A !■"& PE R N U M MER Fr. 1.35 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD ioctm YEWSCHIJWT ELKEW ZON DAG —— === 5 MEI 1918 BUREELEN : 1, Avenue des UrsuJines - LE HAVRE 1e Jaargang - N" 9 Het Vlaamsche Vraagstuk —■—o-o Naar de Oplossing. Achtereenvolgens hebben wij off'icieel bericlit gekregen dut door de Regeering besloten was : 1) het inriciiten eener VlaaiMsche offi-cieren- en onderotficierenschool ; 2) het benoemen eener kommissie van toezicht voor het gebruik der talen in het leger, en ii) het inrichten eener studieoommissie voor het Vlaamsche vraagstuk. Dauruit mogen wij Oesluiten dat de herhaaidelijke aangegeven iormuui: voi-iedige gelijkheid m rechte en leite tus-scnen de twee landstalen, met Oij enkele theorie blijven zal. Uns standpunt Lilijit onveranderd en klaar: wij aanvaarden met dank en jui-shen rechtzinnig toe ailes wat ons nader brengt tôt de opiossing van het taalvraag-stuk voor de ooriogsomstandigheSen en voor de toekomst. Wij wenschen dan ook de ixegeering geluk met deze genornén Desiissingen. in onzen geest hebben die gelukwenschen een veel diepere beteekenis dan eene banale beleeidheidstormule. Wij beweren en houden staan, dat de beteekenis van het oplossen N U van het taalvraagstuk veel dieper ligt dan sommigen het wel vermoeden. * - i Geen daad van hooger Stoatsbeleid zou op dit oogenblik door de Regeering kunnen gesteld worden. Waar de Regee-ring dat begreep, bereidt ze een Belgisch leven voor van echt-na-tionale eendracht. Waar eenige halfslachtige super-Bel-gen om de getrohene maatregelen tegen de Regeering begmnen te keit'en, hoelt deze zich aan dat geblaf niet te storen. Dit optreden tegen ailes wat wel de-gelijk Vlaamsch is en tevens onverbreek-baar getrouw is gebleven aan iielgié, duurt reeds te lang om den aard dier kwaal nieï te kunnen ausculteeren. Wij zeggen aan de Regeering: Waar het u waariijk om doen is eerlijk, klaar en zonder voorbehoud het taalvraagstuk in den zin eener ieitelijke gelijkheid op te lossen, daar zult gij het VOLR ach-ter u hebben. Men moet wel geen pro-feet zijn om te kunnen voorspellen dat de tegenwoordige gedachtenstrooming rechtlijnig loopt naar een onweerstaan-bare en rechtzinnige overeenkomst tus-schen aile rechtgeaarde, ECHTE Vla-mingen en Walen, en uit die gedachten-gemeenschap België's onverôreekbare macht en eendracht groeien zal. Wanneer de Regeering DIE volks-macht groeien ziet en bestatigt hoe zui-ver nationaal en hoe diepgrondig-recht-vaardig de betrachtingen zijn van het volk, dan kan ze gerust haar gangen gaan, spijts het geblaf van activisten, ontvlaamschte Ylamingen en t Beule-mansen ». Die drie categoriën zijn al even gevaarlijk voor de .Nationale eendracht en dus... la caravane passe... ★ ★ ★ Met de aangekondigde Vlaamsche of-' ficieren- en onderofficierenschool is veel goeds aan te vangen. 't Is het huldigen van het beginsel, dat de Vlaamsche en Waalsche jongens gelijkelijk gerechtigd zijn een « t'huis » te hebben in het leger. Ons werd verzekerd door een zeer hoog geplaatst persoon dat die scholen zeer emstig zullen worden ingericht. Wij vernemen het met genoegen. Ook de toezichtscommissie is een beste instelling met dien verstande nochtans dat onze soldaten de noodige middels zullen moeten worden aan de hand gedaan om zich ongehinderd tôt die commissie te kunnen wenden. \v îj wachten met be-trouwen hare werking af om ze verder reclitzinnig te beoordeelen. Eindelijk de studiecommissie voor het onderzoek van het Vlaamsche vraagstuk in zijn geheel. Die commissie werd door aile echt-Vlaamsclie bladen sedert maanden en zonder verpoozing gevraagd. Die commissie, naar luidt de ofEicieele mededeeling, is samengesteld uit tech-nisch bevoegde personen die de practi-sclie uitwerking mstudeeren van de formule: In Vlaanderen, Vlaamsch in het bestuur; Vlaamsch in het onderwijs van laag tôt hoog (dus een Vlaamsche llooge-school en wel te Gent) ; Vlaamsch in 't gerecht en dezelfde princiepen toegepast in 't leger. Wij kunnen best aannemen dat een eerste wetteîijke aanpassing dier aangegeven beginselen door t technisclie man-nen » « ambtenaren » worden ingestu-deerd, te meer als wij daarbij als voor-zitter mogen begroeten den uitstekenden hoôgleeraar Léo Vander Essen, wiens diepe verkleef'dheid aan de Vlaamsche zaak voor niemand een geheim is. Wij beschouwen dat ailes als een hoogstvoordeelige voôr-studie, die dan als logisch gevolg, meenen en hopen wij, tôt onderzoek en bekrachtiging of wijzi-ging aan de gedachtendragers der Vla-mingen en Walen, hunne vertrouwens-mannen, zal voorgelegd worden. Zoo vatten wij de werking dier commissie op. Het is ons aangenaam hier onzen dank uit te spreken aan onzen Premier, Baron de Broqueville, die in den schoot van het Ministerie van Nationale Herinrich-ting deze commissie inrichtte. Die beslissing schijnt aan te duiden dat onze Premier thans besloten is een t Vlaamsche politiek » te huldigen evfen als de Regeering een « Internationale en een Binnenlandsche politiek » volgt. Dit is een daad van wijs Staatsman-schap.★ ★ ★ Ailes zal nu af'hangen van de manier waarop die nieuwe Vlaamsche politiek wordt uitgewerkt. Van wege de Regeering is noodig : krachtdadig doorvoeren van wat ze wil en als goed en noodzakelijk erkent. De Regeering vergete niet dat "3e Vla-mingen in 't algemeen wantrouwig staan tegenover officieel getrofEen maatregelen. Dit ligt aan de geschiedenis van ons Nationaal leven sedert 1830 Dit wantrouwen is zeer goed te begrijpen en te verklaren. Dit wantrouwen moet weggenomen worden. Het eenig middel daartoe is klare wijn schenken, daden stellen, recht op het doel afgaan ! Neen, dat ware het wantrouwen nog vermeerderen. Wij hebben gegronde re-denen om te hopen dat het dan zoo ook niet gaan zal, maar dat krachtdadig zal opgetreden worden, om waariijk degelijk werk te verrichten. Voor ons, onwrikbaar verkleefd aan ons recht en aan ons land, dient nu, meenen wij, als volgt gehandeld : meer dan ooit rekenen op de kracht van eigen willen ! Vlaanderens grootheid sluimert op eerste plaats in de harten der Vlamingen zelf... Meer dan ooit vertrouwen hebben in de leiders, nauwer en nauwer de rangen dicht aaneensluiten ! Alsdan mogen wij besluiten: ailes wat door de Regeering wordt gedaan om het Vlaamsche vraagstuk op te los#en, wordt door ons goedgekeurd, tôt de eindoplos-sing daar zal zijn: Vlaamsch in Vlaanderen; Fransch in Wallonië, in gansch het openbaar en privaat leven in het ééne, vrije, onverbreekbare België. Vlamingen! Het daghet in het Oosten! ONZE TOEKOMST IN DEN HAVER het budget van den mmm soldaat Hoe dikwijls hooren wij toch niet zeggen dat het leven zoo kostelijk is en aile levensmiddelen in prijs stijgen. In het algemeen werd aan de werklie-den een bijieg betaald die nagenoeg de stijgende ievensduurte opvoigde. Tôt hiertoe heeit men aan de soldaten onzer munitieweriihuizen geen vergoedmg voor het dure leven toegestaan. Wij zullen nu niet de opwerpingen weerleggen, die men m het a,lgemeen op onze soldaten algeett als er over hunne belangen wordt gesproken. In dit artikel willen wij enkel wijzen op hetgeen onze soldaten zooal voor hun bestaan hebben uit te geven. Hieronder volgen de uitgaven van een soldaat die in de barakken is gekanton-neerd en dus om te begmnen zich niet op een strooizak voldoende kan uitrusten. Al de uitgaven zijn per week bepaald. Voor de ménage 12 irank. 't Is niet te veel, maar ge hebt ook waren naar uw geld. Dus, wij moeten kunnen begrijpen dat naast de ÔOU grammen brood, er nog wat brood wordt aangekocht. Ook worden de noen- en avondmalen met 'nen flinken plas brood aangevuld. Wil men daarbij eens een ei, een ha-ring of eenig andere toespijs, dan mag men mistens op één frank per dag rekenen. Is dus 7 irank voor bijgevoegd voeusei. Wie veel brood moet eten heeft in evenredigheid boter noodig. Zeggen wij één pond : dus 5 fr. 50. Daarmee kan men het doen, omdat als afwisseling en bij gelegenheid eene doos confiture kan gekocht worden die slechts 1 fr. 20 kost. Al doen menige der soldaten vuil werk, 't zijn toch propere jongens. Wie het niet is, moet niettemin m de gelegenheid gesteld zijn zich te verzuiveren. Voor waschgoed: Hemd, 50 centiemen ; onderbroek, 40 ; onderhemd, 40; twee neusdoeken, 20; twee paar kousen, 40; handdoek, 20; werkkostuum, 1 fr. 70; te zamen 2 fr. 80. Wat het Zondagverteer betreft, kunnen wij als volstrekt noodige uitgave reeds een avondmaal van 4 fr. opgeven. Voor die prijs geraakt eene soldatenmaag goed gevuld. Wanneer men gansch de week heeft gewerkt, mag er natuurlijk wel eens een teugje gedronken worden. In llelgië en voor den oorlog kon men met 4 à 5 fr. geheel de parochie dronken maken. Wij vinden het echter flinke jongens, die nu met 5 frank toekomen. Voor verzet en kunst is 5 frank per week verre van overdreven. De Belgen zijn doordrongen van de Cooperatie en vereenigingsgeest. Bijna allen maken deel uit van een of meer nuttige instellingen die voor doel heb ben de ongelukkigsten der ongelukkigen ter hulp te komen. Laat ons die uitgave op 1 fr. per week bepalen. j_i.oeveel andere kleine uitgaven zouden wij nu nog niet kunnen opsommen, die op het einde der week een achttal franken zouden vertegenwoordigen. Onder andere: Zeep en andere toiletten, 50 centiemen; schrijfgerief, 50; dagblad, 70; kamer-wacliter, 40 ; baard en haar 60 ; naai- en stopgerief, 30 centiemen; tabak, steks-kens, in één woord, rookgerief, 3 fr. ; blink, nestels en andere veroorloofde uitgaven als tram, enz., 1 fr. 50; te zamen 7 fr. 50. Het totaal der uitgave per week is bij-gevolg 46 fr. Vergeten wij niet te nielden, dat een groot gedeelte der werklieden elkander aflossen om den nacht te werken en aldus meer dan 10 uren moeten arbeiden met een schaftijd om 12 ure en die bestaat uit eenige aardappelen. Daar er niemand met wat patatten zijn maag voor 11 à 12 uren tôt zwijgen kan brengen, spelen de mannen 's nachts vivers binnen die ze moeten koopen van hun loontje, want liet weinige dat ze meer verdienen voor hun nachtwerk wordt afgehouden voor het eten en dat zij om 12 ure 's nachts krijgen. J l'ronkers, gierigaards en vuilaards kunnen wel zeggen: 't is oorlog en soldaten kunnen wel twee weken loopen zonder van ondergoed te veranderen. Lait concentré is goed voor burgers en choco-lade voor kleine kinderen. Neen, de soldaten moeten niet alleen genoeg hebben om te leven en te weinig om te sterven. Maar als mensch en hun plicht tegenover het vaderland vervul-lende, moeten zij behoorlijk kunnen bestaan. Dat wij met de aangegevene cij-lers nog beneden de werkelijkheid zijn en onze soldaten niet genoeg verdienen om behoorlijq te leven, bewijzen wij in een volgend nuinmer. Elle zijn Recht. In ons Hoekje. Waarom we hier in een hoekje zitten? 'k Was bij den heer hoofdopsteller 's gaan meeëten. Mathiel kookt îekker, ge betaalt geen « peerdsoogen » en de vrien-den weten altijd wat nieuws. Maar als nagerecht kreeg îk me onverwachts daar een krakerken! a Zeg 's, Gérard, wanneer komen uwe bijdragen af voor Onze Toekomst? (Je zult toch zeker uw medewer-king wel verleenen? »... 't Zou ondank-baar geweest zijn te weigeren; niet? — a Ja vast, waarover moet ik schrijven? » —• « Over volksontwikkeling. » — < Hoe dikwijls!'' » — « Aile weken een boter-hani. # — Tarâra !... Mannen, gaat niet eten bij den heer hoofdopsteller of de vos heeft u te pakken! Belofte maakt schuld._ Ieder week zult gijlie me hier in 't hoekje vinden om, zonder bluf of blaai, met u een gemoede-lijk praatje te houden over volksontwikkeling.Natuurlijk ga ik niet leeren preeken aan de pastoors, ze waren bekwaam me later 't schuifken te geven; ik waag er evenmin mijn pels aan met advokaten ruzie te maken ; zoomin als dat ik de notarissen een kleêken zal passen of de doctoors wil wijsmaken hoe ze hun han-den moeten uitsteken bij een kinderbed. 'k Wil maar zeggen dat volksontwikkeling niet bteeekent de les spellen aan verstandige heeren die hoogere studiën uitdeden. Neen; volksontwikkeling moet enkel kennis bijbregen aan de menschen die alhoewel even deftig, even achtbaar in hun minderen stand, eigenlijk slechts een lagere school gevolgd hebben, daar-na een stiel aangepakt of een handel begonnen hebben, en zonder. tijd te vinden om dikke boeken te lezen, toch gaar-ne wat bijleeren. Een mensch is nooit te oud om te leeren : de mannen van de klasse van 99 zoowel als die van dertien snuffelen weetgierig in hun gazet om er wat an-ders in te vinden dan dat China binnen kort zal meedoen, dat de duikbooten nooit veel hebben uitgstoken, dat de Beiersche soldaten zich laten vangen lijk vliegen, dat de Hongaren omver vallen van hon-ger, dat de Molîen geen klokkespijs meer hebben voor hun kanonnen, dat van Cau-welaert en aile echte Vlaamsche edel-moedige werkers, Bolchevieken( da' zeker een soortje lijk onze gard'civieken vroeger?), aktivisten of Duitschgezinden zijn, enz. Ze hebben er genoeg van, van al die praatjes voor den vaak en van al die lasterpraatjes. Onze verstandige werklie, onze eer-lijke burgers, al onze menschen met hun kerngezond verstand, ze willen hooger zien, ze willen dieper delven; ze verlan-gen ontwikkeling : het uitgroeien, het openbloeien van de vele gaven die de Schepper in hun wezen heeft neergelegd. Ze haken er naar bekwamer werklui, betere burgers, hoogere menschen, over-tuigder Christen te worden: ze betrach-ten ontwikkeling. Zoovele vraaglantaarns staan uitge-doofd in hun kop, zij verwachten licht: in-licht-ing voor den geest, voor-licht-ing voor den wil, be-]icht-ing van de waar-heid: de verstandelijke en de zedelijke en de godsdienstige waarheid. In ons hoekje zullen we voor de vrien-den die komen bijzitten, trachten wat klaarte te brengen in de geesten, wat warmte aan het liart, wat vurigheid in de wilskracht, met éénwoord: volksontwikkeling.G. VANDERBEEK Steunt ons door een abonnement te nemen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onze toekomst: christen-sociaal weekblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Le Havre .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes