St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

625432 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vh5cc0wb8b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ST. JANS MOLENBEEK. NIEUWSBLAD ÏOOR DE SOLDATEN VAN ST. JANS MOLENBEEK. VERSCHIJNT AL§ 'T1 Ailes wat het blad aangaat zenden aan den E.H. Vanden Heuvel aalmoezenier 1° Linie 2* Bat.V Legerafdeeling. xi i i *T i-i w i i ui Aanmoedigend Onthaal. Honderde brieven van dank-betuiging werden ons toegezon-den.De meesten vragen om het blad.je regelmatig te ontvangen. Dat zal gebeuren : wie het eersfe nummer ontving, ontvangt ook de volgende. Enkele makkers deelden ons de adressenlijst mede van hun vrien-den ; wij vertrouwen dat al onze lezers dat voorbeeld zullen navol-gen. Wanneer de alphabetische eerste lijst verscbenen îs, zullen wij de aanvullingen in een tweede lijst drukken. Is er iemand onder uwe vrien-den die het bladje niet ontving, dan is 't een bewijs dat \ve zijn adres niet, of althans niet juist, bezitten. Hieronder geven we enkele aan-halingen uit de ons toegekomen brieven, ze getuigen dat we het doel dat we beoogden, ook be-reikt hebben : — Het nieuws heeft me uiterst groot genoegen gedaan. — Ik ben zeer tevreden ovér de lijst der mede-Molenbeekenuars die aan onze zijde strijden. — Heel w&f mijner oud-kennis-sen heb ik teruggevonden dunk zij uw fi in ke lijst. — Het nieuwsblad heb ik met een aandachtgelezendat ik geheel vergeten had waar ik zat en als ik het uitgelezen had, keek ik eens rond mij, toen pas kwam ik tôt de werkelijkheid weer. Ik bedauk u nogmaals voordie eenigë minute® gelnk die ik genoten heb. Accueil encourageant. Des centaines de correspondances de remerciaient et d'encouragement nous sont parvenues. On nous demande de faire l'envoi régulier de la feuille. C'est entendu : tous ceux qui reçurent le n° 1 recevront les numéros suivants.Quelques camarades nous ont communiquéles adresses de leurs concitoyens amis; nous engageons tous nos lecteurs àen faire autant. Quand la première liste alpha bétique aura paru en entier, nous donnerons les compléments en une seconde liste. Si quelqu'un de vos amis n'a pas reçu le premier numéro, cela prouve que nous ne possédons point son adresse ou que nous n'avons de lui qu'une adresse fausse. Ci-dessous nous donnons quelques citations des lettres d'encouragement, qui nous sont parvenues et qui prouveront que le but auquel nous avons visé, à été heureusement atteint : — Votre petit journal m'a intéressé beaucoup. Il m'a rappellé quelques bons souvenirs. — J'ai trouvé de nombreuses adresses de copains après qui je cherchais depuis longtemps. — Croyez-bien que vous rendez un précieux service à tous. — Veuillez insérer mon nom, de cette façon mes amis appren-deront mon adresse et on pourra correspondre. m J'mll. Reeds ettelijke verslagen over den 21 Juli-dag verschenen in de dagbladen, tooh geven we nog hieronder het verslag door een Mo-lenbeekenaar gesçhreven. Alhoewel de 21* Julidag dit jaar de grootschheid van optochteil en praalvertoon moest missen, is hij heeriijk geweest. Ieder-een, nijveraaren kleinhandelaàr, herbergiers en winkeliors hadden er aan geboudon ïiun-ne huizen te sluiten. Dit werd reeds veertien dagen te voren door aaiiplajibiljetten bekend gemaakt. Overàl aan de uitstalling'en stond toen gesçhreven : «Wij sluiten op 21 Juli ten teeken van rouw. » Of de Duitschers raasden ! Ook vaardigderi. zij op 19 Juli het bericht uit dat op 2i Juli aile betoogingen, stoeten, processifs, vergaderingen en het dragen van nationale kenteekens verboden was op strat' van 5000 mark boete en 1 jaar gevaiigenis in Duitschland. Gij kunt denken met welken haat deze bierzakki n g'ehandeld hebben, meer dan 400 personen werden aan-gehouden.iJaar, met reden, een Te Deurn den ge-wenschten bijval met zou hebben, had de geesielijkheid overàl algemeene eommuniën voorgeschreven en overal propte bet van volk in de kerken. In aile kei'ken werd op 't orgei de Brabançonne gespeeld en « Naar H'ijd en Zijd :), In î'inte Goedeie ging het er heeriijk aan toe. Een plechtige mis zou ge-zongen worden te 10 uur. Van af 9 1/4 u. was er geen plaatsje meer te vinden. Na de mis hief het orgei, machtig en grootsch, het Va-dérlandseh!ie(laau en 'tbrachtin de menigte i een geweldigen schok vân ontroering mee. Bijiia allen weenden onder den indruk. En wanneer ten tweede maie het orgei de Brabançonne aanhief, kon het volk zijn geesldrit't niet meer bedwingen. In tegenwoordigheid van den pauzelijken afgezant en voor deu God-mensch, daar stralend tusschen liclit op 't altaar, vroeg de menigie een derden uan-hef van 't lied. En wanneer het orgei het prœludeeren begon, zong iedereen mee dat het hehnde in de wijde benken. Ookmuisden de lattele Duitsche soldaten er dadelijk van onder. Wanneer de pauzelijke gezant de kerk verliet, jubèlde 't onder de gewelven : «Leve de Konihg, Leve de Kon in gin, Leve de Faus. » Nooit heb ik zulk oogenblik be-leefd. En m aile kerken was het 't zelfde, na op siraat ons ailes verboden is, zijn de kerken, ook onze parochiekerken te Molenbeek, de plaatsen geworden waar men nog vrije-lijk zijn vaderlandsche gevoelens tôt uiting weette brengen. Sinte Goedele verlatende, bemerkte ik al dadelijk de blijde steinming in de straten. Het volk zwermde de straten vol Zondagsche schoonheid van kleedij. En hooge hoeden die men zag, ongelooflijk !... Geen Duitsch sol-daat te zien. Geen verloven werden hun ge-gund. Hetgeen het verstandigste was. Op de Beursplaats troppelde het volk sa-men voor een Duitschgezind huis dat open was. Indien de Duitsche wacht niet tijdig ter plaatse was gekomen, had men misschien geweldplegingen te betreuren gehad. Hetzelfde had plaats voor aile hôtels die open gebleven waren. Betoogingen allerhan-de voor «Oeeil», «Palace-Hotel», «Métropole», en bizonder voor «Tietz». Dit huis moest driemaal sluiten en de Duitschers werden verplicht zelf bevel te geven het voor goed te sluiten. Op de Martelaarsplaats ging het er nog grootscher toe. Verbod was gegeven in de onderaardsche gangen te gaan ; maar alover de afsluiting werden door het volk massas bloemen, bloemtuilen en kronen geworpen en ailes verdween welhaast onder een berg van bloemen ! Welk een eerbetoon aan onze voorouders ! Dit duurde den heelen dag onder de oogen van de Duitsche wacht die lijd-zaam toekijken mocht en die het monument bewaakte. Ook oordeelde de Gouverneur von Strawitz het noodig rond 5 uur uit te plakken dat ailes moest gesloten zijn om 7uur(Duitseh uur.) Ook in ons Molenbeek waren den geheelen dag door aile vensters dicht. Beenhouwers, herbergiers, bakkers, aile winkels, allas ailes toe. Bijna niemand op straat. 't Was zooals men onze gemeente 's morgens vroeg ziet wanneer de eerste menschen opstaan,behalve dat degenen die soms 's nachts hun veniter openlaten, ze thans toegedaan hadden. Zoo w^s het heel Brusïel en omstreken door en dat werd op louw gezet door een Molenlueke-naar! Natuurlijk ! Leve Molenbeek ! 's Morgens was het in de parochiekerken schooner dan op een Zondagin den Paaschtijd: i de kerken gestampt vol en allen naderden tôt de H. Tafel om te bidden voor ket Bel-gisohe leger. Ook op 20 Augustus slofen al de winkels, ten teeken van rouw. 't Was immers de rerjaardag van de intrede der Duitschers, verleden jaar. BRÎÈVENVERZENDING. Het blijft goed verstaan dat tee ons volgaarne belasten met brieven over te maken voor en van Molenbeek, maar daarmee heb! en v:e onze handen vol. Daai-om i. laten teij aan deafzendei s niel weten dat ons hun schrijven loege-liomen is. 2. Moogt ge ons geen klanten aan de hand doen van buiten Molenbeek. Het is ons verboden andere mee te zenden. Gelief altijd zoo veinig mogetijk papier te gebrviken : dus op de 2 kanten van het h lad schrijven. Slech/s éèn blad zenden als er geen tuiee noodig zijn. Nooit meer dan 4 bladzijden schrijven : de post roeigert ze. Licht papier gebrui-lien,a.ii.b.De brieven mogen gezonden icorden of aan den E. II. Bernaerls of aan den E. H. Vandenlleuvel. N. B. De laatste wcken kregen wij geen brieven meer aan ; on/.e drager is evenwel niet in fout, wellicht houdt de Hollandsche post ailes achter. Expédition de Correspondance. Il est entendu que volontiers nous nous chargeons des correspondances pour et de Molenbeek. Cette besogne nous suffit. C'est pourquoi I. nous n'envoyons pas d'avis à nos correspotidants que leurs lettres nous sont parvenues; 2. des clients an dehors de Molenbeek ne sauraient être admis. Il nous est défendu d'envoyer d'autres correspondances que celles pour notre commune. Veuillez utiliser le moins de papier possible: donc écrire sur les deux pages de la feuille. Vous servir d'une seule feuille quand il n'y en a pas deux de requises. Ne jamais écri rep l us de 4 pages : la poste refuserait la lettre. Les correspondances peuvent être adressées ou bien à M. l'abbé Bernaerts ou bien à M. l'abbé Vandenlleuvel. N.B. Nous n'avons plHS reçu des correspondances de la Belgique ces dernières semaines ; nous savons que notre porteur n'est pas resté en défaut, il est donc probable que c'est la poste Hollandaise qui retient tout. NIEUWS MOLENBEEK. — M. Hansens, burgemeester van St. Jans Molenbeek, overleed in de maand November 1914. Ondanks zijn hôogen ouderdom, aanvaardde hij op herhaald aandringen zijner vrienden, het bestuur der gemeente. Had M. Hansens tegenstrevers op po-litiek gebied, hij had geen vijanden : hij werd van elkeen geachten geéerbiedigd. De gemeente verliest in hem een recht-sthapen man en een wij zen bestuurder. « o » — De jongens der Broederscholen en van het Patronaat doeximet! de vacantie-dag'en wekelijks tweemaal lange wan-deling^n op den buiten. « o » — Een verrader die te Elsene woont heeft in een Duitsch dagblad tegen Italie gesçhreven en teekende daarbij « in naam der Vfamingen.» De heer Victor Van Loo, drukker te Molenbeek, die vroeger door de bemiddeling van dien heer bestellingrn kreeg, heeft dadelijk aan dien verrader een persoonlijken briftf gezonden waarin hij verzet aan-teekent tegen de aanmatigingen van dien Judas. Bra\ o Victor ! « o » — Den 18 Aug. ging van St. Barbara een bedevaart naar O.L.Vrouw v'an Haï. Ze vertrokken met 'n twee honderd 's nachts te 2 uur, waren te 5 uur te Hal: daar mis met algemeene commwnle : Te 8 uur terugtocbt, weer te voet, en te 11 1/3 uur thuis.Erwerd vurig gebeden voor 't welzijn van onsgeliefd vaderland. « o » -—Ter vervanging van de EE. HH. Bernaerts en Brabants, beide onderpas-toors in St. Jan en thans krijgsalmoe-zeniers, komt de Eerw. Pater Hector I-loornaert van de Redemptoristen te Jette ('t Madelbintje) biecht hooren 's Zater-dags en mis lezen 's Zondags in St. Jan. P. Hoornaert heeft zijn broer en schoonbroer in 't leger. « o » — De Kring der Ambulanciers, Rans-foristraat, 102, heeft een werk gesticht tôt ondersteuning der behoeftige Molen-heeksche jongens, gevangen in Duitsch-land. De bijdrage beloopt 10 centiemen per maand. Het werk oogst veel bijval. « o » — Het grootste deel der werkloozen is sedert het begin van den oorlog niet meer aan het werk geweest. Ze luierik-ken t'huis, op straat en in de parken. Ze loopen de straten af op zoek naar oorlogsnieuws en hebben hunne plaats-jes waar ze vergaderen en den toestand bespreken, zoo gebeurt dat aan de Ni-noofsche poort, Vla.imsche poort, Kas-teeltje, Jette-steenweg. Terneuzen-laan, Karreveld. Het pleintje boven aan de Oostendestr. noemt men Leugenoeten-plein. Ge kunt u inbeelden wat in die kringetjes wordt gebabbeld. Velen vinden ook hun verzet in 't kaartspel en in 't visschen.Daarvoor is er nu geen abonnement meer noodig. De vaarten staan immers onder Duitsch toezicht. Sommige dagen zitten de eerste trams vol Visschers-hengelaars. Veel wordt e<r ook ge<iaan aan balsnel. Ieder straat heeft alzoo zijn balspel. Op den Plateau bijzonder gaat het er op toe !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Alveringem van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie